All posts by soho

Provizioane

Conform pct. 56 alin. (3) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin OMFP 3055/2009 , evaluarea la inventar a creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabila de incasare sau de plata. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventarstabilita la inventariere si valoarea contabila a creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustarilor pentru deprecierea creantelor.

Pentru creantele incerte se constituie ajustari pentru pierdere de valoare. 

Potrivit pct. 189 creantele incerte se inregistreaza distinct in contabilitate (contul 4118 “Clienti incerti sau in litigiu”).

In scopul prezentarii in situatiile financiare anuale,creantele se evalueaza la valoarea probabila de incasat. Atunci cand se estimeaza ca o creanta nu se va incasa integral, in contabilitate se inregistreaza ajustari pentru depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera.

Deduceti rapid si avantajos cheltuielile cu autovehiculele pe care le detineti

Vezi detalii

Daca activele circulante fac obiectul ajustarilor de valoare cu caracter exceptional, exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative (pct. 151).

Inregistrari contabile:

1. Transferul creantelor la “clienti incerti” prin formula contabila:

4118 = 4111

“Clienti incerti sau in litigiu” “Clienti”

2. Inregistrarea ajustarilor pentru depreciere, la nivelul sumei care se considera ca nu se mai poate recupera:

6814 = 491

“Cheltuieli de exploatare privind “Ajustari pentru deprecierea
ajustarile pentru deprecierea creantelor – clienti”
activelor circulante”

3. Inregistrarea pierderii din creante:

654 = 4118

“Pierderi din creante “Clienti incerti sau in litigiu”
si debitori diversi”

4. Anularea ajustarii care ramane fara obiect:

491 = 7814

“Ajustari pentru deprecierea “Venituri din ajustari pentru
creantelor – clienti” deprecierea activelor circulante”

In cazul debitorilor radiati precum si al celor pentru care prin hotarare judecatoresca s-a declarat falimentul, daca nu s-au inregistrat ajustari pentru deprecierea creantelor, in baza documentelor care atesta aceste stari de fapt (radiere, faliment) creantele se vor scoate din evidenta prin formula contabila:

654 = 4111

“Pierderi din creante “Clienti”
si debitori diversi”

Din punct de vedere fiscal, conform art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal , sunt deductibile provizioanele constituite in limita unui procent de 20% incepand cu data de 1 ianuarie 2004, 25% incepand cu data de 1 ianuarie 2005, 30% incepand cu data de 1 ianuarie 2006, din valoarea creantelor asupra clientilor, inregistrate de catre contribuabili, altele decat cele prevazute la lit. d), f), g) si i), care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

1. sunt inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2004;

2. sunt neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la data scadentei;

3. nu sunt garantate de alta persoana;

4. sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;

5. au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului;

La pct. 53 din Normele metodologice, date in aplicare pentru art. 22 alin. (1) lit. c se fac urmatoarele precizari:

“53. Creantele asupra clientilor reprezinta sumele datorate de clientii interni si externi pentru produse, semifabricate, materiale, marfuri etc. vandute, lucrari executate si servicii prestate, pe baza de facturi, inregistrate dupa 1 ianuarie 2004 si neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la data scadentei.

Diminuarea sau anularea provizioanelor se efectueaza prin trecerea acestora pe venituri in cazul incasarii creantei, proportional cu valoarea incasata sau inregistrarea acesteia pe cheltuieli.

In cazul creantelor in valuta, provizionul este deductibil la nivelul valorii influentate cu diferentele de curs favorabile sau nefavorabile ce apar cu ocazia evaluarii acestora. Valoarea provizioanelor pentru creantele asupra clientilor este luata in considerare la determinarea profitului impozabil in trimestrul in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 22 dinCodul fiscal si nu poate depasi valoarea acestora, inregistrata in contabilitate in anul fiscal curent sau in anii anteriori. Procentele prevazute la art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal , aplicate asupra creantelor inregistrate incepand cu anii fiscali 2004, 2005 si, respectiv, 2006, nu se recalculeaza.

Cheltuielile reprezentand pierderile din creantele incerte sau in litigiu neincasate, inregistrate cu ocazia scoaterii din evidenta a acestora, sunt deductibile pentru partea acoperita de provizionul constituit potrivit art. 22 din Codul fiscal “.

Conform alin. (1) lit. j) al aceluiasi articol, sunt deductibile ajustarile constituite in limita unui procent de 100% din valoarea creantelor asupra clientilor, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

1. sunt inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2007;

2. creanta este detinuta la o persoana juridica asupra careia este declarata procedura de deschidere a falimentului, pe baza hotararii judecatoresti prin care se atesta aceasta situatie;

3. nu sunt garantate de alta persoana;

4. sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;

5. au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului.

Reducerea sau anularea ajustarilor care au fost anterior deduse se include in veniturile impozabile, potrivit art. 22 alin.(5) din Codul fiscal(491=7814).

In baza art. 21 alin. (2) lit. n) sunt deductibile la determinarea profitului impozabil pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate, in urmatoarele cazuri:

1. procedura de faliment a debitorilor a fost inchisa pe baza hotararii judecatoresti;

2. debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori;

3. debitorul este dizolvat, in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, sau lichidat, fara succesor;

4. debitorul inregistreaza dificultati financiare majore care ii afecteaza intreg patrimoniul. Dificultatile financiare majore care afecteaza intregul patrimoniu al debitorului sunt cele care rezulta din situatii exceptionale determinate de calamitati naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, incendii, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe si in caz de razboi (pct. 32^1 din Norme).

In alte situatii, astfel cum prevede alin. (4) lit. o) al acestui articol, nu sunt deductibile la determinarea profitului impozabil pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu, neincasate, pentru partea neacoperita de provizion, potrivit art. 22, precum si pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu, neincasate. In aceasta situatie, contribuabilii care scot din evidenta clientii neincasati sunt obligati sa comunice in scris acestora scoaterea din evidenta a creantelor respective, in vederea recalcularii profitului impozabil la persoana debitoare, dupa caz;

Cu privire la creantele neincasate, baza de impozitare a TVA se reduce doar in cazul falimentului beneficiarului, in baza hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei, hotarare ramasa definitiva si irevocabila, conform art. 138 lit. d) din Codul fiscal . In acest scop societatea va emite facturi cu valorile inscrise cu semnul minus.

Scoaterea creantelor din evidenta se va efectua in baza hotararii organelor de conducere ale societatii, carora le revin astfel de competente, potrivit prevederilor actului constitutiv.

In concluzie, daca ati constituit provizioane fiscale, in limitele de mai sus acestea sunt deductibile la calculul impozitului pe profit. Daca societatea aflata in insolventa, va intra in faliment, dup ace sunteti in posesia hotararii judecatoresti definitive puteti inregistra pierderi din creante incontabilitate, care sunt deductibile fiscal si puteti ajusta TVA colectat initial.

Posted in Codul fiscal | Leave a comment

Incasari si plati numerar 09 2015

În MO 242/2015 a fost publicată Legea 70/2015, pentru instituirea disciplinei financiare pentru operațiunile de încasări și plăți cu numerar. Această lege abrogă OG 15/1996, dar aduce și o serie de limitări noi, precum și de reglementări noi.

Potrivit acestei legi regula generală este că operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii. Adică nu în numerar. Încasările și plățile în numerar sunt excepții.

Elementul de noutate este că față de prevederile actuale unde prevederile legii se aplicau exclusiv persoanelor juridice acum disciplina financiară este aplicabilă atât persoanelor juridice cât și persoanelor fizice autorizate sau liber profesioniștilor, ba chiar și persoanelor fizice – populației pentru anumite operațiuni. 
Pentru a simplifica, în articol, termenul de PFA folosit în continuare va cuprinde orice persoană autorizată să desfășoare o activitate economică, indiferent că e organizat ca persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, liber-profesionist.

Prin excepție de la regula generală, se permit operațiuni cu numerar astfel:

– încasări de la persoane juridice  sau  PFA, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană; 
– încasări efectuate de către magazinele de tipul cash&carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, de la persoanele juridice sau PFA, în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană; 
– plăţi către persoanele juridice sau PFA, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi; 
– plăţi către magazinele de tipul cash&carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei; 
– plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

ATENȚIE! În cazul avansurilor spre decontare se limitează plățile indiferent de calitatea persoanei beneficiare a avansului spre decontare.

Nu se permit încasări fragmentate în numerar sau plăți fragmentate în numerar pentru facturi mai mari de 5000 lei (10000 lei în cazul încasărilor/plăților către magazine de tip cash&carry) exact cum este și acum. 
Pentru facturi cu valori mai mari față de plafonul de 5000 lei (sau 10000 lei) se va permite o singură plată în numerar în limita a maxim 5000 lei/10000 lei urmând ca restul să fie achitat doar prin instrumente de plată fără numerar. 
Ca element de noutate: se interzice fragmentarea facturilor pentru livrări de bunuri/servicii a căror valorare depășește plafonul de 5000 lei/10000 lei.

Ce însemnă asta?

Că nu veți putea emite mai mult de 1 factură/zi/beneficiar pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii dacă valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate depășește 5000 lei / 10000 lei. Nu se mai permite întocmirea pentru același beneficiar a mai multor facturi de livrare de bunuri sau servicii cu valori de până la 5000 lei.

Că nu veți putea avea încasări de la un singur client, în numerar, de mai mult  de 5000 lei/zi.

Că nu veți putea plăti furnizori mai mult de 10000 lei/zi și în cadrul celor 10000 lei/zi plățile către un singur furnizor nu pot depăși 5000 lei/zi sau dacă e furnizor de tip cash&carry 10000 lei/zi.

În cazul în care acordați avansuri spre decontare acestea intră în calculul plafonului de 10000 lei totalul maxim al plăților numerar/zi.

Atenție! Dacă până acum operațiunilor în valută nu li se aplicau prevederile OG 15/1996, acum încasărilor și plăților în valută efectuate pe teritoriul României li se aplică aceleași limitări și se iau în considerare la calculul plafoanelor.

Deci, dacă acordați avans spre decontare în valută acesta se va lua în considerare în calculul plafonului de 10000 lei total plăți pe zi. De asemenea dacă încasați în România, numerar în valută, de la un client o sumă mai mare decât echivalentul a 5000 lei ați încălcat legislația – chiar dacă e client extern.

Limitări de operațiuni cu numerar în operațiuni cu persoane fizice (populație nu PFA).Sunt limitări noi de operațiuni introduse de această lege. Și se aplică pentru orice încasări în numerar efectuate de persoanele juridice sau PFA, de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări, precum şi contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană.

Sunt interzise încasările fragmentate de la o persoană, pentru operaţiunile de încasări în numerar prevăzute la, cu o valoare mai mare de 10.000 lei, precum şi fragmentarea tranzacţiilor reprezentând cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări, respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare de 10.000 lei.

Similar se introduce limitare și la plățile către persoane fizice reprezentând contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi restituiri de împrumuturi sau alte finanţări . Limitarea se face prin încadrarea acestor tipuri de plăți în plafonul zilnic de 10.000 lei către o persoană. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către o persoană, pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 lei.

Ce înseamnă asta? 
Că dacă vindeți unei persoane bunuri sau servicii a căror valoare depășește 10000 lei aceasta nu vă poate achita numerar mai mult de 10000 lei. De asemenea nu va putea achita fragmentat. Va putea achita doar cu card sau virament, dar nu numerar.  La fel, se interzice fragmentarea tranzacțiilor, emiterea mai multor facturi pentru aceiași livrare de bunuri sau servicii.

Nu veți putea achita către persoane fizice mai mult de 10000 lei, în numerar/zi.

Avem și o excepție: se permit încasări numerar fragmentate de la persoane fizice în cazul livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii care se efectuează cu plata în rate, în condiţiile în care între vânzători şi persoanele fizice sunt încheiate contracte de vânzare- cumpărare cu plata în rate, conform legii

Așadar avem mai multe plafoane. Ele nu se suprapun. Sunt plafoane distincte:

– unul de încasări în numerar de la alți comercianți, persoane juridice sau PFA, de maxim 5000 lei/zi/client (10000 lei/zi/client în magazine de tip cash&carry) 
– unul de încasări în numerar de la persoane fizice (populație), ne-comercianți, de maxim 10000 lei/zi/client 
– unul de plăți în numerar de maxim 10000 lei/zi, indiferent către câți furnizori (persoane juridice sau PFA) – se limitează în cadrul acestui plafon de maxim 10000 lei/zi plăți numerar totale către alți comercianți – persoane juridice sau PFA – la suma de 5000 lei/zi/furnizor (10000 lei/zi/furnizor către magazine de tip cash&carry) 
– unul de plăți în numerar către persoane fizice (populație) de maxim 10000 lei/zi/persoană

Totodată, paralel cu limitarea operațiunilor cu numerar, se interzice și fragmentarea tranzacțiilor.

Ce nu se limitează și nici nu se ia în considerare la stabilirea plafoanelor?

Plafoanele-limită nu se aplică de către persoanele juridice și PFA pentru următoarele operaţiuni:

– depunerea de numerar în conturile deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care  prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României, inclusiv în automatele de încasări în numerar; 
– plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazării pe timpul deplasării, precum şi a cheltuielilor neprevăzute efectuate în acest sens; 
– plata în numerar a impozitelor, taxelor, contribuţiilor, amenzilor şi a altor obligaţii datorate bugetului general consolidat al statului; 
– retragerea de numerar din conturi deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României pentru plata salariilor şi a altor drepturi de personal prevăzute de lege şi pentru alte operaţiuni de plăţi efectuate către persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (4); 
– transferarea de sume prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii; 
– depunerea de numerar în automate ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

Plafoanele și limitarea încasărilor/plăților se aplică pe fiecare casierie în parte dacă ele sunt organizate distinct.

Returnarea banilor în cazul unor facturi de stornare se va face în oglindă – în numerar în limita a maxim 5000 lei/10000 lei, după caz, iar restul doar prin virament. Unei persoane fizice i se poate restitui întreaga sumă în numerar numai dacă dă o declarație pe proprie răspundere că nu are, la data restituirii, cont deschis.

Se limitează operațiunile cu numerar pentru sume mai mari de 50000 lei/zi între persoane fizice pentru tranzacții între acestea. Acestora li se interzic fragmentarea operațiunilor cu numerar – încasări sau plăți – a căror valoare e mai mare de 50000 lei dar se interzic și fragmentarea tranzacțiilor numerar a căror valoare e mai mare de 50000 lei.

Virarea de sume de către persoane juridice sau PFA în conturile unei persoane fizice se poate face numai cu prezentarea de documente justificative. Aici e nevoie de norme. Un PFA de exemplu poate folosi banii afacerii și în interes personal, dacă are un venit net realizat. Nu are dividende și nici vreun document ce ar putea fi prezentat.

Sancțiunea e simplă: 10% din suma ce depășește operațiunea (plafonul) sau tranzacția, pe fiecare tranzacție în parte, depășire de plafon, dar nu mai puțin de 100 lei.

Legea se va aplica după 30 de zile de la publicare, adică din 9 mai 2015.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

COR 2011

COR 2011. Ordin 1832/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere) publicat in Monitorul Oficial 561 din 08 August 2011. Emitent: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

In temeiul prevederilor art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel grupa de baza, conform Clasificarii Internationale Standard a Ocupatiilor – ISCO 08, ale art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevazute in conceptia generala a informatizarii in Romania,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si presedintele Institutului National de Statistica emit urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Clasificarea ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), conform structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel grupa de baza, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
(1) Clasificarea ocupatiilor din Romania se aplica in toate domeniile de activitate economica si sociala si este obligatorie pentru toate organele administratiei publice centrale si locale, unitati bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizatii patronale, sindicale, profesionale si politice, fundatii, asociatii si alte persoane fizice si juridice care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, la completarea documentelor oficiale ori de cate ori se cere precizarea ocupatiei.
(2) In vederea asigurarii tranzitiei de la Clasificarea ocupatiilor din Romania (C.O.R.), aprobata prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statistica nr. 138/1.949/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, la noua Clasificare a ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin prezentul ordin, cele doua clasificari vor fi utilizate in paralel pana la data de 31 decembrie 2011.
ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul muncii, familiei
si protectiei sociale,
Laurentiu Sebastian Lazaroiu

Presedintele
Institutului National de Statistica,
Vergil Voineagu

ANEXA

1 Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori
Membrii corpului legislativ, ai executivului, inaltii conducatori ai administratiei publice, conducatorii si functionarii superiori din unitatile economico-sociale si politice planifica, conduc, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor, guvernelor si ale altor organizatii sau unitati organizationale in cadrul acestora si, de asemenea, formuleaza si revizuiesc politicile, legile, regulile si reglementarile in vigoare.

11 Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice
Legislatorii, membrii executivului si inaltii conducatori ai administratiei publice formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza direct si evalueaza activitatile generale ale autoritatilor (institutiilor), guvernelor si ale altor organizatii, cu sprijinul altor manageri/administratori.

111 Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice
Legislatorii, membrii executivului si inaltii conducatori ai administratiei publice stabilesc, formuleaza, recomanda si coordoneaza implementarea politicilor nationale, regionale sau locale ale Guvernului ori ale comunitatilor, precum si ale organizatiilor specializate. Acestia determina, ratifica, modifica sau abroga legile, regulile publice si reglementarile si planifica, organizeaza, coordoneaza direct si evalueaza activitatile generale ale departamentelor si agentiilor guvernamentale, comunitatilor traditionale si ale organizatiilor specializate.

1111 Legislatori, membri ai executivului
Legislatorii si membrii executivului stabilesc, formuleaza si coordoneaza direct implementarea politicilor nationale, regionale sau locale ale Guvernului si ale agentiilor guvernamentale internationale si determina, ratifica, modifica ori abroga legile, regulile si reglementarile publice. Dintre acestia fac parte membrii alesi sau nealesi ai parlamentelor, consiliilor si guvernelor.
111101 adjunct al procurorului general
111102 ambasador
111103 chestor Parlament
111104 comandant unic aviatie
111105 comisar general
111106 comisar general adjunct
111107 senator
111108 guvernator
111109 presedinte Academie
111110 presedinte Inalta Curte de Casatie si Justitie
111111 presedinte curte de apel
111112 presedinte Curtea de Conturi a Romaniei
111113 presedinte de judecatorie
111114 presedinte Camera Deputatilor
111115 presedinte sectie (la Inalta Curte de Casatie si Justitie, la curtea de apel, tribunale si judecatorii)
111116 presedinte tribunal
111117 Presedintele Romaniei
111118 prim-procuror
111119 prim-procuror adjunct
111120 prim-adjunct al procurorului general
111121 prim-ministru
111122 procuror general
111123 procuror sef de sectie
111124 procuror sef de sectie adjunct
111125 secretar general al Guvernului
111126 secretar Parlament
111127 secretar de stat
111128 vicepresedinte (la Inalta Curte de Casatie si Justitie, curtea de apel, tribunale si judecatorii)
111129 inspector-sef al Inspectiei Judiciare de pe langa Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
111130 membru al Consiliului Superior al Magistraturii
111131 secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii
111132 inspector in cadrul Inspectiei Judiciare pentru judecatori/procurori de pe langa Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
111133 inspector general judecatoresc sef
111134 ministru
111135 ministru consilier
111136 ministru de stat
111137 ministru plenipotentiar
111138 deputat
111139 presedinte Senat
111140 subsecretar de stat

1112 Inalti conducatori ai administratiei publice
Inaltii conducatori ai administratiei publice asigura consiliere pe probleme de politica, supravegheaza interpretarea si implementarea politicilor guvernamentale si a legislatiei de catre departamentele si agentiile guvernamentale, isi reprezinta tara in strainatate si actioneaza in numele acesteia sau indeplinesc sarcini similare in cadrul organizatiilor interguvernamentale. Acestia planifica, organizeaza, coordoneaza direct, controleaza si evalueaza activitatile generale ale departamentelor, consiliilor, agentiilor sau comisiilor la nivel municipal ori local, regional si national, in conformitate cu legislatia si politicile stabilite de catre organismele legislative si guvernamentale.
111201 consilier diplomatic
111202 consilier guvernamental
111203 consilier si consultant juridic
111204 consilier institutii publice
111205 consilier al ministrului
111206 consul general
111207 director institutie publica
111208 director adjunct institutie publica
111209 director de cabinet
111210 director general institutie publica
111211 consilier economic
111212 inspector de stat sef
111213 inspector-sef in administratia publica
111214 magistrat-asistent-sef
111215 notar-sef
111216 notar-sef adjunct
111217 secretar-sef notariat
111218 prefect
111219 secretar general
111220 sef birou institutie publica
111221 sef cabinet
111222 sef birou senatorial
111223 sef departament
111224 sef protocol de stat
111225 sef serviciu institutie publica
111226 subprefect
111227 viceguvernator
111228 presedinte institutie publica
111229 consilier prezidential
111230 consilier parlamentar
111231 vicepresedinte institutie publica
111232 atasat diplomatic
111233 consul
111234 secretar diplomatic
111235 viceconsul
111236 consultant prezidential si guvernamental
111237 secretar general Academie

1113 Conducatori si membri ai consiliilor locale
Conducatorii si membrii consiliilor locale (primarii localitatilor rurale) indeplinesc o varietate de sarcini legislative, administrative si oficiale, determinate de traditiile vechi, precum si de repartizarea drepturilor si responsabilitatilor intre primarii localitatilor rurale si autoritatile locale, regionale si nationale.
111301 primar
111302 secretar primarie, prefectura
111303 viceprimar

1114 Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile specializate
Conducatorii si alti functionari superiori din organizatiile specializate determina, formuleaza si coordoneaza direct implementarea politicilor organizatiilor specializate, cum ar fi organizatiile politice, sindicatele, patronatele, asociatiile de comert si industrie, organizatiile umanitare si de caritate sau asociatiile sportive, si reprezinta si actioneaza in numele acestor organizatii.
111401 consilier organizatie politica
111402 presedinte organizatie politica
111403 vicepresedinte organizatie politica
111404 secretar organizatie politica
111405 conducator de asociatii, filiale si organizatii obstesti
111406 loctiitor al conducatorului de asociatii, filiale si organizatii obstesti
111407 secretar si secretar adjunct ai asociatiilor, filialelor si organizatiilor obstesti
111408 presedinte organizatie sindicala
111409 vicepresedinte organizatie sindicala
111410 secretar organizatie sindicala
111411 delegat sindical
111412 presedinte asociatie nationala cooperatista
111413 vicepresedinte asociatie nationala cooperatista
111414 secretar general asociatie nationala cooperatista
111415 presedinte asociatie teritoriala de organizatii cooperatiste
111416 vicepresedinte asociatie teritoriala de organizatii cooperatiste
111417 secretar asociatie teritoriala de organizatii cooperatiste
111418 sef departament organizatie sindicala
111419 presedinte organizatie cooperatista
111420 vicepresedinte organizatie cooperatista
111421 presedinte asociatie patronala
111422 vicepresedinte asociatie patronala
111423 presedinte organizatie profesionala nationala
111424 vicepresedinte organizatie profesionala nationala
111425 secretar national organizatie profesionala nationala
111426 presedinte organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu
111427 vicepresedinte organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu
111428 secretar organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu
111429 consilier presedinte organizatie profesionala nationala
111430 consilier presedinte organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu
111431 sef departament/compartiment/presedinte comisie organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu
111432 delegat sindical local
111433 conducator de organizatii umanitare
111434 secretar al organizatiilor umanitare

112 Directori generali, directori executivi si asimilati
Directorii generali, directorii si asimilatii acestora formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor sau organizatiilor (cu exceptia organizatiilor specializate si a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei in cadrul liniilor stabilite de catre consiliul de administratie sau organismele de conducere, in fata carora sunt responsabili pentru operatiunile intreprinse si rezultatele aferente acestora.

1120 Directori generali, directori executivi si asimilati
Directorii generali si directorii executivi formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza (direct) si evalueaza activitatile generale ale intreprinderilor sau organizatiilor (cu exceptia organizatiilor specializate si a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei in cadrul liniilor (directoare) stabilite de catre consiliul de administratie sau organismele de conducere, in fata carora sunt responsabili pentru operatiunile intreprinse si rezultatele aferente acestora.
112001 comandant/comandant adjunct aviatie
112002 comandant port, flota
112003 decan, rector, prorector, prodecan
112004 director societate comerciala
112005 director adjunct societate comerciala
112006 inspector general scolar
112007 director stiintific cercetare-dezvoltare
112008 inspector sanitar sef
112009 medic (farmacist) director
112010 medic (farmacist) director adjunct
112011 director general societate comerciala
112012 director general adjunct societate comerciala
112013 director de program
112014 director general regie autonoma
112015 director general adjunct regie autonoma
112016 director control risc
112017 director comercial
112018 director vanzari
112019 director/director adjunct, inspector-sef
112020 director economic
112021 director magazin
112022 sef corp executori bancari
112023 director sucursala
112024 director tehnic
112025 director general institut national de cercetare-dezvoltare
112026 director incubator tehnologic de afaceri
112027 director departament cercetare-dezvoltare
112028 manager general
112029 manager
112030 sef cancelarie
112031 director de societate comerciala agricola
112032 antreprenor in economia sociala
112033 director resurse umane
112034 inspector scolar general adjunct
112035 director casa corpului didactic

12 Conducatori in domeniul administrativ si comercial
Conducatorii din domeniul administrativ si comercial planifica, organizeaza, coordoneaza direct si controleaza activitatile financiare, administrative, de resurse umane, politica de planificare, cercetare si dezvoltare, publicitate si relatii publice, precum si activitatile de vanzare si de marketing ale intreprinderilor sau organizatiilor ori ale intreprinderilor care furnizeaza astfel de servicii pentru alte organizatii sau intreprinderi.

121 Directori de intreprinderi si conducatori din domeniul administrativ
Directorii de intreprinderi si conducatorii din domeniul administrativ planifica, organizeaza, conduc, controleaza si coordoneaza activitatile financiare, administrative, de resurse umane, politice, de planificare ale organizatiilor sau ale intreprinderilor care furnizeaza astfel de servicii pentru alte organizatii ori intreprinderi.

1211 Conducatori in domeniul financiar
Conducatorii din domeniul financiar planifica, conduc direct si coordoneaza operatiunile financiare ale intreprinderii sau organizatiei, in colaborare (consultare) cu managerii (conducerea de nivel superior) si cu conducatorii altor departamente ori sectiuni.
121101 presedinte banca/vicepresedinte/prim-vicepresedinte
121102 economist-sef
121103 director general/director general adjunct banca/societate de leasing
121104 director executiv banca/director/director adjunct
121105 sef departament banca/sef-adjunct departament
121106 sef proiect banca
121107 sef serviciu/sef birou/banca/societate de leasing
121108 coordonator compartiment/colectiv banca
121109 dealer-sef (arbitragist banca)
121110 director unitate bancara operationala/director adjunct unitate bancara operationala
121111 sef agentie bancara
121112 contabil-sef/director financiar/banca/societate de leasing
121113 director de arhiva banca
121114 director/director adjunct divizie/directie de leasing
121116 director/director executiv conformitate
121117 coordonator conformitate
121118 manager securitatea informatiei (Chief Information Security Officer – CISO)
121119 comisar sef divizie Garda Financiara
121120 contabil-sef
121121 controlor financiar
121122 sef agentie CEC
121123 sef birou/serviciu/sectie circumscriptie financiara
121124 sef birou/serviciu financiar-contabilitate
121125 manager financiar
121126 manager relatii financiare externe
121127 controlor revizor financiar

1212 Conducatori in domeniul resurselor umane
Conducatorii in domeniul resurselor umane planifica, conduc si coordoneaza politicile privind personalul, relatiile industriale si activitatile de sanatate si securitate in munca ale unei intreprinderi sau organizatii sau ale intreprinderilor care furnizeaza servicii de resurse umane pentru alte organizatii ori intreprinderi.
121201 sef birou calificare si recalificare
121202 sef birou pensii
121203 sef birou somaj
121204 sef oficiu somaj
121205 sef serviciu resurse umane
121206 sef serviciu evaluarea resurselor de munca
121207 manager resurse umane
121208 sef centru perfectionare

1213 Conducatori in domeniul politicilor economice si al planificarii
Conducatorii in domeniul politicilor si al planificarii organizeaza, conduc, planifica si coordoneaza activitatile de consultanta/consiliere politica si planificare strategica in cadrul Guvernului sau pentru organizatii nonguvernamentale si agentii din sectorul privat ori gestioneaza activitatile intreprinderilor care furnizeaza servicii de politica si planificare strategica.
121301 sef birou organizatie politica, obsteasca, umanitara
121302 sef serviciu organizatie politica, obsteasca, umanitara
121303 inspector protectie civila
121304 sef executiv audit intern
121305 sef obiectiv servicii de securitate
121306 manager de securitate
121307 manager energetic
121308 manager informatii pentru afaceri

1219 Directori de intreprinderi si conducatori din domeniul administrativ neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza include servicii de afaceri si managerii administrativi care nu sunt clasificati in grupele de baza anterioare din grupa minora 121 – Directori de intreprinderi si conducatori din domeniul administrativ.
121901 sef serviciu
121902 sef atelier
121903 sef sectie
121904 sef birou
121905 procuror sef birou/serviciu
121906 sef birou/serviciu administrativ
121907 registrator coordonator
121908 registrator-sef
121909 grefier-sef (judecatorie, parchet)
121910 grefier-sef de sectie (curte de apel, tribunal, parchete)
121911 prim-grefier
121912 sef laborator criminalistica

122 Conducatori in domeniul vanzari, marketing si dezvoltare
Conducatorii din domeniul vanzari, marketing si dezvoltare planifica, organizeaza, controleaza direct si coordoneaza activitatile de publicitate, relatii publice, cercetare si dezvoltare, precum si activitatile de vanzare si marketing ale intreprinderilor si organizatiilor sau ale intreprinderilor care furnizeaza astfel de servicii pentru alte organizatii ori intreprinderi.

1221 Conducatori in domeniul vanzari si marketing
Conducatorii din domeniul vanzari si marketing planifica, coordoneaza direct activitatile de vanzare si marketing ale unei intreprinderi sau organizatii ori ale intreprinderilor care furnizeaza servicii de vanzari si marketing pentru alte organizatii sau intreprinderi.
122101 sef serviciu marketing
122102 sef birou marketing
122103 sef licitatie
122104 director operatii tranzactii
122105 sef casa compensatie
122106 sef agentie bursiera
122107 manager marketing (tarife, contracte, achizitii)
122108 conducator firma mica – patron (girant) in afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale

1222 Conducatori in domeniul publicitatii si relatiilor publice
Conducatorii din domeniul publicitatii si relatiilor publice planifica, coordoneaza direct activitatile de publicitate, relatii publice si de informare publica a intreprinderilor si organizatiilor sau ale intreprinderilor care furnizeaza servicii similare pentru alte organizatii ori intreprinderi.
122201 sef agentie reclama publicitara
122202 sef birou reclama publicitara
122203 sef serviciu reclama publicitara

1223 Conducatori in domeniul cercetarii si dezvoltarii
Conducatorii din domeniul cercetarii si dezvoltarii planifica, coordoneaza direct activitatile de cercetare si dezvoltare ale unei intreprinderi sau organizatii ori ale intreprinderilor care furnizeaza servicii similare pentru alte organizatii sau intreprinderi.
122301 arhitect-sef
122302 geolog-sef
122303 secretar stiintific
122304 sef formatie lucrari geologice
122305 sef formatie cercetare-dezvoltare
122306 meteorolog-sef
122307 director filiala cercetare-proiectare
122308 sef atelier editie, multiplicare, expeditie
122309 sef proiect cercetare-proiectare
122310 sef sectie cercetare-proiectare
122311 sef atelier cercetare-proiectare
122312 responsabil CTE (control tehnic-economic) in cercetare-proiectare
122313 director proiect
122314 sef proiect/program
122315 inspector-sef inspectia meteorologica nationala

13 Conducatori de unitati din industrie si servicii
Conducatorii de unitati din industrie si servicii planifica, conduc si coordoneaza productia de bunuri si prestarea de servicii specializate profesionale si tehnice, furnizate de catre o intreprindere sau organizatie. Acestia sunt responsabili de operatiunile de fabricare, exploatare miniera, constructii, logistica, operatiunile de tehnologia informatiei si comunicatiilor, de operatiunile pe scara larga in agricultura, silvicultura si piscicultura, precum si pentru furnizarea de servicii privind sanatatea, educatia, actiunea sociala, servicii bancare, de asigurari si alte servicii profesionale si tehnice.

131 Conducatori de unitati din industrie, agricultura, silvicultura si piscicultura
Conducatorii de unitati din industrie, agricultura, silvicultura si piscicultura planifica, conduc si coordoneaza productia la scara larga a operatiilor din agricultura, horticultura, silvicultura, acvacultura si piscicultura, cum ar fi plantatii, ferme mari, ferme colective si cooperative privind cresterea si recoltarea culturilor, inmultirea si cresterea efectivelor de animale, de peste si crustacee si alte forme de viata acvatice.

1311 Conducatori de unitati din agricultura si silvicultura
Conducatorii de unitati din agricultura si silvicultura planifica, conduc si coordoneaza productia pe scara larga a activitatilor din agricultura, horticultura si silvicultura, cum ar fi plantatii, ferme mari, ferme colective si cooperative agricole pentru cresterea si recoltarea culturilor, inmultirea si cresterea efectivelor de animale.
131101 hidrometeorolog-sef
131102 inginer-sef agricultura si silvicultura
121103 inspector general vanatoare
131104 medic veterinar sef
131105 sef centru protectia plantelor si mediului
131106 sef centru reproductia si selectia animalelor
131107 sef district, centru, ocol silvic
131108 sef circumscriptie sanitar-veterinara si control al alimentelor
131109 sef complex zootehnic
131110 sef fazanerie
131111 sef ferma agricola (agrozootehnica)
131112 sef laborator analize pedologice
131113 sef oficiu cadastru
131114 sef parchet
131115 sef pepiniera silvicola, pomicola, viticola
131116 sef statie hidrologica, meteorologica si incubatie
131117 sef statie productie, exploatare, intretinere in agricultura
131118 sef statie vinificatie
131119 sef statie lucrari de irigatie si ameliorare a solului
131120 inspector veterinar sef
131121 sef sectie mecanizare
131122 conducator intreprindere mica – patron (girant) in agricultura si silvicultura

1312 Conducatori de unitati din domeniul acvaculturii si pescuitului
Conducatorii de unitati din domeniul acvaculturii si pescuitului planifica, conduc si coordoneaza productia pe scara larga a operatiilor din acvacultura si de pescuit pentru prinderea si recoltarea de peste si crustacee si cresterea pestilor si crustaceelor sau a altor forme de viata acvatica destinate vanzarii ori eliberate in apa proaspata sau sarata.
131201 sef pastravarie
131202 inginer-sef piscicultura si vanatoare
131203 conducator intreprindere mica – patron (girant) in piscicultura si vanatoare

132 Conducatori de unitati din industria prelucratoare, extractiva, constructii si in domeniul aprovizionarii si desfacerii de marfuri
Conducatorii de unitati din industria prelucratoare, industria extractiva, constructii si in domeniul aprovizionarii si desfacerii de marfuri planifica, organizeaza si coordoneaza operatiunile privind productia, extractia de minerale, constructiile, aprovizionarea, depozitarea si transportul.

1321 Conducatori de unitati din industria prelucratoare
Conducatorii de unitati din industria prelucratoare planifica, conduc si coordoneaza activitatile de productie ale intreprinderilor mari sau ca manager (conducator) al unei companii de productie mici.
132101 inginer-sef industria prelucratoare
132102 sef atelier industria prelucratoare
132103 sef sector industria prelucratoare
132104 sef laborator in industria prelucratoare
132105 sef modul in industria prelucratoare
132106 sef sectie industrie prelucratoare
132107 sef serviciu industrie prelucratoare
132108 sef birou industrie prelucratoare
132109 manager securitate instalatii industria prelucratoare
132110 conducator intreprindere mica – patron (girant) industrie prelucratoare

1322 Conducatori de unitati din industria extractiva
Conducatorii din industria extractiva planifica, conduc si coordoneaza activitatile de productie din domeniul minier, al exploatarilor carierelor de piatra si al extractiei petrolului si gazului.
132201 inginer-sef industria extractiva
132202 sef atelier industria extractiva
132203 sef sector industria extractiva
132204 sef modul in industria extractiva
132205 sef sectie industrie extractiva
132206 sef serviciu industrie extractiva
132207 sef birou industrie extractiva
132208 manager securitate instalatii industria extractiva
132209 conducator intreprindere mica – patron (girant) industrie extractiva
132210 inginer-sef exploatare nucleara
132211 inginer-sef radioprotectie
132212 sef unitati miniere
132213 sef brigada exploatare miniera
132214 inspector-sef conservarea energiei
132215 sef centru prelucrare
132216 sef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear
132217 sef serviciu tehnic si componente nucleare
132218 sef serviciu termochimic
132219 sef uzina, centrala electrica, gaze, apa
132220 sef centrala electrica, gaze si apa
132221 sef atelier reparatii capitale
132222 inspector general industria petroliera
132223 sef formatie industria petroliera/petrochimica
132224 sef instalatie petroliera
132225 sef laborator industria petroliera
132226 sef statie epurare ape reziduale
132227 supervizor geolog si foraj
132228 sef formatie in industria de masini si echipamente
132229 sef/sef adjunct statie electrica
132230 sef/sef adjunct centru exploatare retele electrice
132231 sef dispecer energetic central (DEC)
132232 sef dispecer energetic teritorial (DET)
132233 sef formatie la fabricarea armamentului si munitiei
132234 sef schimb
132235 sef formatie

1323 Conducatori de unitati din domeniul constructiilor
Conducatorii de unitati din domeniul constructiilor planifica, conduc si coordoneaza proiectele de constructii privind lucrari civile, cladiri si locuinte.
132301 ajutor sef brigada in constructii
132302 inginer-sef in constructii
132303 conducator antrepriza constructii-montaj
132304 sef atelier in constructii
132305 sef brigada complexa sau specializata
132306 sef laborator in constructii
132307 sef lot
132308 sef santier
132309 sef sector (sectie) drumuri-poduri
132310 sef sectie productie, exploatare, intretinere, reparatii in constructii si lucrari publice
132311 sef serviciu in constructii
132312 sef birou in constructii
132313 sef sector exploatare imbunatatiri funciare
132314 sef sistem exploatare imbunatatiri funciare
132315 conducator intreprindere mica – patron (girant) in constructii

1324 Conducatori de unitati din domeniul aprovizionarii si desfacerii de marfuri
Conducatorii de unitati din domeniul aprovizionarii si desfacerii de marfuri si asimilatii acestora planifica, conduc si coordoneaza activitatea de aprovizionare, transport, depozitare si distributie a bunurilor.
132401 capitan sef port
132402 comandant nave maritime
132403 comandant coordonator grup mare pescuit oceanic
132404 conducator (director si director adjunct) Administratia Filiala Dunarea de Jos (AFDJ)
132405 director zbor
132406 inginer-sef transporturi
132407 picher sef district
132408 revizor general siguranta circulatiei
132409 sef agentie navala
132410 sef atelier aeroport
132411 sef atelier transporturi
132412 sef autobaza
132413 sef birou aeroport
132414 sef birou/serviciu relatii internationale
132415 sef birou/serviciu transport maritim si fluvial
132416 sef coloana auto
132417 sef depou/adjunct
132418 sef district cai ferate, poduri, drumuri
132419 sef divizie cai ferate
132420 sef laborator aeroport
132421 sef port
132422 sef regulator circulatie cai ferate
132423 sef revizie locomotive, automotoare
132424 sef revizie vagoane
132425 sef sectie/adjunct (sector) transporturi
132426 sef serviciu, centru, statie, aeroport
132427 sef serviciu filiala Administratia Filiala Dunarea de Jos
132428 sef statie cai ferate
132429 sef statie teleferic
132430 sef agentie pilotaj
132431 sef cart
132432 diriginte oficiu transporturi
132433 sef garaj
132434 comandant instructor
132435 sef mecanic instructor
132436 sef mecanic maritim/fluvial
132437 sef electrician maritim
132438 sef atelier reparatii
132439 conducator activitate de transport rutier
132440 sef trafic auto intern
132441 sef trafic curierat intern
132442 sef departament logistica
132443 sef birou aprovizionare-desfacere
132444 sef depozit
132445 sef serviciu aprovizionare-desfacere
132446 sef siloz
132447 sef statie uscare-conditionare cereale
132448 manager achizitii
132449 manager farmacii
132450 manager aprovizionare
132451 manager relatia cu furnizorii
132452 conducator intreprindere mica – patron (girant) in transporturi

133 Conducatori in servicii de tehnologia informatiei si comunicatiilor
Conducatorii din servicii de tehnologia informatiei si comunicatiilor planifica, conduc si coordoneaza activitatea de achizitii, de dezvoltare, de intretinere si utilizare a calculatorului si a sistemelor de comunicatii.

1330 Conducatori in servicii de tehnologia informatiei si comunicatiilor
Conducatorii din serviciile de tehnologia informatiei si comunicatiilor planifica, conduc si coordoneaza activitatea de achizitii, de dezvoltare, de intretinere si utilizare a calculatorului si a sistemelor de comunicatii.
133001 director centru de calcul
133002 sef oficiu de calcul
133003 sef atelier informatica
133004 sef laborator informatica
133005 director divizie informatica
133006 director departament informatica
133007 manager tehnologia informatiilor si comunicatii
133008 director departament securitate
133009 conducator de intreprindere mica – patron (girant) in informatica
133010 sef atelier telecomunicatii
133011 sef birou exploatare postala
133012 sef birou radiotelecomunicatii
133013 sef centrala telefonica
133014 sef centru control calitate emisie radiofonica
133015 sef centru control calitate emisie televiziune
133016 sef centru control local comunicatii
133017 sef centru dirijare zbor
133018 sef centru postal
133019 sef centru (sectie, sector) radiodifuziune
133020 sef centru (sectie, sector) telecomunicatii
133021 sef centru zonal interventii radiorelee
133022 sef centru zonal de interventii translatare TV
133023 sef formatie comunicatii
133024 sef formatie operationala telecomunicatii
133025 sef laborator masuratori telecomunicatii
133026 sef laborator radioteleviziune
133027 sef laborator telecomunicatii
133028 sef lot telecomunicatii
133029 sef retea telecomunicatii
133030 sef serviciu control zonal comunicatii
133031 sef serviciu exploatare postala
133032 sef serviciu informare zbor
133033 sef serviciu navigatie
133034 sef serviciu radiotelecomunicatii
133035 sef statie comunicatii prin satelit
133036 sef statie radiorelee
133037 sef statie televiziune
133038 sef studio
133039 telefonist-sef
133040 telegrafist-sef
133041 sef oficiu zonal posta
133042 sef oficiu special posta
133043 diriginte oficiu telecomunicatii
133044 sef turn telecomunicatii
133045 sef statie radiotelegrafie (RTG)
133046 sef Centru National de Telecomunicatii Aeronautice Aviatie Civila
133047 conducator intreprindere mica – patron (girant) in comunicatii

134 Conducatori de unitati de prestari servicii
Conducatorii de unitati de prestari de servicii planifica, conduc si coordoneaza furnizarea de servicii privind ingrijirea copiilor, sanatatea, ajutorul social, educatia si alte servicii profesionale si, de asemenea, gestioneaza activitatea sucursalelor institutiilor ce ofera servicii financiare si de asigurari.

1341 Conducatori de unitati din domeniul ingrijirii copilului
Conducatorii de unitati din domeniul ingrijirii copilului planifica, conduc, coordoneaza si evalueaza serviciile de ingrijire a copiilor, furnizate de centrele de ingrijire de zi, inainte de scoala, dupa scoala si in vacanta.

1342 Conducatori de unitati din domeniul sanatatii
Conducatorii de unitati din domeniul sanatatii planifica, coordoneaza direct si evalueaza furnizarea serviciilor clinice si comunitare de ingrijire a sanatatii in spitale, clinici de sanatate publica si organizatii similare.
134201 asistent medical sef
134202 biochimist sef sectie, laborator
134203 biolog sef sectie, laborator
134204 chimist sef sectie, laborator
134205 farmacist sef sectie, laborator
134206 farmacist diriginte
134207 laborant medical sef
134208 medic-sef (policlinica, statie de salvare, centru de recoltare sange)
134209 medic sef sectie, laborator
134210 moasa-sefa
134211 oficiant medical sef
134212 psiholog sef sectie, laborator
134213 sora medicala sefa
134214 tehnician sanitar sef

1343 Conducatori de unitati din domeniul ingrijirii persoanelor in varsta
Conducatorii de unitati din domeniul ingrijirii persoanelor in varsta planifica, coordoneaza direct si evalueaza furnizarea serviciilor rezidentiale si de ingrijire personala pentru familiile si persoanele care au nevoie de astfel de servicii ca urmare a efectelor imbatranirii.

1344 Conducatori de unitati din domeniul asistentei sociale
Conducatorii de unitati din domeniul asistentei sociale planifica, conduc si coordoneaza furnizarea de programe privind serviciile sociale si comunitare, cum ar fi sprijin financiar, consiliere si asistenta familiala, servicii pentru copii si alte programe si servicii comunitare.
134401 sef serviciu de reintegrare sociala si supraveghere
134402 conducator de intreprindere mica – patron (girant) in sanatate

1345 Conducatori de unitati de invatamant
Conducatorii de unitati de invatamant planifica, conduc, coordoneaza si evalueaza aspectele educationale si administrative ale serviciilor de educatie in cadrul scolilor primare si secundare, colegiilor, facultatilor, departamentelor din universitati si alte institutii educationale.
134501 conducator tabara scolara
134502 director unitate de invatamant
134503 secretar stiintific invatamant, cercetare
134504 sef lectorat
134505 sef catedra
134506 conducator de intreprindere mica – patron (girant) in invatamant
134507 director palate si cluburi ale elevilor

1346 Conducatori de unitati furnizoare de servicii financiare si de asigurari
Conducatorii de unitati furnizoare de servicii financiare si de asigurari planifica, conduc si coordoneaza agentiile/sucursalele institutiilor care furnizeaza servicii financiare si de asigurari, cum ar fi banci, societati de constructii, unitati de creditare si companii de asigurari. Acestea ofera consultanta/consiliere si asistenta pentru clientii cu probleme financiare si de asigurari.
134601 sef serviciu/sef birou asigurari
134602 sef serviciu/sef birou daune

1349 Conducatori de unitati de prestari servicii neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza se refera la conducatorii care planifica, coordoneaza direct si evalueaza furnizarea de servicii specializate profesionale si tehnice si care nu sunt clasificati in subgrupa majora 12 – Conducatori in domeniul administrativ si comercial sau in subgrupa majora 13 – Conducatori de unitati din industrie si servicii. De exemplu, conducatorii responsabili pentru furnizarea de servicii specifice politiei, corective, de biblioteca, juridice si a celor specifice pompierilor sunt clasificati aici.
134901 sef expozitii si targuri
134902 sef vama
134903 inginer-sef intreprinderi de reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii si alte servicii pentru populatie
134904 sef atelier reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii si alte servicii pentru populatie
134905 sef centru reparatii
134906 sef centru dezinfectie, deratizare si dezinsectie
134907 coordonator presa
134908 librar-sef
134909 conducator intreprindere mica – patron (girant) in prestari servicii
134910 redactor-sef presa, editura
134911 secretar general agentie presa, editura
134912 secretar general redactie
134913 sef birou exploatare, coordonare presa
134914 sef birou redactie
134915 sef birou relatii unitati presa
134916 sef oficiu juridic
134917 sef oficiu, serviciu, sectie, redactie

14 Conducatori de unitati din industria hoteliera, comert si alte servicii
Conducatorii de unitati din industria hoteliera, comertul cu amanuntul si alte servicii planifica, organizeaza si conduc direct activitatile unitatilor care ofera servicii de cazare, servicii de vanzare cu amanuntul si alte servicii.

141 Conducatori de unitati hoteliere si de restaurante
Conducatorii de unitati hoteliere si de restaurante planifica, organizeaza si conduc activitatile unitatilor care furnizeaza cazare, masa, bautura si alte servicii similare de ospitalitate.

1411 Conducatori de unitati hoteliere
Conducatorii de unitati hoteliere planifica, organizeaza si conduc direct operatiunile specifice hotelurilor, motelurilor si unitatilor similare care furnizeaza servicii de cazare si alte servicii.
141101 conducator intreprindere mica – patron (girant) in activitatea hoteliera si restaurante
141102 sef complex hotelier
141103 sef unitate balneoclimaterica
141104 administrator hotel
141105 director de hotel
141106 director de motel
141107 director de hotel pentru tineret
141108 director de camping
141109 director de sat de vacanta
141110 director de popas turistic
141111 director restaurant
141112 director rotiserie
141113 director crama
141114 director braserie
141115 director berarie
141116 director gradina de vara
141117 director bar
141118 director cafenea
141119 director disco-bar
141120 director unitati tip fast-food
141121 director cofetarie, patiserie
141122 director de club (hotelier)
141123 director de cazare

1412 Conducatori de restaurante
Conducatorii de restaurante planifica, organizeaza si conduc activitatile cafenelelor, restaurantelor si ale unitatilor conexe ce furnizeaza servicii de catering si de servire a mesei.
141201 sef restaurant
141202 director de departament alimentatie
141203 director de departament catering

142 Conducatori de unitati din domeniul comertului
Conducatorii de unitati din domeniul comertului (cu amanuntul si cu ridicata) planifica, organizeaza, coordoneaza si controleaza operatiunile unitatilor care se ocupa cu vanzarea bunurilor cu amanuntul sau cu ridicata. Acestia sunt responsabili de stabilirea bugetului, angajarea de personal si de conducerea operationala si strategica a magazinelor sau a unitatilor organizationale din cadrul magazinelor care vand anumite tipuri de produse.

1420 Conducatori de unitati din domeniul comertului
Conducatorii de unitati din domeniul comertului (cu amanuntul si cu ridicata) planifica, organizeaza, coordoneaza si controleaza operatiunile unitatilor care se ocupa cu vanzarea bunurilor cu amanuntul sau cu ridicata. Acestia sunt responsabili de stabilirea bugetului, angajarea de personal si de conducerea operationala si strategica a magazinelor sau a unitatilor organizationale din cadrul magazinelor care vand anumite tipuri de produse.
142001 presedinte cooperativa de consum
142002 sef baza receptie
142003 sef serviciu comert cu ridicata si cu amanuntul
142004 sef birou comert cu ridicata si cu amanuntul
142005 vicepresedinte cooperativa de consum
142006 sef statie PECO
142007 sef departament marfuri alimentare/nealimentare
142008 manager de zona
142009 inginer sef firme de afaceri si alte servicii comerciale
142010 sef agentie comerciala
142011 conducator intreprindere mica – patron (girant) in comert

143 Conducatori ai altor tipuri de unitati de servicii
Conducatorii altor tipuri de unitati de servicii planifica, organizeaza si controleaza operatiunile unitatilor care ofera servicii in domeniile sportiv, cultural, recreational de calatorie, de contactare a clientilor si alte servicii de agrement.

1431 Conducatori de centre sportive, recreative si culturale
Conducatorii de centre sportive, recreative si culturale planifica, organizeaza si controleaza operatiunile unitatilor care furnizeaza servicii sportive, artistice, de teatru si alte servicii de recreere si agrement.
143101 antrenor federatie sportiva
143102 comandant aeroclub
143103 consilier teritorial sef inspectoratul pentru cultura
143104 director asezamant cultural
143105 manager al organizatiei culturale
143106 presedinte federatie sportiva
143107 presedinte complex, club sportiv
143108 secretar general federatie sport
143109 sef agentie concursuri hipice
143110 sef productie film
143111 sef sectie productie film
143112 sef atelier productie film
143113 sef oficiu interjudetean difuzare film
143114 conducator de intreprindere mica – patron (girant) in sport

1439 Conducatori ai altor tipuri de unitati de servicii neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza se refera la conducatorii ce planifica, conduc si coordoneaza furnizarea de servicii si care nu sunt clasificati in subgrupa majora 13 – Conducatori de unitati din industrie si servicii sau in alta parte in subgrupa majora 14 – Conducatori de unitati din industria hoteliera, comert si alte servicii. De exemplu, managerii de agentii de turism, centre de conferinte, centre de contact si centre comerciale sunt clasificati aici.
143901 sef atelier decorator
143902 sef agentie/oficiu turism
143903 sef unitate elementara de lucru
143904 sef atelier presa
143905 sef laborator conservare-restaurare opere de arta
143906 sef serviciu control tehnic presa
143907 conducator de intreprindere mica – patron (girant) in turism
143908 manager in activitatea de turism
143909 director de agentie de turism tour-operatoare/detailista/filiala/sucursala
143910 director centru informare turistica
143911 director de departament organizare evenimente
143912 conducator de pensiune turistica (rurala, agroturistica, montana)
143913 sef serviciu statie, tura meteo
143914 sef centru meteo aeronautic
143915 sef birou/statie/tura meteo aeronautic/de aerodrom
143916 sef Centru National pentru Protectia Meteorologica a Navigatiei Aeriene
143917 sef echipa interventii si supraveghere echipamente in serviciile de trafic aerian

2 Specialisti in diverse domenii de activitate
Specialistii cu ocupatii intelectuale si stiintifice dezvolta stocul existent de cunostinte, predau in mod sistematic si aplica teorii si concepte stiintifice sau artistice ori se angajeaza in orice combinatie a acestor activitati.

21 Specialisti in domeniul stiintei si ingineriei
Specialistii in domeniul stiintei si ingineriei efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale ori aplica cunostinte stiintifice referitoare la domenii precum fizica, astronomie, meteorologie, chimie, geofizica, geologie, matematica, statistica, informatica, arhitectura, inginerie si tehnologie.

211 Specialisti in fizica si stiinta pamantului
Specialistii in fizica si stiinta pamantului efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale ori aplica cunostinte stiintifice referitoare la domenii precum fizica, astronomie, meteorologie, chimie, geologie si geofizica.

2111 Fizicieni si astronomi
Fizicienii si astronomii efectueaza cercetari si imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale referitoare la materie, spatiu, timp, energie, forte si campuri si interactiunile care apar in cadrul acestor fenomene fizice. Acestia aplica cunostintele stiintifice referitoare la fizica si astronomie in domenii ca industrie, medicina si in domeniul militar (sau alte domenii).
211101 fizician
211102 cercetator in fizica
211103 asistent de cercetare in fizica
211104 cercetator in fizica-chimie
211105 asistent de cercetare in fizica-chimie
211106 cercetator in fizica tehnologica
211107 asistent de cercetare in fizica tehnologica
211108 cercetator in astronomie
211109 asistent de cercetare in astronomie
211110 cercetator de aeronave
211111 inginer de cercetare de aeronave
211112 asistent de cercetare de aeronave
211113 cercetator in constructii aerospatiale
211114 inginer de cercetare in constructii aerospatiale
211115 asistent de cercetare in constructii aerospatiale

2112 Meteorologi
Meteorologii pregatesc pe termen lung sau scurt prognoza meteo utilizata in aviatie, transport maritim, agricultura si alte domenii, precum si pentru informarea publicului larg. Acestia desfasoara activitati de cercetare legate de compozitia, structura si dinamica atmosferei.
211201 meteorolog (studii superioare)
211202 meteorolog previzionist
211203 climatolog
211204 meteorolog aeronautic
211205 consilier/expert in meteorologie si domenii conexe
211206 asistent meteorolog
211207 meteorolog aeronautic prognozist
211208 coordonator interventii active in atmosfera
211209 cercetator in meteorologie
211210 asistent de cercetare in meteorologie

2113 Chimisti
Chimistii efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale ori aplica cunostintele stiintifice referitoare la chimie pentru a dezvolta cunostinte noi sau produse, precum si pentru imbunatatirea calitatii si a procesului de control.
211301 chimist
211302 consilier chimist
211303 expert chimist
211304 inspector de specialitate chimist
211305 referent de specialitate chimist
211306 cercetator in chimie
211307 asistent de cercetare in chimie
211308 cercetator in biochimie tehnologica
211309 asistent de cercetare in biochimie tehnologica
211310 cercetator in chimie fizica
211311 asistent de cercetare in chimie fizica

2114 Geologi si geofizicieni
Geologii si geofizicienii efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale ori aplica cunostintele stiintifice referitoare la geologie si geofizica in domenii cum ar fi exploatarea si extractia petrolului, a gazului natural si a mineralelor, conservarea apei, constructiile civile, telecomunicatiile si navigatia, precum si evaluarea si diminuarea efectelor asupra mediului ale proiectelor de dezvoltare si de eliminare a deseurilor.
211401 consilier geolog
211402 expert geolog
211403 inspector de specialitate geolog
211404 referent de specialitate geolog
211405 consilier geofizician
211406 expert geofizician
211407 inspector de specialitate geofizician
211408 referent de specialitate geofizician
211409 consilier hidrogeolog
211410 expert hidrogeolog
211411 inspector de specialitate hidrogeolog
211412 referent de specialitate hidrogeolog
211413 consilier hidrolog
211414 expert hidrolog
211415 inspector de specialitate hidrolog
211416 referent de specialitate hidrolog
211417 consilier pedolog
211418 expert pedolog
211419 inspector de specialitate pedolog
211420 referent de specialitate pedolog
211421 inginer geolog
211422 geolog
211423 geofizician
211424 hidrolog
211425 pedolog
211426 cercetator in geologie
211427 asistent de cercetare in geologie
211428 cercetator in geologie tehnica
211429 asistent de cercetare in geologie tehnica
211430 cercetator in geofizica
211431 asistent de cercetare in geofizica
211432 cercetator in mineralogia tehnica si experimentala
211433 asistent de cercetare in mineralogia tehnica si experimentala
211434 cercetator in geochimie
211435 asistent de cercetare in geochimie
211436 cercetator in geologie petroliera
211437 asistent de cercetare in geologie petroliera
211438 cercetator in geodezie
211439 inginer de cercetare in geodezie
211440 asistent de cercetare in geodezie
211441 cercetator in cadastru
211442 inginer de cercetare in cadastru
211443 asistent de cercetare in cadastru

212 Matematicieni, actuari si statisticieni
Matematicienii, actuarii si statisticienii efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte matematice, actuariale si statistice, teorii, modele si tehnici operationale si aplica aceste cunostinte unei largi game de sarcini in domenii cum ar fi inginerie, afaceri, stiinte sociale si in alte stiinte.

2120 Matematicieni, actuari si statisticieni
Matematicienii, actuarii si statisticienii efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte matematice, actuariale si statistice, teorii, modele operationale si tehnici de consiliere ori se implica in aplicarea acestor cunostinte in practica in domenii cum ar fi inginerie, afaceri, stiinte sociale si alte stiinte.
212001 consilier matematician
212002 expert matematician
212003 inspector de specialitate matematician
212004 referent de specialitate matematician
212005 consilier actuar
212006 expert actuar
212007 inspector de specialitate actuar
212008 referent de specialitate actuar
212009 matematician
212010 actuar (studii superioare)
212011 consilier statistician
212012 expert statistician
212013 inspector de specialitate statistician
212014 referent de specialitate statistician
212015 cercetator in matematica
212016 asistent de cercetare in matematica
212017 cercetator in matematica mecanica
212018 asistent de cercetare in matematica-mecanica
212019 cercetator in matematica aplicata
212020 asistent de cercetare in matematica aplicata
212021 cercetator in matematica-fizica
212022 asistent de cercetare in matematica-fizica
212023 cercetator in matematica informatica
212024 asistent de cercetare in matematica-informatica
212025 cercetator in statistica
212026 asistent de cercetare in statistica
212027 cercetator in demografie
212028 asistent de cercetare in demografie

213 Specialisti in stiintele vietii
Specialistii in stiintele vietii aplica cunostintele acumulate din cercetarea vietii oamenilor, animalelor si plantelor si interactiunilor lor cu fiecare si cu mediul inconjurator pentru a dezvolta noi cunostinte, a imbunatati productia agricola si forestiera si a rezolva problemele privind sanatatea umana si cele ale mediului inconjurator.

2131 Biologi, botanisti, zoologi si asimilati
Biologii, botanistii, zoologii si asimilatii studiaza organismele vii si interactiunile dintre ele si cu mediul inconjurator si aplica aceste cunostinte pentru a rezolva problemele privind sanatatea umana si ale mediului inconjurator. Acestia lucreaza in domenii diverse, cum ar fi botanica, zoologie, ecologie, biologie marina, genetica, imunologie, farmacologie, toxicologie, fiziologie, bacteriologie si virusologie.
213101 consilier biolog
213102 expert biolog
213103 inspector de specialitate biolog
213104 referent de specialitate biolog
213105 consilier botanist
213106 expert botanist
213107 inspector de specialitate botanist
213108 referent de specialitate botanist
213109 consilier zoolog
213110 expert zoolog
213111 inspector de specialitate zoolog
213112 referent de specialitate zoolog
213113 consilier ecolog
213114 biolog
213115 zoolog
213116 botanist
213117 consilier bacteriolog
213118 expert bacteriolog
213119 inspector de specialitate bacteriolog
213120 referent de specialitate bacteriolog
213121 consilier biochimist
213122 expert biochimist
213123 inspector de specialitate biochimist
213124 referent de specialitate biochimist
213125 consilier farmacolog
213126 expert farmacolog
213127 inspector de specialitate farmacolog
213128 referent de specialitate farmacolog
213129 consilier microbiolog
213130 expert microbiolog
213131 inspector de specialitate microbiolog
213132 referent de specialitate microbiolog
213133 farmacolog
213134 bacteriolog
213135 microbiolog
213136 cercetator in biologie
213137 asistent de cercetare in biologie
213138 cercetator in microbiologie-bacteriologie
213139 asistent de cercetare in microbiologie-bacteriologie
213140 cercetator in biologie chimie
213141 asistent de cercetare in biologie chimie
213142 cercetator in botanica
213143 asistent de cercetare in botanica
213144 cercetator in domeniul zoologic
213145 asistent de cercetare in domeniul zoologic
213146 cercetator in ecologie si protectia mediului
213147 asistent de cercetare in ecologie si protectia mediului
213148 cercetator in ingineria genetica
213149 asistent de cercetare in ingineria genetica

2132 Consultanti in agricultura, silvicultura si pescuit
Consultantii in agricultura, silvicultura si piscicultura studiaza si furnizeaza asistenta si consiliere in domeniul agricol, silvicultura si piscicultura, incluzand cultivarea, fertilizarea, recoltarea, eroziunea solului si compozitia acestuia, prevenirea bolilor, nutritie, rotatia culturilor si marketing. Acestia dezvolta tehnici pentru cresterea productivitatii, studiaza si dezvolta planuri si politici pentru administrarea terenului si a pescuitului.
213201 consilier inginer agronom
213202 expert inginer agronom
213203 inspector de specialitate inginer agronom
213204 referent de specialitate inginer agronom
213205 consilier inginer horticol
213206 expert inginer horticol
213207 inspector de specialitate inginer horticol
213208 referent de specialitate inginer horticol
213209 consilier inginer zootehnist
213210 expert inginer zootehnist
213211 inspector de specialitate inginer zootehnist
213212 referent de specialitate inginer zootehnist
213213 subinginer agronom
213214 subinginer zootehnist
213215 inginer tehnolog in zootehnie
213216 proiectant inginer in agricultura
213217 proiectant inginer in zootehnie
213218 proiectant inginer in silvicultura
213219 consilier inginer silvic
213220 expert inginer silvic
213221 inspector de specialitate inginer silvic
213222 referent de specialitate inginer silvic
213223 inginer imbunatatiri funciare
213224 inginer/subinginer silvic
213225 inginer agronom
213226 inginer zootehnist
213227 consultant tehnic in productia de cereale, plante tehnice si furaje
213228 subinginer imbunatatiri funciare
213229 agent agricol
213230 brigadier silvic
213231 padurar
213232 tehnician agronom – exploatare
213233 tehnician zootehnist – exploatare
213234 tehnician silvic – exploatare
213235 clasificator carcase
213236 operator de insamantari artificiale la animale
213237 administrator bunuri agricole
213238 consultant afaceri in agricultura
213239 cercetator in agricultura
213240 inginer de cercetare in agricultura
213241 asistent de cercetare in agricultura
213242 inginer de cercetare in pedologie-agrochimie
213243 asistent de cercetare in pedologie-agrochimie
213244 cercetator in pedologie-agrochimie
213245 cercetator in horticultura
213246 inginer de cercetare in horticultura
213247 asistent de cercetare in horticultura
213248 cercetator in agromontanologie
213249 inginer de cercetare in agromontanologie
213250 asistent de cercetare in agromontanologie
213251 cercetator in silvicultura
213252 inginer de cercetare in silvicultura
213253 asistent de cercetare in silvicultura
213254 cercetator in zootehnie
213255 asistent de cercetare in zootehnie
213256 cercetator in biotehnologie pentru agricultura
213257 asistent de cercetare in biotehnologie pentru agricultura

2133 Specialisti in domeniul protectiei mediului
Specialistii in domeniul protectiei mediului studiaza si evalueaza efectele asupra mediului ale activitatii umane, cum ar fi poluarea aerului, a apei si poluarea fonica, contaminarea solului, schimbarile climatice, efectele deseurilor toxice, precum si epuizarea si degradarea resurselor naturale. Acestia dezvolta planuri si solutii pentru a proteja, conserva, restaura, reduce si a preveni deteriorarea continua a mediului.
213301 expert ecolog
213302 inspector de specialitate ecolog
213303 referent de specialitate ecolog
213304 inginer ecolog
213305 ecolog

214 Ingineri (exclusiv in electrotehnologie)
Inginerii (exclusiv electrotehnologia) proiecteaza, planifica si organizeaza testarea, constructia, instalarea si intretinerea structurilor, masinilor si a componentelor acestora, sistemelor de productie si instalatiilor, planifica programele de productie si procedurile de munca pentru a se asigura ca proiectele de inginerie sunt intreprinse in conditii de siguranta, in mod eficient si cu un cost rentabil.

2141 Ingineri tehnologi si de productie
Inginerii tehnologi si de productie conduc cercetari si proiecteaza, organizeaza si supervizeaza construirea, functionarea si intretinerea instalatiilor. Acestia stabilesc programe pentru coordonarea activitatilor de productie, de evaluare a eficientei costurilor si a sigurantei.
214101 inginer confectii piele si inlocuitori
214102 inginer textile, pielarie
214103 inginer tricotaje, confectii
214104 subinginer textile, pielarie
214105 proiectant inginer textile, pielarie
214106 consilier inginer textile, pielarie
214107 expert inginer textile, pielarie
214108 inspector specialitate inginer textile, pielarie
214109 referent de specialitate inginer textile, pielarie
214110 conceptor/conceptor CAO
214111 specialist incercari componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetica/sisteme de masurare
214112 specialist documentatie studii
214113 instructor sistem de productie
214114 metodist
214115 responsabil afacere
214116 manager de cladire
214117 inginer industrializarea lemnului
214118 subinginer industrializarea lemnului
214119 consilier inginer industrializarea lemnului
214120 expert inginer industrializarea lemnului
214121 inspector de specialitate inginer industrializarea lemnului
214122 referent de specialitate inginer industrializarea lemnului
214123 cercetator in tehnologia prelucrarii produselor agricole
214124 inginer de cercetare in tehnologia prelucrarii produselor agricole
214125 asistent de cercetare in tehnologia prelucrarii produselor agricole
214126 cercetator in pescuit si acvacultura
214127 inginer de cercetare in pescuit si acvacultura
214128 asistent de cercetare in pescuit si acvacultura
214129 specialist in domeniul calitatii
214130 auditor in domeniul calitatii
214131 analist calitate
214132 analist masuratori metrologice
214133 analist studiul materialelor
214134 consultant sistem de calitate
214135 logistician gestiune flux
214136 programator fabricatie/lansator fabricatie
214137 documentarist ordonantare logistica
214138 auditor energetic pentru cladiri

2142 Ingineri constructori
Inginerii constructori conduc cercetari, consiliaza, proiecteaza si coordoneaza direct activitatea de constructii, gestioneaza functionarea si intretinerea structurilor de inginerie civila sau studiaza si ofera consultanta cu privire la aspectele tehnologice ale anumitor materiale.
214201 inginer constructii civile, industriale si agricole
214202 subinginer constructii civile, industriale si agricole
214203 inginer instalatii pentru constructii
214204 inginer cai ferate, drumuri si poduri
214205 inginer constructii hidrotehnice
214206 inginer constructor instalatii
214207 proiectant inginer instalatii
214208 proiectant inginer constructii
214209 consilier inginer constructii
214210 expert inginer constructii
214211 inspector de specialitate inginer constructii
214212 referent de specialitate inginer constructii
214213 conducator de lucrari civile
214214 diriginte santier (studii superioare)
214215 cercetator in constructii civile, industriale si agricole
214216 inginer de cercetare in constructii civile, industriale si agricole
214217 asistent de cercetare in constructii civile, industriale si agricole
214218 cercetator in constructii de cai ferate, drumuri si poduri
214219 inginer de cercetare in constructii de cai ferate, drumuri si poduri
214220 asistent de cercetare in constructii de cai ferate, drumuri si poduri
214221 cercetator in constructii hidrotehnice
214222 inginer de cercetare in constructii hidrotehnice
214223 asistent de cercetare in constructii hidrotehnice
214224 inginer de cercetare in ingineria sanitara si protectia mediului
214225 cercetator in constructii miniere
214226 inginer de cercetare in constructii miniere
214227 asistent de cercetare in constructii miniere
214228 cercetator in instalatii
214229 inginer de cercetare in instalatii
214230 asistent de cercetare in instalatii
214231 cercetator in stiinta si ingineria materialelor oxidice
214232 inginer de cercetare in ingineria materialelor oxidice
214233 asistent de cercetare in ingineria materialelor oxidice

2143 Ingineri in domeniul protectiei mediului
Inginerii in domeniul protectiei mediului conduc cercetari, consiliaza, proiecteaza si coordoneaza activitatea de implementare a solutiilor pentru prevenirea, controlarea si remedierea efectelor negative ale activitatii umane asupra mediului inconjurator, utilizand o varietate de discipline ingineresti. Acestia coordoneaza efectuarea de evaluari ale mediului privind proiectele de constructii si de inginerie civila si aplica principii de inginerie pentru a controla poluarea, reciclarea si eliminarea deseurilor.
214301 cercetator in centrale hidroelectrice in ingineria mediului
214302 inginer de cercetare in centrale hidroelectrice in ingineria mediului
214303 asistent de cercetare in centrale hidroelectrice in ingineria mediului

2144 Ingineri mecanici
Inginerii mecanici conduc cercetari, consiliaza, proiecteaza si coordoneaza direct productia de masini, avioane, nave, utilaje si instalatii industriale, echipamente si sisteme, ofera consiliere si coordoneaza direct activitatea de functionare, intretinere si reparare a acestora, studiaza si consiliaza cu privire la aspectele mecanice ale anumitor materiale, produse sau procese.
214401 inginer mecanic
214402 subinginer mecanic
214403 inginer electromecanic minier
214404 inginer material rulant cale ferata
214405 inginer mecanica agricola
214406 inginer aviatie
214407 inginer nave
214408 inginer masini-unelte
214409 inginer mecanica fina
214410 inginer masini termice
214411 inginer masini hidraulice si pneumatice
214412 inginer autovehicule rutiere
214413 inginer mecanic utilaj tehnologic chimic
214414 inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier
214415 inginer mecanic utilaj tehnologic masini agricole
214416 inginer mecanic utilaj tehnologic textil
214417 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru constructii
214418 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald
214419 inginer mecanic masini instalatii miniere
214420 subinginer mecanic tehnologia constructiilor de masini
214421 subinginer mecanic utilaje si tehnica sudurii
214422 subinginer mecanic, mecanica fina
214423 subinginer mecanic material rulant de cale ferata
214424 subinginer mecanic mecanica agricola
214425 subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie
214426 subinginer mecanic utilaje pentru constructii
214427 subinginer mecanic avioane si motoare de aviatie
214428 subinginer mecanic constructii corp de nava
214429 subinginer mecanic instalatii navale de bord
214430 subinginer mecanic automobile
214431 subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului
214432 subinginer mecanic utilaje pentru materiale de constructie
214433 consilier inginer mecanic
214434 expert inginer mecanic
214435 inspector de specialitate inginer mecanic
214436 referent de specialitate inginer mecanic
214437 proiectant inginer aeronave
214438 proiectant inginer mecanic
214439 inginer pilot de incercare
214440 subinginer proiectant mecanic
214441 specialist reglementari/carti de identitate vehicule/verificari tehnice inmatriculare/inspectii tehnice/ omologari oficiale
214442 specialist prestatii vehicule
214443 specialist mentenanta mecanica echipamente industriale
214444 inginer/subinginer tehnolog prelucrari mecanice
214445 inginer tehnolog in fabricarea armamentului si munitiei
214446 subinginer tehnolog in fabricarea armamentului si munitiei
214447 inginer pentru protectia navigatiei aeriene (comunicatii, navigatie, supraveghere)
214448 cercetator in sisteme de propulsie
214449 inginer de cercetare in sisteme de propulsie
214450 asistent de cercetare in sisteme de propulsie
214451 cercetator in echipamente si instalatii de bord
214452 inginer de cercetare in echipamente si instalatii de bord
214453 asistent de cercetare in echipamente si instalatii de bord
214454 cercetator in masini si echipamente termice
214455 inginer de cercetare in masini si echipamente termice
214456 asistent de cercetare in masini si echipamente termice
214457 cercetator in masini hidraulice si pneumatice
214458 inginer de cercetare in masini hidraulice si pneumatice
214459 asistent de cercetare in masini hidraulice si pneumatice
214460 cercetator in echipamente de proces
214461 inginer de cercetare in echipamente de proces
214462 asistent de cercetare in echipamente de proces
214463 cercetator in mecanica fina
214464 inginer de cercetare in mecanica fina
214465 asistent de cercetare in mecanica fina
214466 cercetator in tehnologia constructiilor de masini
214467 inginer de cercetare in tehnologia constructiilor de masini
214468 asistent de cercetare in tehnologia constructiilor de masini
214469 cercetator in constructii de masini agricole
214470 inginer de cercetare in constructii de masini agricole
214471 asistent de cercetare in constructii de masini agricole
214472 cercetator in autovehicule rutiere
214473 inginer de cercetare in autovehicule rutiere
214474 asistent de cercetare in autovehicule rutiere
214475 cercetator in utilaje si instalatii portuare
214476 inginer de cercetare in utilaje si instalatii portuare
214477 asistent de cercetare in utilaje si instalatii portuare
214478 cercetator in utilaje si tehnologia ambalarii
214479 inginer de cercetare in utilaje si tehnologia ambalarii
214480 asistent de cercetare in utilaje si tehnologia ambalarii
214481 cercetator in creatia tehnica in constructia de masini
214482 inginer de cercetare in creatia tehnica in constructia de masini
214483 asistent de cercetare in creatia tehnica in constructia de masini
214484 cercetator in masini si instalatii mecanice
214485 inginer de cercetare in masini si instalatii mecanice
214486 asistent de cercetare in masini si instalatii mecanice
214487 cercetator in instalatii si utilaje pentru transportul si depozitarea produselor petroliere

2145 Ingineri chimisti
Inginerii chimisti desfasoara activitati de cercetare si dezvoltare, coordoneaza direct si avizeaza procesele chimice aplicate la scara comerciala si productia diferitelor substante si elemente (articole), cum ar fi petrol brut, derivate petroliere, produse alimentare si bauturi, medicamente sau materiale sintetice. Acestia coordoneaza direct activitatea de intretinere si reparatie a utilajelor si echipamentelor chimice, studiaza si ofera consultanta cu privire la aspectele chimice ale anumitor materiale, produse sau procese.
214501 inginer petrochimist
214502 subinginer petrochimist
214503 proiectant inginer chimist
214504 consilier inginer chimist
214505 expert inginer chimist
214506 inspector de specialitate inginer chimist
214507 referent de specialitate inginer chimist
214508 consilier inginer petrochimist
214509 expert inginer petrochimist
214510 inspector de specialitate inginer petrochimist
214511 referent de specialitate petrochimist
214512 biochimist
214513 inginer chimist
214514 inginer in industria alimentara
214515 subinginer in industria alimentara
214516 proiectant inginer produse alimentare
214517 consilier inginer industria alimentara
214518 expert inginer industria alimentara
214519 inspector de specialitate inginer industria alimentara
214520 referent de specialitate inginer industria alimentara
214521 cercetator in tehnologia substantelor anorganice
214522 inginer de cercetare in tehnologia substantelor anorganice
214523 asistent de cercetare in tehnologia substantelor anorganice
214524 cercetator in tehnologia substantelor organice
214525 inginer de cercetare in tehnologia substantelor organice
214526 asistent de cercetare in tehnologia substantelor organice
214527 cercetator in petrochimie si carbochimie
214528 inginer de cercetare in petrochimie si carbochimie
214529 asistent de cercetare in petrochimie si carbochimie
214530 cercetator in tehnologia compusilor macromoleculari
214531 inginer de cercetare in tehnologia compusilor macromoleculari
214532 asistent de cercetare in tehnologia compusilor macromoleculari
214533 cercetator in controlul calitatii produselor alimentare
214534 inginer de cercetare in controlul calitatii produselor alimentare
214535 asistent de cercetare in controlul calitatii produselor alimentare

2146 Ingineri mineri, petrolisti, metalurgisti si asimilati
Inginerii minieri, petrolisti, metalurgisti si asimilati desfasoara activitati de cercetare, proiectare, dezvoltare si mentinere la scara comerciala a metodelor de extractie a metalelor din minereurile lor sau a mineralelor, apei, petrolului ori a gazului din sol, precum si de dezvoltare de noi aliaje, ceramice sau alte materiale, studiaza si ofera consultanta cu privire la aspectele miniere ori metalurgice ale anumitor materiale, produse sau procese.
214601 inginer metalurgie extractiva
214602 inginer minier
214603 subinginer metalurgist
214604 subinginer minier
214605 inginer preparator minier
214606 consilier inginer metalurg
214707 expert inginer metalurg
214608 inspector de specialitate inginer metalurg
214609 referent de specialitate inginer metalurg
214610 consilier inginer minier
214611 expert inginer minier
214612 inspector de specialitate inginer minier
214613 referent de specialitate inginer minier
214614 inginer prelucrari metalurgice
214615 inginer metalurgie neferoasa
214616 inginer petrolist
214617 subinginer petrolist
214618 consilier inginer petrolist
214619 expert inginer petrolist
214620 referent inginer petrolist
214621 proiectant inginer petrolist
214622 inginer tehnolog metalurg
214623 proiectant inginer metalurg
214624 proiectant inginer in minerit
214625 inginer mineralurg
214626 cercetator in exploatari miniere
214627 inginer de cercetare in exploatari miniere
214628 asistent de cercetare in exploatari miniere
214629 cercetator in prepararea substantelor minerale utile
214630 inginer de cercetare in prepararea substantelor minerale utile
214631 asistent de cercetare in prepararea substantelor minerale utile
214632 cercetator in petrol (extractie-prospectiune)
214633 inginer de cercetare in petrol (extractie-prospectiune)
214634 asistent de cercetare in petrol (extractie-prospectiune)
214635 cercetator in topografie miniera
214636 inginer de cercetare in topografie miniera
214637 asistent de cercetare in topografie miniera
214638 cercetator in ingineria proceselor siderurgice
214639 inginer de cercetare in ingineria proceselor siderurgice
214640 asistent de cercetare in ingineria proceselor siderurgice
214641 cercetator in metalurgia neferoasa
214642 inginer de cercetare in metalurgia neferoasa
214643 asistent de cercetare in metalurgia neferoasa
214944 cercetator in turnarea metalelor
214645 inginer de cercetare in turnarea metalelor
214646 asistent de cercetare in turnarea metalelor
214647 cercetator in prelucrari plastice si tratamente termice
214648 inginer de cercetare in prelucrari plastice si tratamente termice
214649 asistent de cercetare in prelucrari plastice si tratamente termice
214650 cercetator in stiinta materialelor
214651 inginer de cercetare in stiinta materialelor
214652 asistent de cercetare in stiinta materialelor
214653 cercetator in tehnologii carbochimice
214654 inginer de cercetare in tehnologii carbochimice
214655 asistent de cercetare in tehnologii carbochimice
214656 inginer de cercetare in instalatii si utilaje pentru transportul si depozitarea produselor petroliere
214657 asistent de cercetare in instalatii si utilaje pentru transportul si depozitarea produselor petroliere

2149 Ingineri si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza cuprinde specialistii ingineri neclasificati in grupa minora 214 – Ingineri (exclusiv in electrotehnologie) sau in grupa minora 215 – Ingineri in electrotehnologie. De exemplu, grupa include pe cei care desfasoara activitati de cercetare, recomanda sau dezvolta proceduri ingineresti si solutii privind siguranta la locul de munca, inginerie biomedicala, optica, materiale, producerea de energie nucleara si explozibile.
214901 inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
214902 subinginer prelucrarea sticlei si ceramicii
214903 inginer materiale de constructii
214904 subinginer materiale de constructii
214905 consilier inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
214906 expert inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
214907 inspector de specialitate inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
214908 referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
214909 proiectant inginer ceramica, sticla
214910 chimist in materiale oxidice (sticla, ceramica)
214911 subinginer tehnologia celulozei si hartiei
214912 proiectant inginer celuloza si hartie
214913 consilier inginer tehnologia celulozei si hartiei
214914 expert inginer tehnologia celulozei si hartiei
214915 inspector de specialitate inginer tehnologia celulozei si hartiei
214916 referent de specialitate inginer tehnologia celulozei si hartiei
214917 cercetator in informatica
214918 asistent de cercetare in informatica
214919 cercetator in filatura-tesatorie
214920 inginer de cercetare in filatura-tesatorie
214921 asistent de cercetare in filatura-tesatorie
214922 cercetator in tricotaje-confectii textile
214923 inginer de cercetare in tricotaje-confectii textile
214924 asistent de cercetare in tricotaje-confectii textile
214925 cercetator in tehnologia chimica a produselor textile, pieii, blanurilor si inlocuitorilor
214926 inginer de cercetare in tehnologia chimica a produselor textile, pieii, blanurilor si inlocuitorilor
214927 asistent de cercetare in tehnologia chimica a produselor textile, pieii, blanurilor si inlocuitorilor
214928 cercetator in confectii din piele si inlocuitori
214929 inginer de cercetare in confectii din piele si inlocuitori
214930 asistent de cercetare in confectii din piele si inlocuitori
214931 cercetator in exploatari forestiere
214932 inginer de cercetare in exploatari forestiere
214933 asistent de cercetare in exploatari forestiere
214934 inginer de cercetare in proiectarea mobilei si produselor finite din lemn
214935 cercetator in prelucrarea lemnului
214936 inginer de cercetare in prelucrarea lemnului
214937 asistent de cercetare in prelucrarea lemnului
214938 cercetator in tehnologie si echipamente neconventionale
214939 inginer de cercetare in tehnologie si echipamente neconventionale
214940 asistent de cercetare in tehnologie si echipamente neconventionale
214941 cercetator in tehnologia celulozei, hartiei, poligrafiei si fibrelor
214942 inginer de cercetare in tehnologia celulozei, hartiei, poligrafiei si fibrelor
214943 asistent de cercetare in tehnologia celulozei, hartiei, poligrafiei si fibrelor
214944 corespondent securitate-confidentialitate produs
214945 administrator societate comerciala
214946 expert achizitii publice
214947 expert elaborare documentatii tehnice de montaj
214948 expert monitorizare si control lucrari de montaj
214949 expert prevenire-reducere riscuri tehnologice
214950 expert urmarire comportare in exploatare lucrari montaj

215 Ingineri in electrotehnologie
Inginerii in electrotehnologie desfasoara cercetari si proiecteaza, ofera consultanta, planifica si coordoneaza direct constructia si exploatarea sistemelor electronice, electrice si de telecomunicatii, a componentelor, motoarelor si echipamentelor. Acestia organizeaza si stabilesc sistemele de control pentru a monitoriza performanta si siguranta ansamblurilor si sistemelor electrice si electronice.

2151 Ingineri electricieni
Inginerii electricieni desfasoara cercetari, ofera consultanta, proiecteaza si coordoneaza direct activitatea de construire si de exploatare a sistemelor electrice, a componentelor, a motoarelor si a echipamentelor, consiliaza si coordoneaza activitatea de functionare a acestora, de intretinere si de reparare a lor sau studiaza si consiliaza cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor si proceselor de inginerie electrica.
215101 dispecer energetic feroviar
215102 dispecer centrala, hidrocentru, cascada, dispecerate teritoriale
215103 dispecer retea distributie
215104 dispecer retele de inalta tensiune
215105 inginer electroenergetica
215106 radiochimist
215107 subinginer electroenergetica
215108 inginer energetica industriala
215109 inginer termoenergetica
215110 proiectant inginer electrotehnic
215111 proiectant inginer energetician
215112 inginer retele electrice
215113 subinginer retele electrice
215114 inginer hidroenergetica
215115 inginer centrale nuclearoelectrice
215116 subinginer centrale termoelectrice
215117 inginer exploatare instalatii nucleare
215118 proiectant subinginer electrotehnic
215119 proiectant sisteme de securitate
215120 sef tura dispecer energetic
215121 cercetator in electrotehnica
215122 inginer de cercetare in electrotehnica
215123 asistent de cercetare in electrotehnica
215124 cercetator in electrofizica
215125 inginer de cercetare in electrofizica
215126 asistent de cercetare in electrofizica
215127 cercetator in metrologie
215128 inginer de cercetare in metrologie
215129 asistent de cercetare in metrologie
215130 cercetator in electromecanica
215131 inginer de cercetare in electromecanica
215132 asistent de cercetare in electromecanica
215133 cercetator roboti industriali
215134 inginer de cercetare roboti industriali
215135 asistent de cercetare roboti industriali
215136 cercetator in centrale termoelectrice
215137 inginer de cercetare in centrale termoelectrice
215138 asistent de cercetare in centrale termoelectrice
215139 cercetator in centrale nuclearoelectrice
215140 inginer de cercetare in centrale nuclearoelectrice
215141 asistent de cercetare in centrale nuclearoelectrice
215142 cercetator in electroenergetica
215143 inginer de cercetare in electroenergetica
215144 asistent de cercetare in electroenergetica
215145 cercetator in energetica industriala
215146 inginer de cercetare in energetica industriala
215147 asistent de cercetare in energetica industriala

2152 Ingineri electronisti
Inginerii electronisti efectueaza cercetari, proiecteaza si coordoneaza direct activitatea de construire, functionare, intretinere si reparare a sistemelor electrice, studiaza si ofera consultanta cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor si proceselor ingineriei electronice.
215201 inginer electromecanic SCB
215202 inginer automatist
215203 inginer navigatie
215204 inginer electronist transporturi, telecomunicatii
215205 inginer productie
215206 instructor instalatii
215207 instructor linii
215208 revizor siguranta circulatiei feroviare
215209 subinginer automatist
215210 subinginer electronist transporturi, telecomunicatii
215211 subinginer reglaje subansamble
215212 inginer de receptie si control aeronave
215213 proiectant inginer electronist
215214 proiectant inginer de sisteme si calculatoare
215215 proiectant inginer electromecanic
215216 inginer electromecanic
215217 subinginer electromecanic
215218 capitan secund
215219 capitan port (studii superioare)
215220 specialist mentenanta electromecanica-automatica echipamente industriale
215221 inspector aeronautic
215222 inginer sisteme de securitate
215223 cercetator in electronica aplicata
215224 inginer de cercetare in electronica aplicata
215225 asistent de cercetare in electronica aplicata
215226 cercetator in comunicatii
215227 inginer de cercetare in comunicatii
215228 asistent de cercetare in comunicatii
215229 cercetator in microelectronica
215230 inginer de cercetare in microelectronica
215231 asistent de cercetare in microelectronica
215232 cercetator in telecomenzi si electronica in transporturi
215233 inginer de cercetare in telecomenzi si electronica in transporturi
215234 asistent de cercetare in telecomenzi si electronica in transporturi
215235 cercetator in calculatoare
215236 inginer de cercetare in calculatoare
215237 asistent de cercetare in calculatoare
215238 cercetator in automatica
215239 inginer de cercetare in automatica
215240 asistent de cercetare in automatica

2153 Ingineri in domeniul telecomunicatiilor
Inginerii din domeniul telecomunicatiilor desfasoara activitati de cercetare, de proiectare si coordoneaza direct activitatea de constructie, functionare, intretinere si reparare a sistemelor si echipamentelor de telecomunicatii. Acestia studiaza si ofera consultanta cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor si proceselor de telecomunicatii.
215301 inginer emisie
215302 inginer montaj
215303 inginer electrotehnist
215304 inginer imagine
215305 inginer sunet
215306 inginer-sef car reportaj
215307 subinginer-sef car reportaj
215308 inginer-sef schimb emisie
215309 subinginer iluminat tehnologic
215310 inginer proiectant comunicatii
215311 subinginer proiectant comunicatii
215312 inginer/inspector de specialitate/referent de specialitate/expert in serviciile de trafic aerian
215313 consilier tehnic
215314 inginer iluminare
215315 sef studio RTV

216 Arhitecti, proiectanti, topografi si designeri
Arhitectii, proiectantii, topografii si designerii planifica si proiecteaza peisaje, exteriorul si interiorul cladirilor, produse pentru activitatea de fabricatie si furnizeaza informatii pentru comunicare vizuala, publicare si afisare. Acestia coordoneaza activitatea de topografiere pentru a determina cu precizie caracteristicile pozitiei geografice, proiecteaza, realizeaza si revizuiesc hartile, dezvolta si implementeaza planurile si politicile pentru controlul utilizarii terenului.

2161 Arhitecti constructori
Arhitectii constructori proiecteaza cladiri comerciale, industriale, institutionale, rezidentiale si de agrement, planifica si monitorizeaza constructia, intretinerea si restaurarea acestora.
216101 arhitect cladiri
216102 conductor arhitect
216103 arhitect restaurari
216104 consilier arhitect
216105 expert arhitect
216106 inspector de specialitate arhitect
216107 referent de specialitate arhitect
216108 proiectant arhitect
216109 cercetator in arhitectura
216110 asistent de cercetare in arhitectura

2162 Arhitecti in domeniul peisagistic
Arhitectii din domeniul peisagistic planifica si proiecteaza peisajele si spatiile deschise pentru proiecte cum ar fi parcuri, scoli, institutii, drumuri, zone externe pentru amplasamente comerciale, industriale si rezidentiale, planifica si monitorizeaza constructia, intretinerea si restaurarea acestora.
216201 arhitect peisagistica si amenajarea teritoriului

2163 Designeri produse si imbracaminte
Designerii de produse si imbracaminte proiecteaza si dezvolta produse pentru fabricatie si pregatesc desene si specificatii ale produselor pentru productia de masa si de serie.
216301 designer industrial
216302 grafician industrial
216303 lucrator in ateliere de modele
216304 costumier
216305 pictor creator costume
216306 modelier confectii
216307 designer vestimentar
216308 cercetator in arte plastice – design industrial
216309 asistent de cercetare in arte plastice – design industrial
216310 cercetator in arte plastice – textile (tapiserie, contexturi, moda, imprimeuri)
216311 asistent de cercetare in arte plastice-textile (tapiserie, contexturi, moda, imprimeuri)
216312 cercetator in arte plastice – sticla, ceramica, metal
216313 asistent de cercetare in arte plastice – sticla, ceramica, metal

2164 Proiectanti in domeniul urbanismului si de sistematizare a traficului
Proiectantii din domeniul urbanismului si de sistematizare a traficului dezvolta si implementeaza planuri si politici pentru utilizarea controlata a terenurilor rurale si urbane si pentru sistemele de trafic. Acestia coordoneaza direct cercetari si ofera consiliere cu privire la factorii economici, de mediu si sociali care afecteaza utilizarea terenurilor si a fluxurilor de trafic.
216401 urbanist
216402 arhitect urbanism

2165 Cartografi si topografi
Cartografii si topografii determina pozitia exacta, realizeaza sau revizuiesc hartile digitale, grafice, picturale, diagrame ori alte reprezentari vizuale ale caracteristicilor naturale si construite ale limitelor terenurilor, marilor, zonelor subterane si ale corpurilor ceresti, aplicand principii stiintifice si matematice.
216501 cartograf
216502 inginer geodez
216503 subinginer geodez
216504 inginer topograf
216505 inginer topograf minier
216506 proiectant inginer geodez

2166 Designeri grafica si multimedia
Designerii de grafica si multimedia proiecteaza continutul informatiilor pentru comunicarea vizuala si audio, pentru publicare si imprimare, utilizand tiparituri (publicatii tiparite), filme, forme electronice si digitale, precum si alte forme de mass-media vizuale si audio. Acestia creeaza efecte speciale, animatii sau alte imagini vizuale pentru utilizarea lor in jocurile pe calculator, filme, videoclipuri muzicale, presa scrisa si reclame.
216601 designer grafica (studii medii)
216602 animator film de animatie (studii medii)
216603 intermediarist film desene animate (studii medii)
216604 stilizator film desene animate (studii medii)
216605 asistent regizor studio
216606 asistent regizor emisie
216607 designer floral
216608 videojurnalist
216609 art director
216610 designer pagini web (studii superioare)
216611 designer grafica (studii superioare)
216612 grafician calculator (studii medii)
216613 designer pagini web (studii medii)

22 Specialisti in domeniul sanatatii
Specialistii in domeniul sanatatii coordoneaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale, aplica cunostintele stiintifice referitoare la medicina, asistenta medicala, stomatologie, medicina veterinara, farmacie si promovarea sanatatii.

221 Medici
Medicii studiaza, diagnosticheaza, trateaza si previn bolile, infectiile, leziunile si alte deficiente fizice si mentale la om, prin aplicarea principiilor si procedurilor medicinei moderne. Acestia planifica, supravegheaza si evalueaza implementarea planurilor de ingrijire si tratament de catre alti furnizori de servicii de sanatate, coordoneaza educatia medicala si activitatile de cercetare.

2211 Medici de medicina de familie/medicina generala
Medicii de medicina de familie/medicina generala diagnosticheaza, trateaza si previn bolile, infectiile, leziunile si alte deficiente fizice si mentale la om, prin aplicarea principiilor si procedurilor medicinei moderne. Acestia nu isi limiteaza activitatea la anumite categorii de boli sau metode de tratament si pot sa isi asume responsabilitatea pentru furnizarea corespunzatoare si continua a ingrijirii medicale persoanelor, familiilor si comunitatilor.
221101 medic medicina generala
221102 medic rezident
221103 consilier medic
221104 expert medic
221105 inspector de specialitate medic
221106 referent de specialitate medic
221107 medic primar
221108 medic medicina in familie
221109 cercetator in medicina generala
221110 asistent de cercetare in medicina generala

2212 Medici specialisti
Medicii de specialitate diagnosticheaza, trateaza si previn bolile, infectiile, leziunile si alte deficiente fizice si mentale la om, prin utilizarea tehnicilor specializate de testare, diagnosticare medicala, chirurgicale, tehnicilor fizice si psihiatrice, prin aplicarea principiilor si procedurilor medicinei moderne. Acestia se specializeaza in anumite categorii de afectiuni, tipuri de pacienti sau metode de tratament si pot efectua educatia medicala si cercetarea in domeniile de specializare alese.
221201 medic specialist

222 Asistenti medicali generalisti si moase
Asistentii medicali si moasele ofera tratament si servicii de ingrijire persoanelor care sunt bolnave fizic sau mental, cu handicap ori infirme, precum si altor persoane care au nevoie de ingrijire din cauza riscurilor potentiale asupra sanatatii, inclusiv inaintea, in timpul sau dupa nasterea copilului. Acestia isi asuma responsabilitatea pentru planificarea, gestionarea si evaluarea ingrijirii pacientilor, inclusiv supravegherea altor lucratori din domeniul ingrijirii sanatatii, lucrand in mod autonom ori in echipe cu medici si cu alte persoane in aplicarea practica a masurilor preventive si curative.

2221 Asistenti medicali generalisti
Asistentii medicali generalisti ofera tratament, asistenta si servicii de ingrijire pentru persoanele care au nevoie de ingrijire medicala ca urmare a efectelor imbatranirii, ranirii, bolilor sau altor insuficiente fizice ori mentale sau eventualelor riscuri asupra sanatatii. Acestia isi asuma responsabilitatea pentru planificarea si gestionarea ingrijirii pacientilor, inclusiv supravegherea altor lucratori de ingrijire a sanatatii, lucrand in mod autonom sau in echipe cu medici si cu alte persoane in aplicarea practica a masurilor preventive si curative.
222101 asistent medical generalist

2222 Moase
Moasele planifica, gestioneaza, ofera si evalueaza serviciile de ingrijire necesare inaintea, in timpul si dupa perioada sarcinii si a nasterii copilului. Acestea ofera ingrijire pentru reducerea riscurilor de sanatate pentru femei si copiii nou-nascuti, lucrand in mod autonom sau in echipe cu alti furnizori de servicii de ingrijire a sanatatii.
222201 moasa

223 Practicieni de medicina complementara/alternativa
Practicienii de medicina complementara/alternativa previn, diagnosticheaza si trateaza bolile, infectiile, leziunile si alte deficiente fizice si mentale si se ocupa cu mentinerea sanatatii generale a oamenilor prin aplicarea cunostintelor, abilitatilor si practicilor acumulate prin studiul detaliat al teoriilor, credintelor si experientelor originare din anumite culturi specifice.

2230 Practicieni de medicina complementara/alternativa
Practicienii de medicina complementara/alternativa previn, diagnosticheaza si trateaza bolile, infectiile, leziunile si alte deficiente fizice si mentale si se ocupa cu mentinerea sanatatii generale a oamenilor prin aplicarea cunostintelor, abilitatilor (deprinderilor) si practicilor acumulate prin studiul detaliat al teoriilor, credintelor si experientelor originare din anumite culturi specifice.
223001 cercetator in medicina traditionala
223002 asistent de cercetare in medicina traditionala
223003 instructor ergoterapie
223004 tehnician homeopat
223005 instructor de educatie sanitara
223006 bioenergetician
223007 infoenergetician radiestezist
223008 terapeut in terapii complementare

224 Paramedici
Paramedicii furnizeaza servicii medicale de consultanta, de diagnostic, curative si preventive pentru oameni, mai limitate in ceea ce priveste complexitatea decat cele efectuate de catre medici. Acestia lucreaza in mod autonom sau sub supravegherea limitata a medicilor si aplica proceduri clinice avansate pentru tratarea si prevenirea bolilor, leziunilor si altor deficiente fizice ori mentale comune pentru anumite comunitati.

2240 Paramedici
Paramedicii furnizeaza servicii medicale de consultanta, de diagnostic, curative si preventive pentru oameni, mai limitate in ceea ce priveste complexitatea decat cele efectuate de catre medici. Acestia lucreaza in mod autonom sau sub supravegherea limitata a medicilor si aplica proceduri clinice avansate pentru tratarea si prevenirea bolilor, leziunilor si altor deficiente fizice ori mentale comune pentru anumite comunitati.
224001 paramedic

225 Medici veterinari
Medicii veterinari diagnosticheaza, previn si trateaza bolile, leziunile si disfunctiile animalelor. Acestia pot furniza servicii de ingrijire unei game largi de animale sau se pot specializa in tratamentul unui anumit grup de animale ori intr-o anumita zona de specialitate; pot furniza servicii profesionale catre firmele comerciale care produc produse biologice si farmaceutice.

2250 Medici veterinari
Medicii veterinari diagnosticheaza, previn si trateaza bolile, leziunile si disfunctiile animalelor. Acestia pot furniza servicii de ingrijire unei game largi de animale sau se pot specializa in tratamentul unui anumit grup de animale ori intr-o anumita zona de specialitate; pot furniza servicii profesionale catre firmele comerciale care produc produse biologice si farmaceutice.
225001 epizotolog
225002 medic veterinar
225003 medic veterinar – oncologie comparata
225004 cercetator in medicina veterinara
225005 asistent de cercetare in medicina veterinara

226 Alti specialisti in domeniul sanatatii
Alti specialisti din domeniul sanatatii furnizeaza servicii de sanatate legate de medicina dentara, farmacie, sanatatea si igiena mediului, sanatatea si securitatea la locul de munca, fizioterapie, nutritie, auz, vorbire, vedere, terapii de reabilitare. Aceasta grupa minora include toti specialistii din domeniul sanatatii umane, cu exceptia medicilor de medicina de familie si a medicilor specialisti, practicienilor din medicina complementara/alternativa, veterinarilor, asistentilor medicali generalisti, moaselor si paramedicilor.

2261 Medici dentisti
Medicii dentisti diagnosticheaza, trateaza si previn bolile, ranile si anomaliile dentare ale cavitatii bucale, ale maxilarelor si ale tesuturilor asociate, prin aplicarea principiilor si procedurilor de stomatologie moderna. Acestia folosesc o gama larga de tehnici specializate de diagnosticare, de chirurgie si de alta natura pentru promovarea si restabilirea sanatatii orale.
226101 medic stomatolog
226102 medic stomatolog rezident
226103 medic stomatolog de specialitate
226104 cercetator in medicina stomatologica
226105 asistent de cercetare in medicina stomatologica

2262 Farmacisti
Farmacistii depoziteaza, pastreaza, combina si distribuie produsele medicinale si ofera consultanta cu privire la utilizarea corecta si la reactiile adverse ale medicamentelor prescrise de medici si de alti specialisti in domeniul sanatatii. Acestia contribuie la cercetarea, pregatirea testarii, prescrierea si monitorizarea terapiilor medicale pentru optimizarea sanatatii umane.
226201 farmacist
226202 farmacist rezident
226203 farmacist de specialitate

2263 Specialisti in domeniul mediului si al igienei si sanatatii ocupationale
Specialistii in domeniul mediului si al igienei si sanatatii ocupationale evalueaza, planifica si implementeaza programe pentru recunoasterea, monitorizarea si controlul factorilor de mediu care pot afecta sanatatea umana, pentru a asigura conditii de munca sigure si sanatoase, precum si pentru a preveni boli sau leziuni cauzate de agenti chimici, fizici, radiologici si biologici ori de factori ergonomici.
226301 inginer clinic
226302 specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca
226303 coordonator in materie de securitate si sanatate in munca (studii superioare)
226304 cercetator stiintific in bacteriologie, microbiochimie, farmacologie
226305 asistent de cercetare in bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie
226306 igienist
226307 evaluator de risc si auditor in domeniul securitatii si sanatatii in munca

2264 Fizioterapeuti
Fizioterapeutii evalueaza, planifica si implementeaza programe de reabilitare care imbunatatesc sau restabilesc functiile motorii umane, maresc capacitatea de miscare, calmeaza durerile si trateaza ori previn problemele fizice asociate cu leziuni, boli si alte deficiente. Acestia aplica o gama larga de terapii fizice si tehnici, cum ar fi miscarea, ultrasunetele, laserul si alte tehnici similare.
226401 fiziokinetoterapeut
226402 fizioterapeut
226403 cercetator in fiziokinetoterapie
226404 asistent de cercetare in fiziokinetoterapie
226405 kinetoterapeut
226406 profesor de cultura fizica medicala

2265 Dieteticieni si nutritionisti
Dieteticienii si nutritionistii evalueaza, planifica si implementeaza programe pentru a spori impactul benefic al alimentelor si al nutritiei asupra sanatatii umane.
226501 asistent de nutritie
226502 dietetician
226503 nutritionist si dietetician

2266 Audiologi si specialisti in logopedie
Audiologii si specialistii in logopedie evalueaza, gestioneaza si trateaza tulburarile fizice care afecteaza auzul uman, vorbirea, comunicarea si capacitatea de inghitire. Acestia recomanda dispozitive de corectie sau terapii de reabilitare pentru probleme cum ar fi pierderea auzului, tulburari de vorbire, precum si probleme senzoriale si neuronale si, de asemenea, ofera consiliere privind siguranta auzului si o comunicare mai buna.
226601 instructor logoped
226602 interpret in limbaj mimico-gestual (studii medii)
226603 logoped
226604 audiolog

2267 Optometristi si opticieni
Optometristii si opticienii furnizeaza diagnostice, servicii de gestionare si tratament pentru afectiunile de vedere si ale sistemului vizual. Acestia ofera consultanta privind ingrijirea ochilor si prescriu ajutoare optice sau alte terapii pentru tulburarile vizuale.
226701 optometrist (studii superioare)

2269 Specialisti in domeniul sanatatii neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza cuprinde specialistii din domeniul sanatatii neclasificati in alta parte in subgrupa majora 22 – Specialisti in domeniul sanatatii.
226901 medic igienist
226902 medic expertiza a capacitatii de munca
226903 medic legist
226904 bioinginer medical
226905 asistent medical (studii superioare)
226906 fizician medical
226907 medic specialist psihiatru
226908 medic de familie cu competente in sanatatea mintala
226909 cercetator in educatie fizica si sport
226910 asistent de cercetare in educatie fizica si sport

23 Specialisti in invatamant
Specialistii din invatamant predau teoria si practica uneia sau mai multor discipline la diferite niveluri de invatamant, coordoneaza cercetari si imbunatatesc ori dezvolta concepte, teorii si metode operationale referitoare la disciplinele specifice proprii si realizeaza lucrari stiintifice si carti.

231 Profesori universitari si asimilati
Profesorii universitari si asimilatii acestora din invatamantul superior pregatesc si predau cursuri si coordoneaza lucrari practice privind unul sau mai multe subiecte in cadrul unui curs stabilit la o universitate ori la o alta institutie de invatamant superior. Acestia desfasoara activitati de cercetare, pregatesc lucrari stiintifice si carti.

2310 Profesori universitari si asimilati
Profesorii universitari si asimilatii acestora din invatamantul superior pregatesc si predau cursuri si coordoneaza lucrari practice privind unul sau mai multe subiecte in cadrul unui curs stabilit la o universitate ori la o alta institutie de invatamant superior. Acestia desfasoara activitati de cercetare, pregatesc lucrari stiintifice si carti.
231001 asistent universitar
231002 conferentiar universitar
231003 lector universitar
231004 preparator invatamantul universitar
231005 profesor universitar
231006 expert centre de perfectionare

232 Profesori in invatamantul profesional
Profesorii din invatamantul profesional predau discipline tehnice sau profesionale in institutii de educatie continua si pentru elevii din scolile secundare si colegii. Acestia pregatesc elevii pentru incadrarea in anumite ocupatii sau domenii profesionale pentru care invatamantul universitar ori superior nu este necesar in mod normal.

2320 Profesori in invatamantul profesional
Profesorii din invatamantul profesional predau discipline tehnice sau profesionale in institutii de educatie continua si pentru elevii din scolile secundare si colegii. Acestia pregatesc elevii pentru incadrarea in anumite ocupatii sau domenii profesionale pentru care invatamantul superior nu este necesar in mod normal.
232001 profesor in invatamantul profesional si de maistri

233 Profesori in invatamantul secundar
Profesorii din invatamantul secundar predau una sau mai multe discipline la nivel de invatamant secundar, excluzand disciplinele destinate sa pregateasca elevii pentru angajarea in anumite domenii profesionale.

2330 Profesori in invatamantul secundar
Profesorii din invatamantul secundar predau una sau mai multe discipline la nivel de invatamant secundar, excluzand disciplinele destinate sa pregateasca elevii pentru angajarea in anumite domenii profesionale.
233001 profesor in invatamantul liceal, postliceal
233002 profesor in invatamantul gimnazial

234 Profesori in invatamantul primar si prescolar
Profesorii din invatamantul primar si prescolar predau o serie de discipline la nivel de invatamant primar si organizeaza activitati educationale pentru copiii sub varsta de scoala primara.

2341 Profesori in invatamantul primar
Profesorii din invatamantul primar predau o serie de discipline la nivelul invatamantului primar.
234101 profesor in invatamantul primar
234102 invatator
234103 institutor

2342 Educatori in invatamantul prescolar
Educatorii din invatamantul prescolar promoveaza dezvoltarea sociala, fizica si intelectuala a copiilor sub varsta necesara pentru scoala primara, prin furnizarea de activitati educative si distractive.
234201 profesor in invatamantul prescolar
234202 educatoare
234203 educator puericultor

235 Alti specialisti in invatamant
Alti specialisti in invatamant desfasoara activitati de cercetare si ofera consultanta cu privire la metodele de predare, instruiesc persoanele cu dificultati de invatare sau cu nevoi speciale, predau limbi straine pentru migratie si alte scopuri conexe, ofera invatamant privat, predau arte, tehnologia informatiei si alte discipline din afara sistemelor de invatamant primar, secundar si superior si furnizeaza alte servicii de invatamant neclasificate in alta parte in subgrupa majora 23 – Specialisti in invatamant.

2351 Specialisti in metodologie didactica
Specialistii in metodologie didactica desfasoara activitati de cercetare si dezvoltare sau ofera consiliere cu privire la cursurile si metodele de predare. Acestia revizuiesc si examineaza activitatea profesorilor, modul de functionare a institutiilor de invatamant si rezultatele obtinute si recomanda modificari si imbunatatiri.
235101 cercetator in pedagogie
235102 asistent de cercetare in pedagogie
235103 consilier invatamant
235104 expert invatamant
235105 inspector scolar
235106 referent de specialitate invatamant

2352 Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi speciale
Instructorii-formatori pentru elevi cu nevoi speciale predau copiilor, persoanelor tinere sau adultilor cu handicap fizic ori mental sau acelora cu dificultati de invatare ori cu alte nevoi speciale. Acestia promoveaza dezvoltarea sociala, emotionala, intelectuala si fizica a elevilor lor.
235201 defectolog
235202 interpret in limbaj mimico-gestual (studii superioare)
235203 educator in unitati de handicapati
235204 instructor-educator in unitati de handicapati
235205 pedagog de recuperare

2353 Alti instructori-formatori de limbi straine
Alti instructori-formatori de limbi straine predau adultilor si copiilor care invata o limba straina in scop de migratie, pentru a indeplini cerintele necesare pentru ocupare sau alte oportunitati de angajare, pentru a facilita participarea la programe educationale care sunt predate intr-o limba straina ori pentru dezvoltarea cunostintelor personale. Acestia lucreaza in afara sistemelor de invatamant primar, secundar si superior sau in sprijinul elevilor/studentilor si profesorilor din cadrul acestor sisteme.

2354 Alti instructori-formatori de muzica
Alti instructori-formatori de muzica predau elevilor/studentilor practica, teoria si activitatile de interpretare a muzicii in afara sistemelor de invatamant primar, secundar si superior, dar pot oferi lectii private sau pentru grupuri mici ca o activitate extracurriculara, in colaborare cu institutiile de invatamant.

2355 Alti instructori-formatori de arta
Alti instructori-formatori de arta predau elevilor practica, teoria si activitatile de interpretare a dansului, teatrului, artelor vizuale si altor arte (excluzand muzica) in afara sistemelor de invatamant primar, secundar si superior, dar pot oferi si lectii private sau pentru mici grupuri ca o activitate extracurriculara, in colaborare cu institutiile de invatamant.

2356 Instructori-formatori in tehnologia informatiei
Instructorii-formatori din tehnologia informatiei dezvolta, programeaza si coordoneaza programe de formare si cursuri pentru calculator pentru alti utilizatori ai tehnologiei informatiei in afara sistemelor de invatamant primar, secundar si superior.

2359 Specialisti in invatamant neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza cuprinde specialistii din invatamant neclasificati in alta parte in subgrupa majora 23 – Specialisti in invatamant. De exemplu, grupa de baza include pe cei care ofera invatamant privat pentru alte discipline decat limbile straine si artele, precum si pe cei care ofera consiliere educationala pentru elevi.
235901 secretar institut, facultate
235902 mentor
235903 consilier scolar
235904 designer instructional
235905 dezvoltator de e-learning
235906 laborant in invatamant
235907 maistru instructor
235908 pedagog scolar
235909 secretar scoala
235910 sef atelier scoala
235911 mediator scolar
235912 inspector scolar pentru implementarea descentralizarii institutionale
235913 inspector scolar pentru managementul resurselor umane
235914 inspector scolar pentru mentorat
235915 inspector scolar pentru dezvoltarea resursei umane
235916 inspector scolar pentru educatie permanenta
235917 inspector scolar pentru invatamant particular si alternative educationale
235918 inspector scolar pentru invatamantul special
235919 director Centrul Judetean de Asistenta si Resurse Educationale (CJARE)
235920 consilier pentru tineret

24 Specialisti in domeniul administrativ-comercial
Specialistii din domeniul administrativ si comercial indeplinesc sarcini analitice, conceptuale si practice pentru a furniza servicii in domeniul financiar, dezvoltarea resurselor umane, relatii publice si marketing, vanzari in domeniul tehnic, medical, tehnologia informatiei si comunicatiilor; coordoneaza si revizuiesc structurile organizationale, metodele si sistemele, precum si analizele cantitative de informatii care afecteaza programele de investitii.

241 Specialisti in domeniul finantelor
Specialistii din domeniul finantelor planifica, dezvolta, organizeaza, administreaza, investesc, gestioneaza si coordoneaza analizele cantitative fie ale sistemelor financiare de contabilitate, fie ale fondurilor pentru persoane fizice, unitati si institutii publice sau private.

2411 Contabili
Contabilii planifica, organizeaza si administreaza sistemele de contabilitate pentru persoane fizice si persoane juridice (institutii). Unele ocupatii clasificate aici se refera la analizarea si examinarea situatiilor contabile si financiare ale persoanelor fizice si ale persoanelor juridice, pentru a asigura acuratetea si conformitatea cu standardele si procedurile contabile stabilite.
241101 controlor tezaur
241102 expert contabil-verificator
241103 revizor contabil
241104 referent de specialitate financiar-contabilitate
241105 auditor intern
241106 controlor de gestiune
241107 auditor financiar

2412 Specialisti consultanti in domeniul financiar si al investitiilor
Specialistii consultanti din domeniul financiar si al investitiilor dezvolta planuri financiare pentru persoane fizice si organizatii, investesc si administreaza fonduri in numele acestora.
241201 cenzor
241202 comisar Garda Financiara
241203 consilier financiar-bancar
241204 expert financiar-bancar
241205 inspector financiar-bancar
241206 inspector asigurari
241207 comisar principal
241208 consultant bugetar
241209 dealer
241210 evaluator
241211 analist investitii
241212 manager de fond actiuni/obligatiuni
241213 consultant plasamente valori mobiliare
241214 agent capital de risc
241215 administrator credite
241216 specialist control risc
241217 specialist evaluare daune
241218 lichidator
241219 administrator judiciar
241220 analist pret de revenire/costuri
241221 expert fiscal
241222 consultant fiscal
241223 inspector general de banca
241224 economist banca
241225 manager banca
241226 manager de operatiuni/produs
241227 manager relatii cu clientii bancii/societate de leasing
241228 trezorier (studii superioare)
241229 analist bancar/societate de leasing
241230 ofiter bancar (credite, marketing, produse si servicii bancare)
241231 administrator bancar/produs leasing
241232 operator cifru (mesaje cifrate)
241233 proiectant produse bancare
241234 consultant bancar
241235 agent compensare (interbancara)
241236 referent bancar/societate de leasing
241237 ofiter conformitate
241238 expert conformitate
241239 ofiter securitatea informatiei (Security Officer – SO)
241240 administrator de risc
241241 analist credite
241242 inspector de specialitate asigurari
241243 inspector de specialitate subscriere
241244 referent de specialitate asigurari
241245 consilier vanzari asigurari
241246 inspector coordonator asigurari
241247 inspector de risc
241248 inspector de specialitate daune
241249 inspector coordonator daune
241250 specialist sistem asigurari
241251 expert evaluator de intreprinderi
241252 expert evaluator de proprietati imobiliare
241253 expert evaluator de bunuri mobile
241254 expert evaluator de active financiare
241255 planificator/specialist plan sinteze
241256 expert in ingineria costurilor investitionale
241257 expert contractare activitati investitionale
241258 expert receptie investitii industriale
241259 expert eficientizare investitii
241260 expert evaluare-actualizare devize generale investitii
241261 expert elaborare-evaluare documentatii achizitii investitionale
241262 expert in management activitati investitionale
241263 evaluator proiecte
241264 inspector casier
241265 broker de tehnologii

2413 Analisti financiari
Analistii financiari efectueaza analize cantitative ale informatiilor care afecteaza programele de investitii ale institutiilor publice sau private.
241301 cercetator in finante-banci
241302 asistent de cercetare in finante-banci
241303 cercetator in gestiune, contabilitate, control financiar
241304 asistent de cercetare in gestiune, contabilitate, control financiar
241305 analist financiar
241306 auditor intern in sectorul public
241307 asistent analist
241308 specialist bancar
241309 analist financiar bancar
241310 asistent bancar
241311 specialist/analist organizare

242 Specialisti in domeniul administrativ
Specialistii in domeniul administrativ aplica diferite concepte si teorii referitoare la imbunatatirea eficientei organizatiilor si a persoanelor din cadrul acestora.

2421 Analisti de management si organizare
Analistii de management si organizare ofera asistenta organizatiilor pentru a obtine o eficienta mai mare si pentru a rezolva problemele organizationale. Acestia studiaza structurile, metodele, sistemele si procedurile organizationale.
242101 manager proiect
242102 specialist imbunatatire procese
242103 specialist strategie industriala
242104 responsabil proces
242105 coordonator secretariat studiouri teritoriale
242106 manager de inovare
242107 expert in conducerea si organizarea activitatilor de mentenanta
242108 manager imbunatatire procese
242109 specialist plan progres
242110 specialist in planificarea, controlul si raportarea performantei economice

2422 Specialisti in domeniul politicilor administrative
Specialistii in domeniul politicilor administrative dezvolta si analizeaza politicile referitoare la proiectarea, implementarea si modificarea operatiunilor si programelor guvernamentale si comerciale.
242201 consilier administratia publica
242202 expert administratia publica
242203 inspector de specialitate in administratia publica
242204 referent de specialitate in administratia publica
242205 consultant in administratia publica
242206 reglementator
242207 agent de dezvoltare
242208 administrator public
242209 inspector de integritate
242210 examinator de stat de specialitate
242211 administrator publicatii
242212 agent consular
242213 expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene
242214 consilier afaceri europene
242215 referent relatii externe
242216 inspector de trafic A.R.R. (studii superioare)
242217 expert informatii pentru afaceri
242218 administrator editura
242219 expert aplicare legislatie armonizata in domeniul industriei si comertului
242220 expert legislatia muncii

2423 Specialisti in domeniul resurselor umane si de personal
Specialistii in domeniul resurselor umane si de personal furnizeaza servicii legate de politicile de personal, cum ar fi recrutarea sau dezvoltarea personalului, analize ocupationale si orientare profesionala.
242301 consilier forta de munca si somaj
242302 expert forta de munca si somaj
242303 inspector de specialitate forta de munca si somaj
242304 expert in securitate si sanatate in munca
242305 referent de specialitate forta de munca si somaj
242306 consilier orientare privind cariera
242307 consultant in domeniul fortei de munca
242308 analist piata muncii
242309 analist recrutare/integrare salariati
242310 analist sisteme salarizare
242311 consultant reconversie-mobilitate personal
242312 consultant conditii de munca
242313 specialist sisteme de calificare
242314 specialist resurse umane
242315 consilier vocational
242316 consultant in standardizare
242317 consultant in resurse umane
242318 consultant intern in resurse umane
242319 specialist in formare
242320 specialist in recrutare
242321 specialist in compensatii si beneficii
242322 specialist in dezvoltare organizationala
242323 specialist in relatii de munca

2424 Specialisti in formarea si dezvoltarea personalului
Specialistii in formarea si dezvoltarea personalului planifica, dezvolta, implementeaza si evalueaza programele de formare si dezvoltare, pentru a se asigura ca atat echipa de management, cat si personalul isi insusesc abilitatile si dezvolta competentele cerute de catre organizatie pentru a realiza obiectivele organizationale.
242401 formator
242402 formator de formatori
242403 organizator/conceptor/consultant formare
242404 inspector de specialitate formare, evaluare si selectie profesionala
242405 evaluator de competente profesionale
242406 manager de formare
242407 administrator de formare

243 Specialisti in vanzari, marketing si relatii publice
Specialistii in vanzari, marketing si relatii publice planifica, dezvolta, coordoneaza si implementeaza programe de diseminare a informatiei pentru a promova organizatiile, bunurile si serviciile si reprezinta companiile in activitatea de vanzare a unor game de produse si servicii tehnice, industriale, medicale, farmaceutice si de tehnologia informatiei si comunicatiilor.

2431 Specialisti in publicitate si marketing
Specialistii in publicitate si marketing dezvolta si coordoneaza strategiile si campaniile de publicitate, realizeaza lansarea pe piata de noi bunuri si servicii, identifica si dezvolta oportunitatile de piata pentru produsele si serviciile noi, precum si pentru cele deja existente.
243101 art director publicitate (studii medii)
243102 organizator activitate turism (studii superioare)
243103 specialist marketing
243104 manager de produs

2432 Specialisti in relatii publice
Specialistii in relatii publice planifica, dezvolta, implementeaza si evalueaza strategiile de informare si comunicare care asigura intelegerea si imaginea favorabila cu privire la companii si alte organizatii, bunurile si serviciile acestora, rolul lor in cadrul comunitatii.
243201 specialist in relatii publice
243202 mediator
243203 referent de specialitate marketing
243204 specialist protocol si ceremonial
243205 consultant cameral
243206 purtator de cuvant
243207 brand manager
243208 organizator protocol
243209 organizator relatii
243210 organizator targuri si expozitii
243211 prezentator expozitii
243212 specialist relatii sociale
243213 expert relatii externe
243214 curier diplomatic
243215 specialist garantii auto
243216 analist servicii client
243217 asistent director/responsabil de functiune (studii superioare)
243218 corespondent comercial
243219 asistent comercial
243220 specialist in activitatea de lobby

2433 Specialisti in vanzarea de produse tehnice si medicale (exclusiv TIC)
Specialistii in vanzarea de produse tehnice si medicale (exclusiv TIC) reprezinta companiile in vanzarea unei game de produse si servicii industriale, medicale si farmaceutice, servicii catre unitati industriale, de afaceri, profesionale si de alta natura.
243301 analist cumparari/consultant furnizori
243302 reprezentant medical

2434 Specialisti in vanzarea produselor de tehnologia informatiei si comunicatiilor
Specialistii in vanzarea produselor de tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) se ocupa cu activitatea de vanzare cu ridicata a componentelor de calculator, a programelor de calculator si a altor bunuri si servicii privind tehnologia informatiei si comunicatiilor, inclusiv echipamentele, si furnizeaza informatii specializate, in functie de cerinte.

25 Specialisti in tehnologia informatiei si comunicatiilor
Specialistii in tehnologia informatiei si comunicatiilor efectueaza cercetari, planifica, proiecteaza, testeaza, furnizeaza consiliere si imbunatatesc sistemele de tehnologia informatiei, componentele de calculator (hardware, software), programele informatice si conceptele conexe pentru aplicatii informatice specifice, elaboreaza documentatia corespunzatoare, incluzand principiile, politicile si procedurile, proiecteaza, dezvolta, controleaza, mentin si sprijina bazele de date si alte sisteme de informatii, pentru a asigura o performanta optima, precum si integritatea si securitatea datelor.

251 Analisti programatori in domeniul software
Analistii programatori in domeniul software efectueaza cercetari, planifica, proiecteaza, testeaza, furnizeaza consultanta pentru imbunatatirea sistemelor de tehnologia informatiei, cum ar fi hardware, software si alte aplicatii informatice, pentru a satisface cerintele specifice.

2511 Analisti de sistem
Analistii de sistem efectueaza cercetari, analizeaza si evalueaza cerintele clientului privind tehnologia informatiei, procedurile sau problemele, dezvolta si implementeaza propuneri, recomandari, precum si planuri de imbunatatire a sistemelor de informare actuale sau viitoare.
251101 proiectant sisteme informatice

2512 Proiectanti de software
Proiectantii de software cerceteaza, analizeaza si evalueaza cerintele pentru aplicatiile informatice existente sau noi si pentru sistemele de operare, proiecteaza, dezvolta, testeaza si intretin solutiile software pentru a satisface aceste cerinte.
251201 analist
251202 programator
251203 inginer de sistem in informatica
251204 programator de sistem informatic
251205 inginer de sistem software
251206 manager proiect informatic

2513 Proiectanti de sisteme web si multimedia
Proiectantii de sisteme web si multimedia combina activitatea de proiectare si cunostintele tehnice pentru cercetarea, analizarea, evaluarea, proiectarea, programarea si modificarea paginilor web, precum si a aplicatiilor care imbina texte, grafice, animatii, imagini, prezentari video si audio, precum si alte mijloace de comunicare interactive.

2514 Programatori de aplicatii
Programatorii de aplicatii se ocupa cu scrierea si intretinerea codului de programare prezentat in instructiunile si specificatiile tehnice pentru aplicatiile software si sistemele de operare.
251401 specialist in domeniul proiectarii asistate pe calculator
251402 specialist in proceduri si instrumente de securitate a sistemelor informatice

2519 Analisti programatori in domeniul software neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza cuprinde proiectantii de aplicatii informatice si analistii neclasificati in alta parte in grupa minora 251 – Analisti programatori in domeniul software. De exemplu aceasta grupa de baza include acei profesionisti specializati in asigurarea calitatii, inclusiv testarea programelor informatice (software).
251901 consultant in informatica

252 Specialisti in baze de date si retele
Specialistii in baze de date si retele proiecteaza, dezvolta, controleaza, intretin si sprijina performanta optima si securitatea sistemelor de tehnologia informatiei si a infrastructurii, inclusiv bazele de date, componentele de calculator si programele informatice, retele si sisteme de operare.

2521 Designeri si administratori de baze de date
Designerii si administratorii de baze de date proiecteaza, dezvolta, controleaza, intretin si sprijina performanta optima si securitatea bazelor de date.
252101 administrator baze de date

2522 Administratori de sistem
Administratorii de sistem dezvolta, controleaza, intretin si sprijina performanta optima si securitatea sistemelor de tehnologia informatiei.
252201 administrator sistem de securitate bancara

2523 Specialisti in retele de calculatoare
Specialistii in retele de calculatoare cerceteaza, analizeaza si recomanda strategii pentru arhitectura si dezvoltarea retelei, implementeaza, gestioneaza, intretin si configureaza retele de hardware si software, monitorizeaza, remediaza defectiunile si optimizeaza performanta.
252301 administrator de retea de calculatoare
252302 administrator de retea de telefonie VOIP

2529 Specialisti in baze de date si retele neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza cuprinde specialistii in baze de date si retele neclasificati in alta parte in grupa minora 252 – Specialisti in baze de date si retele. De exemplu, aceasta grupa de baza include specialistii in domeniul securitatii informatiei si al tehnologiei comunicatiilor.

26 Specialisti in domeniul juridic, social si cultural
Specialistii in domeniul juridic, social si cultural efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale ori aplica cunostintele referitoare la lege, la stocarea si regasirea de informatii si artefacte, psihologie, asistenta sociala, politica, economie, istorie, religie, limbaj, sociologie si alte stiinte, precum si la arte si divertisment.

261 Specialisti in domeniul juridic
Specialistii din domeniul juridic efectueaza activitati de cercetare pe probleme juridice, consiliaza clientii cu privire la aspectele juridice ale problemelor, pledeaza cazuri sau conduc activitati de urmarire penala in cadrul instantelor de judecata, prezideaza procedurile judiciare in instantele de judecata, elaboreaza legi si regulamente.

2611 Avocati
Avocatii ofera clientilor consultanta juridica pe o mare varietate de subiecte, intocmesc documente juridice, reprezinta clientii in fata consiliilor de administratie sau in fata tribunalelor, pledeaza cazuri ori conduc activitati de urmarire penala in fata instantelor de judecata sau instruiesc avocatii pledanti pentru a pleda in instantele de judecata superioare.
261101 avocat
261102 jurisconsult
261103 consilier juridic

2612 Magistrati
Judecatorii prezideaza procedurile civile si penale in cadrul instantelor de judecata.
261201 procuror
261202 judecator
261203 magistrat-asistent
261204 judecator inspector
261205 magistrat consultant
261206 consilier de probatiune
261207 inspector probatiune

2619 Specialisti in domeniul juridic neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza cuprinde specialistii din domeniul juridic neclasificati in alta parte in grupa minora 261 – Specialisti in domeniul juridic. De exemplu, grupa de baza include pe cei care indeplinesc functii juridice, altele decat pledarea sau urmarirea penala a cazurilor ori prezidarea procedurilor juridice.
261901 executor judecatoresc
261902 inspector justitie
261903 expert jurist
261904 consilier de justitie
261905 referent de specialitate in justitie
261906 notar
261907 inspector general judecatoresc
261908 inspector general notarial
261909 inspector general penitenciare
261910 consilier armonizare legislativa
261911 expert armonizare legislativa
261912 analist armonizare legislativa
261913 registrator carte funciara
261914 revizor jurist
261915 cercetator in domeniul stiintelor juridice
261916 asistent de cercetare in domeniul stiintelor juridice
261917 executor bancar
261918 consilier proprietate industriala autorizat
261919 specialist proprietate intelectuala
261920 expert prevenire si combatere a coruptiei

262 Bibliotecari, arhivari si curatori
Bibliotecarii, arhivarii si curatorii dezvolta si mentin colectii ale arhivelor, bibliotecilor, muzeelor, galeriilor de arta si ale institutiilor similare.

2621 Arhivari si curatori
Arhivarii si curatorii se ocupa cu colectarea, evaluarea, asigurarea pastrarii in siguranta si conservarea continutului arhivelor, artefactelor si inregistrarilor de interes istoric, cultural, administrativ si artistic, precum si de arta si a altor obiecte. Acestia planifica, elaboreaza si implementeaza sisteme pentru pastrarea in siguranta a inregistrarilor si documentelor istorice de valoare.
262101 arhivist
262102 conservator opere de arta si monumente istorice (studii superioare)
262103 muzeograf
262104 restaurator opere de arta si monumente istorice (studii superioare)
262105 conservator arhiva (studii superioare)
262106 restaurator arhiva (studii superioare)
262107 restaurator bunuri culturale (studii superioare)

2622 Bibliotecari si specialisti in alte servicii de informare
Bibliotecarii si specialistii in alte servicii de informare se ocupa cu colectarea, selectarea, dezvoltarea, organizarea si intretinerea colectiilor bibliotecilor si a altor depozite de informatii, organizeaza si controleaza alte servicii ale bibliotecilor si furnizeaza informatii utilizatorilor.
262201 bibliograf
262202 bibliotecar (studii superioare)
262203 documentarist (studii superioare)
262204 referent difuzare carte
262205 lector carte
262206 bibliotecar arhivist
262207 referent de specialitate asezamant cultural

263 Specialisti in domeniul social si religios
Specialistii in domeniul social si religios efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale ori aplica cunostintele referitoare la filozofie, politica, economie, sociologie, antropologie, istorie, filologie, limbaj, psihologie si alte stiinte sociale sau furnizeaza servicii sociale pentru a satisface nevoile indivizilor si ale familiilor intr-o comunitate.

2631 Economisti
Economistii efectueaza activitati de cercetare, de monitorizare a datelor, de analizare a informatiilor si pregatesc rapoarte si planuri pentru a rezolva problemele economice si de afaceri, dezvolta modele de analiza, explica si prognozeaza comportamentul economic. Acestia ofera consiliere pentru afaceri grupurilor de interes si guvernelor pentru a formula solutii la problemele economice si de afaceri prezente sau viitoare.
263101 consilier/expert/inspector/referent/economist in management
263102 consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala
263103 consilier/expert/inspector/referent/economist in economia mediului
263104 consilier/expert/inspector/referent/economist in comert si marketing
263105 consilier/expert/inspector/referent/economist in relatii economice internationale
263106 consilier/expert/inspector/referent/economist in gestiunea economica
263107 consultant in management
263108 tehnician economist
263109 inginer economist
263110 inspector de concurenta
263111 administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare)
263112 cercetator economist in management
263113 asistent de cercetare economist in management
263114 cercetator economist in economia mediului
263115 asistent de cercetare economist in economia mediului
263116 cercetator economist in economia generala
263117 asistent de cercetare economist in economia generala
263118 cercetator economist in economie agroalimentara
263119 asistent de cercetare economist in economie agroalimentara
263120 cercetator economist in marketing
263121 asistent de cercetare economist in marketing
263122 cercetator economist in relatii economice internationale
263123 asistent de cercetare economist in relatii economice internationale
263124 cercetator economist in gestiunea economica
263125 asistent de cercetare economist in gestiunea economica
263126 secretar economic (studii superioare)

2632 Sociologi, antropologi si asimilati
Sociologii, antropologii si asimilatii acestora se ocupa cu investigarea si descrierea structurii societatilor, originii si evolutiei acestora, precum si interdependenta dintre conditiile de mediu si activitatile umane. Acestia ofera consiliere cu privire la aplicarea practica a rezultatelor lor in formularea politicilor economice si sociale.
263201 sociolog
263202 geograf
263203 analist de mediu
263204 analist in turism
263205 analist teritorial
263206 arheolog

263207 cercetator de dezvoltare comunitara
263208 cercetator in sociologie
263209 asistent de cercetare in sociologie
263210 cercetator in antropologie
263211 asistent de cercetare in antropologie
263212 cercetator in geografie
263213 asistent de cercetare in geografie
263214 cercetator in arheologie
263215 asistent de cercetare in arheologie
263216 cercetator in etnologie
263217 asistent de cercetare in etnologie

2633 Filozofi, istorici si specialisti in stiinte politice
Filozofii, istoricii si specialistii in stiinte politice efectueaza cercetari privind natura experientei si existentei umane, fazele sau aspectele istoriei umane, precum si structurile, miscarile si comportamentul politic. Acestia documenteaza si prezinta rezultatele pentru a informa si a ghida actiunile politice si individuale.
263301 filozof
263302 istoric
263303 istoriograf
263304 politolog
263305 cercetator in filozofie
263306 asistent de cercetare in filozofie
263307 cercetator in istorie
263308 asistent de cercetare in istorie
263309 cercetator in stiintele politice
263310 asistent de cercetare in stiintele politice

2634 Psihologi
Psihologii efectueaza cercetari si studiaza procesele mentale si comportamentul fiintelor umane, individual sau in grupuri, si aplica aceste cunostinte pentru a promova adaptarea si dezvoltarea fiintelor umane pe plan personal, social, educational sau ocupational.
263401 psiholog in specialitatea psihologie clinica
263402 psiholog in specialitatea consiliere psihologica
263403 psiholog in specialitatea psihoterapie
263404 psiholog in specialitatea psihologia muncii si organizationala
263405 psiholog in specialitatea psihologia transporturilor
263406 psiholog in specialitatea psihologia aplicata in servicii
263407 psiholog in specialitatea psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala
263408 psiholog in specialitatea psihopedagogie speciala
263409 psiholog in specialitatea psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale
263410 psiholog in specialitatea psihologie judiciara – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligrafului
263411 psiholog
263412 psihopedagog
263413 expert poligraf
263414 psiholog scolar
263415 cercetator in psihologie
263416 asistent de cercetare in psihologie
263417 cercetator in psihopedagogie speciala
263418 asistent de cercetare in psihopedagogie speciala
263419 terapeut ocupational

2635 Specialisti in asistenta sociala si consiliere
Specialistii in asistenta sociala si consiliere ofera indrumare si consiliere persoanelor fizice, familiilor, grupurilor, comunitatilor si organizatiilor ca raspuns la dificultatile personale si sociale. Acestia ajuta clientii sa dezvolte abilitati si sa aiba acces la resursele si serviciile-suport necesare pentru a raspunde problemelor aparute din cauza somajului, saraciei, dizabilitatilor, dependentei, comportamentului infractional si delicvent, problemelor conjugale si de alta natura.
263501 asistent social nivel superior
263502 consilier in domeniul adictiilor
263503 ofiter control doping
263504 art-terapeut
263505 asistent social cu competenta in sanatatea mintala
263506 specialist in evaluarea vocationala a persoanelor cu dizabilitati
263507 specialist in angajare asistata
263508 instructor-educator pentru activitati de resocializare
263509 asistent pentru ingrijirea persoanelor varstnice
263510 cercetator in asistenta sociala
263511 asistent de cercetare in asistenta sociala

2636 Specialisti in religie
Specialistii in religie perpetueaza traditiile sacre, practicile si credintele religioase. Acestia oficiaza servicii religioase, celebreaza sau administreaza ritualurile unei credinte religioase sau confesionale, ofera indrumare spirituala si morala si indeplinesc alte functii asociate cu practicarea unei religii.
263601 arhiepiscop
263602 arhiereu-vicar
263603 arhondar
263604 cantor
263605 capelan
263606 cardinal
263607 chevrasames
263608 cantaret bisericesc
263609 consilier culte
263610 conducator arhiepiscopal
263611 diacon
263612 episcop
263613 exarh
263614 haham
263615 harmonist
263616 hatip
263617 imam
263618 inspector culte
263619 majghian
263620 melamed
263621 mitropolit
263622 muezin
263623 muftiu
263624 organist
263625 pastor
263626 patriarh
263627 preot
263628 presedinte culte
263629 protopop
263630 provicar
263631 rabin
263632 secretar culte
263633 staret – stareta
263634 treibar
263635 vestitor
263636 vicar

264 Autori, jurnalisti si lingvisti
Autorii, jurnalistii si lingvistii concep si creeaza lucrari literare, interpreteaza si comunica stirile si informatiile publice prin intermediul mass-mediei si traduc sau interpreteaza dintr-o limba in alta.

2641 Autori si asimilati
Autorii si asimilatii acestora planifica, cerceteaza si scriu carti, scenarii, piese de teatru, eseuri, discursuri, manuale, specificatii si alte articole nonjurnalistice (cu exceptia materialelor pentru ziare, reviste si periodice) pentru publicare sau prezentare.
264101 poet
264102 scriitor

2642 Jurnalisti
Jurnalistii se ocupa cu cercetarea, investigarea, interpretarea si comunicarea stirilor si informatiilor publice prin intermediul ziarelor, televiziunii, radioului si altor mijloace media.
264201 comentator publicist
264202 corector (studii superioare)
264203 corespondent special (tara si strainatate)
264204 corespondent radio
264205 corespondent presa
264206 critic de arta
264207 editorialist
264208 fotoreporter
264209 lector presa/editura
264210 publicist comentator
264211 redactor
264212 reporter (studii superioare)
264213 reporter operator
264214 secretar de emisie (studii superioare)
264215 secretar de redactie (studii superioare)
264216 secretar responsabil de agentie
264217 sef agentie publicitate
264218 tehnoredactor
264219 ziarist
264220 critic literar
264221 critic muzical
264222 comentator radio TV
264223 redactor rubrica

2643 Traducatori, interpreti si alti lingvisti
Traducatorii, interpretii si alti lingvisti se ocupa cu traducerea sau interpretarea dintr-o limba in alta si studiaza originea, evolutia si structura limbilor.
264301 filolog
264302 interpret
264303 interpret relatii diplomatice
264304 referent literar
264305 secretar literar
264306 traducator (studii superioare)
264307 translator
264308 grafolog
264309 revizor lingvist
264310 terminolog
264311 translator emisie
264312 cercetator in lingvistica
264313 asistent de cercetare in lingvistica
264314 cercetator in filologie
264315 asistent de cercetare in filologie

265 Artisti creatori si actori
Artistii creatori si actorii comunica idei, impresii si fapte intr-o gama larga de mijloace media pentru a realiza efecte speciale, interpreteaza o compozitie, cum ar fi o partitura muzicala sau un scenariu, gazduiesc prezentarea unei asemenea interpretari si a altor evenimente media.

2651 Specialisti in arte vizuale
Specialistii in arte vizuale creeaza si realizeaza lucrari de arta prin sculptura, pictura, desen, crearea de desene animate, gravura sau alte tehnici asemanatoare.
265101 caricaturist (studii superioare)
265102 artist plastic
265103 desenator film animatie
265104 grafician
265105 machetist
265106 pictor
265107 pictor scenograf
265108 sculptor
265109 sculptor papusi
265110 restaurator tablouri

2652 Muzicieni, cantareti si compozitori
Muzicienii, cantaretii si compozitorii se ocupa cu scrierea, organizarea si interpretarea compozitiilor muzicale.
265201 acompaniator
265202 artist liric
265203 concert maestru
265204 corepetitor
265205 corist
265206 dirijor
265207 ilustrator muzical
265208 maestru studii canto
265209 instrumentist
265210 maestru cor
265211 referent muzical
265212 secretar muzical
265213 sef orchestra
265214 solist instrumentist
265215 solist vocal
265216 sufleur opera
265217 copiator note muzicale
265218 specialist instrumente de suflat
265219 artist instrumentist
265220 solist concertist
265221 dirijor cor
265222 maestru corepetitor
265223 artist liric opera
265224 corist opera
265225 maestru acordor pian clavecin
265226 maestru lutier
265227 specialist orga
265228 regizor muzical
265229 cantaret
265230 instrumentist muzicant
265231 disc-jockey
265232 video-jockey
265233 maestru de ceremonii
265234 instrumentist (studii medii)

2653 Dansatori si coregrafi
Dansatorii si coregrafii concep, creeaza sau interpreteaza dansurile.
265301 balerin
265302 coregraf
265303 maestru studii de balet
265304 maestru de balet
265305 solist balet
265306 maestru dans
265307 dansator
265308 instructor de dans

2654 Regizori si producatori de film, teatru si alte spectacole
Regizorii si producatorii de film, teatru si alte spectacole supravegheaza si controleaza aspectele tehnice si artistice ale filmelor, productiilor de televiziune sau radio si ale spectacolelor de teatru.
265401 consultant artistic
265402 corector transmisie
265403 instructor film
265404 instructor retea cinematografica
265405 lector scenarii
265406 intermediarist film de desene animate (studii superioare)
265407 stilizator film de desene animate (studii superioare)
265408 producator delegat film
265409 realizator emisiuni RTV
265410 regizor artistic
265411 regizor emisie
265412 regizor studio
265413 regizor sunet
265414 regizor tehnic
265415 secretar sef productie film
265416 sufleur teatru
265417 maestru artist circ
265418 producator RTV (stiri)
265419 editor RTV (stiri)
265420 director imagine
265421 referent de specialitate selectie programe TV
265422 copywriter publicitate (studii superioare)
265423 mediaplanner
265424 producator delegat evenimente de marketing
265425 redactor prezentator de televiziune
265426 animator film de animatie (studii superioare)
265427 director productie film
265428 coordonator productie film
265429 asistent productie film
265430 producator audiovideo
265431 editor coordonator programe TV
265432 director de creatie
265433 organizator productie (studii superioare)
265434 scenograf
265435 asistent scenograf
265436 videojurnalist (studii superioare)
265437 producator delegat pentru teatru
265438 regizor culise
265439 regizor scena
265440 secretar platou

2655 Actori
Actorii interpreteaza roluri in filme, productii de televiziune sau radio si spectacole de teatru.
265501 actor
265502 actor manuitor de papusi
265503 artist circ

2656 Crainici la radio, televiziune si alte mijloace de comunicare
Crainicii la radio, televiziune si alte mijloace de comunicare citesc buletinele de stiri, realizeaza interviuri si fac alte anunturi la radio, televiziune si in teatre sau alte institutii media.
265601 prezentator (crainic) radio
265602 prezentator (crainic) televiziune

2659 Artisti creatori si actori neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza cuprinde toti artistii care creeaza si interpreteaza si actorii neclasificati in alta parte in grupa minora 265 – Artisti creatori si actori.
265901 acrobat
265902 clovn
265903 magician
265904 hipnotizator
265905 trapezist
265906 cascador
265907 figurant
265908 dresor

3 Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic
Tehnicienii si alti specialisti din domeniul tehnic indeplinesc de obicei sarcinile tehnice si pe cele similare legate de activitatea de cercetare si de aplicarea conceptelor stiintifice sau artistice si a metodelor operationale, precum si de reglementarile guvernamentale ori de afaceri.

31 Specialisti asimilati in stiinta si inginerie
Specialistii asimilati in stiinta si inginerie indeplinesc sarcinile tehnice legate de activitatea de cercetare si metodele operationale in domeniul stiintei si ingineriei. Acestia supravegheaza si controleaza aspectele tehnice si operationale ale activitatii de minerit, industriei prelucratoare, constructiilor si alte operatiuni de inginerie, precum si exploatarea echipamentului tehnic, inclusiv aeronave si nave.

311 Tehnicieni in stiinte ingineresti
Tehnicienii in stiintele ingineresti indeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajuta in activitatea de cercetare si la aplicarea practica a conceptelor, principiilor si metodelor operationale, in special a stiintelor exacte, inclusiv domenii precum ingineria, desenul tehnic sau eficienta economica a proceselor de productie.

3111 Tehnicieni in domeniul chimiei si fizicii
Tehnicienii in domeniul chimiei si fizicii indeplinesc sarcini cu caracter tehnic ce ajuta la activitatea de cercetare in chimie, fizica, geologie, geofizica, meteorologie si astronomie, precum si la dezvoltarea de aplicatii industriale, medicale, militare si alte aplicatii practice ale rezultatelor cercetarii.
311101 laborant chimist
311102 tehnician chimist
311103 laborant determinari fizico-mecanice
311104 tehnician determinari fizico-mecanice
311105 laborant determinari geologice si geotehnice
311106 laborant tehnica nucleara
311107 tehnician meteorolog
311108 tehnician geolog
311109 tehnician hidrometru
311110 prospector – prospectii geologice, geofizice
311111 tehnician hidrolog
311112 tehnician hidrogeolog
311113 laborant operator centrale termice
311114 metrolog
311115 tehnician metrolog
311116 asistent fizica si chimie
311117 operator meteorolog
311118 meteorolog aeronautic tehnician
311119 operator specialist curatare chimica la schimbatoarele de caldura cu placi

3112 Tehnicieni constructori
Tehnicienii constructori executa sarcini cu caracter tehnic in domeniul cercetarii ingineriei civile, proiectarii, constructiilor, exploatarii, intretinerii si repararii cladirilor si altor structuri, cum ar fi alimentarea cu apa si sistemele de tratare a apelor reziduale, poduri, drumuri, baraje si aeroporturi.
311201 maistru constructii civile, industriale si agricole
311202 maistru normator
311203 tehnician constructor
311204 tehnician hidroamelioratii
311205 tehnician hidrotehnic
311206 tehnician topometrist
311207 tehnician proiectant in constructii
311208 maistru instalator in constructii
311209 tehnician instalatii in constructii
311210 diriginte santier
311211 tehnician laborant pentru lucrari de drumuri si poduri
311212 tehnician in industria materialelor de constructii
311213 maistru in industria materialelor de constructii
311214 tehnician proiectant in industria materialelor de constructii
311215 tehnician devize si masuratori in constructii
311216 tehnician devizier
311217 tehnician atasamentist

3113 Tehnicieni electricieni si energeticieni
Tehnicienii electricieni si energeticieni indeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajuta in activitatea de cercetare din domeniul electricitatii, precum si in domeniul proiectarii, fabricarii, asamblarii, construirii, actionarii, intretinerii si repararii echipamentelor electrice, instalatiilor si sistemelor de distributie.
311301 dispecer gestiune uraniu
311302 maistru electromecanic
311303 maistru energetician/electrician
311304 tehnician electroenergetician, termoenergetician
311305 tehnician electromecanic
311306 tehnician energetician/electrician
311307 tehnician proiectant energetician/electrician
311308 maistru electrician in constructii
311309 tehnician mentenanta electromecanica automatica echipamente industriale
311310 sef/sef adjunct tura statie electrica (studii medii)

3114 Tehnicieni in electronica
Tehnicienii in electronica indeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajuta in activitatea de cercetare in electronica, in proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, intretinerea si repararea echipamentelor electronice.
311401 maistru electronica
311402 tehnician electronica
311403 tehnician proiectant electronica

3115 Tehnicieni mecanici
Tehnicienii mecanici indeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajuta in activitatea de cercetare din domeniul ingineriei mecanice si in proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, intretinerea si repararea masinilor, componentelor si echipamentului mecanic.
311501 maistru cazangerie
311502 maistru instalatii navale
311503 maistru intretinere si reparatii masini-unelte, utilitati, service, prototipuri
311504 maistru lacatus, constructii metalice
311505 maistru lacatus mecanic
311506 tehnician proiectant mecanic
311507 mecanic pentru intretinerea aparatelor de lansare la zbor
311508 maistru mecanic
311509 maistru mecanic auto
311510 maistru mecanica agricola
311511 maistru mecanica fina
311512 maistru montaj
311513 maistru prelucrari mecanice
311514 maistru sculer-matriter
311515 maistru sudura
311516 tehnician constructii navale
311517 tehnician instalatii de bord (avion)
311518 tehnician masini si utilaje
311519 tehnician mecanic
311520 tehnician prelucrari mecanice
311521 tehnician sudura
311522 tehnician tehnolog mecanic
311523 maistru mecanic masini si utilaje pentru constructii
311524 tehnician mentenanta mecanica echipamente industriale
311525 tehnician incercari componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetica/sisteme de masurare
311526 tehnician documentatie studii
311527 tehnician prestatii vehicule
311528 tehnician reglementari/omologari oficiale
311529 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode implantare
311530 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode gestiune mijloace si utilaje
311531 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode pregatire de industrializare
311532 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode logistica
311533 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode organizarea si masurarea muncii
311534 maistru fabricarea armamentului
311535 inspector cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor
311536 inspector ISCIR

3116 Tehnicieni in chimie industriala si petrochimie
Tehnicienii in chimie industriala si petrochimie indeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajuta in domeniul cercetarii ingineriei chimice si in proiectarea, fabricarea, construirea, operarea, intretinerea si repararea instalatiilor din domeniul chimiei.
311601 decontaminator
311602 laborant apa si apa grea
311603 laborant control dozimetrie
311604 laborant petrolist/industria chimica
311605 maistru petrolist/industria chimica
311606 laborant apa potabila
311607 tehnician petrolist chimie industriala
311608 laborant petrochimist
311609 maistru la fabricarea munitiei

3117 Tehnicieni mineri si metalurgisti
Tehnicienii minieri si metalurgisti indeplinesc sarcini cu caracter tehnic prin care acorda asistenta in activitatea de cercetare si in experimentele referitoare la metalurgie, pentru imbunatatirea metodelor de extragere a mineralelor solide, de petrol si de gaze, precum si in proiectarea, constructia, operarea, intretinerea si repararea instalatiilor miniere, a sistemelor pentru transportul si depozitarea petrolului si gazelor naturale si pentru extragerea metalelor din minereuri.
311701 laborant structura macroscopica si microscopica
311702 maistru metalurgie
311703 maistru minier
311704 maistru presator metale
311705 maistru termotehnist
311706 tehnician metalurgie
311707 tehnician minier
311708 tehnician proiectant minier
311709 tehnician proiectant metalurg
311710 tehnician mineralurg
311711 maistru mineralurg
311712 maistru termist-tratamentist
311713 probator hidraulic piese turnate

3118 Tehnicieni proiectanti
Tehnicienii proiectanti pregatesc desene tehnice, harti si ilustratii pe baza schitelor, masuratorilor si a altor date si, de asemenea, copiaza desenele finale pe placile de imprimare.
311801 desenator tehnic
311802 trasator
311803 desenator
311804 topograf
311805 trasator naval – desenator
311806 trasator optic
311807 tehnician proiectant

3119 Tehnicieni in stiinte ingineresti neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza se refera la tehnicienii din stiintele ingineresti neclasificati in alta parte in grupa minora 311 – Tehnicieni in stiinte ingineresti. De exemplu, aceasta grupa de baza ii include pe cei care asista oamenii de stiinta si inginerii implicati in dezvoltarea procedurilor sau in coordonarea cercetarilor privind tehnicile de siguranta, inginerie biomedicala, de mediu sau industriala si de productie.
311901 maistru in industria celulozei si hartiei
311902 maistru tipograf
311903 paginator tipograf
311904 tehnician normare, salarizare, organizare
311905 tehnician pret de cost
311906 tehnician programare, lansare, urmarirea productiei
311907 tehnician pret de revenire/costuri
311908 tehnician gestiune salariala
311909 tehnician gestiunea productiei
311910 tehnician gestiune stoc
311911 maistru in industriile textila, pielarie
311912 tehnician in industria confectiilor din piele si inlocuitori
311913 tehnician in industria confectiilor si tricotajelor
311914 tehnician in industria incaltamintei
311915 tehnician in industria pielariei
311916 tehnician in industria textila
311917 tehnician proiectant textile, pielarie
311918 laborant in industriile textila, pielarie
311919 sef formatie industria confectiilor imbracaminte
311920 expert tehnic extrajudiciar
311921 tehnician in industria sticlei si ceramicii
311922 maistru in industria sticlei si ceramicii
311923 maistru frigotehnist
311924 tehnician frigotehnist
311925 tehnician in industria alimentara
311926 tehnician laborant analize produse alimentare
311927 tehnician in industria alimentara extractiva
311928 tehnician in industria alimentara fermentativa
311929 tehnician in industria carnii, laptelui si conservelor
311930 tehnician in morarit si panificatie
311931 tehnician proiectant in industria alimentara
311932 maistru in industria alimentara
311933 tehnolog alimentatie publica
311934 operator control nedistructiv
311935 operator control nedistructiv cu radiatii penetrante
311936 operator control nedistructiv cu ultrasunete
311937 operator control nedistructiv cu lichide penetrante
311938 operator control nedistructiv cu particule magnetice
311939 operator control nedistructiv cu curenti turbionari
311940 operator control nedistructiv pentru verificarea etanseitatii
311941 operator responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor

312 Controlori-supraveghetori in industria extractiva, industria prelucratoare si constructii
Controlorii-supraveghetori din industria extractiva, industria prelucratoare si constructii coordoneaza, supravegheaza si programeaza activitatile lucratorilor in industria prelucratoare, miniera si operatiuni de constructii.

3121 Controlori-supraveghetori in industria extractiva
Controlorii-supraveghetori din industria extractiva supravegheaza operatiunile de minerit si exploatare in cariera, supravegheaza direct si coordoneaza activitatile minerilor care lucreaza in minele subterane si de suprafata si in cariere.
312101 masurator de gaze, temperatura si radiatii
312102 controlor de productie la minele de aur nativ
312103 salvator minier

3122 Controlori-supraveghetori in industria prelucratoare
Controlorii-supraveghetori din industria prelucratoare coordoneaza si supravegheaza activitatile tehnicienilor controlori in procesul de productie, ale operatorilor de masini, asamblorilor si altor lucratori de productie.
312201 controlor calitate dupa efectuarea probelor la armament si munitie
312202 controlor calitate pentru executia elementelor la armament si munitie
312203 controlor de calitate la protejari metalice

3123 Controlori-supraveghetori in constructii
Controlorii-supraveghetori din constructii coordoneaza, supravegheaza si programeaza activitatile lucratorilor angajati in constructia si repararea de cladiri si structuri.

313 Tehnicieni controlori de procese industriale
Tehnicienii controlori de procese industriale opereaza si monitorizeaza tablourile electrice de comanda, sistemele computerizate de control, masinile multifunctionale de control al proceselor si mentin unitatile de procesare in generarea si distributia energiei electrice, instalatiile de canalizare, tratare a apelor reziduale si distrugere a deseurilor, in rafinarea produselor chimice, petrolului si gazelor naturale, in prelucrarea metalului si alte operatii multiple de proces.

3131 Operatori in centralele de producere a energiei electrice
Operatorii in centralele de producere a energiei electrice actioneaza, monitorizeaza si intretin tablourile de comanda si echipamentele aferente in centrele de distributie care controleaza productia si distributia de energie electrica sau de alta natura in retelele de transmisie. Echipamentul manipulat include reactoare, turbine, generatoare si alte echipamente auxiliare din cadrul statiilor de producere a energiei electrice.
313101 operator la instalatiile din centrale electrice
313102 masinist la instalatiile din centrale electrice
313103 operator la instalatiile de cazane din centrale electrice
313104 operator la instalatiile de turbine cu abur sau gaze
313105 operator la camera de comanda termica
313106 masinist la instalatiile hidrotehnice din centrale electrice
313107 masinist la instalatiile de turbine hidraulice
313108 masinist la centrale diesel
313109 operator punct termic
313110 operator centrala termica
313111 automatist pentru supraveghere si intretinere cazane
313112 operator curatare chimica la schimbatoarele de caldura cu placi
313113 operator surse regenerabile de energie

3132 Operatori incineratoare si uzine de tratare a apei
Operatorii la incineratoare si uzine de tratare a apei actioneaza si monitorizeaza sistemele de control computerizate si echipamentele similare din cadrul instalatiilor de tratare a deseurilor lichide si solide, pentru a reglementa tratarea si eliminarea apelor reziduale si a deseurilor, precum si din instalatiile de filtrare si tratare a apei, pentru a reglementa tratarea si distributia apei.
313201 operator la instalatii de incinerare
313202 operator hidraulic in alimentarile cu apa
313203 operator circuite retea apa
313204 masinist la conditionarea aerului
313205 operator la tratarea apei tehnologice
313206 operator masini refrigeratoare (conservare prin frig)

3133 Controlori uzine de prelucrare chimica
Controlorii din uzinele de prelucrare chimica actioneaza si monitorizeaza utilajele chimice, regleaza si intretin unitatile si echipamentul de procesare care distileaza, filtreaza, separa, incalzeste sau rafineaza produsele chimice.

3134 Operatori in uzine de rafinare a titeiului si gazelor naturale
Operatorii in uzinele de rafinare a titeiului si gazelor naturale actioneaza si monitorizeaza utilajele, regleaza si intretin unitatile si echipamentul de procesare care rafineaza, distileaza si trateaza titeiul, petrolul, produsele pe baza de titei si alte produse secundare sau gazul natural.
313401 operator chimist la chimizarea metanului
313402 rafinor
313403 distilator la prelucrarea titeiului
313404 operator instalatii imbuteliere gaz petrol lichefiat

3135 Controlori in procesul de productie metalurgica
Controlorii in procesul de productie metalurgica actioneaza si monitorizeaza masinile multifunctionale de control al proceselor si echipamentele ce controleaza prelucrarea metalului in cuptoarele de rafinare si conversie, laminoare, instalatii de tratament termic sau masinile de extrudare a metalului.

3139 Tehnicieni controlori de procese industriale neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza cuprinde tehnicienii controlori de procese industriale neclasificati in grupa minora 313 – Tehnicieni controlori de procese industriale. De exemplu, grupa de baza ii include pe cei care utilizeaza echipament de control al proceselor multiple din cadrul liniilor industriale de fabricare si asamblare a hartiei si celulozei.
313901 maistru-operator la roboti industriali
313902 tehnician-operator la roboti industriali
313903 tehnician in industria celulozei si hartiei
313904 controlor de conformitate in industria de masini
313905 tehnician asigurarea calitatii
313906 tehnician analist calitate
313907 tehnician cotator calitate

314 Tehnicieni in stiintele vietii si alti specialisti asimilati
Tehnicienii in stiintele vietii si alti specialisti asimilati indeplinesc o varietate de sarcini tehnice pentru a sustine specialistii din domeniul stiintei vietii in activitatea lor de cercetare, dezvoltare, administrare, conservare si protectie a muncii, in domenii cum ar fi biologia, botanica, zoologia, biotehnologia si biochimia, agricultura, piscicultura si silvicultura.

3141 Tehnicieni in stiintele vietii (exclusiv cei din medicina)
Tehnicienii in stiintele vietii (exclusiv cei din medicina) asigura suport tehnic specialistilor din stiintele vietii prin efectuarea de cercetari, analize si testari ale organismelor vii, precum si prin dezvoltarea si aplicarea de produse si procese care rezulta din activitatea de cercetare, in domenii cum ar fi gestionarea resurselor naturale, protectia mediului inconjurator, biologia plantelor si animalelor, microbiologia, biologia moleculara si a celulelor.
314101 tehnician in bacteriologie
314102 tehnician in biochimie
314103 tehnician in hematologie
314104 tehnician in serologie
314105 tehnician in biologie
314106 tehnician in protectia mediului (tehnician ecolog)
314107 evaluator si auditor de mediu

3142 Tehnicieni in domeniul agriculturii
Tehnicienii in domeniul agriculturii efectueaza teste si experimente, asigura suport tehnic si stiintific oamenilor de stiinta din domeniul agriculturii, fermierilor si conducatorilor de ferme.
314201 tehnician agronom – cercetare
314202 tehnician zootehnist – cercetare
314203 tehnician pedolog

3143 Tehnicieni in domeniul silviculturii
Tehnicienii din domeniul silviculturii efectueaza activitati tehnice si de supraveghere necesare sustinerii cercetarilor in silvicultura si in gestionarea padurilor, strangerea recoltelor, conservarea resurselor si protectia mediului inconjurator.
314301 tehnician in industrializarea lemnului
314302 tehnician proiectant in industrializarea lemnului
314303 maistru in industrializarea lemnului
314304 tehnician silvic – cercetare
314305 tehnician in reconstructia ecologica
314306 tehnician cadastru forestier
314307 tehnician amenajist
314308 tehnician proiectant in reconstructie ecologica

315 Controlori si operatori pentru trafic naval si aerian
Controlorii si operatorii pentru trafic naval si aerian comanda si navigheaza nave si aeronave, indeplinesc activitati tehnice pentru a asigura deplasarea sigura si eficienta, dezvolta sisteme electrice, electromecanice si de control computerizat al aerului.

3151 Mecanici navali
Mecanicii navali controleaza si participa in cadrul activitatilor de exploatare, intretinere si reparare a echipamentului mecanic, electric si electronic si a instalatiilor de la bordul navei sau indeplinesc activitati auxiliare similare la tarm.
315101 ofiter ajutor fluvial/portuar
315102 ofiter RTG
315103 ofiter electrician fluvial/portuar
315104 agent de nava
315105 ofiter electrician maritim
315106 ofiter mecanic maritim
315107 ajutor ofiter mecanic fluvial

3152 Ofiteri de punte si pilotaj nave
Ofiterii de punte si pilotaj de nave asigura comanda si navigarea vapoarelor si a ambarcatiunilor similare si indeplinesc activitati similare la tarm.
315201 capitan fluvial
315202 capitan port
315203 ofiter intendent
315204 ofiter port
315205 ofiter de punte fluvial/portuar
315206 pilot de Dunare maritima
315207 sef echipaj maritim/fluvial
315208 pilot de mare larga, pilot de port maritim
315209 dragor maritim/fluvial
315210 pilot de port maritim aspirant/pilot de Dunare aspirant
315211 ofiter de punte maritim
315212 ofiter de punte maritim aspirant/ofiter mecanic maritim aspirant/ofiter electrician maritim aspirant

3153 Piloti de avioane si alti specialisti asimilati
Pilotii de avioane si alti specialisti asimilati controleaza functionarea echipamentului mecanic, electric si electronic cu scopul de a pilota aeronave pentru transportul de pasageri, posta si marfa si efectueaza sarcini similare inainte de zbor si in timpul zborului.
315301 comandant detasament zbor
315302 comandant insotitor de bord
315303 copilot
315304 inspector pilotaj
315305 mecanic navigant aviatie
315306 pilot aeronave
315307 pilot comandant avion
315308 pilot incercare
315309 pilot receptie si control aeronave
315310 parasutist receptie si control
315311 parasutist incercator
315312 pilot parasutism incercator
315313 pilot instructor aeronave
315314 instructor parasutism
315315 mecanic navigant instructor
315316 maistru aviatie
315317 tehnician aviatie

3154 Controlori de trafic aerian
Controlorii de trafic aerian coordoneaza direct traficul avioanelor in spatiul aerian si la sol, folosind sisteme radio, radar si de semnalizare luminoasa, si furnizeaza informatii relevante pentru operarea aeronavelor.
315401 controlor dirijare nonradar
315402 controlor sol
315403 controlor trafic aviatia civila
315404 dispecer sol
315405 navigator dirijare radar
315406 navigator aviatia civila
315407 navigator dirijare nonradar
315408 navigator dirijare zbor
315409 navigator instructor dirijare radar si nonradar
315410 navigator sol
315411 operator radar
315412 operator radiotelecomunicatii aeronautice
315413 controlor trafic aerian dirijare nonradar
315414 controlor trafic aerian dirijare radar
315415 controlor trafic aerian informare
315416 navigator informare
315417 operator/specialist/instructor telecomunicatii aeronautice aviatie civila
315418 sef tura telecomunicatii aeronautice aviatie civila
315419 controlor trafic aerian (simulator trafic aerian)
315420 navigator instructor informare

3155 Tehnicieni pentru siguranta traficului aerian
Tehnicienii pentru siguranta traficului aerian indeplinesc sarcini cu caracter tehnic privind proiectarea, instalarea, administrarea, exploatarea, intretinerea si repararea sistemelor de control al traficului aerian si al sistemelor de navigatie aeriana.
315501 agent salvare aeroportuara si instalatii de stins incendii
315502 masinist agregate aerodrom
315503 operator instalatii control antiterorist/antideturnare
315504 operator radionavigant aviatie
315505 operator radionavigant instructor aviatie
315506 tehnician securitate aeriana
315507 operator de handling
315508 inspector siguranta operationala
315509 agent de securitate aeroportuara
315510 dispecer operatiuni de zbor
315511 referent/inspector in serviciile de trafic aerian
315512 operator dispecerat operational de supraveghere in serviciile de trafic aerian
315513 tehnician protectia navigatiei aeriene (comunicatii, navigatie, supraveghere)
315514 maistru protectia navigatiei aeriene (comunicatii, navigatie, supraveghere)
315515 sef tura protectia navigatiei aeriene (comunicatii, navigatie, supraveghere)
315516 tehnician in serviciile de trafic aerian

32 Tehnicieni si asimilati in domeniul sanatatii
Tehnicienii si asimilatii acestora din domeniul sanatatii indeplinesc sarcini tehnice si practice care ajuta la diagnosticarea si tratamentul bolii, leziunilor si deficientelor la oameni si animale, sprijina punerea in aplicare a asistentei medicale, a planurilor de tratament, care sunt de obicei stabilite de catre specialistii din domeniul medical, veterinar sau alti specialisti din domeniul sanatatii.

321 Tehnicieni in domeniul medical si farmaceutic
Tehnicienii din domeniul medical si farmaceutic indeplinesc sarcini tehnice care ajuta la diagnosticarea si tratarea bolilor, afectiunilor, leziunilor si deficientelor.

3211 Tehnicieni specialisti in echipamente medicale de imagistica si tratament
Tehnicienii specialisti in echipamente medicale de imagistica si tratament asigura testarea si functionarea echipamentelor radiografice, cu ultrasunete si a altor echipamente medicale de imagistica ce produc imagini ale structurii corpului necesare pentru diagnosticarea si tratarea leziunilor, bolilor si altor deficiente. Acestia pot administra tratamente cu radiatii pacientilor, sub supravegherea unui radiolog sau a altui specialist din domeniul sanatatii.
321101 maistru aparate electromedicale
321102 tehnician aparate electromedicale

3212 Tehnicieni in laboratoare medicale si de patologie
Tehnicienii in laboratoare medicale si de patologie efectueaza teste clinice pe esantioane de fluide corporale si tesuturi pentru a obtine informatii despre starea de sanatate a unui pacient sau despre cauza decesului.
321201 autopsier

3213 Tehnicieni si asistenti de farmacie
Tehnicienii si asistentii de farmacie efectueaza diferite sarcini asociate cu eliberarea de produse medicamentoase sub indrumarea unui farmacist sau a altui specialist in domeniul sanatatii.
321301 asistent farmacist
321302 laborant farmacie

3214 Tehnicieni de protetica medicala si dentara
Tehnicienii de protetica medicala si dentara proiecteaza, realizeaza, intretin si repara dispozitivele si aparatele medicale si dentare, urmand prescriptiile sau instructiunile stabilite de catre un specialist in sanatate. Acestia pot repara o gama larga de instrumente-suport pentru a corecta problemele fizice medicale sau stomatologice, cum ar fi suporturi pentru gat, atele ortopedice, membre artificiale, dispozitive auditive, arcade, proteze dentare, coroane si punti dentare.
321401 tehnician protezist-ortezist
321402 tehnician acustician-audioprotezist

322 Surori medicale, inclusiv puericultoare si asimilati
Surorile medicale, inclusiv surorile puericultoare si asimilatii acestora, acorda asistenta medicala de baza si ingrijire personala pentru persoanele care sunt bolnave fizic sau mental, cu handicap sau infirme, precum si altor persoane care au nevoie de ingrijire din cauza riscurilor potentiale pentru sanatate, inclusiv inainte, in timpul si dupa nasterea copilului. Acestea lucreaza in general sub supraveghere si ajuta la punerea in aplicare a planurilor de ingrijire a sanatatii si de tratament stabilite de catre specialisti in medicina, in asistenta medicala, obstetrica si alti specialisti din domeniul sanatatii.

3221 Surori medicale
Surorile medicale acorda asistenta medicala de baza si ingrijire personala pentru persoanele care au nevoie de astfel de ingrijire din cauza efectelor imbatranirii, bolilor, vatamarii corporale sau altor insuficiente fizice sau mentale. Acestea lucreaza in general sub supraveghere si ajuta la punerea in aplicare a planurilor de ingrijire a sanatatii si de tratament stabilite de catre specialisti in medicina, in ingrijire medicala si alti specialisti din domeniul sanatatii.
322101 laborant in ocrotirea sanatatii
322102 sora medicala

3222 Surori puericultoare
Surorile puericultoare ofera servicii de baza de ingrijire a sanatatii si consiliere inainte, in timpul sarcinii si dupa nasterea copilului. Acestea pun in aplicare planurile de ingrijire a sanatatii, de tratament si de observare stabilite de catre specialisti in medicina, in obstetrica si alti specialisti din domeniul sanatatii.
322201 asistenta puericultoare

323 Practicieni asociati in domeniul medicinii complementare/alternative
Practicienii asociati in domeniul medicinii complementare/alternative previn, ingrijesc si trateaza bolile fizice si mentale ale oamenilor, tulburarile si leziunile folosind terapii pe baza de plante si alte terapii bazate pe teorii, credinte si experiente originare din culturi specifice.

3230 Practicieni asociati in domeniul medicinii complementare/alternative
Practicienii asociati in domeniul medicinii complementare/alternative previn, ingrijesc si trateaza bolile fizice si mentale ale oamenilor, tulburarile si leziunile folosind terapii pe baza de plante si alte terapii bazate pe teorii, credinte si experiente originare din culturi specifice.

324 Tehnicieni si asistenti veterinari
Tehnicienii si asistentii veterinari indeplinesc sarcini veterinare de consultanta, diagnostic, preventie si curative, mai reduse in ceea ce priveste competenta si complexitatea decat cele efectuate de catre medicii veterinari. Acestia au grija de animalele aflate sub tratament si in sedere temporara in clinicile veterinare si asista veterinarii la efectuarea de interventii si operatii.

3240 Tehnicieni si asistenti veterinari
Tehnicienii si asistentii veterinari indeplinesc sarcini veterinare de consultanta, diagnostic, preventie si curative, mai reduse in ceea ce priveste competenta si complexitatea decat cele efectuate de catre medicii veterinari. Acestia au grija de animalele aflate sub tratament si in sedere temporara in clinicile veterinare, pe baza procedurilor obisnuite, si asista medicii veterinari la efectuarea de interventii si operatii.
324001 agent veterinar
324002 asistent veterinar
324003 autopsier la ecarisaj
324004 tehnician veterinar

325 Alti specialisti in domeniul sanatatii, asimilati
Alti specialisti din domeniul sanatatii si asimilatii indeplinesc sarcini cu caracter tehnic si furnizeaza servicii de asistenta in stomatologie, administrarea inregistrarilor medicale, sanatatea comunitatii, corectarea acuitatii vizuale reduse, fizioterapie, sanatatea mediului inconjurator, tratamente medicale de urgenta si alte activitati care sprijina si promoveaza sanatatea umana.

3251 Asistenti si terapeuti in stomatologie
Asistentii si terapeutii din stomatologie furnizeaza servicii de ingrijire stomatologice de baza pentru prevenirea si tratarea bolilor si afectiunilor dintilor si cavitatii bucale, conform planurilor si procedurilor de ingrijire stabilite de catre medicii stomatologi sau alti specialisti din domeniul sanatatii orale.
325101 tehnician dentar

3252 Tehnicieni fise medicale si informatii privind starea de sanatate
Tehnicienii fise medicale si informatii privind starea de sanatate dezvolta, mentin si implementeaza sistemele de procesare, pastrare si recuperare a fiselor medicale cu facilitatile medicale si alte servicii de ingrijire a sanatatii care satisfac din punct de vedere legal, etic si administrativ cerintele privind pastrarea inregistrarilor serviciilor de sanatate oferite.

3253 Lucratori in domeniul sanatatii publice
Lucratorii in domeniul sanatatii publice ofera educatie privind sanatatea, sesizarea, monitorizarea si gestionarea cazurilor, asistenta medicala preventiva de baza si vizite la domiciliu pentru comunitati specifice. Acestia ofera asistenta si sprijin persoanelor si familiilor in vederea asigurarii accesului la sistemul serviciilor sociale si de sanatate.
325301 asistent medical comunitar

3254 Tehnicieni in optica medicala
Tehnicienii in optica medicala proiecteaza, monteaza si distribuie lentile optice pe baza retetei eliberate de un oftalmolog pentru corectarea acuitatii vizuale reduse. Acestia ofera servicii de intretinere a ochelarilor de corectie, a lentilelor de contact, ajutor pentru vedere scazuta si pentru alte dispozitive optice.
325401 optician medical
325402 optometrist (studii medii)

3255 Tehnicieni si asistenti in fizioterapie
Tehnicienii si asistentii in fizioterapie ofera tratamente fizice terapeutice pentru pacienti in situatiile in care deplasarea functionala este amenintata de leziuni, boala sau alte deficiente. Terapiile sunt furnizate, de obicei, conform planurilor de reabilitare stabilite de catre fizioterapeuti sau alti specialisti din domeniul sanatatii.
325501 maseur
325502 asistent medical fizioterapie
325503 ergoterapeut
325504 reflexoterapeut

3256 Personal auxiliar de ingrijire de sanatate
Personalul auxiliar de ingrijire de sanatate indeplineste sarcini clinice si administrative de baza pentru a sprijini ingrijirea pacientilor, sub supravegherea directa a unui medic specialist sau a altui specialist din domeniul sanatatii.
325601 oficiant medical
325602 tehnician sanitar
325603 asistent medical consiliere HIV/SIDA

3257 Inspectori in domeniul protectiei mediului si sanatatii ocupationale, asimilati
Inspectorii din domeniul protectiei mediului si sanatatii ocupationale si asimilatii verifica punerea in aplicare a normelor si reglementarilor referitoare la factorii de mediu care pot afecta sanatatea umana, siguranta la locul de munca, precum si siguranta proceselor de productie a bunurilor si serviciilor. Acestia pot implementa si evalua programe ce restabilesc sau imbunatatesc conditiile sanitare si de siguranta, sub supravegherea unui specialist din domeniul sanatatii.
325701 manager al sistemelor de management al calitatii
325702 manager al sistemelor de management de mediu
325703 auditor de mediu
325704 expert/specialist standardizare
325705 monitor mediul inconjurator
325706 inspector pentru conformare ecologica
325707 asistent standardizare
325708 manager al sistemului de management al riscului
325709 manager al sistemului de management securitate si sanatate in munca
325710 responsabil de mediu
325711 auditor de sistem de management pentru sanatate si securitate ocupationala
325712 inspector protectia mediului
325713 specialist in managementul deseurilor
325714 auditor in domeniul sigurantei alimentare
325715 manager in domeniul sigurantei alimentare
325716 auditor responsabilitate sociala
325717 responsabil al managementului responsabilitatii sociale
325718 manager de responsabilitate sociala
325719 inspector sanitar
325720 inspector protectie sociala
325721 tehnician in securitate si sanatate in munca
325722 tehnician conditii de munca si securitate
325723 inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca
325724 coordonator in materie de securitate si sanatate in munca (studii medii)
325725 operator control nedistructiv pentru examinare vizuala

3258 Lucratori pe ambulanta
Lucratorii pe ambulanta asigura asistenta medicala de urgenta pentru pacientii care sunt raniti, bolnavi, infirmi ori prezinta alte daune fizice sau mentale inaintea si in timpul transportului la unitatile medicale.
325801 brancardier

3259 Alti specialisti in domeniul sanatatii, asimilati, neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza cuprinde specialistii din domeniul sanatatii si asimilatii, neclasificati in alta parte in subgrupa majora 32 – Tehnicieni si asimilati in domeniul sanatatii.

33 Specialisti in servicii administrative si asimilati
Specialistii din servicii administrative si asimilatii indeplinesc de obicei sarcini tehnice legate de aplicarea practica a cunostintelor privind contabilitatea financiara si a problemelor de tranzactie, calcule matematice, dezvoltarea resurselor umane, vanzarea si cumpararea de instrumente financiare, sarcini specializate de secretariat, indeplinirea si aplicarea normelor (regulilor) guvernamentale specifice. De asemenea, sunt inclusi lucratorii care furnizeaza servicii de afaceri, cum ar fi servicii de vamuire, planificarea de conferinte, servicii de plasare a fortei de munca, cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare sau de marfuri cu ridicata si care actioneaza ca agenti pentru atleti si artisti.

331 Specialisti financiari, matematicieni si asimilati
Specialistii financiari, matematicienii si asimilatii stabilesc valoarea diferitelor articole si proprietati, mentin inregistrarile tranzactiilor financiare, analizeaza cererea de informatii din aplicatiile de imprumut si iau o decizie, cumpara si vand instrumente financiare si efectueaza calcule matematice si similare.

3311 Agenti si brokeri in domeniul financiar si bancar
Agentii si brokerii in domeniul financiar si bancar cumpara si vand titluri de valoare, actiuni, obligatiuni si alte instrumente financiare, se ocupa cu schimbul valutar, la fata locului sau pe pietele de schimb, in numele companiei proprii sau pentru clienti, pe baza de comision. Acestia recomanda tranzactii clientilor sau conducerilor superioare.
331101 cambist (broker valori)
331102 agent de schimb
331103 intermediar in activitatea financiara si comerciala (broker)
331104 broker bursa de marfuri
331105 agent de vanzari directe (produse financiar-bancare)
331106 teleoperator financiar-bancar
331107 agent marketing pensii private

3312 Ofiteri de credite
Ofiterii de credite analizeaza si evalueaza informatiile financiare din aplicatiile pentru creditare si stabilesc aprobarea sau respingerea clientului pentru creditare sau recomanda conducerii superioare aprobarea sau refuzarea creditarii.
331201 analist tehnic piete financiare
331202 ofiter operatiuni financiar-bancare

3313 Specialisti in contabilitate si asimilati
Specialistii in contabilitate si asimilatii acestora tin o evidenta a inregistrarilor tranzactiilor financiare ale unei intreprinderi si verifica corectitudinea documentelor si inregistrarilor referitoare la aceste tranzactii.
331301 calculator devize
331302 contabil
331303 tehnician merceolog
331304 planificator
331305 revizor gestiune
331306 contabil bugetar
331307 secretar economic (studii medii)
331308 merceolog
331309 referent

3314 Specialisti statisticieni, matematicieni si alti specialisti asimilati
Specialistii statisticieni, matematicieni si alti specialisti asimilati ajuta in activitatea de planificare, colectarea, procesarea si prezentarea datelor statistice, matematice sau actuariale si in executarea acestor operatiuni, de obicei lucrand sub indrumarea statisticienilor, matematicienilor si actuarilor.
331401 referent statistician
331402 statistician
331403 statistician medical
331404 actuar
331405 tehnician planificare/urmarire sinteze

3315 Evaluatori asigurari
Evaluatorii de asigurari evalueaza valoarea proprietatilor si a diferitelor bunuri si estimeaza pierderile acoperite de politele de asigurare.
331501 estimator licitatii
321502 evaluator asigurari
331503 evaluator tehnic daune auto

332 Agenti si brokeri in vanzari si aprovizionare
Agentii si brokerii in vanzari si aprovizionare reprezinta companiile, guvernele si alte organizatii in activitatea de cumparare si vanzare de marfuri, bunuri, asigurari, transport si alte servicii pentru unitati industriale, profesionale, comerciale sau de alta natura ori actioneaza ca agenti independenti pentru a aduce impreuna cumparatorii si vanzatorii de marfuri si servicii.

3321 Agenti de asigurari
Agentii de asigurari acorda consultatii in domeniul asigurarilor si vand polite de asigurare de viata, in caz de accident, asigurare a automobilelor, asigurare mixta, asigurare in caz de incendiu, asigurare maritima si alte forme de asigurare pentru clientii noi si pentru cei vechi.
332101 agent de asigurare
332102 broker in asigurari

3322 Agenti de vanzari
Agentii de vanzari reprezinta companiile in vanzarea diferitelor bunuri si servicii catre intreprinderi si alte organizatii si asigura informatii specifice despre produse, atunci cand este necesar.
332201 reprezentant tehnic
332202 reprezentant comercial
332203 agent de vanzari

3323 Agenti contractari si achizitii
Agentii de contractari si achizitii cumpara bunuri si servicii pentru utilizare sau revanzare in numele unitatilor industriale, comerciale, guvernamentale sau al altor institutii si organizatii.

3324 Brokeri comerciali
Brokerii comerciali cumpara sau vand marfuri si servicii de transport maritim al marfurilor, de obicei in vrac, in numele companiei acestora sau pentru clienti, pe baza de comision.
332401 agent comercial
322402 mercantizor
332403 agent vanzari standarde si produse conexe

333 Agenti de servicii comerciale
Agentii de servicii comerciale stabilesc contacte pentru a vinde diverse servicii comerciale, cum ar fi spatiul de publicitate in mass-media, desfasoara activitati vamale pentru a se asigura ca documentele necesare sunt in ordine, informeaza persoanele in cautarea unui loc de munca despre locurile de munca vacante, realizeaza activitati de mediere intre lucrator si angajator, aranjeaza contracte pentru atletii de performanta, animatori si artisti, precum si pentru publicarea de carti, productia de piese de teatru sau inregistrarea, interpretarea si vanzarea de muzica, planifica si organizeaza conferinte si evenimente similare.

3331 Agenti concesionari
Agentii concesionari indeplinesc procedurile de declarare vamala si se asigura ca formularele de asigurare si licentele de import/export si alte formalitati sunt in ordine.
333101 agent contractari si achizitii (broker marfuri)
333102 receptioner contractari-achizitii
333103 administrator cumparari
333104 agent cumparari
333105 declarant vamal
333106 agent tranzit
333107 agent maritim

3332 Organizatori de conferinte si evenimente
Organizatorii de conferinte si evenimente organizeaza si coordoneaza serviciile pentru conferinte, evenimente, ceremonii, banchete si seminare.

3333 Agenti de recrutare si contractori
Agentii de recrutare si contractorii informeaza si mediaza persoanele in cautarea unui loc de munca despre locurile de munca vacante, gasesc lucratori pentru angajatori si recruteaza forta de munca pentru anumite proiecte, la cererea angajatorilor si a altor organizatii, inclusiv institutii guvernamentale, sau ajuta persoanele in cautarea unui loc de munca sa isi gaseasca un loc de munca, pentru un comision.
333301 agent repartizare a fortei de munca
333302 agent orientare profesionala a somerilor/agent informare privind cariera
333303 agent evidenta si plata a ajutorului de somaj
333304 inspector/referent resurse umane
333305 agent ocupare
333306 analist resurse umane
333307 tehnician mobilitate personal
333308 tehnician reconversie personal
333309 instructor/preparator formare
333310 tehnician calificare gestiune competente
333311 tehnician resurse umane

3334 Agenti si administratori imobiliari
Agentii si administratorii imobiliari intermediaza vanzarea, cumpararea si inchirierea de bunuri imobiliare, de obicei in numele clientilor si pe baza de comision.
333401 agent imobiliar (broker imobiliar)

3339 Agenti de servicii comerciale neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza cuprinde agentii de servicii comerciale neclasificati in alta parte in grupa minora 333 – Agenti de servicii comerciale. De exemplu, grupa de baza include pe cei care stabilesc contracte de afaceri, vand servicii comerciale, cum ar fi spatiu publicitar in mass-media, aranjeaza contracte pentru atleti de performanta, animatori si artisti, pentru publicarea de carti, productia de piese de teatru sau de inregistrari, interpretari si vanzari de muzica si vanzari de proprietati si bunuri prin licitatie.
333901 agent reclama publicitara
333902 agent literar
333903 impresar muzical
333904 impresar teatru
333905 manager sportiv
333906 asistent relatii publice si comunicare (studii medii)
333907 agent servicii client
333908 impresar artistic
333909 organizator spectacole
333910 operator de interviu
333911 referent comert exterior
333912 operator vanzari prin telefon

334 Secretari administrativi si specializati
Secretarii administrativi si specializati asigura servicii-suport de documentare, organizare si comunicare, utilizand cunostinte de specialitate din activitatea organizatiei in care sunt angajati. Acestia isi asuma responsabilitatea de supraveghere pentru functionarii secretariatului din organizatie.

3341 Coordonatori de birou
Coordonatori de birou supravegheaza si coordoneaza activitatile lucratorilor din grupa majora 4 – Functionari administrativi.

3342 Secretari in domeniul serviciilor juridice
Secretarii in domeniul serviciilor juridice aplica cunostintele de specialitate privind terminologia si procedurile legale in furnizarea de servicii-suport pentru specialistii din domeniul juridic privind activitatile de comunicare, documentare si de coordonare interna, in cadrul birourilor de avocatura, departamentelor juridice din cadrul firmelor mari si al guvernelor.
334201 secretar procuratura

3343 Secretari executivi in domeniul administrativ
Secretarii executivi in domeniul administrativ indeplinesc sarcini de coordonare si organizare in sprijinul managerilor si specialistilor si/sau pregatesc corespondenta, rapoartele si procesele-verbale si alte documente de specialitate.
334301 secretar administrativ
334302 secretar asistent director
334303 asistent manager
334304 asistent de cabinet

3344 Secretari in domeniul medical
Secretarii in domeniul medical, utilizand cunostintele de specialitate privind terminologia medicala si procedurile de furnizare a asistentei medicale, acorda asistenta specialistilor din domeniul sanatatii si altor lucratori pentru realizarea de activitati de comunicare, de documentare, administrare si coordonare interna, pentru a sprijini lucratorii din domeniul sanatatii din cadrul unitatilor medicale si din alte organizatii similare de ingrijire a sanatatii.
334401 registrator medical

335 Specialisti guvernamentali cu functii de reglementare si asimilati
Specialistii guvernamentali cu functii de reglementare si asimilatii acestora administreaza punerea in aplicare a regulilor si reglementarilor guvernamentale referitoare la frontierele nationale, impozite, prestatii sociale, emit sau examineaza aplicatiile pentru licentele sau autorizatiile in legatura cu transportul, exportul si importul bunurilor, infiintarea de firme, constructia de cladiri si alte activitati supuse reglementarilor guvernamentale.

3351 Inspectori de vama si frontiera
Inspectorii de vama si frontiera verifica persoanele si vehiculele care trec frontierele nationale, pentru a se asigura ca sunt in conformitate cu normele si reglementarile guvernamentale.
335101 controlor vamal, controlor pentru datoria vamala (studii medii)
335102 revizor vamal
335103 referent TIR si tranzite (studii medii)
335104 referent vamal (studii medii)
335105 expert/inspector vamal
335106 controlor vamal, controlor pentru datoria vamala, agent vamal (studii superioare)
335107 inspector de trafic A.R.R. (studii medii)

3352 Inspectori fiscali
Inspectorii fiscali examineaza declaratiile fiscale, facturile de vanzare si alte documente pentru a determina tipul si nivelul impozitului, ale obligatiilor si altor tipuri de taxe care trebuie platite de catre persoane fizice sau juridice si trimite cazurile exceptionale sau importante catre contabili, functionari guvernamentali superiori sau directorilor.
335201 inspector taxe si impozite
335202 operator rol
335203 perceptor
3353 Inspectori de asigurari sociale
Inspectorii de asigurari sociale examineaza cererile pentru programele guvernamentale, financiare sau de servicii, pentru a determina eligibilitatea, serviciile si prestatiile corespunzatoare, si trimit cazurile exceptionale sau importante catre functionari guvernamentali superiori sau directorilor.

3354 Inspectori guvernamentali in licente, permise si autorizatii
Inspectorii guvernamentali in acordarea de licente, permise si autorizatii examineaza cererile pentru licentele de export sau import de marfuri, infiintarea de firme, construirea de case ori alte structuri sau pentru obtinerea de pasapoarte, determina eligibilitatea cererilor pentru eliberarea de licente ori pasapoarte si identifica conditiile sau restrictiile specifice care urmeaza a fi anexate licentelor emise, cazurile exceptionale ori importante fiind trimise catre functionari guvernamentali superiori sau directorilor.
335401 inspector pensii, asigurari sociale si asistenta sociala
335402 referent pensii, asigurari sociale si asistenta sociala
335403 inspector pentru acordarea de permise, licente sau autorizatii

3355 Inspectori de politie si detectivi
Inspectorii de politie si detectivii investigheaza faptele si imprejurarile in care au fost comise crimele, in scopul identificarii persoanelor suspecte si al obtinerii de informatii care nu sunt disponibile sau evidente privind etapele, circumstantele si comportamentul persoanelor implicate, inclusiv in vederea prevenirii crimelor.
335501 inspector de politie
335502 detectiv
335503 anchetator politie
335504 detectiv particular

3359 Specialisti guvernamentali cu functii de reglementare si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza cuprinde specialistii guvernamentali cu functii de reglementare si asimilati neclasificati in alta parte in grupa majora 3 – Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic. De exemplu, grupa include inspectorii din domeniile agriculturii, pisciculturii, silviculturii, salarizarii, precum si din domeniul metrologiei.
335901 inspector metrolog
335902 inspector preturi
335903 inspector salarii
335904 comisar

34 Alti specialisti in domeniul juridic, social si cultural
Alti specialisti in domeniul juridic, social si cultural indeplinesc sarcini tehnice legate de aplicarea practica a cunostintelor referitoare la serviciile juridice, asistenta sociala, cultura, prepararea produselor alimentare, sport si religie.

341 Alti specialisti in domeniul juridic si social
Alti specialisti in domeniul juridic, social si religios ofera servicii tehnice si practice si asigura sprijin in cadrul proceselor juridice si al investigatiilor, in programele sociale si de asistenta comunitara si in activitatile religioase.

3411 Specialisti in domeniul juridic si asimilati
Specialistii din domeniul juridic si asimilatii acestora indeplinesc functii de sprijin in instantele de judecata sau in cabinetele de avocatura, furnizeaza servicii legate de probleme juridice, cum ar fi contracte de asigurare, transferul de proprietate si acordarea de imprumuturi si alte tranzactii financiare, sau fac investigatii pentru clienti.
341101 agent procedural
341102 conducator carte funciara
341103 grefier
341104 secretar notariat
341105 tehnician criminalist
341106 functionar in activitati comerciale, administrative si preturi
341107 executor judecatoresc (tribunal, judecatorie)
341108 arhivar notariat
341109 grefier dactilograf (curtea de apel, tribunal, judecatorie)
341110 grefier statistician
341111 grefier documentarist
341112 secretar dactilograf laborator expertize criminalistice
341113 asistent registrator
341114 grefier arhivar
341115 grefier registrator
341116 ofiter antifrauda financiar-bancara (studii medii)

3412 Specialisti in asistenta sociala si asimilati
Specialistii in asistenta sociala si asimilatii acestora administreaza si implementeaza programe de asistenta sociala si servicii comunitare si asista clientii pentru rezolvarea problemelor personale si sociale.
341201 asistent social nivel mediu
341202 pedagog social
341203 lucrator social pentru persoane cu probleme de dependenta
341204 facilitator de dezvoltare comunitara
341205 lucrator de tineret

3413 Specialisti in domeniul religiei si asimilati
Specialistii in domeniul religiei si asimilatii acestora acorda sprijin preotilor sau comunitatii religioase, desfasoara activitati religioase, predica si transmit invataturile unei anumite religii si depun eforturi pentru a crea o stare de bine prin puterea credintei si a consilierii spirituale.
341301 calugar
341302 calugarita
341303 predicator

342 Lucratori in domeniul sportului si al pregatirii fizice
Lucratorii in domeniul sportului si al pregatirii fizice se pregatesc si concureaza la evenimente sportive pentru a obtine un castig financiar, antreneaza sportivi amatori si profesionisti, femei si barbati, pentru cresterea performantei, promoveaza participarea si standardele in sport, organizeaza si oficiaza evenimente sportive, furnizeaza instruire, pregatire si supraveghere pentru diferite forme de exercitii si alte activitati recreative.

3421 Atleti si sportivi
Atletii si sportivii participa la evenimente si competitii sportive. Acestia se antreneaza si concureaza individual sau ca parte a unei echipe in sportul ales de ei.
342101 fotbalist profesionist
342102 sportiv profesionist in alte discipline sportive
342103 jucator de rugbi

3422 Antrenori, instructori si functionari din domeniul sportului
Antrenorii, instructorii si functionarii din domeniul sportului lucreaza cu sportivi amatori sau profesionisti pentru a creste performanta, incurajeaza o participare cat mai mare in sport si organizeaza si oficiaza evenimente sportive conform normelor stabilite.
342201 antrenor
342202 instructor sportiv
342203 secretar federatie
342204 antrenor de fotbal profesionist
342205 instructor arte martiale
342206 instructor (monitor) schi/calarie/golf/tenis/inot/sporturi extreme
342207 antrenor coordonator
342208 arbitru judecator sportiv
342209 preparator sportiv
342210 impresar sportiv
342211 oficial sportiv acreditat
342212 instructor in poligonul de tir
342213 supraveghetor in poligonul de tir
342214 monitor de schi, snow-board si sporturi de alunecare pe zapada
342215 instructor educatie acvatica

3423 Instructori si coordonatori de programe de pregatire fizica si activitati recreative
Instructorii si coordonatorii de programe de pregatire fizica si activitati recreative indruma, ghideaza si instruiesc grupuri si persoane in activitati recreative, de pregatire fizica sau de aventura in aer liber.
342301 animator sportiv
342302 instructor de fitness
342303 antrenor de fitness
342304 instructor de aerobic-fitness
342305 instructor educatie fizica

343 Alti specialisti in domeniul artistic, cultural si culinar
Alti specialisti din domeniul artistic, cultural si culinar combina aptitudinile creative si cunostintele tehnice si culturale in activitatea de preluare si prelucrare a fotografiilor, proiectarea si executarea decorurilor pentru teatru, vitrine (afisaje) de magazin si interioare de locuinte, pregatirea obiectelor pentru prezentare, intretinerea colectiilor din biblioteci si din galerii, a inregistrarilor si sistemelor de catalogare, crearea de meniuri, prepararea si prezentarea produselor alimentare, acorda sprijin pentru productiile de teatru, film si televiziune, precum si in alte domenii artistice si culturale.

3431 Fotografi
Fotografii actioneaza camerele foto pentru a fotografia persoane, evenimente, peisaje, materiale, produse si alte subiecte.
343101 fotograf
343102 laborant foto
343103 retusor foto
343104 operator prelucrare pelicula
343105 fotograf si tehnician la echipamente de inregistrare imagine si sunet

3432 Designeri de interior si decoratori
Designerii de interior si decoratorii planifica si proiecteaza interioarele cladirilor comerciale, industriale, publice, de vanzare cu amanuntul si rezidentiale, pentru a produce un mediu adaptat unui scop, luand in considerare factorii care imbunatatesc mediul de viata si de munca, precum si de promovare a vanzarilor. Acestia coordoneaza si participa la construirea si decorarea acestora.
343201 butafor
343202 decorator interioare
343203 desenator artistic (studii medii)
343204 decorator vitrine
343205 desenator artistic (studii superioare)

3433 Tehnicieni in domeniul artei (expozitii, muzee si biblioteci)
Tehnicienii in domeniul artei (expozitii, muzee si biblioteci) pregatesc lucrari de arta, specimene si artefacte pentru colectii, aranjeaza si monteaza exponatele din galerii, acorda asistenta bibliotecarilor privind organizarea si operarea sistemelor de manipulare a materialelor si fisierelor inregistrate.

3434 Bucatari sefi
Bucatarii sefi concep meniuri, creeaza feluri de mancare si supravegheaza planificarea, organizarea, pregatirea si gatirea felurilor de mancare in cadrul hotelurilor, restaurantelor si al altor locuri unde se serveste masa, la bordul navelor, trenurilor de pasageri si in gospodariile private.
343401 sef de sala restaurant
343402 barman-sef
343403 bucatar-sef
343404 cofetar-sef
343405 inspector calitate productie culinara

3435 Alti specialisti asimilati din domeniul artistic si cultural
Aceasta grupa de baza cuprinde ocupatiile auxiliare artistice si culturale care nu sunt clasificate in alta parte in grupa minora 343 – Alti specialisti in domeniul artistic, cultural si culinar. De exemplu, cei care ajuta regizorii si actorii cu punerea in scena a productiilor de teatru, film, televiziune sau comerciale sunt clasificati aici.
343501 manuitor, montator decor
343502 tehnician machetist
343503 tehnician reclame (decorator)
343504 maestru de lumini
343505 maestru de sunet
343506 caricaturist (studii medii)
343507 tehnoredactor
343508 secretar de redactie (studii medii)
343509 organizator de productie
343510 asistent regizor artistic
343511 reporter (studii medii)
343512 machior spectacole
343513 peruchier
343514 secretar de emisie (studii medii)
343515 ghid de animatie
343516 documentarist (studii medii)
343517 traducator (studii medii)
343518 videojurnalist (studii medii)
343519 copywriter publicitate (studii medii)
343520 corector (studii medii)
343521 electrician iluminare scena
343522 secretar artistic

35 Tehnicieni in informatica si comunicatii
Tehnicienii in informatica si comunicatii furnizeaza sprijin pentru functionarea zilnica a sistemelor informatice, sistemelor si retelelor de comunicatii si indeplinesc sarcini tehnice referitoare la telecomunicatii, difuzarea de imagini si sunet, precum si alte tipuri de semnale de telecomunicatii (terestre, marine sau aeriene).

351 Tehnicieni pentru operatiuni in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor si pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori
Tehnicienii pentru operatiuni in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor si pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori asigura sprijin pentru functionarea zilnica a sistemelor de comunicatii, sistemelor si retelelor informatice si ofera asistenta tehnica utilizatorilor.

3511 Tehnicieni pentru operatiuni in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor
Tehnicienii pentru operatiuni in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor asigura sprijin zilnic activitatilor de prelucrare (procesare), operare si monitorizare a sistemelor informatice de tehnologia informatiei si a comunicatiilor, echipamentelor periferice, hardware si software, precum si echipamentele informatice, pentru a asigura performanta optima, precum si pentru identificarea oricaror probleme.
351101 operator calculator electronic si retele
351102 sef tura exploatare in centre sau oficii de calcul
351103 tehnician echipamente de calcul si retele
351104 operator in domeniul proiectarii asistate pe calculator
351105 administrator sistem documentar
351106 operator prompter
351107 operator suport tehnic pentru servicii de comunicatii electronice

3512 Tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori
Tehnicienii pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori furnizeaza asistenta tehnica utilizatorilor, direct sau prin telefon, e-mail ori alte mijloace electronice, inclusiv diagnosticarea si rezolvarea problemelor privind software-ul si hardware-ul (programele si componentele de calculator), echipamentul informatic periferic pentru computere, retelele, bazele de date si internetul, si ofera indrumare si sprijin in realizarea, instalarea si intretinerea sistemelor.
351201 programator ajutor
351202 analist ajutor

3513 Tehnicieni retele de calculatoare si sisteme
Tehnicienii in retele de calculatoare si sisteme instaleaza, opereaza si intretin retelele si alte sisteme de comunicatii de date.

3514 Tehnicieni web
Tehnicienii web mentin, monitorizeaza si sprijina functionarea optima a website-urilor de internet si intranet si a programelor si echipamentelor aferente serverelor web.

352 Tehnicieni in domeniul telecomunicatiilor si al radiodifuziunii si televiziunii
Tehnicienii din domeniul telecomunicatiilor, al radiodifuziunii si televiziunii controleaza functionarea tehnica a echipamentelor pentru a inregistra si edita imaginile si sunetul si pentru transmiterea pentru emisiunile prin radio si televiziune a imaginilor si sunetelor, precum si a altor tipuri de semnale de telecomunicatii terestre, marine sau aeriene, indeplinesc sarcini tehnice legate de cercetarea in ingineria telecomunicatiilor, precum si pe cele legate de proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, intretinerea si repararea sistemelor de telecomunicatii.

3521 Tehnicieni in radiodifuziune si televiziune
Tehnicienii in radiodifuziune si televiziune controleaza functionarea tehnica a echipamentelor pentru a inregistra si edita imaginile si sunetul si pentru transmiterea pentru emisiunile prin radio si televiziune a imaginilor si sunetelor, precum si a altor tipuri de semnale de telecomunicatii terestre, marine sau aeriene.
352101 acustician cinematografic
352102 controlor si reconditioner filme
352103 electrician iluminare filmare
352104 etaloner
352105 maistru aparate video si sunet
352106 masinist mecanic traweling
352107 mecanic camera filmare
352108 montor imagine
352109 montor negative si de pregatire a peliculei
352110 montor pozitive
352111 operator camera diafilm, diapozitive
352112 operator emisie-receptie
352113 operator productie RTV
352114 preparator filmare
352115 proiectionist
352116 senzitometrist
352117 stantator de filme
352118 operator truka
352119 editor imagine
352120 tehnician iluminat tehnologic
352121 ilustrator muzical
352122 controlor emisii RTV
352123 montor emisie
352124 operator imagine
352125 operator radio-radioficare
352126 operator sunet
352127 tehnician radioelectronist
352128 tehnician CATV
352129 operator dispecer sisteme de monitorizare si aparatura de control
352130 tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces
352131 cameraman
352132 tehnician de echipamente TV
352133 radioelectronist statii de emisie radio-TV
352134 tehnician la echipamente de inregistrare imagine si sunet
352135 designer video

3522 Tehnicieni in transporturi, posta si telecomunicatii
Tehnicienii in transporturi, posta si telecomunicatii indeplinesc sarcini tehnice legate de cercetarea in ingineria telecomunicatiilor, precum si de proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, intretinerea si repararea sistemelor de telecomunicatii, din posta si transporturi.
352201 sef formatie sisteme radiante (antene)
352202 tehnician constructii telefonice
352203 tehnician radiolocatii
352204 tehnician turn parasutism
352205 inspector exploatare postala
352206 tehnician statii de emisie radio-TV
352207 tehnician statii radiorelee si satelit
352208 maistru materiale emisie RTV si telecomunicatii
352209 pilonist antenist
352210 tehnician retele de telecomunicatii
352211 operator retele de telecomunicatii
352212 radioelectronist statii radiorelee si satelit
352213 maistru transporturi, posta si telecomunicatii
352214 tehnician transporturi, posta si telecomunicatii
352215 tehnician proiectant transporturi si comunicatii

4 Functionari administrativi
Functionarii administrativi inregistreaza, organizeaza, arhiveaza, evalueaza si realizeaza prelucrarea informatiilor, efectueaza lucrari de secretariat privind operatiunile financiare (de casa), aranjamente de calatorie, solicitari de informatii si intalniri.

41 Functionari cu atributii generale inclusiv operatori la masini de scris/calcul
Functionarii cu atributii generale, inclusiv operatorii la masini de scris si de calcul, inregistreaza, organizeaza, arhiveaza, prelucreaza informatiile si desfasoara diferite sarcini de secretariat si administrative in conformitate cu procedurile stabilite.

411 Functionari cu atributii generale
Functionarii cu atributii generale de birou efectueaza sarcini de secretariat si administrative in conformitate cu procedurile stabilite.

4110 Functionari cu atributii generale
Functionarii cu atributii generale de birou efectueaza sarcini de secretariat si administrative in conformitate cu procedurile stabilite.
411001 functionar administrativ
411002 inspector documente secrete

412 Secretari
Secretarii utilizeaza masini de scris, calculatoare sau alte echipamente de procesare a textelor pentru transcrierea corespondentei si a altor documente, verifica documentele elaborate de alte categorii de personal, administreaza corespondenta emisa si primita, intocmesc agenda intalnirilor de lucru si a sedintelor si efectueaza diferite alte sarcini administrative.

4120 Secretari
Secretarii utilizeaza masini de scris, calculatoare sau alte echipamente de procesare a textelor pentru transcrierea corespondentei si a altor documente, verifica documentele elaborate de alte categorii de personal, administreaza corespondenta emisa si primita, intocmesc agenda intalnirilor de lucru si a sedintelor si efectueaza diferite alte sarcini administrative.
412001 secretara
412002 secretara dactilografa
412003 secretara prelucrare texte

413 Operatori la masini de scris/calcul
Operatorii la masini de scris sau de calcul introduc si proceseaza texte si date, pregatesc, editeaza si realizeaza documente pentru stocare, prelucrare, publicare si transmitere.

4131 Dactilografi si operatori la prelucrarea textelor
Dactilografii si operatorii la prelucrarea textelor dactilografiaza, editeaza si tiparesc utilizand masini de scris, calculatoare sau alte procesoare de texte, inregistreaza materialele prezentate oral ori scrise prin stenografie.
413101 dactilografa
413102 stenodactilografa
413103 referent transmitere
413104 telefaxist
413105 teletipist
413106 telexist
413107 telebanker

4132 Operatori introducere date
Operatorii introducere date introduc date codate, statistice, financiare si alte date numerice in cadrul echipamentului electronic, bazelor de date computerizate, foilor de calcul sau altor forme de baze de date, utilizand o tastatura, un scaner optic, program de recunoastere a vorbirii sau alte instrumente de introducere a datelor. Acestia introduc date in dispozitive mecanice si electronice pentru a efectua calcule matematice.
413201 operator introducere, validare si prelucrare date
413202 operator tehnica poligraf
413203 operator procesare text si imagine
413204 registrator de arhiva electronica de garantii reale mobiliare
413205 operator masina contabilizat
413206 operator masina de calculat

42 Functionari in serviciul cu publicul
Functionarii in serviciul cu publicul trateaza cu clientii in legatura cu organizarea de calatorii, operatiunile financiare (monetare), cererile de informatii, programarea intalnirilor, operarea centralelor telefonice si se ocupa de intervievarea pentru anchete sau pentru completarea aplicatiilor de eligibilitate pentru servicii.

421 Casieri, operatori la ghiseu si asimilati
Casierii, operatorii la ghiseu si asimilatii acestora realizeaza operatiuni monetare in unitati legate de serviciile bancare, serviciile postale, de pariuri sau jocuri de noroc, serviciile de amanetare si colectare a datoriilor.

4211 Casieri de banca si asimilati
Casierii de banca si asimilatii acestora lucreaza direct cu clientii bancilor sau oficiilor postale realizand operatiuni de casa sau furnizeaza servicii postale.
421101 casier tezaur
421102 casier valuta
421103 manuitor valori (presa, posta)
421104 numarator bani
421105 verificator bani
421106 verificator valori
421107 casier trezorier
421108 sef casierie centrala
421109 sef supraveghere case
421110 operator ghiseu banca
421111 operator ghiseu birouri de schimb
421112 administrator cont
421113 referent operatii intre sedii
421114 referent casier

4212 Agenti de pariuri, crupieri si alti lucratori asimilati
Agentii de pariuri, crupierii si alti lucratori asimilati acestora determina riscurile si cotele de pariuri, in vederea primirii sau achitarii pariurilor ca urmare a unor rezultate ale evenimentelor sportive sau ale altor competitii de alta natura, sau conduc jocurile de noroc in unitatile de jocuri.
421201 crupier
421202 schimbator fise – changeur (cazino)
421203 supraveghetor jocuri (cazino)
421204 sef de masa (cazino)
421205 cap de masa (cazino)

4213 Agenti la case de amanet si birouri de imprumut nebancare
Agentii la casele de amanet si birourile de imprumut nebancare imprumuta bani pentru obiectele amanetate sau pentru proprietatile depuse ca garantie.
421301 amanetar

4214 Agenti de colectare a creantelor si asimilati
Agentii de colectare a creantelor si asimilatii acestora incaseaza platile privind conturile restante, urmaresc stadiul platilor si colecteaza platile pentru operele de binefacere.
421401 agent fiscal
421402 colector (recuperator) creante/debite

422 Agenti in centre de informare
Agentii in centrele de informare furnizeaza informatii clientilor sau obtin informatii personal, prin telefon sau prin alte mijloace electronice, cum ar fi e-mailul, in legatura cu organizarea de calatorii, descrierea de produse ori servicii ale unei organizatii, inregistrarea si intampinarea oaspetilor si vizitatorilor, stabilirea de intalniri, conectarea apelurilor telefonice si colectarea informatiilor de la respondentii la sondaje sau din aplicatiile pentru servicii.

4221 Consultanti si functionari in agentiile de voiaj
Consultantii si functionarii in agentiile de voiaj furnizeaza informatii, stabilesc itinerarii de calatorie, obtin rezervari de locuri pentru transport si cazare si organizeaza excursii de grup.
422101 agent de voiaj
422102 agent de turism
422103 agent de turism tour-operator
422104 agent de transport turistic intern
422105 agent de transport international
422106 agent de asistenta turistica
422107 agent turism de afaceri
422108 agent transporturi externe
422109 agent transporturi interne
422110 functionar agentie voiaj
4222 Functionari in centrele de informare
Functionarii in centrele de informare ofera consultanta si informatii clientilor, raspund la intrebari cu privire la bunurile, serviciile sau politicile unei companii ori organizatii, prelucreaza tranzactiile financiare utilizand telefonul sau mijloace electronice de comunicare, cum ar fi media ori e-mailul. Centrele de informare sunt situate in spatii care pot fi la mare distanta de clienti sau de alte operatiuni ale organizatiilor sau companiilor ale caror informatii sunt furnizate.

4223 Operatori centrale telefonice
Operatorii din centralele telefonice utilizeaza centralele si consolele telefonice de comunicatii pentru a stabili conexiunile telefonice, a primi solicitarile de informatii ale apelantului si raportarile problemelor de serviciu aparute, inregistreaza si retransmit mesajele catre membrii personalului sau clientilor.
422301 oficiant telefoane
422302 oficiant telegraf
422303 radiotelegrafist
422304 telefonist
422305 telefonist instructor
422306 telegrafist (teleimprimatorist)

4224 Receptioneri in domeniul hotelier
Receptionerii in domeniul hotelier inregistreaza vizitatorii, repartizeaza camere, furnizeaza informatii cu privire la serviciile hoteliere, fac rezervari de camere, tin evidenta camerelor disponibile pentru ocupare, elibereaza documentele de plata vizitatorilor la plecare si incaseaza platile.
422401 receptioner de hotel
422402 lucrator concierge
422403 sef de receptie hotel
422404 tehnician compartiment securitate hotel
422405 responsabil cazare

4225 Functionari in birouri de informatii
Functionarii in birourile de informatii raspund solicitarilor si plangerilor personale, scrise, prin posta electronica si celor prin telefon, despre bunurile, serviciile si politicile organizatiei, furnizeaza informatii si indruma persoanele catre alte surse. Acestia sunt angajati in locatii care ii pun in contact direct cu clientii sau cu producatorii de bunuri ori servicii furnizate.
422501 impiegat informatii
422502 functionar informatii clienti

4226 Receptioneri (exclusiv in domeniul hotelier)
Receptionerii (exclusiv din domeniul hotelier) primesc si intampina vizitatorii, clientii sau oaspetii si raspund la intrebarile si solicitarile acestora, stabilind inclusiv intalniri.
422601 receptionist

4227 Operatori de interviu pentru sondaje si cercetare de piata
Operatorii de interviu pentru sondaje si cercetare de piata chestioneaza persoane si inregistreaza raspunsurile acestora la intrebarile privind cercetarea si studierea pietei pe o gama larga de subiecte.

4229 Agenti in centre de informare neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza include agentii din centrele de informare care nu fost clasificati in alta parte din grupa minora 422 – Agenti in centre de informare. De exemplu, sunt inclusi lucratorii care obtin si proceseaza informatii de la clienti necesare stabilirii eligibilitatii pentru servicii.

43 Functionari in serviciile de evidenta contabila si financiara
Functionarii in serviciile de evidenta contabila si financiara obtin, intocmesc si prelucreaza date contabile, statistice, financiare si alte date numerice si se ocupa de tranzactiile in numerar ce apar intamplator in domeniul afacerilor.

431 Functionari in gestiune economica si administrativa
Functionarii din gestiunea economica si administrativa obtin, intocmesc si prelucreaza date contabile, statistice, financiare si alte date numerice si se ocupa de tranzactiile in numerar ce apar intamplator in domeniul afacerilor.

4311 Functionari in servicii de evidenta contabila
Functionarii in servicii de evidenta contabila calculeaza, clasifica si inregistreaza date numerice pentru a tine o evidenta financiara completa. Acestia efectueaza orice combinatie de sarcini de rutina, cum ar fi afisarea, calcularea si contabilizarea taxelor, pentru a obtine date financiare primare utilizate in mentinerea inregistrarilor contabile.
431101 calculator pret cost
431102 functionar economic
431103 operator devize
431104 sef sectie inventar

4312 Functionari in domeniul statistic, financiar si asigurari
Functionarii in domeniul statistic, financiar si al asigurarilor obtin, prelucreaza si calculeaza datele statistice sau actuariale ori indeplinesc sarcini de redactare cu privire la tranzactiile unitatilor de asigurari, bancilor sau ale altor unitati financiare.
431201 agent bursa
431202 contabil financiar bancar
431203 administrator financiar (patrimoniu) – studii medii

4313 Functionari in domeniul salarizarii
Functionarii in domeniul salarizarii colecteaza, verifica si prelucreaza informatiile de salarizare si calculeaza drepturile de plata si beneficiile pentru angajatii din cadrul unui departament, unei companii sau altei unitati.
431301 pontator

432 Functionari in gestiunea materialelor si in transport
Functionarii in gestiunea materialelor si in transporturi tin evidenta bunurilor produse, achizitionate, depozitate, expediate si a materialelor necesare la datele specificate de productie sau tin evidenta aspectelor operationale si coordoneaza calendarul (programarea) transportului de pasageri si de marfuri.

4321 Functionari in evidenta stocurilor
Functionarii in evidenta stocurilor mentin inregistrarile bunurilor produse si ale materialelor de productie primite, cantarite, emise, expediate sau puse in stoc.
432101 gestionar depozit
432102 magaziner
432103 operator siloz (silozar)
432104 primitor-distribuitor materiale si scule
432105 recuziter
432106 sortator produse
432107 trezorier (studii medii)
432108 gestionar custode sala
432109 pivnicer
432110 primitor-distribuitor benzina si motorina
432111 lucrator gestionar
432112 sef raion/adjunct marfuri alimentare/nealimentare

4322 Functionari de planificare si urmarire a productiei
Functionarii de planificare si urmarire a productiei calculeaza cantitatile de materiale necesare la datele specificate pentru industria prelucratoare, constructie si programe similare de productie, pregatesc si verifica graficul de desfasurare a productiei.
432201 dispecer
432202 facturist
432203 lansator produse
432204 programator productie
432205 dispecer operatiuni salubrizare

4323 Functionari in transporturi
Functionarii in transporturi tin evidenta aspectelor operationale si coordoneaza calendarul trenurilor, transportului rutier si aerian de pasageri, transportului de marfa si pregatesc rapoarte pentru conducerea superioara.
432301 agent transporturi
432302 functionar informatii
432303 controlor trafic
432304 impiegat auto
432305 impiegat informatii aviatie
432306 impiegat registru miscare
432307 insotitor vagoane
432308 inspector RNR (Registru Naval Roman)
432309 inspector exploatare trafic
432310 instructor depou
432311 instructor revizie vagoane
432312 instructor statie
432313 operator circulatie miscare
432314 operator comercial
432315 operator dana
432316 operator programare
432317 picher
432318 reditionar
432319 revizor tehnic vagoane
432320 scriitor vagoane
432321 sef agentie colectare si expeditie marfuri
432322 sef autogara
432323 avizier cai ferate
432324 sef halta
432325 sef statie taxare
432326 sef tura la comanda personalului de tren
432327 sef tura pregatirea personalului la vagon-restaurant si de dormit
432328 sef tura revizie vagoane
432329 veghetor incarcare-descarcare
432330 verificator documente expeditie
432331 expeditor international
432332 operator receptie
432333 agent curier
432334 agent statie metrou
432335 impiegat de miscare metrou
432336 operator miscare metrou
432337 operator portuar stivator
432338 operator portuar expeditor
432339 operator portuar dispecer/planificator
432340 grafician mers de tren
432341 referent de specialitate TIR si tranzite (studii superioare)
432342 agent feroviar marfa

44 Alti lucratori in servicii suport in domeniul administrativ
Alti lucratori in servicii-suport din domeniul administrativ indeplinesc sarcini de redactare (birou) in ziare, instante de judecata, biblioteci si oficiile postale, indosariaza documente, pregatesc informatii pentru prelucrare, tin evidenta dosarelor de personal, verifica materialul pentru a stabili conformitatea cu sursa originala a materialului si scriu in numele persoanelor analfabete.

441 Alti lucratori in servicii suport in domeniul administrativ
Alti lucratori in servicii-suport din domeniul administrativ indeplinesc sarcini de redactare in ziare, instante de judecata, biblioteci si oficii postale, indosariaza documente, pregatesc informatii pentru prelucrare, verifica materialul privind conformitatea cu sursa originala a materialului, tin evidenta dosarelor de personal si scriu in numele persoanelor analfabete.

4411 Functionari biblioteca
Functionarii din biblioteca elibereaza si primesc materiale de biblioteca, sorteaza si aranjeaza cartile pe rafturi, inregistrarile sonore si vizuale, publicatiile periodice, jurnalele, revistele si ziarele si furnizeaza informatii generale despre biblioteca pentru utilizatori.
441101 bibliotecar (studii medii)
441102 discotecar
441103 filmotecar
441104 fonotecar
441105 fototecar
441106 manuitor carte
441107 videotecar

4412 Curieri si sortatori corespondenta
Curierii si sortatorii de corespondenta efectueaza sarcini privind sortarea, inregistrarea, livrarea corespondentei si alte sarcini legate de serviciile de corespondenta de la oficiile postale sau organizatii similare, precum si de la ori in cadrul unei unitati.
441201 agent postal
441202 cartator postal
441203 cartator presa
441204 cartator telegrame
441205 diriginte posta
441206 factor postal
441207 inspector telegrame
441208 oficiant posta telegrame
441209 oficiant presa
441210 prelucrator presa scrisa
441211 responsabil tura expeditie
441212 sef vagon postal

4413 Codificatori, corectori si asimilati
Codificatorii, corectorii si asimilatii acestora transforma informatiile in coduri, verifica si corecteaza probele si desfasoara si alte sarcini de birou.

441301 codificator
441302 corector editura presa
441303 corector-revizor poligrafie

4414 Copisti si functionari asimilati
Copistii si functionarii asimilati acestora scriu scrisori si completeaza formulare in numele persoanelor analfabete.

4415 Functionari pentru activitati de secretariat
Functionarii pentru activitatile de secretariat ordoneaza corespondenta, fisele (cardurile), facturile, chitantele si alte inregistrari in ordine alfabetica sau numerica ori in conformitate cu sistemul de evidenta utilizat. Acestia localizeaza si indeparteaza materiale din dosar la cerere (atunci cand se solicita); de asemenea, fotocopiaza, scaneaza sau expediaza prin fax documente.
441501 arhivar
441502 functionar documentare
441503 restaurator arhiva (studii medii)
441504 conservator arhiva (studii medii)
441505 restaurator opere de arta si monumente istorice (studii medii)
441506 conservator opere de arta si monumente istorice (studii medii)
441507 restaurator bunuri culturale (studii medii)
441508 conservator bunuri culturale

4416 Functionari in domeniul resurselor umane
Functionarii din domeniul resurselor umane mentin si actualizeaza dosarele de personal, cum ar fi informatii cu privire la transferuri sau promovari, evaluari de performanta, concediile angajatilor efectuate ori acumulate, salarii, calificari si instruiri profesionale.
441601 referent evidenta persoanelor

4419 Lucratori in servicii suport neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza include lucratorii din servicii-suport neclasificati in alta parte in grupa majora 4 – Functionari administrativi.
441901 functionar ghiseu servicii publice
441902 expert local pe problemele romilor

5 Lucratori in domeniul serviciilor
Lucratorii in domeniul serviciilor furnizeaza servicii personale si de protectie legate de calatorii, gospodarii, furnizarea de alimente, ingrijire personala sau protectie impotriva incendiilor si actelor de delincventa, prezinta si vand bunuri cu ridicata sau cu amanuntul in magazine sau unitati similare, precum si la tarabe si in piete.

51 Lucratori in domeniul serviciilor personale
Lucratorii in servicii personale furnizeaza servicii personale legate de calatorii, gospodarie, furnizarea de alimente, ingrijirea personala si a copiilor.

511 Insotitori de zbor, conductori si ghizi
Insotitorii de zbor, conductorii si ghizii presteaza diverse servicii personale legate de calatoriile cu avionul, trenul, vaporul, autobuzul sau alte vehicule, insotesc persoane si grupuri in calatorii, vizite si excursii turistice.

5111 Insotitori de zbor si stewarzi
Insotitorii de zbor si stewarzii asigura confortul si siguranta pasagerilor, servesc mancare si bauturi si presteaza servicii personale, de obicei la bordul aeronavelor si navelor. Acestia pot planifica si coordona activitatile menajere si sociale la bordul navelor.
511101 insotitor de bord
511102 stewardesa

5112 Conductori in transporturi
Conductorii in transporturi verifica si emit bilete, asigura siguranta si confortul pasagerilor in trenuri, tramvaie, autobuze si alte vehicule de transport public.
511201 conductor tren
511202 revizor bilete
511203 controlor bilete
511204 conductor vagon de dormit si cuseta
511205 controlor acces metrou
511206 sef tura comanda vagon de dormit – cuseta

5113 Ghizi
Ghizii insotesc persoane sau grupuri de persoane in vizite, tururi de vizitare si excursii sau plimbari in locuri de interes turistic, cum ar fi situri istorice, unitati industriale si parcuri tematice. Acestia descriu punctele de interes turistic si furnizeaza informatii esentiale cu privire la caracteristicile interesante.
511301 ghid de turism
511302 ghid de turism intern (local)
511303 ghid national de turism (tour-operator)
511304 ghid de turism montan, drumetie montana
511305 ghid galerii de arta/interpret
511306 ghid habitat natural flora, fauna
511307 ghid turism ornitologic
511308 ghid turism speologic
511309 ghid turism ecvestru
511310 ghid de turism sportiv (alpinism si catarari pe stanci/schi/bob/inot/canotaj/iahting/zbor cu aparate ultrausoare)
511311 ghid montan
511312 ghid obiectiv cultural
511313 insotitor grup turistic
511314 organizator activitate turism (studii medii)
511315 ranger
511316 custode pentru arii protejate
511317 animator de hotel

512 Bucatari
Bucatarii planifica, organizeaza, prepara si gatesc mancarea in hoteluri, restaurante si alte locuri unde se poate manca, la bordul navelor, in trenurile de calatori si in gospodariile private.

5120 Bucatari
Bucatarii planifica, organizeaza, prepara si gatesc mancarea in hoteluri, restaurante si alte locuri unde se poate manca, la bordul navelor, in trenurile de calatori si in gospodariile private.
512001 bucatar
512002 pizzar
512003 bucatar specialist/vegetarian/dietetician
512004 maestru in arta culinara

513 Chelneri si barmani
Chelnerii si barmanii servesc produse alimentare si bauturi in locuri comerciale de luat masa si baut, cluburi, institutii si cantine, la bordul navelor si in trenurile de calatori.

5131 Chelneri
Chelnerii servesc produse alimentare si bauturi in locuri de luat masa si baut, cluburi, institutii si cantine, la bordul navelor si in trenurile de calatori.
513101 ajutor ospatar
513102 ospatar (chelner)
513103 somelier

5132 Barmani
Barmanii prepara, amesteca si servesc bauturi alcoolice si nonalcoolice direct clientilor, la bar sau la tejghea sau prin intermediul chelnerilor.
513201 barman
513202 barman preparator

514 Coafori, cosmeticieni si asimilati
Coaforii, cosmeticienii si asimilatii acestora taie si coafeaza parul, barbieresc si aranjeaza barbile, fac tratamente de infrumusetare, aplica cosmetice si machiaje si ofera alte tipuri de tratament persoanelor in scopul imbunatatirii infatisarii acestora.

5141 Coafori
Coaforii se ocupa cu taierea, vopsirea, indreptarea si coafarea parului; de asemenea, tot in aceasta grupa sunt inclusi si cei care executa operatiuni de barbierit sau taierea parului facial si tratarea scalpului.
514101 coafor
514102 frizer

5142 Cosmeticieni si asimilati
Cosmeticienii si asimilatii acestora fac tratamente de infrumusetare faciale si corporale, aplica cosmetice si machiaj si ofera si alte tipuri de tratament persoanelor fizice in scopul de a imbunatati aspectul acestora.
514201 cosmetician
514202 manichiurist
514203 pedichiurist
514204 maseur de intretinere si relaxare
514205 machior
514206 tatuator
514207 montator bijuterii pe corp
514208 stilist protezist de unghii

515 Supraveghetori cladiri si gospodarii
Supraveghetorii de cladiri si gospodarii coordoneaza, programeaza si supravegheaza activitatea persoanelor care fac curatenie si a altor categorii de personal de serviciu din spatiile comerciale, industriale si rezidentiale. Acestia isi asuma responsabilitatea pentru activitatea de menaj si de ingrijire in hoteluri, birouri, apartamente, case si locuinte private.

5151 Personal de supraveghere inclusiv pentru activitati de curatenie si intretinere in birouri, hoteluri si alte institutii
Personalul de supraveghere, inclusiv pentru activitati de curatenie si intretinere in birouri, hoteluri si alte institutii, organizeaza, supravegheaza si executa activitati de menaj in scopul de a mentine curate si ordonate interioarele, mobilierul si alte facilitati din aceste unitati.
515101 cabanier
515102 guvernanta de hotel/etaj
515103 lenjereasa de hotel
515104 administrator
515105 administrator piete si targuri
515106 intendent
515107 sef cantina
515108 dispecer pentru servire in camera (hotel)

5152 Administratori in gospodarii individuale
Administratorii din gospodariile individuale organizeaza, supravegheaza si executa activitati de menaj in gospodarii private, cu sau fara sprijinul personalului din subordine.
515201 gospodar
515202 ingrijitor vila
515203 administrator pensiune turistica
515204 lucrator in gospodaria agroturistica

5153 Administratori de cladiri
Administratorii de cladiri au grija de imobilele de locuit, hoteluri, birouri, biserici si alte cladiri si mentin ordinea si curatenia acestora si a suprafetelor auxiliare. Acestia pot supraveghea alti lucratori si contractori, in functie de marimea si natura imobilului in cauza.
515301 ingrijitor cladiri
515302 agent curatenie cladiri si mijloace de transport
515303 administrator imobile

516 Alti lucratori in domeniul serviciilor personale
Alti lucratori in domeniul serviciilor personale descriu trecutul si prevad (prezic) evenimente viitoare din viata persoanelor, ofera companie si alte servicii personale, ingrijesc si dreseaza animalele, furnizeaza servicii de imbalsamare si funerare, instruiesc persoanele pentru a conduce vehicule.

5161 Astrologi, prezicatori si asimilati
Astrologii, prezicatorii si asimilatii acestora descriu (dezvaluie) trecutul si prezic evenimente viitoare din viata persoanelor prin practicarea astrologiei, pe baza unor caracteristici din palmele clientilor, prin folosirea cartilor de joc sau alte tehnici.
516101 astrolog

5162 Insotitori si valeti
Insotitorii si valetii ofera companie si se ocupa de diferitele nevoi ale angajatorului.
516201 camerista hotel
516202 insotitor
516203 valet

5163 Agenti de pompe funebre si imbalsamatori
Agentii de pompe funebre si imbalsamatorii organizeaza, conduc si rezolva sarcini specifice legate de funeralii, imbalsamare, inhumare sau incinerare.
516301 antreprenor servicii funerare
516302 decorator servicii funerare
516303 imbalsamator

5164 Ingrijitori animale inclusiv animale de companie
Ingrijitorii de animale si animale de companie hranesc, dreseaza si ingrijesc animalele si asista medicii veterinari, tehnicienii in sanatatea animala si tehnicienii din cadrul unitatilor veterinare, adaposturilor de animale, adaposturilor ce se ocupa cu inmultirea animalelor, gradinilor zoologice, laboratoarelor, magazinelor de vanzare cu amanuntul a animalelor de companie, scolilor de echitatie, scolilor de dresare a cainilor si altor unitati de ingrijire similare.
516401 ingrijitor farmacii, cabinete veterinare
516402 coafor canin

5165 Instructori conducere auto
Instructorii de conducere auto invata oamenii cum sa conduca autovehicule.
516501 instructor scolar auto
516502 instructor auto

5169 Lucratori in domeniul serviciilor personale neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza cuprinde lucratorii din domeniul serviciilor personale neclasificati in alta parte in subgrupa majora 51 – Lucratori in domeniul serviciilor personale. De exemplu, cei care furnizeaza servicii si companie ca parteneri de dans, escorte si animatoarele din cluburi de noapte sunt inclusi aici.
516901 agent dezinfectie, deratizare, dezinsectie
516902 gazda club
516903 organizator prestari servicii
516904 agent ecolog
516905 raportor ecolog
516906 intretinator textile-piele
516907 animator socioeducativ
516908 animator centre de vacanta
516909 lucrator pensiune turistica
516910 operator partie de schi

52 Lucratori in domeniul vanzarilor
Lucratorii din domeniul vanzarilor se ocupa cu vanzarea si prezentarea bunurilor in magazine cu amanuntul sau cu ridicata, la tarabe si in piete, la domiciliul clientilor, prin telefon sau centrele de comanda. Acestia inregistreaza si accepta plata pentru bunurile si serviciile achizitionate si pot conduce mici magazine de vanzare cu amanuntul.

521 Vanzatori stradali si in piete
Vanzatorii stradali si in piete vand marfuri la tarabe in piete sau in strada, pregatesc si vand alimente calde sau reci si bauturi pentru consumul imediat pe strazi si in locuri publice.

5211 Vanzatori la standuri si in piete
Vanzatorii la standuri si in piete vand diverse produse la standuri in piete acoperite sau in aer liber ori la tarabe in strada sau in alte spatii deschise.

5212 Vanzatori stradali de produse alimentare
Vanzatorii stradali de produse alimentare pregatesc si vand sau vand produse alimentare deja preparate, calde ori reci, si bauturi pentru consumul imediat pe strada si in locuri publice, cum ar fi gari, cinematografe sau teatre.
521201 vanzator ambulant de produse alimentare

522 Vanzatori in magazine
Vanzatorii in magazine vand o gama larga de bunuri si servicii direct catre public sau in numele unitatilor de vanzare cu amanuntul si cu ridicata. Acestia explica functiile si calitatile acestor bunuri si servicii si pot conduce mici magazine sau pot supraveghea activitatea asistentilor de vanzare si a casierilor.

5221 Vanzatori in magazine
Vanzatorii in magazine conduc magazine mici de vanzare cu amanuntul, fie in mod independent, fie cu sprijinul unui numar mic de angajati.
522101 vanzator

5222 Supraveghetori in magazine
Supraveghetorii in magazine se ocupa cu supravegherea si coordonarea activitatii asistentilor de vanzari, casierilor si a altor lucratori in magazinele de vanzare cu amanuntul si cu ridicata, cum ar fi supermarketuri si magazine universale.
522201 anticar

5223 Asistenti vanzari in magazine
Asistentii de vanzari in magazine vand o gama de bunuri si servicii direct catre public sau in numele unitatilor de vanzare cu amanuntul si cu ridicata si explica functiile si calitatile acestor bunuri si servicii.
522301 librar
522302 lucrator controlor final
522303 lucrator comercial
522304 lucrator produse naturiste
522305 vanzator de produse naturiste

523 Casieri si vanzatori de bilete
Casierii si vanzatorii de bilete utilizeaza casele de marcat, scanerele optice de preturi, calculatoarele sau alte echipamente pentru a inregistra si accepta plata pentru achizitionarea de bunuri, servicii si bilete de intrare in locatii cum ar fi magazine, restaurante si case de bilete.

5230 Casieri si vanzatori de bilete
Casierii si vanzatorii de bilete utilizeaza casele de marcat, scanerele optice de preturi, calculatoarele sau alte echipamente pentru a inregistra si accepta plata pentru achizitionarea de bunuri, servicii si bilete de intrare in locatii cum ar fi magazine, restaurante si case de bilete.
523001 taxator
523002 vanzator de bilete
523003 casier
523004 casier metrou

524 Alti lucratori in domeniul vanzarilor
Alti lucratori din domeniul vanzarilor se ocupa cu prezentarea demonstrativa si vanzarea de bunuri, produse alimentare si servicii, de obicei publicului larg, in alt context decat vanzarea in piete, pe strada sau in magazine. Aceasta grupa de baza include vanzatorii neclasificati in grupele minore 521 – Vanzatori stradali si in piete, 522 – Vanzatori in magazine si 523 – Casieri si vanzatori de bilete.

5241 Manechine si asimilati
Manechinele si alte modele imbraca si prezinta articole vestimentare si accesorii, pozeaza pentru fotografii, film si inregistrare video, publicitate sau pentru creatii artistice.
524101 manechin
524102 model – atelier artistic si publicitate
524103 prezentator moda

5242 Prezentatori produse
Prezentatorii de produse recomanda prin demonstratii produse (marfurile) in spatii comerciale, expozitii si locuinte private.

5243 Vanzatori la domiciliu
Vanzatorii la domiciliul clientului vand bunuri si servicii si propun tranzactii pentru o unitate (firma) prin abordarea sau vizitarea potentialilor clienti, de obicei rezidenti in locuinte private, mergand la domiciliul acestora.
524301 vanzator la domiciliul clientului pe baza de comanda

5244 Vanzatori in case de comenzi
Vanzatorii in case de comenzi contacteaza clientii existenti si pe cei potentiali, utilizand telefonul sau alte mijloace de comunicatii electronice, pentru a promova bunuri si servicii, obtinerea de vanzari si stabilirea de vizite de vanzari. Acestia pot contacta un client dintr-un centru de comanda prin telefon sau din spatii necentralizate.

5245 Lucratori in benzinarii
Lucratorii in benzinarii vand combustibil, lubrifianti si alte produse pentru automobile si furnizeaza servicii cum ar fi alimentarea, curatarea, lubrifierea si efectuarea de reparatii minore la autovehicule.

5246 Lucratori in unitati de alimentatie publica
Lucratorii in unitati de alimentatie publica servesc clientii la ghiseele alimentare, definitiveaza prepararea produselor alimentare simple in restaurante, cafenele, hoteluri, puncte de fast-food, bufete, spitale si alte locatii.
524601 bufetier

5249 Lucratori in domeniul vanzarilor neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza cuprinde lucratorii in vanzari care nu sunt clasificati in alta parte in subgrupa majora 52 – Lucratori in domeniul vanzarilor.

53 Personal de ingrijire
Personalul de ingrijire asigura ingrijire, supraveghere si asistenta pentru copii, pacienti si persoane in varsta, convalescenti sau persoane cu handicap, in unitati institutionale si rezidentiale.

531 Personal de ingrijire copii inclusiv in servicii suport pentru invatamantul prescolar, primar si gimnazial
Personalul de ingrijire a copiilor, inclusiv in servicii-suport pentru invatamantul prescolar, primar si gimnazial, asigura ingrijire si supraveghere pentru copii in scoli, locuinte rezidentiale si in unitati de ingrijire a copiilor.

5311 Personal de ingrijire copii
Personalul de ingrijire a copiilor asigura ingrijire si supraveghere pentru copii in locuinte rezidentiale si in centre de ingrijire de zi inainte de scoala, dupa scoala si in timpul vacantelor.
531101 ingrijitor de copii
531102 guvernanta
531103 babysitter

5312 Personal in domeniul serviciilor suport pentru invatamantul prescolar, primar si gimnazial
Personalul in domeniul serviciilor-suport pentru invatamantul prescolar, primar si gimnazial indeplineste atributii nedidactice prin asistarea personalului didactic si ofera ingrijire si supraveghere pentru copii in scoli si gradinite.
531201 asistent maternal
531202 parinte social
531203 educator specializat

532 Personal de ingrijire in domeniul sanatatii
Personalul de ingrijire in serviciile de ocrotire a sanatatii asigura servicii de ingrijire personala si asistenta pentru mobilitatea si activitatile zilnice de viata ale pacientilor, persoanelor in varsta, persoanelor convalescente si cu handicap in unitati de ingrijire a sanatatii si in centre rezidentiale.

5321 Ingrijitori in domeniul sanatatii
Ingrijitorii din domeniul sanatatii asigura servicii de ingrijire personala si asistenta in activitatile zilnice din viata pacientilor si rezidentilor in diferite centre de ingrijire a sanatatii, cum ar fi spitale, clinici si facilitati de ingrijire medicala rezidentiale. Acestia, de obicei, se ocupa cu punerea in aplicare a planurilor si practicilor de ingrijire stabilite, sub supravegherea directa a cadrelor medicale si a altor specialisti din domeniul sanatatii sau specialisti asimilati acestora.
532101 baies
532102 gipsar
532103 infirmier/infirmiera
532104 ingrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara
532105 lacar
532106 namolar

5322 Ingrijitori la domiciliu
Ingrijitorii la domiciliu asigura servicii de ingrijire personala si asistenta in activitatile zilnice din viata persoanelor care au nevoie de o astfel de ingrijire ca urmare a efectelor imbatranirii, bolilor, vatamarii corporale sau altor stari fizice ori psihice, la domiciliu sau in alte unitati rezidentiale independente.
532201 ingrijitor batrani la domiciliu
532202 ingrijitor bolnavi la domiciliu
532203 asistent personal al persoanei cu handicap grav
532204 ingrijitor la domiciliu

5329 Personal de ingrijire in domeniul sanatatii neclasificat in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza cuprinde personalul de ingrijire din domeniul sanatatii neclasificat in alta parte in grupa minora 532 – Personal de ingrijire in domeniul sanatatii.
532901 mediator sanitar
532902 mediator social
532903 lucrator prin arte combinate
532904 asistent personal profesionist
532905 asistent personal de ingrijire
532906 operator prestatii sociale
532907 supraveghetor de noapte servicii sociale
532908 lucrator social

54 Lucratori in servicii de protectie
Lucratorii in serviciile de protectie se ocupa cu protectia persoanelor fizice si a bunurilor impotriva incendiilor si a altor pericole, mentin ordinea si asigura respectarea legilor si regulamentelor.

541 Lucratori in servicii de protectie
Lucratorii in serviciile de protectie se ocupa cu protectia persoanelor fizice si a bunurilor impotriva incendiilor si a altor pericole, mentin ordinea si asigura respectarea legilor si regulamentelor.

5411 Pompieri
Pompierii previn, combat si sting incendiile si acorda asistenta in alte situatii de urgenta, protejeaza viata persoanelor, bunurile si conduc actiunile de salvare.
541101 sef compartiment pentru prevenire
541102 sef formatie interventie, salvare si prim ajutor
541103 specialisti pentru prevenire
541104 servant pompier
541105 sef grupa interventie
541106 sef echipa specializata

5412 Politisti
Politistii asigura mentinerea ordinii si respectarea legii, efectueaza actiuni de patrulare in zonele publice, aplica dispozitiile legilor si regulamentelor si aresteaza persoanele suspecte.
541201 agent politie comunitara

5413 Agenti de penitenciare
Agentii de penitenciare supravegheaza si mentin ordinea in randul detinutilor din penitenciare sau centre de reeducare.
541301 gardian de inchisoare
541302 educator in penitenciare

5414 Paznici
Paznicii patruleaza sau monitorizeaza imprejurimile pentru a pazi proprietatea impotriva furturilor si actelor de vandalism. Acestia controleaza accesul in institutii, mentin ordinea si asigura respectarea regulamentelor la evenimente publice si in cadrul institutiilor.
541401 agent de securitate
541402 agent control acces
541403 agent de securitate incinta (magazin, hotel, intreprindere etc.)
541404 agent garda de corp
541405 sef formatie paza si ordine
541406 agent de interventie paza si ordine
541407 agent transport valori
541408 dispecer centru de alarma
541409 sef tura servicii securitate
541410 inspector de securitate
541411 evaluator de risc de efractie
541412 consultant de securitate
541413 agent cu atributii pe linia ordinii si sigurantei publice in incinta arenelor sportive

5419 Lucratori in servicii de protectie neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza include lucratori din serviciile de protectie neclasificati in alta parte in grupa minora 541 – Lucratori in servicii de protectie.
541901 sef serviciu voluntar/privat pentru situatii de urgenta
541902 cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor
541903 salvator la strand
541904 salvator montan
541905 salvamar
541906 gardian feroviar
541907 agent conducator caini de serviciu

6 Lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit
Lucratorii calificati in agricultura, silvicultura si pescuit se ocupa cu cresterea si recoltarea culturilor de camp sau cu plantarea de arbori si arbusti, culegerea de fructe de padure si plante salbatice, cresterea (reproductia), ingrijirea ori vanarea animalelor, producerea unei game diversificate de produse prin cresterea animalelor, cultivarea, intretinerea (conservarea) si exploatarea padurilor, cresterea sau capturarea pestilor, cultivarea ori recoltarea diferitelor specii (forme de viata) acvatice in scopul de a asigura hrana, adapost si venituri pentru ei si familiile lor.

61 Muncitori calificati in agricultura
Muncitorii calificati in agricultura, orientati catre piata, planifica, organizeaza si efectueaza lucrari agricole necesare pentru cresterea si recoltarea culturilor de camp, plantarea pomilor si arbustilor, cresterea diferitelor specii de animale si producerea de produse de origine animala pentru vanzarea sau livrarea in mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate sau in piete.

611 Gradinari si cultivatori
Gradinarii si cultivatorii planifica, organizeaza si efectueaza lucrari agricole necesare pentru cresterea si recoltarea culturilor de camp, plantarea pomilor fructiferi si a altor arbori si arbusti, cultivarea legumelor de gradina si a plantelor medicinale in scopul producerii de produse horticole pentru vanzarea sau livrarea in mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate sau in piete.

6111 Agricultori si lucratori calificati in culturi de camp si legumicultura
Agricultorii si lucratorii calificati in culturi de camp si legumicultura planifica, organizeaza si efectueaza lucrari agricole necesare pentru cresterea si recoltarea diferitelor tipuri de culturi de camp, cum ar fi grau si alte cereale, orez, sfecla, trestie de zahar, arahide, tutun sau alte culturi de camp, cartofi, varza ori alte legume pentru vanzare sau livrare in mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori in piete.
611101 agricultor
611102 gradinar
611103 legumicultor
611104 lucrator calificat in culturi de camp si legumicultura
611105 agricultor pentru culturi de camp ecologice

6112 Arboricultori si pomicultori
Arboricultorii si pomicultorii planifica, organizeaza si efectueaza lucrari agricole pentru cresterea arborilor si arbustilor si recoltarea fructelor, cum ar fi pomii fructiferi si nucii, arborii de ceai si cafea, vita-de-vie, arbustii de afine, arborii de cacao si de cauciuc, si pentru a colecta seva acestora, pentru vanzare sau livrare in mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori in piete.
611201 arboricultor
611202 ciupercar
611203 florar-decorator
611204 floricultor
611205 peisagist-floricultor
611206 lucrator calificat in floricultura si arboricultura
611207 pomicultor
611208 viticultor

6113 Agricultori si lucratori calificati in gradinarit, horticultura si pepiniere
Agricultorii si lucratorii calificati in gradinarit, horticultura si pepiniere planifica, organizeaza si efectueaza activitati pentru cultivarea si intretinerea arborilor, arbustilor, florilor si altor plante in parcuri si gradini private, precum si pentru producerea de rasaduri, bulbi si seminte sau se ocupa de cultivarea legumelor si florilor prin utilizarea de tehnici de cultivare intensiva, pentru vanzare ori livrare in mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate sau in piete.
611301 fermier in horticultura

6114 Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale mixte
Agricultorii si lucratorii calificati in culturi vegetale mixte planifica, organizeaza si efectueaza activitati agricole pentru cresterea si recoltarea unor combinatii specifice de culturi de camp, legume de camp, culturi de pomi si arbusti, precum si produse pentru gradina, horticole si de pepiniera, pentru vanzare sau livrare catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori in piete.

612 Crescatori de animale
Crescatorii de animale planifica, organizeaza si efectueaza activitati pentru cresterea si ingrijirea animalelor domestice, pasarilor, albinelor, viermilor de matase si altor animale nedomestice, pentru productia de carne, produse lactate, miere, piei, materiale textile si alte produse sau pentru utilizarea ca animale de tractiune si in activitati sportive ori recreative, pentru vanzare sau livrare catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori in piete.

6121 Crescatori de animale pentru productia de lapte si carne
Crescatorii de animale pentru productia de lapte si carne planifica, organizeaza si efectueaza activitati pentru cresterea si ingrijirea animalelor domestice (exclusiv pasarile de curte), cum ar fi vaci, oi, porci, capre, cai si camile, pentru productia de carne, lapte si alte produse lactate, piei si lana sau pentru utilizarea ca animale de tractiune si in activitati sportive sau recreative, pentru vanzare ori livrare catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate sau in piete.
612101 cioban (oier)
612102 crescator-ingrijitor de animale domestice pentru productia de lapte si carne
612103 tocator de furaje
612104 lucrator calificat in cresterea animalelor
612105 crescator bovine
612106 crescator porcine
612107 mamos porcine
612108 baci montan
612109 cioban montan
612110 crescator de oi montan
612111 oier montan

6122 Crescatori de pasari
Crescatorii de pasari planifica, organizeaza si efectueaza activitati agricole pentru cresterea si ingrijirea gainilor, curcanilor, gastelor, ratelor si a altor pasari de curte, pentru a produce carne, oua si material de reproducere a efectivelor de pasari, pentru vanzare sau livrare catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori in piete.
612201 crescator de pasari
612202 fazanier

6123 Apicultori si sericicultori
Apicultorii si sericicultorii planifica, organizeaza si efectueaza activitati pentru inmultirea, cresterea si ingrijirea insectelor, cum ar fi albine, viermi de matase si alte specii, pentru a produce miere, ceara de albine, matase si alte produse, pentru vanzare sau livrare catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori in piete.
612301 apicultor
612302 sericicultor

6129 Crescatori de animale neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza cuprinde crescatorii de animale neclasificati in alta parte in grupa minora 612 – Crescatori de animale. De exemplu, grupa de baza ii include pe aceia care lucreaza in reproducerea, cresterea si ingrijirea mamiferelor nedomestice, vanatului si altor pasari (exclusiv pasari de curte), melcilor, serpilor si altor reptile, precum si diferitelor insecte si animale utilizate pentru testele de laborator, pentru vanzare sau livrarea in mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate, gradini zoologice si circuri ori in piete.
612901 crescator de animale mici
612902 crescator-ingrijitor animale salbatice captive
612903 crescator-ingrijitor de animale de laborator
612904 crescator de melci
612905 antrenor cabaline
612906 crescator-ingrijitor de cabaline
612907 herghelegiu

613 Muncitori calificati in culturi vegetale si crescatori de animale
Muncitorii calificati in culturi vegetale mixte si crescatori de animale planifica, organizeaza si efectueaza activitati agricole pentru cresterea si recoltarea culturilor de camp, copacilor si a altor culturi, precum si pentru reproducerea, cresterea si ingrijirea animalelor si pentru a produce o varietate de produse de origine animala, in vederea vanzarii sau livrarii catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori in piete.

6130 Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale si crescatori de animale
Muncitorii calificati in culturi vegetale mixte si crescatorii de animale planifica, organizeaza si efectueaza activitati agricole pentru cresterea si recoltarea culturilor de camp, copacilor si a altor culturi, precum si pentru reproducerea, cresterea si ingrijirea animalelor si pentru a produce o varietate de produse de origine animala, in vederea vanzarii sau livrarii catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori in piete.
613001 fermier in productia vegetala
613002 fermier in productia animala
613003 agricultor in culturi vegetale si crescator de animale

62 Lucratori calificati in silvicultura, pescuit si vanatoare
Lucratorii calificati in silvicultura, pescuit si vanatoare, orientati catre piata, planifica, organizeaza si efectueaza activitati pentru cultivarea, conservarea si exploatarea padurilor naturale si a celor plantate, cresterea, reproducerea si prinderea pestilor, vanarea si capturarea animalelor in capcane, pentru vanzare sau livrare in mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori in piete.

621 Lucratori forestieri si asimilati
Lucratorii forestieri si asimilatii acestora planifica, organizeaza si efectueaza activitati pentru cultivarea, conservarea si exploatarea padurilor naturale si a plantatiilor forestiere.

6210 Lucratori forestieri si asimilati
Lucratorii forestieri si asimilatii acestora planifica, organizeaza si efectueaza activitati pentru cultivarea, conservarea si exploatarea padurilor naturale si a plantatiilor forestiere.
621001 cioplitor in lemn
621002 carbonitor
621003 fasonator mecanic (cherestea)
621004 muncitor plantatii si amenajare zona verde
621005 pepinierist
621006 presator stuf
621007 protectionist silvic
621008 recoltator stuf
621009 rezinator
621010 sef coloana exploatare stuf
621011 stivuitor si receptioner silvic
621012 taietor silvic
621013 preparator mangal
621014 mangalizator

622 Lucratori in domeniul pescuitului si vanatorii
Lucratorii in domeniul pescuitului si vanatorii se ocupa cu inmultirea, cresterea si prinderea pestilor, vanarea si capturarea animalelor, pentru vanzare sau livrare in mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori in piete.

6221 Lucratori in culturi acvatice
Lucratorii in culturi acvatice se ocupa cu inmultirea si cresterea de peste, midii, stridii si alte forme de viata acvatica, pentru vanzare sau livrare in mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori in piete.
622101 lucrator in culturi acvatice

622102 piscicultor

6222 Pescari pe cursuri de ape interioare si in zone costiere
Pescarii pe cursuri de ape interioare si in zone costiere, individual sau ca membri ai echipajelor de pe nave de pescuit, se ocupa cu capturarea pestelui ori a altor forme de viata acvatica in apele interioare sau de coasta, pentru vanzare ori livrare in mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate sau in piete.
622201 pescar in ape interioare si de coasta

6223 Pescari in mari si oceane
Pescarii in mari si oceane, precum si capitanii sau membrii echipajelor de pe vasele de pescuit se ocupa cu capturarea pestelui de adancime din mari si oceane, pentru vanzare sau livrare in mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori in piete.
622301 pescar in mari si oceane

6224 Lucratori in domeniul vanatorii
Lucratorii din domeniul vanatorii se ocupa cu capturarea si uciderea mamiferelor, pasarilor sau reptilelor, in principal pentru carne, piele, pene si alte produse, pentru vanzare sau livrare in mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori in piete.
622401 paznic de vanatoare

63 Fermieri, pescari si vanatori a caror productie este destinata consumului propriu (inclusiv culegatori de produse agricole din flora spontana)
Fermierii, pescarii si vanatorii a caror productie este destinata consumului propriu (inclusiv culegatorii de produse agricole din flora spontana) se ocupa cu cresterea si recoltarea culturilor de camp, fructelor si legumelor, plantarea arborilor si arbustilor, strangerea fructelor de padure, a plantelor medicinale si de alta natura, ingrijirea si vanarea animalelor, prinderea de peste si capturarea diverselor forme de viata acvatica, in scopul de a asigura hrana, adapost si un minim de venit pentru ei si pentru familiile lor.

631 Fermieri a caror productie este destinata consumului propriu
Fermierii a caror productie este destinata consumului propriu cresc si recolteaza culturi de camp, fructe si legume, planteaza arbori si arbusti, in scopul de a asigura hrana, adapost si un minim de venit pentru ei si pentru familiile lor.

6310 Fermieri a caror productie este destinata consumului propriu
Fermierii a caror productie este destinata consumului propriu cresc si recolteaza culturi de camp, fructe si legume, planteaza arbori si arbusti, in scopul de a asigura hrana, adapost si un minim de venit pentru ei si pentru familiile lor.

632 Crescatori de animale a caror productie este destinata consumului propriu
Crescatorii de animale a caror productie este destinata consumului propriu se ocupa cu inmultirea, cresterea si ingrijirea animalelor, in scopul de a asigura hrana, adapost si un minim de venit pentru ei si pentru familiile lor.

6320 Crescatori de animale a caror productie este destinata consumului propriu
Crescatorii de animale a caror productie este destinata consumului propriu se ocupa cu inmultirea, cresterea si ingrijirea animalelor, in scopul de a asigura hrana, adapost si un minim de venit pentru ei si pentru familiile lor.

633 Lucratori in ferme mixte a caror productie este destinata consumului propriu
Lucratorii in ferme mixte a caror productie este destinata consumului propriu se ocupa cu cresterea efectivelor de animale si a culturilor de camp, recoltarea fructelor si legumelor, plantarea arborilor si arbustilor, strangerea fructelor de padure, plantelor medicinale si de alta natura, vanarea animalelor si/sau capturarea de peste si colectarea diverselor forme de viata acvatica, in scopul de a asigura hrana, adapost si un minim de venit pentru ei si pentru familiile lor.

6330 Lucratori in ferme mixte a caror productie este destinata consumului propriu
Lucratorii in ferme mixte a caror productie este destinata consumului propriu se ocupa cu cresterea efectivelor de animale si a culturilor de camp, recoltarea fructelor si legumelor, plantarea arborilor si arbustilor, strangerea fructelor de padure, plantelor medicinale si de alta natura, vanarea animalelor si/sau capturarea de peste si colectarea diverselor forme de viata acvatica, in scopul de a asigura hrana, adapost si un minim de venit pentru ei si pentru familiile lor.

634 Pescari si vanatori a caror productie este destinata consumului propriu (inclusiv culegatori de produse agricole din flora spontana)
Pescarii si vanatorii a caror productie este destinata consumului propriu (inclusiv culegatori de produse agricole din flora spontana) se ocupa cu strangerea fructelor de padure, plantelor medicinale si de alta natura, vanarea si capturarea animalelor, capturarea de peste si colectarea diverselor forme de viata acvatica, in scopul de a asigura hrana, adapost si un minim de venit pentru ei si pentru familiile lor.

6340 Pescari si vanatori a caror productie este destinata consumului propriu (inclusiv culegatori de produse agricole din flora spontana)
Pescarii si vanatorii a caror productie este destinata consumului propriu (inclusiv culegatorii de produse agricole din flora spontana) se ocupa cu strangerea fructelor de padure, plantelor medicinale si de alta natura, vanarea si capturarea animalelor, capturarea de peste si colectarea diverselor forme de viata acvatica, in scopul de a asigura hrana, adapost si un minim de venit pentru ei si pentru familiile lor.

7 Muncitori calificati si asimilati
Muncitorii calificati si asimilatii acestora aplica cunostinte si competente specifice in domenii privind construirea si intretinerea cladirilor, ridicarea structurilor metalice, reglarea masinilor-unelte sau fabricarea, montarea, intretinerea si repararea utilajelor, echipamentelor ori uneltelor, executarea lucrarilor specifice de imprimare si producere sau procesare a produselor alimentare, textile, din lemn, metal ori a altor articole, inclusiv a obiectelor de artizanat. Lucrarile sunt executate manual sau cu ajutorul unor unelte cu actionare manuala si al altor tipuri de unelte, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic si timpul necesar pentru sarcini specifice, precum si pentru imbunatatirea calitatii produselor. Sarcinile efectuate necesita o intelegere a tuturor etapelor procesului de productie, a materialelor si uneltelor folosite, precum si a naturii si scopului produsului final.

71 Muncitori constructori si asimilati, exclusiv electricieni
Muncitorii constructori si asimilatii acestora, exclusiv electricienii, se ocupa cu construirea, intretinerea si repararea cladirilor, prelucrarea metalelor, ridicarea si repararea fundatiilor, peretilor si structurilor din caramida, piatra si materiale similare, modelarea si finisarea pietrei pentru constructii si in alte scopuri, precum si cu extragerea minereurilor solide din subteran sau exploatari de suprafata. Lucrarile sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu actionare manuala sau de alta natura, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic si timpul necesar pentru sarcini specifice, precum si pentru a imbunatati calitatea produselor. Sarcinile efectuate necesita o intelegere a tuturor etapelor procesului de productie, a materialelor si uneltelor folosite, precum si a naturii si scopului produsului final.

711 Muncitori constructori si asimilati
Muncitorii constructori si asimilatii acestora se ocupa cu construirea, intretinerea si repararea cladirilor, ridicarea si repararea fundatiilor, peretilor si structurilor din caramida, piatra si materiale similare, modelarea si finisarea pietrei pentru constructii si in alte scopuri, precum si cu efectuarea diferitelor constructii si sarcini de intretinere a cladirilor.

7111 Constructori de case
Constructorii de case ridica, intretin si repara case si cladiri mici similare, utilizand atat tehnicile si materialele traditionale, cat si pe cele moderne.
711101 muncitor constructor barne, chirpici, piatra
711102 confectioner placi din diverse materiale
711103 confectioner plase si panze rabit din stuf

7112 Zidari si asimilati
Zidarii si asimilatii acestora se ocupa cu imbinarea caramizilor, pietrelor taiate (anterior) si a altor tipuri de blocuri (de piatra) in mortar (folosind un liant), pentru a construi si repara pereti, paravane (pereti despartitori), arcade si alte structuri.
711201 sobar
711202 zidar cosuri fabrica
711203 zidar pietrar
711204 zidar samotor
711205 zidar rosar-tencuitor
711206 zidar restaurator

7113 Spargatori, taietori si cioplitori in piatra
Spargatorii, taietorii si cioplitorii in piatra taie si modeleaza blocurile de piatra tare sau moale si placile (dalele) pentru construirea si intretinerea structurilor de piatra si a zidariei monumentelor si graveaza (sculpteaza) in piatra.
711301 cioplitor in piatra si marmura
711302 cioplitor-montator piatra, marmura
711303 gaterist la taiat blocuri de piatra, marmura
711304 taietor, slefuitor, lustruitor piatra, marmura
711305 restaurator piatra

7114 Muncitori constructori in lucrari de beton si asimilati
Muncitorii constructori in lucrari de beton si asimilatii acestora ridica cadrele si structurile de beton armat, construiesc forme pentru turnarea betonului, consolideaza suprafete de beton, cimenteaza deschideri din pereti sau cofraje pentru puturi, finiseaza si repara suprafete de ciment si efectueaza lucrari de pardoseala cu mozaic.
711401 betonist
711402 fierar betonist
711403 montator elemente prefabricate din beton armat
711404 constructor structuri monolite
711405 operator injectorist
711406 injectorist in constructii

7115 Dulgheri si tamplari
Dulgherii si tamplarii taie, ajusteaza, asambleaza, ridica, intretin si repara diferite tipuri de structuri si accesorii realizate din lemn si alte materiale.
711501 dulgher (exclusiv restaurator)
711502 dulgher restaurator

7119 Muncitori constructori si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza cuprinde muncitorii constructori si asimilatii acestora care nu sunt clasificati in alta parte in grupa minora     711 – Muncitori constructori si asimilati. De exemplu, grupa de baza include lucratori in demolare, lucratori in intretinerea clopotnitelor, semineurilor si cosurilor industriale, muncitori in ridicarea schelelor.
711901 muncitor hidrometru
711902 pavator
711903 sapator fantani
711904 asfaltator
711905 cantonier
711906 chesonier
711907 constructor cai ferate
711908 constructor linii tramvai
711909 drenor canalist
711910 fascinar
711911 finisor terasamente
711912 muncitor hidrogeolog
711913 muncitor constructor senal navigabil, lucrari hidrotehnice si portuare
711914 sef echipa intretinere poduri metalice, viaducte si tuneluri
711915 agent hidrotehnic
711916 revizor cale sau puncte periculoase
711917 meserias intretinere cale
711918 sef echipa intretinere cale
711919 meserias intretinere poduri metalice, viaducte si tuneluri
711920 alpinist utilitar
711921 laborant determinari fizico-mecanice pentru lucrari de drumuri si poduri
711922 sef echipa intretinere cale metrou
711923 sef echipa lucrari arta metrou
711924 lucrator pentru drumuri si cai ferate
711925 muncitor in taieri structuri cu scule diamantate

712 Muncitori constructori la lucrari de finisare si asimilati
Muncitorii constructori la lucrari de finisare si asimilatii acestora se ocupa cu aplicarea sau instalarea, intretinerea si repararea acoperisurilor, podelelor, peretilor, sistemelor de izolatie, instalarea geamurilor in ferestre sau alte cadre, precum si a instalatiilor sanitare, tubulaturii si a sistemelor electrice din cladiri si alte structuri.

7121 Constructori de acoperisuri
Constructorii de acoperisuri se ocupa cu construirea si repararea acoperisurilor pe toate tipurile de cladiri, folosind unul sau mai multe tipuri de materiale.
712101 acoperitor-invelitor tigla, azbociment, tabla
712102 constructor de acoperisuri

7122 Parchetari, linolisti, mozaicari, faiantari si asimilati
Parchetarii, linolistii, mozaicarii si faiantarii instaleaza, intretin si repara podele, acopera pardoseli, pereti si alte suprafete cu placi sau panouri de mozaic, pentru scopuri decorative ori de alta natura.
712201 faiantar
712202 montator placaje interioare si exterioare
712203 mozaicar (exclusiv restaurator)
712204 parchetar
712205 mozaicar restaurator
712206 linolist
712207 montator placaje uscate

7123 Ipsosari
Ipsosarii instaleaza, intretin si repara panourile din gips cartonat (rigips) in cladiri, aplica straturi decorative si de protectie din ipsos, ciment si materiale similare pe structurile interioare si exterioare.
712301 ipsosar (exclusiv restaurator)
712302 turnator ornamentalist
712303 ipsosar restaurator ornamente din ipsos

7124 Montatori izolatii
Montatorii de izolatii termice si acustice aplica si repara materialele izolante pentru cladiri, cazane, conducte sau echipamente de refrigerare si de aer conditionat.
712401 izolator fonic
712402 izolator frigorific
712403 izolator hidrofug
712404 izolator lucrari speciale (antiacide si de protectie)
712405 izolator termic
712406 montator pereti si plafoane din ghips-carton
712407 asamblator-montator profile aluminiu si geam termopan
712408 confectioner geam termoizolator
712409 confectioner tamplarie din aluminiu si mase plastice
712410 montator tamplarie din aluminiu si mase plastice
712411 confectioner-montator tamplarie din aluminiu si mase plastice cu geam termoizolator
712412 montator materiale geosintetice
712413 sudor geomembrana
712414 montator geogrile
712415 montator materiale geotextile si geocompozite

7125 Geamgii
Geamgiii masoara, taie, finiseaza, monteaza si instaleaza sticla plata si oglinzi.
712501 geamgiu

7126 Instalatori si montatori de tevi
Instalatorii si montatorii de tevi asambleaza, instaleaza, repara si intretin sistemele de tevi, fitingurile si dispozitivele pentru sisteme de apa, gaz, drenaj, sisteme de canalizare si echipamente hidraulice si pneumatice.
712601 detector pierderi apa si gaze
712602 instalator apa, canal
712603 instalator frigotehnist
712604 instalator incalzire centrala si gaze
712605 instalator retele de distributie/transport fluide
712606 instalator ventilare si conditionare apa
712607 verificator canale subterane
712608 instalator centrale termice
712609 instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze
712610 instalator autorizat proiectare executie si/sau exploatare obiectiv/sisteme de transport si inmagazinare-stocare
712611 instalator autorizat proiectare executie si/sau exploatare obiectiv/sisteme de distributie
712612 instalator retele termice si sanitare
712613 operator instalatii apa si canalizare

7127 Mecanici pentru instalatii de climatizare si refrigerare
Mecanicii pentru instalatii de climatizare si refrigerare asambleaza, instaleaza, intretin si repara sistemele si echipamentele de climatizare si refrigerare.
712701 frigoriferist (frigotehnist)

713 Zugravi, vopsitori, curatitori de fatade si asimilati
Zugravii, vopsitorii, curatitorii de fatade si asimilatii acestora pregatesc suprafetele si aplica vopsea si materiale similare pe cladiri si alte structuri, vehicule sau diverse articole fabricate. Acestia acopera peretii interiori si plafoanele cu tapet, curata suprafetele exterioare ale cladirilor si cosurile (industriale), precum si alte structuri similare.

7131 Zugravi si asimilati
Zugravii si asimilatii acestora pregatesc suprafetele cladirilor si ale altor structuri pentru vopsire (zugravire), aplica straturi de protectie si decorative de vopsea sau materiale similare ori acopera peretii interiori si plafoanele cladirilor cu tapet sau alte materiale de finisare.
713101 tapetar
713102 zugrav
713103 stucaturist
713104 ignifugator
713105 operator termoprotectie

7132 Vopsitori, lacuitori si asimilati
Vopsitorii, lacuitorii si asimilatii acestora vopsesc prin pulverizare utilizand echipamente de lacuire pentru a aplica straturi de protectie pe articolele fabricate sau alte structuri.
713201 lacuitor lemn
713202 vopsitor industrial
713203 finisor-lacuitor lemn
713204 vopsitor
713205 vopsitor auto

7133 Curatitori de fatade
Curatitorii de fatade curata suprafetele exterioare ale cladirilor si ale altor structuri si elimina funinginea din hornuri sau cosuri industriale.
713301 cosar
713302 curatitor de fatade

72 Muncitori calificati in metalurgie, constructii de masini si asimilati
Muncitorii calificati in metalurgie, constructii de masini si asimilatii acestora se ocupa cu turnarea, sudarea sau forjarea metalelor sau prin alte metode (procedee), monteaza, intretin si repara structuri metalice grele, regleaza, asambleaza, intretin si repara masini si instalatii inclusiv motoarele vehiculelor sau produc unelte ori diverse articole din metale nepretioase.
Lucrarile sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu actionare manuala ori de alta natura, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic si timpul necesar pentru sarcini specifice, precum si pentru imbunatatirea calitatii produselor. Sarcinile efectuate necesita o intelegere a organizarii activitatii, a materialelor si uneltelor folosite, precum si natura si scopul produsului final.

721 Turnatori, tinichigii-cazangii, sudori, formatori si asimilati
Turnatorii, tinichigiii-cazangii, sudorii, formatorii si asimilatii acestora confectioneaza matrite pentru turnarea metalelor, sudeaza si taie piese metalice, confectioneaza si repara articole din tabla, instaleaza, ridica, intretin si repara structuri de metale grele, funiculare si alte echipamente similare.

7211 Formatori si miezuitori
Formatorii si miezuitorii confectioneaza matritele si miezurile pentru turnarea metalelor.
721101 modelier lemn
721102 modelier metal
721103 modelator-miezuitor
721104 modelier naval
721105 operator la masini de brichetat span
721106 pregatitor metale vechi pentru retopire
721107 recuperator metale vechi
721108 topitor aliaje tipografie
721109 topitor fonta si neferoase
721110 topitor, turnator metale si aliaje neferoase
721111 turnator fonta pe banda
721112 turnator formator
721113 turnator pregatitor otelarie
721114 turnator modelier
721115 turnator metale si neferoase
721116 modelor prototipuri auto

7212 Sudori si debitatori autogen
Sudorii si debitatorii autogeni sudeaza sau taie piese metalice cu ajutorul surselor de caldura: gaz, arc electric, flacara oxiacetilenica sau alte procedee de topire si taiere, asambleaza piese metalice prin fuziune.
721201 brazor
721202 sudor manual cu flacara de gaze
721203 sudor manual cu arc electric
721204 sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux
721205 operator taiere
721206 sudor cu arc electric cu electrod fuzibil in mediu de gaz protector
721207 sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil in mediu de gaz protector
721208 sudor

7213 Tinichigii-cazangii
Tinichigiii-cazangii confectioneaza, instaleaza si repara articolele si parti ale articolelor facute din foi de tabla, cum ar fi foi de otel, cupru, cositor, alama, aluminiu, zinc sau fier galvanizat.
721301 cazangiu recipiente
721302 probator hidraulic cazane, tevi, recipiente
721303 tinichigiu carosier
721304 tinichigiu industrial
721305 tinichigiu de santier
721306 tinichigiu structurist de aviatie
721307 cazangiu tevar
721308 cazangiu formator
721309 tinichigiu restaurator
721310 tinichigiu sisteme de acoperisuri si invelitori
721311 tinichigiu sisteme de ventilatie
721312 tinichigiu in constructii

7214 Constructori si montatori de structuri metalice
Constructorii si montatorii de structuri metalice asambleaza, ridica si demonteaza cadrele metalice (structurale) ale cladirilor si alte structuri.
721401 finisor cocleti
721402 finisor ace si accesorii
721403 confectioner capace de carde
721404 confectioner cocleti
721405 confectioner plase din sarma
721406 formator tevi prin sudare
721407 lacatus constructii metalice si navale
721408 lacatus de mina
721409 lacatus revizie vagoane
721410 lacatus mecanic
721411 lacatus-montator
721412 presator metale la rece
721413 reconditioner scule si utilaje petroliere
721414 sanfrenator
721415 pregatitor, montator, reparator ite, cocleti, lamele, spete
721416 repasator garnituri carde
721417 tubulator naval
721418 masinist la litografiat si vernisat tabla
721419 masinist la confectionarea ambalajelor metalice
721420 masinist la confectionarea tuburilor de aluminiu
721421 constructor-montator de structuri metalice
721422 masinist la fabricarea acelor si accesoriilor
721423 nituitor
721424 lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale
721425 masinist la confectionarea spetelor si spiralelor
721426 montator-ajustor spete
721427 lipitor si protejator spete
721428 taietor garnituri de carde
721429 masinist mecanic la confectionare garnituri carde
721430 lacatus-depanator utilaje calcul
721431 operator la montarea si conservarea produselor dupa probe
721432 schelar
721433 confectioner-montator structuri metalice pentru constructii
721434 montator fatade si pereti cortina

7215 Macaragii si alti lucratori la instalatii de ridicat
Macaragiii si alti lucratori la instalatii de ridicat monteaza instalatii de ridicat pentru mutarea si pozitionarea echipamentului si a componentelor de constructie, se ocupa cu instalarea si intretinerea cablurilor pe santierele de constructie, cladiri sau alte structuri.
721501 mecanic-montator instalatii cu cablu in silvicultura si exploatari forestiere

722 Forjori, matriteri si asimilati
Forjorii, matriterii si asimilatii acestora forjeaza si bat cu ciocanul bare, tije sau lingouri din fier, otel si alte metale pentru a confectiona si a repara diverse tipuri de unelte, echipamente si alte articole, regleaza masinile-unelte pentru operatori ori monteaza si actioneaza diverse masini-unelte; de asemenea, se ocupa cu slefuirea si ascutirea suprafetelor.

7221 Forjori, fierari si matriteri
Forjorii, fierarii si matriterii se ocupa cu forjarea si executarea barelor, tijelor sau lingourilor din fier, otel sau alte metale, trefilarea de sarma pentru fabricarea si repararea diverselor tipuri de unelte, articole metalice, piese de echipament, unelte agricole si similare.
722101 forjor-matriter
722102 prelucrator mecanic metale pretioase
722103 presator piese din pulberi metalice
722104 stantator
722105 presator, ambutisor la cald
722106 forjor manual
722107 forjor-arcurar
722108 forjor mecanic
722109 confectioner ferodouri
722110 preparator pulberi
722111 cuptorar-termist pentru ferite
722112 fierar/potcovar
722113 formator-presator ferite
722114 finisor ferite
722115 controlor de calitate la forjare
722116 controlor de calitate la turnare
722117 debitator-ebosator
722118 dusisator-polizator

7222 Lacatusi si asimilati
Lacatusii si asimilatii acestora confectioneaza si repara unelte facute la comanda si pe cele specializate, arme sportive, incuietori, matrite, sabloane pentru componente de masini si alte articole din metal, folosind unelte de mana si masini-unelte pentru prelucrarea metalului la tolerante precise.
722201 lacatus SDV
722202 sculer-matriter
722203 lacatus AMC
722204 lacatus mecanica fina
722205 prelucrator prin electroeroziune
722206 lacatus la prelucrarea si indreptarea tevilor ghintuite

7223 Reglori si operatori de masini unelte
Reglorii si operatorii de masini unelte regleaza si/sau opereaza diferite masini unelte care sunt utilizate pentru realizarea de tolerante precise.
722301 reglor la masini pentru fabricarea cablurilor, conductorilor electrici si materialelor electrice
722302 reglor la masini pentru confectionarea elementelor galvanice
722303 reglor benzi montaj
722304 masinist la linii automate aschietoare
722305 reglor masini de bobinat si platinat
722306 reglor la masini de prelucrare mase plastice
722307 reglor masini-unelte
722308 reglor-montator
722309 reglor la masini pentru fabricarea lampilor electrice
722310 reglor si reglor-conductor la masini-unelte
722311 conductor de instalatii
722312 operator la masini-unelte semiautomate si automate
722313 dozator la fabricarea electrozilor de sudura
722314 masinist la lame de masini pentru automate aschietoare
722315 degresator-imersioner
722316 uscator electrozi de sudura
722317 masinist la masini speciale fara aschiere
722318 preparator amestec de invelis
722319 pregatitor sarma
722320 finisator electrozi de sudura
722321 masinist la masini speciale de aschiere
722322 masinist la confectionarea tuburilor de protectie si a dozelor de ramificatie
722323 operator la masini-unelte cu comanda numerica
722324 operator la masini de electroeroziune automate

7224 Operatori pe masini de polizat, rectificat si ascutit
Operatorii pe masini de polizat, rectificat si ascutit se ocupa cu polizarea si rectificarea suprafetelor metalice si cu ascutirea uneltelor.
722401 ascutitor laminate la cald
722402 ascutitor laminate la rece
722403 ascutitor-calitor garnituri de carde
722404 ascutitor scule, instrumente medicale si obiecte de uz casnic
722405 debitator-slefuitor perii de masini electrice
722406 polizator
722407 slefuitor metale
722408 frezor universal
722409 gauritor-filetator
722410 honuitor, rodator-lepuitor
722411 rabotor-mortezor universal
722412 rectificator universal
722413 strungar universal
722414 brosator
722415 frezor la masini roti dintate
722416 gravor mecanic
722417 rabotor, mortezor roti dintate
722418 rectificator dantura caneluri
722419 strungar la strung paralel si de detalonat
722420 strungar la strung revolver
722421 strungar la strung carusel
722422 strungar la masini orizontale
722423 strungar la masini de alezat
722424 strungar la masini de prelucrat in coordonate
722425 strungar la masini de strunjit roti cai ferate
722426 rectificator piese producatoare de ochiuri
722427 slefuitor metale cu plumb industria de armament
722428 debitator semifabricate
722429 curatitor-sablator

723 Mecanici de masini si utilaje
Mecanicii de masini si utilaje monteaza, instaleaza, intretin si repara motoare, vehicule, masini agricole sau industriale si echipamente mecanice similare.

7231 Mecanici de autovehicule
Mecanicii de autovehicule monteaza, instaleaza, intretin si repara motoare, echipamente mecanice si legate de autoturisme, camioane de livrare, motociclete si alte autovehicule.
723101 electrician auto
723102 electromecanic auto
723103 mecanic auto
723104 operator standuri incercari
723105 operator pregatire incercari vehicule

7232 Mecanici de motoare de avioane
Mecanicii de motoare de avioane se ocupa cu montarea, intretinerea, repararea si revizia motoarelor de avioane si a ansamblurilor, cum ar fi corpuri de aeronave, sistemele hidraulice si pneumatice.
723201 mecanic aviatie

7233 Mecanici de masini agricole si industriale
Mecanicii de masini agricole si industriale se ocupa cu montarea, instalarea, examinarea, intretinerea si repararea motoarelor, masinilor agricole si industriale si echipamentelor mecanice, cu exceptia vehiculelor cu motor, avioanelor si motoarelor electrice.
723301 lacatus-montator agregate energetice si de transport
723302 mecanic utilaj
723303 mecanic agricol
723304 motorist
723305 ungator-gresor
723306 operator in verificarea, reincarcarea si repararea stingatoarelor de incendiu
723307 mecanic intretinere si reparatii masini de cusut industriale
723308 operator in verificarea, intretinerea si repararea autospecialelor destinate apararii impotriva incendiilor
723309 mecanic masini agricole
723310 mecanic trolist

7234 Lucratori specializati in repararea de biciclete si asimilati
Lucratorii specializati in repararea de biciclete si asimilatii acestora monteaza, intretin si repara echipamentele mecanice si similare ale bicicletelor, ricselor, carucioarelor pentru copii, scaunelor cu rotile si echipamentele similare de transport nemotorizate.

73 Muncitori calificati in domeniul produselor manufacturiere si muncitori tipografi
Muncitorii calificati in domeniul produselor manufacturiere si muncitorii tipografi se ocupa cu fabricarea si repararea instrumentelor de precizie, instrumentelor muzicale, articolelor diverse, cum ar fi bijuterii sau alte articole din metale pretioase, obiecte de ceramica, vase din portelan si sticla, precum si obiecte de artizanat facute din lemn sau materiale textile, piele ori materiale similare, lucrari de tipografie si legatorie. Lucrarile sunt realizate manual sau cu ajutorul uneltelor cu actionare manuala ori de alta natura care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic si timpul necesar pentru sarcini specifice, precum si pentru imbunatatirea calitatii produselor.

731 Muncitori calificati in domeniul produselor manufacturiere
Muncitorii calificati in domeniul produselor manufacturiere imbina aptitudinile artistice si manuale pentru proiectarea, confectionarea, repararea, ajustarea, reglarea, intretinerea si ornamentarea instrumentelor de precizie, instrumentelor muzicale, bijuteriilor si a altor articole din metale pretioase, precum si a obiectelor din ceramica si portelan. Acestia aplica tehnici traditionale si/sau tehnici recent dezvoltate pentru sculptarea, modelarea, asamblarea, impletirea si ornamentarea diverselor articole din sticla, ceramica, materiale textile, paie, piatra, lemn si articolelor din piele.

7311 Muncitori calificati in fabricarea/repararea instrumentelor si aparatelor de precizie
Muncitorii calificati in fabricarea/repararea instrumentelor si aparatelor de precizie confectioneaza, calibreaza, repara, intretin, regleaza si monteaza ceasuri de mana mecanice, pendule, instrumente si echipamente de precizie nautice, meteorologice, optice, ortopedice si, de asemenea, se ocupa cu reglarea acestora pentru o functionare corecta.
731101 AMC-ist
731102 armurier
731103 blocator, chituitor, deblocator
731104 ceasornicar
731105 centrator, debordator piese optice
731106 centrator, finisor aparate optice
731107 degresator, curatator piese si aparate optice
731108 lipitor lentile si prisme
731109 montator aparatura optica
731110 optician
731111 optician armament
731112 confectioner seringi
731113 presator piese optice
731114 reparator aparate foto
731115 reparator stilouri, brichete
731116 reparator umbrele
731117 gravor piese optice
731118 tratamentist piese optice
731119 metrolog si depanator mecanica fina, tehnica digitala si analogica (MFTDA)
731120 metrolog verificator

7312 Muncitori calificati in fabricarea/acordarea instrumentelor muzicale
Muncitorii calificati in fabricarea/acordarea instrumentelor muzicale confectioneaza, asambleaza, repara, regleaza, restaureaza instrumentele muzicale si realizeaza acordarea acestora la inaltimea sunetului necesar, cu unelte manuale sau electrice. Acestia, de obicei, se specializeaza pentru un singur tip de instrument, cum ar fi instrumente cu coarde, instrumente de suflat din trestie, instrumente de percutie, instrumente de suflat din alama.
731201 acordor acordeoane, armonici
731202 acordor piane, pianine, orga, tambal
731203 caserator si slefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane
731204 ceruitor de piastrine pentru acordeoane
731205 constructor claviatura
731206 constructor-reparator de acordeoane si armonici
731207 constructor-reparator de alte instrumente muzicale (suflat, percutie)
731208 filator corzi pentru piane
731209 montator corp sonor la piane
731210 montator-reglor piane
731211 montator-ajustor de acordeoane
731212 lutier
731213 constructor restaurator de orgi

7313 Giuvaergii si lucratori in metale pretioase
Giuvaergiii si lucratorii in metale pretioase se ocupa cu proiectarea, fabricarea, ajustarea, repararea sau evaluarea bijuteriilor, articolelor de ceremonie ori religioase, obiectelor din aur, argint sau alte metale pretioase ori pietre pretioase. Acestia se ocupa cu taierea, slefuirea si fixarea pietrelor pretioase si semipretioase, inclusiv diamante, si gravarea de modele pe bijuterii si articole din metale pretioase. De asemenea, acestia se ocupa si cu taierea si slefuirea diamantelor pentru scopuri industriale.
731301 argintar
731302 bijutier metale pretioase
731303 cizelator
731304 cizelator clisee galvanice
731305 confectioner stampile de cauciuc, metal, facsimile
731306 gravor manual
731307 tintuitor
731308 bijutier metale comune
731309 giuvaergiu
731310 slefuitor diamante naturale

7314 Olari si lucratori asimilati
Olarii si lucratorii asimilati acestora confectioneaza obiecte din ceramica, vase de portelan, obiecte sanitare, caramizi, tigle si discuri abrazive, realizate manual sau cu ajutorul masinilor.
731401 aplicator de detalii la produse din ceramica
731402 debavurator-retusor la produse din ceramica fina
731403 turnator produse ceramice
731404 fasonator produse ceramice
731405 glazurator produse din ceramica fina
731406 modelator ceramica
731407 olar ceramica (artizanat)
731408 preparator mase ceramice
731409 presator produse ceramice
731410 rasnitor smalt
731411 slefuitor produse din ceramica fina

7315 Sticlari (suflatori, slefuitori, taietori de sticla)
Sticlarii (suflatorii, slefuitorii, taietorii de sticla) se ocupa cu suflarea, turnarea, taierea, polizarea sticlei, modelarea sticlei topite conform modelelor.
731501 brigadier la fabricarea sticlei
731502 modelator tuburi spectrale
731503 tragator, slefuitor, gradator nivele
731504 prelucrator topitura sticla la presa
731505 prelucrator topitura sticla la teava
731506 formator tuburi spectrale

7316 Pictori decoratori, gravori pe sticla si ceramica
Pictorii decoratori, gravorii pe sticla si ceramica decoreaza articole din lemn, metal, materiale textile, sticla, ceramica si alte materiale. Acestia schiteaza, traseaza si picteaza litere, cifre, monograme si desene si graveaza modele ornamentale florale pe sticla si alte articole.
731601 pictor decor
731602 gradator vase si aparate de laborator
731603 gravor produse de sticla
731604 inscriptioner pe produse de sticla si ceramica
731605 pictor pe sticla si ceramica
731606 oglindar

7317 Muncitori calificati in executarea de produse artizanale din lemn si alte materiale
Muncitorii calificati in executarea de produse artizanale din lemn si alte materiale aplica tehnici traditionale, cum ar fi uscarea, impregnarea pentru a pregati lemnul, paiele, trestia, stuful, piatra, argila (lutul), scoicile si alte materiale, precum si sculptarea, modelarea, asamblarea, impletirea, pictarea sau ornamentarea diverselor articole pentru uzul personal ori gospodaresc sau pentru scopuri decorative. Tesatorii, fabricantii de pensule si lucratorii asimilati acestora selecteaza si pregatesc materiale, cum ar fi fibre uscate (par), nailon, tesaturi, lemn, sarma, pentru a face mobilier de rachita, pensule, maturi si o impletitura variata a diferitelor tipuri de cosuri.
731701 confectioner piese, linguri, spite, albii, donite, cozi de unelte, sindrila, ciubere
731702 confectioner jucarii
731703 confectioner obiecte artizanale din lemn
731704 confectioner plute
731705 confectioner garnituri pentru etansare
731706 pirogravor
731707 ramar poleitor
731708 sculptor in lemn
731709 confectioner creta scolara
731710 traforator manual lemn
731711 dogar manual
731712 rotar caretas
731713 lumanarar
731714 confectioner cutite, brice, bratari, andrele, agrafe, inele
731715 confectioner nasturi, piepteni
731716 confectioner obiecte casnice din deseuri de aluminiu si alte metale
731717 confectioner obiecte din ipsos
731718 confectioner obiecte din os, scoica, mica etc.
731719 confectioner corzi din intestine
731720 incadrator tablouri
731721 confectioner materiale didactice pentru stiintele naturii
731722 confectioner bidinele, pensule, perii
731723 confectioner maturi
731724 impletitor de nuiele
731725 impletitor obiecte din foi de porumb
731726 impletitor papura
731727 legator de par
731728 sortator, spalator par
731729 prelucrator de par la masina
731730 prelucrator manual de par
731731 impletitor din panglica impletita
731732 pieptanator de par la masina
731733 fierbator-uscator de par

7318 Muncitori calificati in executarea de produse artizanale din textile, piele si materiale similare
Muncitori calificati in executarea de produse artizanale din textile, piele si materiale similare aplica tehnici si modele traditionale pentru a produce tesaturi, produse tricotate, brodate, tesute si alte articole de imbracaminte si articole de uz casnic, precum si incaltaminte traditionala, genti de mana, curele si alte accesorii.
731801 confectioner plase pescaresti
731802 confectioner articole hartie
731803 confectioner bibelouri din Jenille
731804 decorator in piele
731805 velator-matisor
731806 confectioner manual de produse din sfori sau franghii
731807 ghemuitor
731808 polierator franghii
731809 cablator franghii
731810 saluzitor franghii
731811 confectioner unelte pescuit din plase
731812 confectioner imbracare volane in piele
731813 prelucrator de fulgi si pene
731814 filator
731815 ajutor maistru filator
731816 tesator
731817 tricoter manual
731818 ajutor maistru tesator, tricoter
731819 crosetor
731820 impletitor textile
731821 confectioner presuri
731822 tesator restaurator manual covoare
731823 pregatitor si confectioner cataloage mostre
731824 confectioner tricotaje dupa comanda
731825 finisor textile (vopsitor, imprimeur)
731826 repasator
731827 aburitor textile
731828 reparator covoare
731829 tesator manual
731830 cusator manusi piele
731831 croitor manusi piele
731832 finisor manusi piele
731833 croitor-stantator articole marochinarie
731834 cusator articole marochinarie
731835 pregatitor articole marochinarie
731836 asamblator-montator articole marochinarie

7319 Muncitori calificati in domeniul produselor manufacturiere neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza cuprinde muncitorii calificati in domeniul produselor manufacturiere care efectueaza/executa articole de artizanat traditional neclasificati in alta parte. De exemplu, grupa de baza include muncitorii calificati in executarea de produse artizanale in metale nepretioase si piatra.
731901 confectioner manual in metaloplastie
731902 confectioner proteze dentare
731903 confectioner proteze ortopedice
731904 confectioner jaluzele
731905 impletitor fibre plastice
731906 confectioner flori artificiale

732 Lucratori poligrafi
Lucratorii poligrafi culeg si aranjeaza caracterele inainte de imprimare, monteaza si actioneaza presele de tiparit, leaga si finiseaza produsele tiparite, pregatesc sabloanele si actioneaza echipamentele de imprimare pe ecran (serigrafie).

7321 Zetari si linotipisti
Zetarii si linotipistii corecteaza, configureaza, aranjeaza si compun texte si elemente grafice intr-o forma adecvata pentru utilizarea in diverse procese de imprimare si de reprezentare in alte medii vizuale.
732101 culegator la masina de cules si turnat randuri (linotipist)
732102 culegator la masina de perforat programe pentru masinile de turnat text (monotastor)
732103 culegator la masina de turnat randuri pentru titluri (LUDLOV)
732104 culegator manual (zetar)
732105 frezor-montator clisee
732106 stereotipar
732107 galvanotipist
732108 corodor prin procedee chimice (tiefdruc si zinco)
732109 zincograf
732110 copist formare tipar plan
732111 desenator cromolitograf
732112 slefuitor-granulator
732113 gravor placi metalice
732114 gravor placi litografice
732115 fotogravor
732116 turnator valuri
732117 manipulant cutter-plotter

7322 Tipografi
Tipografii monteaza si actioneaza presele digitale, presele de tipar inalt, presele litografice, masinile de tipar flexografice, masinile de tipar adanc (gravura), presele de ziare si alte prese de imprimare (tiparit).
732201 tipograf turnator la masinile de turnat text
732202 imprimeur textil
732203 imprimator serigraf
732204 taietor matrite serigrafie
732205 serigraf
732206 operator presa de transfer termic
732207 tipograf-tiparitor
732208 dactilo-rotaprint
732209 operator la masina electronica de gravat
732210 operator la masinile de fotoculegere (monofoto)
732211 operator tiparituri Braille
732212 heliografist
732213 operator xerox
732214 operator masini multiplicat
732215 tipograf print digital si offset
732216 operator la masina de gravat si decupat cu laser
732217 operator la masina de tampografiat
732218 tipograf flexograf

7323 Legatori si lucratori finisare
Legatorii si lucratorii finisare se ocupa cu legarea cartilor si a altor publicatii si finisarea produselor tiparite manual sau mecanic.
732301 legator manual (in poligrafie si ateliere speciale)
732302 colator publicitar
732303 masinist in legatorie mecanica
732304 strungar slefuitor tipografie

74 Tehnicieni la echipamente electrice si electronice
Tehnicienii la echipamente electrice si electronice instaleaza, monteaza si intretin sistemele de instalatii electrice, echipamentele si alte dispozitive de transmisie electrica, cabluri si linii de alimentare, precum si echipamente si sisteme electronice si de telecomunicatii. Lucrarile sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu actionare manuala ori de alta natura, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic si timpul necesar pentru sarcini specifice, precum si pentru a imbunatati calitatea produselor.

741 Montatori de echipamente electrice
Montatorii de echipamente electrice instaleaza, monteaza si intretin sistemele electrice de cabluri si echipamentele similare, masinile electrice si alte dispozitive electrice si de transmisie electrica, liniile si cablurile de alimentare.

7411 Electricieni constructii si asimilati
Electricienii din constructii si asimilatii acestora se ocupa cu instalarea, intretinerea si repararea sistemelor electrice de cabluri si a echipamentelor si dispozitivelor similare.
741101 electrician in constructii
741102 electrician de intretinere in constructii
741103 instalator pentru sisteme fotovoltaice solare
741104 instalator pentru sisteme termice solare
741105 montator instalatii solare
741106 electrician constructor montator aparataj si cabluri de joasa tensiune
741107 electrician constructor montator aparataj si cabluri de medie si inalta tensiune
741108 electrician constructor instalator aparatura de masura si control
741109 electrician constructor pentru probe si incercari functionale
741110 electrician in constructii civile si industriale

7412 Mecanici si instalatori de echipamente electrice
Mecanicii si instalatorii de echipamente electrice se ocupa cu montarea, reglarea, instalarea si repararea masinilor electrice si altor echipamente si dispozitive electrice in cladiri, fabrici, ateliere de lucru sau alte locuri.
741201 electrician echipamente electrice si energetice
741202 bobinator aparataj electric
741203 electromecanic reparator obiecte de uz casnic
741204 bobinator masini electrice rotative
741205 electrician aparate masura-control si automatizare in centrale termoelectrice si nuclearoelectrice
741206 electrician montare si reparatii aparataj electric de protectie, relee, automatizare
741207 bobinator condensatori pentru instalatii electrice
741208 electrician verificari si masuratori electrice in centrale si retele electrice
741209 bobinator transformatoare
741210 montator/reglor/depanator de aparataj electric
741211 montator, reglor si depanator pentru aparate de masura electrice si relee
741212 montator, reglor si depanator de ascensoare
741213 electrician nave
741214 confectioner cablaje auto
741215 electromecanic masini si echipamente electrice
741216 electromecanic statie pompare apa-canal

7413 Montatori de linii electrice
Montatorii de linii electrice se ocupa cu instalarea, repararea si asigurarea transmisiei electrice prin cabluri de alimentare si echipamente similare.
741301 electrician exploatare centrale si statii electrice
741302 electrician exploatare retele electrice
741303 electrician montare si reparatii cabluri electrice subterane
741304 electrician montare si reparatii linii electrice aeriene
741305 electrician montare si reparatii echipament electric din centrale, statii si posturi de transformare electrice
741306 electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice
741307 electrician de intretinere si reparatii
741308 electrician montator de instalatii automatizate
741309 electrician montator de instalatii electrice la mijloace de transport
741310 electrician pentru protectia catodica
741311 electrician rural
741312 electrician de mina
741313 electrician pentru utilizarea energiei electrice

742 Montatori de echipamente electronice si de telecomunicatii
Montatorii de echipamente electronice si de telecomunicatii se ocupa cu montarea, intretinerea, reglarea si repararea echipamentelor electronice, cum ar fi aparatele comerciale si de birou, instrumentele electronice, sistemele de control, precum si cu instalarea, repararea si intretinerea echipamentelor de telecomunicatii, echipamentelor de transmisie a datelor, cablurilor, antenelor, repararea, montarea si intretinerea calculatoarelor.

7421 Mecanici de echipamente electronice
Mecanicii de echipamente electronice se ocupa cu montarea, intretinerea, reglarea si repararea echipamentelor electronice cum ar fi aparatele comerciale si de birou, instrumentele electronice si sistemele de control.
742101 electrician depanator utilaje calcul
742102 electronist depanator utilaje calcul
742103 plantator elemente electronice
742104 operator in verificarea, intretinerea si repararea instalatiilor speciale de prevenire si stingere a incendiilor
742105 tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu
742106 tehnician pentru sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor

7422 Muncitori in tehnologia informatiei si comunicatiilor
Muncitorii in tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) se ocupa cu instalarea, repararea si intretinerea echipamentelor de telecomunicatii, echipamentelor de transmisie de date, cablurilor, antenelor si conductorilor, precum si cu repararea, montarea si intretinerea calculatoarelor.
742201 automatist
742202 electromecanic SCB (semnalizare, centralizare, blocare)
742203 electromecanic radio-radioficare
742204 electromecanic retele cabluri
742205 electromecanic retele linii
742206 electromecanic telegrafie, telefonie
742207 electronist telecomunicatii
742208 jonctor
742209 linior
742210 montator, reglor, testor aparatura de telecomunicatii si instalatii de semnalizare, centralizare si blocare
742211 electromecanic electroalimentare
742212 muncitor radioelectronist
742213 electromecanic automatizari si telecomunicatii
742214 electromecanic

75 Muncitori calificati in industria alimentara, prelucrarea lemnului, confectii si alti lucratori asimilati
Muncitorii calificati in industria alimentara, prelucrarea lemnului, confectii si alti lucratori asimilati acestora se ocupa cu prelucrarea si procesarea materiilor prime din agricultura si pescuit in produse alimentare si in alte produse, precum si cu producerea si repararea bunurilor realizate din lemn, textile, blana, piele sau alte materiale. Lucrarile sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu actionare manuala ori de alta natura, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic si timpul necesar pentru sarcini specifice, precum si pentru imbunatatirea calitatii produselor.

751 Muncitori calificati in industria alimentara
Muncitorii calificati din industria alimentara se ocupa cu sacrificarea animalelor, prelucrarea si pregatirea acestora si a produselor alimentare conexe pentru consumul uman si animalier, prepararea de diferite tipuri de paine, prajituri si alte produse fainoase, procesarea si conservarea fructelor, legumelor si produselor alimentare similare, degustarea si clasificarea diferitelor produse alimentare si bauturi sau pregatirea tutunului si fabricarea de produse din tutun.

7511 Macelari si alti lucratori in prelucrarea carnii si pestelui
Macelarii si alti lucratori in prelucrarea carnii si pestelui se ocupa cu sacrificarea animalelor, curatarea, taierea si pregatirea carnii si a pestelui, dezosarea si pregatirea produselor alimentare sau conservarea carnii, pestelui si altor produse alimentare prin uscare, sarare ori afumare.
751101 carmangier
751102 ciontolitor transator carne
751103 macelar
751104 sterilizator
751105 taietor pasari
751106 lucrator la prelucrarea pestelui
751107 afumator carne

7512 Brutari, patiseri si cofetari
Brutarii, patiserii si cofetarii prepara diferite tipuri de paine, prajituri si alte produse din faina, precum si ciocolata si produse de cofetarie.
751201 brutar
751202 cofetar
751203 patiser
751204 preparator de semifabricate si preparate culinare
751205 operator la fabricarea produselor congelate de patiserie si panificatie

7513 Lucratori in fabricarea produselor lactate
Lucratorii in fabricarea produselor lactate se ocupa cu prelucrarea diferitelor tipuri de branza, unt si smantana sau a altor produse lactate.
751301 pasteurizator produse lactate
751302 preparator produse lactate
751303 smantanitor

7514 Lucratori in conservarea fructelor si legumelor
Lucratorii in conservarea fructelor si legumelor se ocupa cu prelucrarea si conservarea fructelor, nucilor (alunelor) si produselor alimentare similare, in diferite moduri, inclusiv gatire, uscare, sarare sau extractie de sucuri ori uleiuri.
751401 preparator conserve, legume si fructe
751402 uscator-deshidrator legume, fructe
751403 preparator castane, dovleac, porumb
751404 lucrator in procesarea de fructe de padure si ciuperci de padure

7515 Controlori de calitate si degustatori de mancaruri si bauturi
Controlorii de calitate si degustatorii de mancaruri si bauturi verifica, gusta si clasifica diferitele tipuri de produse agricole, alimentare si bauturi.
751501 degustator

7516 Lucratori in prelucrarea tutunului si produselor din tutun
Lucratorii in prelucrarea tutunului si produselor din tutun pregatesc frunzele de tutun si fabrica diferite produse din tutun.
751601 conditioner tutun pentru fabricarea tigaretelor

752 Muncitori calificati in tratarea lemnului si asimilati
Muncitorii calificati in tratarea lemnului si alti lucratori asimilati acestora se ocupa cu tratarea si prelucrarea lemnului, producerea de placi aglomerate, placi dure, placi de izolare, placaje, furnire si produse similare din lemn, executarea, decorarea si repararea mobilierului din lemn, a vehiculelor si a altor produse din lemn. Acestia folosesc unelte manuale specializate si monteaza, opereaza si supravegheaza echipamentele, instalatiile si masinile-unelte de prelucrare a lemnului.

7521 Lucratori in tratarea lemnului
Lucratorii in tratarea lemnului se ocupa cu actionarea si supravegherea echipamentelor si masinilor de prelucrare si tratare a lemnului utilizate pentru indepartarea scoartei de pe busteni, la producerea de aschii de lemn, la uscarea si tratarea lemnului si la producerea de placi aglomerate, placi dure, placi de izolare, placaje, furnire si produse similare din lemn.
752101 vopsitor lemn
752102 pregatitor paste chimice
752103 pregatitor placi fibrolemnoase si hartie pentru filme
752104 uscator, aburitor material lemnos

7522 Ebenisti si asimilati
Ebenistii si lucratorii asimilati acestora produc, decoreaza si repara mobilier din lemn, carute si alte vehicule, roti, piese de schimb, accesorii, modele si alte produse din lemn utilizand masini de prelucrare a lemnului, masini-unelte si alte unelte de mana specializate.
752201 tamplar universal
752202 tamplar carosier
752203 tamplar manual/artizanal
752204 marangoz-calafatuitor
752205 asamblator lazi
752206 confectioner-montator produse din lemn
752207 curbator-montator butoaie din lemn
752208 tamplar manual la presare si incleiere
752209 corhanitor
752210 tamplar manual ajustor montator
752211 tamplar manual la imbinarea furnirelor
752212 marangoz cala-tachelagiu
752213 slefuitor, lustruitor
752214 pregatitor suprafete pentru lacuit
752215 gardinator
752216 confectioner-montator cercuri la butoaie
752217 decupator lamele din lemn pentru lazi
752218 preparator-dozator adezive, rasini, lacuri si emailuri in industria lemnului
752219 tamplar restaurator
752220 restaurator sarpante si structuri din lemn
752221 tamplar binale

7523 Reglori si operatori la masini de prelucrat lemn
Reglorii si operatorii la masini de prelucrat lemn monteaza si monitorizeaza masinile automate sau semiautomate de prelucrat lemnul, cum ar fi masini de taiere de precizie, masini de rindeluit, masini de alezat, strunguri si masini de sculptat in lemn pentru fabricarea sau repararea pieselor din lemn pentru mobilier, accesorii si alte produse din lemn.
752301 strungar in lemn
752302 reglor masini de prelucrat lemn
752303 taietor de precizie in lemn
752304 confectioner articole speciale din lemn
752305 confectioner parchete
752306 confectioner cutii chibrituri din furnir
752307 impregnator-uscator chibrituri
752308 confectioner gamalii chibrituri
752309 masinist la umplerea si inchiderea cutiilor de chibrituri
752310 pastator cutii de chibrituri
752311 fasonator calapoade
752312 montator accesorii pentru calapoade
752313 finisor calapoade
752314 circularist la taiat lemne de foc
752315 curbator lemn
752316 gradator rechizite si articole tehnice din lemn
752317 tamplar mecanic la croit si dimensionat
752318 tamplar mecanic la rindeluit
752319 tamplar mecanic la frezat si gaurit
752320 tamplar mecanic la strunjit
752321 tamplar mecanic la slefuit
752322 confectioner mine pentru creioane
752323 innobilator scandurele pentru creioane
752324 fasonator creioane si tocuri
752325 finisor creioane si tocuri
752326 preparator paste chimice pentru chibrituri
752327 confectioner cutii chibrituri din carton
752328 operator la masini unelte cu comanda numerica in prelucrarea lemnului

753 Lucratori in industria textila si confectii
Lucratorii din industria textila si confectii se ocupa cu ajustarea, modificarea si repararea articolelor de imbracaminte croite, proiectarea si fabricarea de confectii textile, produse din piele sau blana, repara, reinnoiesc si decoreaza articolele de imbracaminte, manusi si alte produse textile, concep modele de imbracaminte, instaleaza, repara si inlocuiesc tapiteria mobilierului, aparatelor ortopedice si accesoriilor de automobile, taie, razuiesc, tabacesc, lustruiesc si vopsesc pieile de animale, modifica si repara incaltaminte si articole din piele.

7531 Croitori, confectioneri, blanari si palarieri
Croitorii, confectionerii (de imbracaminte), blanarii si palarierii se ocupa cu fabricarea, ajustarea, modificarea si repararea articolelor de imbracaminte croite sau confectionate manual.
Acestia executa imbracaminte la comanda, cum ar fi costume, paltoane si rochii din materiale textile, piele fina, blana si alte materiale, sau confectioneaza palarii si peruci conform specificatiilor clientilor si ale producatorilor de imbracaminte.
753101 croitor
753102 lenjer, confectioner lenjerie dupa comanda
753103 confectioner palarii
753104 ajutor maistru croitor
753105 plior confectii
753106 modista
753107 ceaprazar-sepcar
753108 curatitor-reparator palarii
753109 retusier confectii
753110 blanar-confectioner imbracaminte din blana, dupa comanda
753111 confectioner imbracaminte din piele si inlocuitori, dupa comanda
753112 cojocar
753113 confectioner, prelucrator in industria textila

7532 Confectioneri de sabloane si tipare
Confectionerii de sabloane si tipare se ocupa cu crearea modelelor-etalon de precizie pentru fabricarea articolelor de imbracaminte din textile si produse din piele sau blana. Acestia traseaza, taie, modeleaza materiale textile, piele fina si alte materiale conform planurilor sau specificatiilor privind fabricarea de articole de imbracaminte, palarii si sepci, manusi si produse diverse.
753201 croitor-confectioner imbracaminte, dupa comanda
753202 multiplicator sabloane croitorie
753203 confectioner corsete
753204 confectioner reparator cravate
753205 planimetror sabloane
753206 croitor confectioner costume teatru

7533 Lucratori in broderie si asimilati
Lucratorii in broderie si asimilatii acestora se ocupa cu coaserea, repararea si decorarea articolelor de imbracaminte, manusilor si altor produse din materiale textile, blana, piele fina si alte materiale, precum si cu fabricarea de corturi, vele, copertine si prelate. Acestia lucreaza in principal manual, utilizand ac si ata, dar pot efectua unele sarcini folosind masini de cusut.
753301 broder manual
753302 stopeur
753303 remaieur ciorapi
753304 broder manual-mecanic
753305 broder la gherghef

7534 Tapiteri si asimilati
Tapiterii si asimilatii acestora instaleaza, repara si inlocuiesc tapiteriile aferente mobilei, aparatelor ortopedice, scaunelor, panourilor si accesoriilor automobilelor, vagoanelor de cale ferata, avioanelor, navelor si altor articole similare cu material textil, piele sau alte materiale de tapiterie. De asemenea acestia confectioneaza si repara perne, paturi si saltele.
753401 tapiter
753402 saltelar
753403 plapumar

7535 Tabacari si alti muncitori in prelucrarea pielii
Tabacarii si alti muncitori in prelucrarea pieii taie, razuiesc, curata, tabacesc, slefuiesc si vopsesc pieile de animale pentru producerea stocurilor de piele si blanuri finisate pentru confectionarea de articole de imbracaminte si alte produse.
753501 mestesugar argasitor
753502 mestesugar cenuseritor
753503 mestesugar finisor mineral
753504 mestesugar finisor vegetal
753505 mestesugar sortator in industria pielariei

7536 Cizmari si asimilati
Cizmarii si asimilatii acestora fabrica, modifica si repara incaltaminte standard realizata la comanda sau ortopedica si articole din piele naturala ori sintetica, cum ar fi bagaje, genti de mana si curele (cu exceptia articolelor de imbracaminte din piele, palariilor si manusilor), sau participa la fabricarea pantofilor si articolelor similare. Acestia decoreaza si finiseaza pantofii, bagajele, gentile de mana si curelele.
753601 cizmar-confectioner incaltaminte, dupa comanda
753602 confectioner articole din piele si inlocuitori
753603 confectioner incaltaminte ortopedica
753604 curelar, confectioner harnasamente
753605 marochiner-confectioner marochinarie, dupa comanda
753606 opincar
753607 talpuitor (confectioner-reparatii incaltaminte)

754 Alti muncitori calificati
Alti muncitori calificati desfasoara activitati sub suprafata apei, utilizand aparate subacvatice de respirat, pozitioneaza, monteaza si detoneaza explozibile, inspecteaza si testeaza materii prime, produse si componente fabricate, elimina organismele nedorite pentru prevenirea deteriorarii culturilor agricole, cladirilor si altor structuri. Aceasta grupa de baza include ocupatii din domeniul comercial si mestesugaresc neclasificate in alta parte in grupa majora 7 – Muncitori calificati si asimilati.

7541 Scafandri
Scafandrii desfasoara activitati sub suprafata apei utilizand aparate subacvatice de respirat, pentru a inspecta, instala, repara si inlatura echipamente si structuri, efectueaza, supravegheaza teste si experimente, armeaza explozibile, fotografiaza structuri sau viata marina ori gasesc si recupereaza obiecte si persoane disparute.
754101 scafandru
754102 scafandru lucrator subacvatic
754103 scafandru sef grup
754104 scafandru sef utilaj
754105 scafandru greu
754106 operator barocamera
754107 scafandru salvator
754108 sef de scufundare
754109 tehnician de scufundare

7542 Artificieri
Artificierii se ocupa cu pozitionarea, montarea si detonarea de explozibile la exploatarile miniere, cariere si santiere de demolare.
754201 artificier de mina
754202 artificier la lucrari de suprafata
754203 pirotehnician cinematografie si teatru

7543 Sortatori si controlori de calitate pentru produse (exclusiv mancaruri si bauturi)
Sortatorii si controlorii de calitate pentru produse (exclusiv mancaruri si bauturi) verifica, testeaza, sorteaza, iau esantioane si cantaresc materiile prime, componentele fabricate si bunurile necomestibile produse sau vandute pentru a asigura conformitatea cu standardele de calitate si pentru a identifica defectele, uzura si abaterile de la specificatii, precum si pentru clasificarea si sortarea acestora in functie de calitatea lor.
754301 controlor calitate

7544 Lucratori specializati in servicii de erbicidare si dezinsectie
Lucratorii specializati in servicii de erbicidare si de dezinsectie utilizeaza produse chimice pentru a elimina insectele daunatoare, animalele mici, plantele salbatice si alte organisme nedorite pentru a preveni deteriorarea culturilor, cladirilor si a altor structuri si imprejurimile acestora, precum si pentru a preveni riscurile asupra sanatatii.

7549 Alti muncitori calificati neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza cuprinde ocupatiile din domeniul comercial si mestesugaresc neclasificate in alta parte in grupa majora 7 – Muncitori calificati si asimilati. De exemplu, aceasta grupa de baza include lucratorii care se ocupa cu modelarea, taierea, slefuirea si lustruirea lentilelor optice.

8 Operatori la instalatii si masini; asamblori de masini si echipamente
Operatorii la instalatii si masini, asamblorii de masini si echipamente actioneaza si supravegheaza masini si echipamente industriale si agricole la fata locului sau dirijeaza de la distanta prin telecomanda, conduc trenuri, autovehicule, utilaje si echipamente mobile sau asambleaza produse din parti componente, conform specificatiilor si procedurilor precizate.
Activitatea desfasurata in principal necesita experienta si cunoasterea masinilor si echipamentelor industriale si agricole, precum si abilitatea de a face fata vitezei de functionare a masinilor si de a se adapta la inovatiile tehnologice.

81 Operatori la masini si instalatii
Operatorii la masini si instalatii actioneaza si supravegheaza, la fata locului sau prin ghidare de la distanta prin telecomanda, instalatii industriale, masini si echipamente fixe sau pentru care mobilitatea nu este parte integranta a functionarii. Activitatea desfasurata in principal necesita experienta si intelegerea masinilor si echipamentelor industriale care sunt actionate si supravegheate. Abilitatea de a face fata vitezei de functionare a masinilor si de a se adapta inovatiilor tehnologice este adesea necesara.

811 Operatori la instalatiile de exploatare si prelucrare a minereurilor
Operatorii la instalatiile de exploatare si prelucrare a minereurilor actioneaza si supravegheaza instalatiile si masinile (utilajele) care extrag roci si minereuri din pamant, prelucreaza minereurile si piatra, foreaza puturi, fabrica si finiseaza produse din ciment si piatra.

8111 Mineri si lucratori in cariera
Minerii si lucratorii in cariera actioneaza instalatiile, masinile si instrumentele manual pentru a extrage piatra, minereuri si depozite nemetalice din minele si carierele subterane si de suprafata.
811101 miner in subteran
811102 miner la suprafata
811103 miner in subteran pentru constructii
811104 masinist pentru utilaje specifice la extractie si executia tunelurilor
811105 semnalist-cuplator
811106 excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate
811107 trolist

8112 Operatori la instalatiile de prelucrare a minereurilor si rocilor
Operatorii la instalatiile de prelucrare a minereurilor si rocilor actioneaza si monitorizeaza masinile si echipamentele de prelucrare a rocilor, minereurilor si pietrei pentru a recupera produsele rafinate (de calitate superioara), pentru utilizare imediata sau pentru o prelucrare ulterioara.
811201 brichetator carbune
811202 distilator la prepararea carbunelui
811203 operator la prepararea minereurilor
811204 operator la sfaramarea minereurilor
811205 prajitor minereu
811206 prelucrator mica
811207 spalator la prepararea carbunilor
811208 flotator la prepararea carbunilor
811209 separator la prepararea carbunilor
811210 morar la masini de maruntit roci
811211 tocator la masini de maruntit roci
811212 concasorist
811213 operator mineralurg

8113 Operatori la instalatii de foraj si sonde de extractie a titeiului
Operatorii la instalatii de foraj si sonde de extractie a titeiului se ocupa cu reglarea, asamblarea si actionarea utilajelor (instalatiilor) de foraj si a echipamentelor similare pentru saparea puturilor, extragerea minereurilor, lichidelor si gazelor sau pentru diverse alte scopuri.
811301 operator extractie titei
811302 sondor la foraj manual
811303 operator-prospector lucrari geologice si geofizice
811304 operator transport pe conducte singulare gaze
811305 operator extractie gaze
811306 operator extractie titei in subteran
811307 operator extractie sare in salina
811308 operator masuratori speciale sonde
811309 operator lucrari speciale sonde
811310 sondor la forajul mecanizat si reparatii sonde
811311 sondor la interventii de sonde
811312 sondor la punerea in productie
811313 primitor-preparator produse fluide
811314 operator flotare produse fluide

8114 Operatori la masini de preparare a cimentului, rocilor si altor produse minerale
Operatorii la masinile de preparare a cimentului, rocilor si altor produse minerale actioneaza si supravegheaza masinile (instalatiile) pentru fabricarea si finisarea prefabricatelor din beton, bitum si produse din piatra si pregatirea pietrei pentru constructii.
811401 cuptorar lianti
811402 fasonator produse din azbociment
811403 finisor produse din azbociment
811404 morar lianti
811405 preparator pasta de azbociment
811406 tratamentist produse din azbociment
811407 operator la impregnarea produselor hidroizolatoare
811408 masinist pentru prefabricate din beton si beton armat
811409 operator la fabricarea vatei si produselor din vata minerala
811410 confectioner garnituri din azbest

812 Operatori la instalatiile de prelucrare si finisare a metalelor
Operatorii la instalatiile de prelucrare si finisare a metalelor opereaza, actioneaza si supravegheaza masinile (instalatiile) si echipamentele de comanda cu o unica functie, utilizate pentru a controla transformarea, prelucrarea si finisarea minereurilor si metalelor.

8121 Operatori la instalatiile de prelucrare a metalelor
Operatorii la instalatiile de prelucrare a metalelor actioneaza, monitorizeaza, regleaza si intretin masinile (instalatiile) si echipamentele cu functia unica de prelucrare si transformare a minereurilor, precum si pentru a imbunatati, cali, lamina si extruda metalele.
812101 cocsar
812102 furnalist
812103 otelar
812104 pregatitor materiale de sarje
812105 melanjorist
812106 operator oxizi de plumb
812107 dezbatator lingouri
812108 metalurgist pulberi din oxid de fier
812109 curatitor lingouri
812110 preparator la concentratele miniere
812111 topitor la concentrate miniere
812112 rafinator metale neferoase
812113 electrometalurgist
812114 conditioner-finisor
812115 turnator fonta
812116 granulator zgura
812117 epurator gaze
812118 masinist suflante
812119 pregatitor de sarje
812120 dozator la producerea aglomeratului
812121 aglomeratorist
812122 masinist exhaustor
812123 operator separare magnetica
812124 laminator semifabricate, profiluri tabla si platbanda
812125 laminator, presator tevi plumb
812126 topitor, turnator metale pretioase
812127 laminator sarma
812128 laminator tabla subtire
812129 laminator de bandaje si discuri
812130 laminator de tevi
812131 laminator pe laminoare continue
812132 laminator de benzi la rece
812133 presator de tevi la cald si profiluri prin extruziune
812134 alimentator-incalzitor de materiale
812135 operator la cuptoare si instalatii pentru turnarea si laminarea metalelor
812136 laminator
812137 termist-tratamentist de produse brute, forjate, turnate sau laminate
812138 termist tratamentist de piese semifabricate, finite
812139 calitor prin inductie sau cu flacara
812140 calitor scule
812141 termist-tratamentist
812142 operator la instalatii de tratament termic cu procesare
812143 operator la pregatirea sarjelor pentru tratament termic
812144 finisor laminate si trefilate
812145 decapator
812146 regulator tevi
812147 trefilator, tragator

8122 Operatori la instalatiile de finisare si tratare chimica a suprafetelor metalice
Operatorii la instalatiile de finisare si tratare chimica a suprafetelor metalice actioneaza si supravegheaza echipamentele care finiseaza si acopera cu metal articole sau parti (componente), pentru a le asigura o rezistenta imbunatatita la coroziune si uzura (abraziune), in scopuri decorative ori pentru a le transmite proprietatile electrice sau magnetice.
812201 galvanizator
812202 metalizator prin pulverizare
812203 metalizator prin cufundare in metal topit
812204 confectioner protectii si obiecte anticorozive
812205 emailator
812206 operator la confectionarea materialelor electroizolante
812207 matisor cabluri
812208 metalizator-termist
812209 arzator email
812210 emailator insigne si decoratii
812211 emailator firme si decoruri
812212 emailator prin pudrare
812213 emailator prin pulverizare
812214 preparator email
812215 emailator prin imersiune
812216 acoperitor metale
812217 poleitor filiere
812218 protejator conductori cabluri si condensatori statici de forta
812219 confectioner izolatii la conductori electrici
812220 confectioner mantale de plumb prin presare la cabluri
812221 confectioner toroane si cablaje la conductori electrici
812222 pregatitor seturi de cabluri electrice pentru autotrac si accesorii
812223 preparator electrolit si amestec depolarizator
812224 confectioner si legator depolarizator
812225 asamblator elemente si baterii galvanice
812226 confectioner de elemente galvanice
812227 confectioner celule de electroliza

813 Operatori la masini si instalatii destinate fabricarii produselor chimice si fotografice
Operatorii la masinile si instalatiile destinate fabricarii produselor chimice si fotografice actioneaza si supravegheaza masinile care proceseaza o varietate de produse chimice si alte ingrediente pentru fabricarea produselor farmaceutice, produselor pentru toaleta, explozivilor, produselor fotografice sau altor produse chimice.

8131 Operatori la masini si instalatii destinate fabricarii produselor chimice
Operatorii la masinile si instalatiile destinate fabricarii produselor chimice actioneaza si supravegheaza utilajele care amesteca, prelucreaza si ambaleaza o gama larga de produse chimice.
813101 operator la masini de macinare fina (produse chimice)
813102 operator la masini de fragmentare (produse chimice)
813103 operator la masini de amestecare (produse chimice)
813104 operator la instalatii de ardere
813105 uscator in industria chimica
813106 preparator in industria chimica
813107 sinterizator
813108 operator la fabricarea sticlei
813109 impaslitor panza sticla
813110 filator fibre sticla
813111 preparator amestec si topitor sticla
813112 operator poliesteri armati cu fibra de sticla
813113 extractorist in chimie
813114 fermentator in chimie
813115 concentrator-purificator in chimie
813116 extractorist uleiuri volatile naturale si colesterina
813117 operator chimist la producerea compusilor organici ai sulfului si ingrasamintelor fosfatice
813118 distilator in industria chimica
813119 operator chimist la producerea diverselor produse anorganice
813120 operator chimist la fabricarea lacurilor, vopselelor si uleiurilor
813121 operator chimist la fabricarea colorantilor
813122 operator la obtinerea produselor din spume poliuretanice si latex
813123 operator chimist la producerea compusilor anorganici ai azotului si ingrasamintelor azotoase
813124 operator lacuri electroizolante
813125 preparator lacuri, vopsele, paste de fludor folosite la aparataj electric
813126 operator chimist la chimizarea gazelor de rafinarie
813127 operator cracare, deformare si fabricare bitum
813128 operator chimist la fabricarea altor produse organice
813129 operator chimist la chimizarea gazului de cocs
813130 producator de fire si fibre sintetice
813131 operator la fabricarea pieii sintetice
813132 preparator ferodouri
813133 finisor universal ferodouri
813134 operator la fabricarea glicerinei si acizilor grasi
813135 operator la fabricarea sapunurilor
813136 operator la produse odorante sintetice
813137 operator la fabricarea detergentilor
813138 operator chimist la produsele farmaceutice si chimice pure
813139 preparator benzi cauciucate si compozitii emplastre
813140 preparator prafuri de spalat si curatat
813141 preparator la prepararea produselor cosmetice si de parfumerie
813142 preparator ser vaccin
813143 conditioner finisor produse explozive
813144 confectioner fitile
813145 confectioner produse pirotehnice
813146 nitrator
813147 pregatitor la produse explozive
813148 preparator la produse explozive
813149 confectioner cartuse de vanatoare
813150 operator la tragere si munitie
813151 operator la pregatirea, conservarea si ambalarea armamentului si munitiei
813152 pregatitor, completator de echipamente tehnice si SDV-uri
813153 delaborator munitie
813154 operator la producerea sodei si produselor clorosodice
813155 operator la fabricarea altor produse chimice

8132 Operatori la masini si instalatii destinate fabricarii produselor fotografice
Operatorii la masinile si instalatiile destinate fabricarii produselor fotografice actioneaza si supravegheaza echipamentele care produc filme si hartie fotografica si care proceseaza prin expunere filmele fotografice si realizeaza fotografii.
813201 fotoceramist
813202 fotocopist
813203 fotopoligraf
813204 fotoreproducator
813205 montator filme
813206 retusor clisee
813207 pregatitor hartie fotosensibila
813208 operator la fabricarea filmelor fotografice

814 Operatori la masini si utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic si hartie
Operatorii la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic si hartie actioneaza si supravegheaza masinile (utilajele) de malaxat si amestecare a cauciucului si a compusilor din cauciuc, care produc diferite componente si produse din cauciuc natural si sintetic si din materiale plastice sau produc produse diferite din hartie, carton si materiale similare.

8141 Operatori la masini si utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc
Operatorii la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din cauciuc actioneaza si monitorizeaza masinile (utilajele) de malaxat si amestecare a cauciucului si a compusilor din cauciuc si produc diferite componente si produse din cauciuc natural si sintetic, cum ar fi incaltaminte turnata in tipar, articole casnice, materiale izolante, accesorii industriale sau anvelope.
814101 preparator la confectionarea produselor industriale din cauciuc
814102 pregnator prize tehnice si banda izolatoare
814103 confectioner de produse industriale din cauciuc
814104 vulcanizator de produse industriale din cauciuc
814105 finisor-reparator de produse industriale din cauciuc
814106 operator la prelucrarea cauciucului
814107 confectioner garnituri de etansare din cauciuc
814108 finisor incaltaminte si articole tehnice din cauciuc
814109 calandror la finisarea cauciucului
814110 pregatitor regenerare cauciuc
814111 devulcanizator regenerare cauciuc
814112 rafinator regenerare cauciuc
814113 dozator prelucrare cauciuc
814114 impregnator produse din cauciuc
814115 profilator produse din cauciuc
814116 stantator piese pentru incaltaminte din piele si cauciuc
814117 cusator piese la incaltaminte din cauciuc
814118 vulcanizator piese din cauciuc la prese
814119 vulcanizator la autoclava
814120 preparator cauciuc electroizolant
814121 valtar cauciuc electroizolant
814122 masinist la confectionarea materialelor electroizolante impregnate
814123 masinist la confectionarea materialelor electroizolante stratificate (mica)
814124 masinist la confectionarea foliilor de cauciuc electroizolante
814125 presator-formator materiale stratificate, pregnator prize tehnice si banda izolatoare
814126 conditioner-finisor produse din cauciuc
814127 croitor pentru incaltaminte si articole tehnice din cauciuc
814128 pregatitor pentru incaltaminte si articole tehnice din cauciuc
814129 preparator placi de etansare comprimate
814130 operator fabricarea si prelucrarea polimerilor

8142 Operatori la masini si utilaje pentru fabricarea produselor din plastic
Operatorii la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din plastic actioneaza si supravegheaza masinile si utilajele de malaxat si amestecare a compusilor pentru a obtine materiale plastice si care fabrica diferite componente si articole din plastic.
814201 preparator mase plastice
814202 valtar calandru mase plastice
814203 operator la prelucrarea maselor plastice
814204 presator mase plastice
814205 finisor-asamblator obiecte din mase plastice
814206 creator, modelier mase plastice
814207 operator la confectionarea discurilor fonografice
814208 operator sudare tevi si fitinguri din polietilena de inalta densitate PEHD
814209 operator mase plastice
814210 operator masini de termoformatare

8143 Operatori la masini si utilaje pentru fabricarea produselor din hartie
Operatorii la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din hartie actioneaza si supravegheaza masinile (utilajele) care produc cutii, plicuri, pungi si alte obiecte din hartie, carton si materiale similare.
814301 cartonagist
814302 operator la masina de laminat

815 Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor si articolelor din textile, blanuri si piele
Operatorii la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor si articolelor din textile, blanuri si piele actioneaza si supravegheaza diverse tipuri de utilaje care pregatesc, prelucreaza si trateaza fibrele, firele, pielea, blana; produc, modifica si repara incaltamintea, articolele de imbracaminte si fabrica sau curata materialele textile ori blana si articolele din piele.

8151 Operatori la masini si utilaje de filatura
Operatorii la masinile si utilajele de filatura actioneaza si supravegheaza masinile care pregatesc fibrele si fileaza, rasucesc si infasoara firele din fibre textile naturale. Acestea rasucesc doua sau mai multe fire pentru obtinerea unor fire mai rezistente si trateaza materialele textile pentru a le face compacte si rezistente la apa.
815101 decapsulator
815102 decuscutor
815103 topitor in si canepa
815104 melitator in si canepa
815105 innobilator in si canepa
815106 scuturator in si canepa
815107 lucrator in bataje (batator)
815108 destramator
815109 carbonizator textile
815110 scuturator
815111 pregatitor amestecuri in filaturi
815112 cardator
815113 laminator benzi din fibre
815114 pieptanator
815115 zdrobitor si uleiator textile
815116 operator masini puitoare
815117 formator manusi fibre liberiene
815118 montator la lipit ace
815119 curatitor-slefuitor garnituri carde
815120 cilindror in filaturi
815121 disponent in filaturi
815122 pregatitor gogosi de matase (fierbator)
815123 prelucrator fire de matase din gogosi (filator)
815124 innodator fire de matase naturala
815125 finisor fire de matase naturala
815126 prelucrator deseuri gogosi de matase naturala

8152 Operatori la masini de tesut si tricotat
Operatorii la masinile de tesut si tricotat actioneaza si supravegheaza masinile de tesut si tricotat care prelucreaza firele in produse tesute, netesute si tricotate, cum ar fi stofe, dantele, covoare, franghii, tesaturi pentru uz industrial, pasmanterie si articole de imbracaminte tricotate, sau care cos si brodeaza tesaturi.
815201 operator la masini de tricotat rectiliniu
815202 operator la deservirea razboaielor de tesut
815203 snuruitor Jaqard
815204 operator la masini de tricotat circular
815205 operator sculuitor
815206 operator canelator
815207 operator la masini de urzit
815208 operator incheietor fire
815209 operator navaditor, lipitor, innodator fire
815210 operator bobinator-dublator
815211 operator batirator fire
815212 operator rasucitor fire
815213 paslitor
815214 confectioner polizoare din pasla

8153 Operatori la masini si utilaje pentru industria confectiilor
Operatorii la masinile si utilajele pentru industria confectiilor actioneaza si supravegheaza masinile de cusut care fabrica, repara, tes si restaureaza materiale textile, articole de imbracaminte din blana, piele si materiale sintetice sau brodeaza desene decorative (ornamentale) pe confectii ori alte materiale. Acestia actioneaza masinile care fac gauri pentru nasturi si masinile de gaurire pentru capse si coasere in jurul gaurilor si a nasturilor pe articolele de imbracaminte.
815301 operator confectioner industrial imbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice
815302 operator confectii imbracaminte din piele si inlocuitori
815303 operator la confectionarea industriala a imbracamintei din blana
815304 operator la confectionarea industriala a manusilor din piele
815305 incadrator confectii
815306 rihtuitor confectii
815307 pregatitor-lansator confectii
815308 spanuitor confectii
815309 taietor confectii

8154 Operatori la masini de curatat, albit si vopsit materiale textile
Operatorii la masini de curatat, albit si vopsit materiale textile actioneaza si supravegheaza masinile care albesc, vopsesc sau efectueaza alte tratamente firelor, fibrelor ori stofelor.
815401 operator gazator textile
815402 operator descleietor textile
815403 operator degamator textile
815404 operator spalator textile
815405 operator albitor textile
815406 operator fierbator textile
815407 operator mercerizator textile
815408 operator pregatitor chimicale in industria textila
815409 operator vopsitor textile
815410 operator imprimeur textile
815411 confectioner sabloane si cilindri de imprimat
815412 operator apretor textile
815413 operator calandor-govrator textile
815414 operator impregnator textile
815415 operator decator
815416 operator presator tesaturi textile (storcator textile)
815417 operator fixator textile
815418 operator piuar
815419 operator scamosetor
815420 operator tunsator textile
815421 operator curatitor chimic
815422 operator metrar-volator-dublator textile
815423 operator taietor textile
815424 operator uscator textile
815425 operator ingreunator matase naturala
815426 naphtolator la imprimerie
815427 vaporizator la imprimerie
815428 confectioner sabloane la imprimerie
815429 presator axe la cilindrul de imprimat
815430 operator universal – spalator textile si curatitor chimic

8155 Operatori la masini pentru tratarea blanurilor si pieilor
Operatorii la masinile pentru tratarea blanurilor si pieilor actioneaza si supravegheaza diferite masini care pregatesc pielea sau trateaza pielea cu blana ori lana. Acestia razuiesc, curata, tabacesc, lustruiesc si vopsesc pieile brute pentru a produce materii prime din piele si blanuri finisate.
815501 operator cenuseritor
815502 operator tabacitor mineral argasitor
815503 operator tabacitor vegetal
815504 operator finisor mineral
815505 operator finisor vegetal
815506 operator argasitor
815507 operator sortator in industria pielariei
815508 vopsitor imbracaminte din blana

8156 Operatori la masini si utilaje din industria incaltamintei
Operatorii la masinile si utilajele din industria incaltamintei actioneaza si supravegheaza masinile care produc si repara incaltamintea standard sau speciala, gentile de mana si alte accesorii, confectionate, in principal, din piele.
815601 operator la prepararea talpii de incaltaminte din fibre
815602 operator la confectionarea industriala a articolelor din cauciuc si textile cauciucate
815603 croitor-stantator piese incaltaminte
815604 pregatitor piese incaltaminte
815605 cusator piese din piele si inlocuitori
815606 tragator fete pe calapod
815607 talpuitor industrial
815608 finisor incaltaminte

8157 Operatori la masini de spalat
Operatorii la masinile de spalat actioneaza masinile de spalat, de curatare chimica, de calcat si masinile de tratare a tesaturilor din spalatoriile si unitatile de curatare chimica.

8159 Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor si articolelor din textile, blanuri si piele neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza cuprinde operatorii la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor si articolelor din textile, blanuri si piele neclasificati in alta parte in grupa minora 815 – Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor si articolelor din textile, blanuri si piele. De exemplu, grupa de baza include pe cei care lucreaza in actionarea si supravegherea masinilor care fabrica palarii, corturi, saltele sau diverse articole, cum ar fi impletituri ori alte ornamente.
815901 operator la confectionarea industriala a palariilor
815902 croitor confectii industriale din blana
815903 operator la confectionarea industriala a articolelor de sport si protectie, din piele si inlocuitori
815904 cusator confectii industriale din blana
815905 pregatitor confectii industriale din blana
815906 finisor confectii industriale din blana
815907 operator textile netesute

816 Operatori la masinile pentru fabricarea produselor alimentare si a altor produse similare
Operatorii la masinile pentru fabricarea produselor alimentare si a altor produse similare actioneaza si supravegheaza masinile utilizate la sacrificarea animalelor, transarea carnii, coacerea, congelarea, incalzirea, macinarea, amestecarea si alte procese de preparare a produselor alimentare, bauturilor si frunzelor de tutun.

8160 Operatori la masinile pentru fabricarea produselor alimentare si a altor produse similare
Operatorii la masinile pentru fabricarea produselor alimentare si a altor produse similare actioneaza si supravegheaza masinile utilizate la sacrificarea animalelor, transarea carnii, coacerea, congelarea, incalzirea, macinarea, amestecarea si alte procese de preparare a produselor alimentare, bauturilor si frunzelor de tutun.
816001 operator la prepararea conservelor din carne, peste si in amestec legume si peste
816002 operator la valorificarea subproduselor de abator
816003 tripier
816004 preparator peste, raci, broaste in cherhanale si oficii
816005 preparator faina din peste
816006 topitor grasimi comestibile si de uz industrial
816007 operator la fabricarea mezelurilor
816008 colector si sortator par
816009 preparator ulei de copite
816010 colector si preparator faina, sange, carne, oase
816011 curatitor piei
816012 valorificator glande
816013 preparator pepsina, cheag
816014 matar
816015 operator la prepararea branzeturilor
816016 operator la prepararea produselor lactate
816017 operator centru de racire lapte
816018 operator la fabricarea untului
816019 preparator conserve lapte si lactoza
816020 morar
816021 operator la fabricarea nutreturilor combinate
816022 preparator boia de ardei
816023 preparator mustar
816024 preparator extracte, arome si esente
816025 decorticator crupe
816026 operator la prepararea produselor zaharoase
816027 operator la fabricarea produselor fainoase
816028 preparator inghetata
816029 operator la fabricarea biscuitilor
816030 preparator napolitane
816031 operator la fabricarea uleiurilor vegetale
816032 operator la fabricarea conservelor din legume sau fructe
816033 operator la fabricarea zaharului
816034 conditioner miere
816035 preparator de produse apicole
816036 preparator surogate cafea
816037 operator la conditionarea si prelucrarea plantelor medicinale
816038 operator la fermentarea tutunului si fabricarea produselor din tutun
816039 preparator halva
816040 operator la prepararea bauturilor alcoolice si racoritoare
816041 operator la fabricarea berii
816042 operator la fabricarea maltului
816043 operator la fabricarea spirtului si drojdiei de panificatie
816044 vinificator-pivnicer
816045 fermentator otet
816046 operator la fabricarea glucozei
816047 preparator bauturi racoritoare
816048 preparator rachiuri industriale si lichioruri
816049 distilator rachiuri naturale
816050 operator la fabricarea amidonului si dextrinei
816051 preparator coniac
816052 preparator vermut
816053 preparator sampanie

817 Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului si fabricare a hartiei
Operatorii la instalatiile de prelucrare a lemnului si fabricare a hartiei supravegheaza, actioneaza si controleaza echipamentele automate utilizate la taierea lemnului si prelucrarea cherestelei, furnirului, fabricarea placajelor, precum si la alte procese de prelucrare a lemnului pentru o utilizare ulterioara. Operatorii la masinile de fabricat celuloza actioneaza si supravegheaza diferite tipuri de masini si echipamente de prelucrare pentru producerea de celuloza.

8171 Operatori la instalatiile de fabricare a celulozei si hartiei
Operatorii la instalatiile de fabricare a celulozei si hartiei actioneaza si supravegheaza masinile multifunctionale de control al proceselor industriale si echipamentele de prelucrare ce controleaza procesarea lemnului, celulozei si a altor materiale din celuloza.
817101 pregatitor lemn, stuf, paie
817102 preparator pasta
817103 fierbator-spalator celuloza, hartie
817104 albitor pasta hartie
817105 confectioner tambur filigranare
817106 masinist la deshidratare pasta hartie
817107 finisor hartie, carton, mucava
817108 confectioner produse igienico-sanitare

8172 Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului
Operatorii la instalatiile de prelucrare a lemnului actioneaza si controleaza echipamentele automatizate utilizate la taierea lemnului pentru prelucrarea cherestelei, furnirului si fabricarea placajelor, precum si la alte procese de prelucrare a lemnului pentru o utilizare ulterioara.
817201 confectioner rondele din pluta
817202 confectioner bastoane din pluta
817203 confectioner colaci si centuri de salvare
817204 masinist la masina de taiat straifuri si dopuri din pluta
817205 masinist la masina de zdrobit si macinat pluta
817206 confectioner placi izolatoare
817207 aburitor pluta
817208 pregatitor lemn aschietor
817209 pregatitor aschii
817210 incleietor placi aglomerate
817211 formator presator placi brute
817212 formator finisor placi
817213 tocatorist-defibratorist
817214 filtrator-deshidratorist
817215 presator PFL
817216 tratamentist PFL
817217 formator PFL
817218 impregnator la innobilare PFL
817219 fasonator-sortator filme
817220 presator la innobilare PFL
817221 formator la innobilare PFL
817222 finisor la innobilare PFL
817223 pregatitor PFL si hartie pentru filme
817224 gaterist la taiat busteni
817225 taietor la ferastrau panglica
817226 fasonator cherestea
817227 desenator-insemnator cherestea
817228 decupator furnire
817229 derulatorist
817230 fasonator-uscator furnire
817231 frezor-imbinator furnire tehnice
817232 presator produse stratificate
817233 formator slefuitor produse stratificate
817234 preparator PPF
817235 miezuitor panele si placi celulare
817236 operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri

818 Alti operatori la masini si utilaje
Aceasta grupa de baza include operatorii la masinile si utilajele fixe neclasificati in alta parte in subgrupa majora 81 – Operatori la masini si instalatii. De exemplu, grupa de baza include operatorii masinilor care fabrica cabluri si franghii innadite.

8181 Operatori la utilaje pentru fabricarea produselor din sticla si ceramica
Operatorii la utilajele pentru fabricarea produselor din sticla si ceramica actioneaza si supravegheaza cuptoarele, furnalele si alte masini si echipamente utilizate la fabricarea sticlei, ceramicii, portelanului, tiglei sau caramizilor. Acestia actioneaza masinile pentru reglarea temperaturii, calirea si decorarea obiectelor din sticla si ceramica.
818101 topitor sticla
818102 prelucrator de topituri la semiautomate
818103 prelucrator de topituri la instalatii de tras tevi
818104 prelucrator de tuburi si baghete
818105 cuptorar recoacere sticla
818106 confectioner termosuri
818107 taietor produse din sticla
818108 slefuitor produse din sticla
818109 arzator produse din sticla
818110 sablator produse din sticla
818111 argintar produse din sticla
818112 operator la instalatii automate pentru prepararea amestecului
818113 operator la instalatii automate pentru prelucrarea topiturii de sticla
818114 operator la prelucrarea tuburilor din sticla
818115 operator la masini de inscriptionat
818116 prelucrator fire si tesaturi din fire de sticla
818117 operator la instalatii de tras si laminat geam
818118 turnator geam
818119 preparator vata de sticla
818120 taietor geam
818121 slefuitor/sablator geam
818122 securizator geam
818123 pregatitor de materii prime pentru producerea sticlei
818124 strungar produse ceramice
818125 cuptorar ceramica fina si decor
818126 arzator produse ceramice
818127 operator la fabricarea produselor refractare
818128 operator la fabricarea produselor abrazive
818129 operator la fabricarea produselor din carbune
818130 operator abrazive pe suporti
818131 finisor produse abrazive
818132 granulator/sortator abrazive
818133 cuptorar produse abrazive
818134 preparator-presator abrazive
818135 cuptorar produse refractare
818136 formator produse refractare
818137 preparator-presator produse din carbune
818138 cuptorar produse din carbune
818139 finisor produse din carbune
818140 prelucrator produse ceramice prin extrudare
818141 discuitor de produse ceramice la masini
818142 prelucrator produse ceramice prin injectare
818143 armator de izolatori electrici (prelucrator produse electrotehnice)

8182 Fochisti la masini cu abur si cazane
Fochistii la masinile cu abur si cazane intretin si actioneaza diferitele tipuri de masini cu abur, cazane, turbine si echipamente auxiliare care furnizeaza energie si alte servicii utilitare pentru cladirile comerciale, industriale si institutionale, pe santiere si la bordul navelor sau vaselor autopropulsate.
818201 fochist locomotiva cu abur
818202 fochist la masini cu abur
818203 masinist la instalatii pentru incalzit tren
818204 fochist pentru cazane de abur si de apa fierbinte
818205 ajutor fochist
818206 fochist pentru cazane mici de abur
818207 fochist la cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune
818208 fochist pentru cazane conduse de calculator

8183 Operatori la masinile de ambalat, imbuteliat si etichetat
Operatorii la masinile de ambalat, imbuteliat si etichetat actioneaza si supravegheaza masinile care cantaresc, ambaleaza si eticheteaza diverse produse sau umplu diferite recipiente cu produse.
818301 masinist la masini de ambalat
818302 operator la masina de etichetat

8189 Operatori la masini si utilaje neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza include operatorii la utilajele si masinile fixe neclasificati in alta parte in subgrupa majora 81 – Operatori la masini si instalatii. De exemplu, grupa de baza include operatorii masinilor care fabrica cabluri si funii innadite.
818901 operator la roboti industriali
818902 operator la tratarea si epurarea apelor uzate
818903 operator instalatie de sortare si reciclare deseuri menajere si asimilabile
818904 operator generatoare terestre sonice si cu agent activ de insamantare
818905 operator punct de lansare
818906 pompagiu
818907 compresorist
818908 operator montaj linii automate

82 Asamblori
Asamblorii se ocupa cu asamblarea pieselor sau componentelor prefabricate pentru a forma subansamble, produse si echipamente, in conformitate cu procedurile stabilite.
Produsele asamblate pot fi mutate de la un lucrator la altul de-a lungul liniilor de asamblare.

821 Asamblori
Asamblorii se ocupa cu asamblarea pieselor sau componentelor prefabricate pentru a forma subansamble, produse si echipamente, in conformitate cu procedurile stabilite. Produsele asamblate pot fi mutate de la un lucrator la altul de-a lungul liniilor de asamblare.

8211 Asamblori de masini si echipamente mecanice
Asamblorii de masini si echipamente mecanice asambleaza, in conformitate cu procedurile strict stabilite, parti componente ale echipamentelor mecanice, cum ar fi ale motoarelor, autovehiculelor, turbinelor si aeronavelor.
821101 lacatus montator pentru utilaje industriale, de constructii si agricole
821102 pregatitor si montator utilaje tehnologice
821103 montator subansamble
821104 montator aparate aer conditionat
821105 operator calitate flux

8212 Asamblori de echipamente electrice si electronice
Asamblorii de echipamente electrice si electronice se ocupa cu asamblarea sau modificarea, in conformitate cu procedurile stabilite, a componentelor echipamentelor electrice, electromecanice si electronice.
821201 lacatus-montator masini electrice rotative, transformatoare si aparataj electric
821202 confectioner protectie dielectrica pentru acumulatori
821203 morar la prepararea materialelor pentru acumulatori
821204 confectioner gratare si accesorii pentru acumulatori
821205 confectioner placi pentru acumulatori
821206 preparator lesie pentru acumulatori
821207 montator acumulatori
821208 confectioner cabluri si arbori de cabluri
821209 montator-reglor, depanator aparate electronice, telecomunicatii, radio
821210 confectioner tuburi cinescop
821211 montator-reglor, depanator de instalatii de electronica si curenti purtatori
821212 montator-reglor, depanator de aparate radio si TV, redresoare si amplificatoare
821213 confectioner piese radio si semiconductori
821214 confectioner circuite integrate
821215 confectioner scala radio
821216 confectioner circuite imprimate
821217 montator, reglor, testor tehnica de calcul
821218 confectioner lampi fluorescente
821219 confectioner lampi cu vapori de mercur
821220 confectioner lampi cu vapori de sodiu
821221 confectioner becuri
821222 montator electromecanic

8219 Asamblori neclasificati in grupele de baza anterioare
Asamblorii neclasificati in grupele de baza anterioare se ocupa cu asamblarea, in conformitate cu procedurile stabilite, a diferitelor produse care nu includ componente electronice, electrice sau mecanice.
821901 asamblor biciclete
821902 asamblor jucarii
821903 asamblor articole de sport
821904 operator la fabricarea fermoarelor
821905 confectioner de bete, lansete, manere si dopuri pentru unelte de pescuit
821906 confectioner-asamblor articole din lemn
821907 confectioner-asamblor articole din carton
821908 confectioner-asamblor articole din textile
821909 montor articole din piele

83 Conducatori de vehicule si operatori la instalatii si utilaje mobile
Conducatorii de vehicule si operatorii la instalatiile si utilajele mobile conduc trenurile si autovehiculele sau actioneaza si supravegheaza masinile si echipamentele industriale si agricole ori executa sarcini specifice la bordul navelor si al altor ambarcatiuni de apa.

831 Mecanici de locomotiva si asimilati
Mecanicii de locomotiva si asimilatii acestora conduc sau asista la conducerea locomotivelor pentru transportul de pasageri si de marfa, isi asuma raspunderea si iau masuri de protectie a trenurilor de marfa in timpul calatoriilor, controleaza circulatia traficului feroviar prin actionarea semnalelor, asigura deplasarea materialului rulant si a trenurilor in statiile de triaj, pregatesc trenurile de tractiune (pentru remorcare) in mine si dirijeaza/controleaza circulatia acestora.

8311 Mecanici de locomotiva
Mecanicii de locomotiva conduc sau asista la conducerea locomotivelor pentru transportul de pasageri si de marfuri.
831101 mecanic locomotiva si automotor
831102 mecanic ajutor locomotiva si automotor
831103 conducator autodrezina
831104 mecanic conducator vagon motor de rectificare a liniei aeriene
831105 mecanic locomotiva si rama electrica metrou
831106 mecanic ajutor locomotiva si rama electrica metrou

8312 Franari, acari si agenti de manevra
Franarii, acarii si agentii de manevra isi asuma raspunderea si iau masuri de protectie a trenurilor de marfa in timpul calatoriilor, controleaza circulatia traficului feroviar prin actionarea semnalelor, asigura deplasarea materialului rulant si a trenurilor in statiile de triaj, pregatesc trenurile pentru tractiune (remorcare) in mine si dirijeaza/controleaza circulatia acestora.
831201 franar
831202 manevrant vagoane
831203 sef manevra
831204 acar
831205 sef tren
831206 paznic bariera
831207 revizor ace

832 Conducatori autovehicule
Conducatorii de autovehicule conduc motociclete, triciclete cu motor, autoturisme sau microbuze/camionete pentru transportul pasagerilor, materialelor sau marfurilor.

8321 Conducatori de motociclete
Conducatorii de motociclete conduc motociclete sau triciclete cu motor echipate pentru a transporta materiale, marfuri sau pasageri.
832101 conducator de motocicleta
832102 conducator de motoscuter

8322 Soferi de autoturisme si camionete
Soferii de autoturisme si camionete conduc autoturisme si camionete pentru a transporta pasageri, corespondenta sau marfuri.
832201 sofer de autoturisme si camionete
832202 sofer autosanitara
832203 sofer autoambulanta
832204 pilot incercare auto

833 Conducatori de masini de mare tonaj si autobuze
Conducatorii de masini de mare tonaj si autobuze conduc masini de mare tonaj, autocamioane, autobuze sau tramvaie pentru a transporta marfuri, solutii lichide, materiale grele, corespondenta ori pasageri.

8331 Soferi de autobuze si tramvaie
Soferii de autobuze si tramvaie conduc autobuze sau tramvaie pentru a transporta pasageri, corespondenta ori marfuri.
833101 sofer autobuz
833102 conducator troleibuz
833103 conducator tramvai (vatman)

8332 Soferi de autocamioane si masini de mare tonaj
Soferii de autocamioane si masini de mare tonaj conduc autovehicule grele pentru a transporta marfuri, solutii lichide si materiale grele pe distante scurte sau lungi.
833201 sofer autocamion/masina de mare tonaj
833202 sofer transport valori bancare
833203 lucrator operativ pentru autocontainere
833204 conducator autospeciala
833205 camionagiu

834 Operatori la instalatii si utilaje mobile
Operatorii la instalatiile si utilajele mobile conduc, actioneaza si supravegheaza instalatiile si echipamentele motorizate cu destinatie speciala utilizate pentru curatarea sau pregatirea terenului, excavarea, transportarea si imprastierea de pamant, piatra si materiale similare, ridicarea si mutarea de obiecte grele.

8341 Operatori de masini agricole si forestiere
Operatorii de masini agricole si forestiere conduc, actioneaza si supravegheaza unul sau mai multe tipuri de masini si echipamente mobile motorizate cu destinatie speciala utilizate in activitatile agricole, horticole si forestiere.
834101 tractorist
834102 combiner agricol
834103 motorist la motoagregate si masini in silvicultura
834104 mecanic de exploatare in cultura mare
834105 mecanic de exploatare in zootehnie
834106 operator la colectatul si manipulatul lemnului

8342 Conducatori de masini si utilaje terasiere
Conducatorii de masini si utilaje terasiere conduc masini si utilaje folosite la excavarea, nivelarea si consolidarea pamantului sau a materialelor similare.
834201 masinist la masini pentru terasamente (ifronist)
834202 masinist la instalatiile de preparat si turnat beton si mixturi asfaltice
834203 masinist la masini cale mecanizare usoara si grea
834204 operator la utilaje de forjat dirijat
834205 operator la utilaje de reabilitari conducte subterane
834206 operator la utilaje pentru subtraversari

8343 Conducatori de macarale, poduri mobile, lifturi subterane si asimilati
Conducatorii de macarale, poduri mobile, lifturi subterane si asimilatii acestora actioneaza si supravegheaza macaralele fixe si mobile si alte echipamente de ridicat.
834301 macaragiu
834302 masinist pod rulant
834303 funicularist
834304 macaragiu macarale plutitoare
834305 sofer automacaragiu
834306 supraveghetor statie senal navigabil
834307 funicularist, funiculare pasagere
834308 mecanizator (muncitor portuar)
834309 liftier
834310 docher
834311 sef echipa docheri
834312 docher instalatii de incarcare/descarcare la bordul navei si cheu
834313 docher-amarator
834314 docher-mecanizator
834315 macaragiu portuar

8344 Operatori la instalatiile de transport marfuri paletizate
Operatorii la instalatiile de transport marfuri paletizate actioneaza si supravegheaza motostivuitoarele sau vehiculele similare pentru transportul, ridicarea si stivuirea paletilor cu marfa.
834401 masinist la masini mobile pentru transporturi interioare
834402 masinist la alte masini fixe de transport pe orizontala si verticala
834403 stivuitorist
834404 tractorist portuar
834405 conducator autotrailer
834406 conducator autoincarcator portuar
834407 stivuitorist portuar

835 Marinari, navigatori si asimilati
Marinarii, navigatorii si asimilatii acestora efectueaza sarcini specifice la bordul navelor si sarcini similare la bordul altor ambarcatiuni de apa.

8350 Marinari, navigatori si asimilati
Marinarii, navigatorii si asimilatii acestora efectueaza sarcini specifice la bordul navelor si sarcini similare la bordul altor ambarcatiuni de apa.
835001 marinar, pilot naval, barjist
835002 observator far maritim si statie semnal de ceata
835003 marinar legator
835004 conducator ambarcatiuni agrement pe ape interioare
835005 pontonier feribot
835006 servator far maritim si statie semnal de ceata
835007 conducator de salupa maritima/fluviala
835008 timonier maritim/fluvial
835009 motopompist

9 Muncitori necalificati
Muncitorii necalificati executa sarcini simple si de rutina care necesita folosirea uneltelor manuale si depunerea unui efort fizic considerabil.

91 Personal casnic si de serviciu
Personalul casnic si de serviciu executa diferite sarcini in gospodarii private, hoteluri, birouri, spitale si alte unitati, precum si in aeronave, vagoane de trenuri, tramvaie si vehicule similare, cu scopul de a pastra interioarele, mobilierul si accesoriile curate, spala si calca manual articolele de imbracaminte si materialele textile.

911 Personal casnic si de serviciu la hoteluri si birouri
Personalul casnic si de serviciu la hoteluri si birouri matura, aspira praful, curata, lustruieste, ingrijeste si spala lenjeria de uz casnic, cumpara rezerve de uz casnic, efectueaza diferite sarcini cu scopul de a mentine curatenia si ordinea interioarelor si mobilierului hotelurilor, birourilor si a altor unitati, precum si in aeronave, trenuri, autobuze si vehicule similare.

9111 Personal casnic pentru curatenie si alte servicii (menajere)
Personalul casnic pentru curatenie si alte servicii matura, aspira praful, curata, lustruieste, spala si ingrijeste lenjeria de uz casnic, cumpara rezerve de uz casnic, prepara alimente, serveste masa si efectueaza diferite alte sarcini domestice.
911101 menajera

9112 Personal de serviciu in birouri, hoteluri si alte institutii
Personalul de serviciu in birouri, hoteluri si alte institutii executa diferite sarcini de curatenie cu scopul de a mentine curate si ordonate interioarele si mobilierul din hoteluri, birouri si alte unitati, precum si in aeronave, trenuri, autobuze si vehicule similare.
911201 femeie de serviciu
911202 ingrijitor spatii hoteliere
911203 lucrator room-service hotel

912 Personal pentru servicii de spalare vehicule, vitrine si geamuri etc.
Personalul pentru servicii de spalare a vehiculelor, vitrinelor si geamurilor curata ferestrele, vitrinele sau alte suprafete ale cladirilor ori vehiculelor, calca si spala manual sau curata chimic lenjeria si alte textile.

9121 Personal pentru servicii de spalat si calcat
Personalul pentru servicii de spalat si calcat se ocupa cu spalarea si calcarea manuala, curatarea chimica a imbracamintei, lenjeriei de pat si a altor textile.
912101 calcatoreasa lenjerie
912102 curatatoreasa lenjerie
912103 spalatoreasa lenjerie
912104 spalator covoare innodate

9122 Personal pentru servicii de spalare vehicule
Personalul pentru servicii de spalare a vehiculelor se ocupa cu spalarea, curatarea si lustruirea vehiculelor.
912201 spalator vehicule

9123 Personal pentru servicii de spalare vitrine si geamuri
Personalul pentru servicii de spalare vitrine si geamuri se ocupa cu spalarea si lustruirea geamurilor si a altor articole din sticla.
912301 spalator vitrine si geamuri

9129 Alti muncitori in servicii pentru curatenie
Alti muncitori in servicii pentru curatenie se ocupa cu curatarea suprafetelor, materialelor si obiectelor, cum ar fi: covoare, pereti, piscine, utilizand echipamente si produse chimice de curatare specializate.

92 Muncitori necalificati in agricultura, silvicultura si pescuit
Muncitorii necalificati in agricultura, silvicultura si pescuit executa sarcini simple si de rutina in productia de culturi si intretinerea efectivelor de animale, se ocupa cu cultivarea si intretinerea gradinilor si parcurilor, exploatarea si ingrijirea (conservarea) padurilor si desfasoara activitati in domeniul acvaculturii si pescuitului.

921 Muncitori necalificati in agricultura, silvicultura si pescuit
Muncitorii necalificati in agricultura, silvicultura si pescuit executa sarcini simple si de rutina in productia de culturi si intretinerea efectivelor de animale, se ocupa cu cultivarea si intretinerea gradinilor si parcurilor, exploatarea si intretinerea padurilor si desfasoara activitati in domeniul acvaculturii si pescuitului.

9211 Muncitori necalificati in culturi vegetale
Muncitorii necalificati in culturi vegetale executa sarcini simple si de rutina in productia de culturi, cum ar fi de fructe, nuci, cereale si legume, in cadrul fermelor.

9212 Muncitori necalificati in cresterea animalelor
Muncitorii necalificati in cresterea animalelor executa sarcini simple si de rutina in productia de animale din ferme, inclusiv pasari de curte si insecte.
921201 ingrijitor animale

9213 Muncitori necalificati in ferme mixte
Muncitorii necalificati in ferme mixte executa sarcini simple si de rutina in productia agricola de culturi vegetale si in cresterea animalelor din ferme.
921301 muncitor manipulare si pregatire furaje
921302 muncitor necalificat in agricultura
921303 vacar

9214 Muncitori necalificati in gradinarit si horticultura
Muncitorii necalificati in gradinarit si horticultura executa sarcini simple si de rutina in activitati de cultivare si intretinere a arborilor (pomilor), arbustilor, florilor si altor plante in parcuri si gradini private, producerea de rasaduri, bulbi si seminte sau cresterea legumelor si florilor utilizand tehnici de cultivare intensive.

9215 Muncitori forestieri necalificati
Muncitorii forestieri necalificati executa sarcini simple si de rutina privind cultivarea si mentinerea padurilor naturale si a plantatiilor forestiere, precum si transportul bustenilor, taierea si doborarea copacilor.
921501 ingrijitor pomi
921502 muncitor necalificat in silvicultura
921503 taietor manual lemn de foc

9216 Muncitori necalificati in pescuit si culturi acvatice
Muncitorii necalificati in pescuit si culturi acvatice executa sarcini simple si de rutina privind cultivarea, capturarea si recoltarea pestelui si a fructelor de mare in acvacultura si in apele interioare, executa activitati de pescuit in ape interioare, de coasta si de mare adancime.
921601 muncitor necalificat in pescuit si vanatoare
921602 muncitor piscicol

93 Muncitori necalificati in industria extractiva, constructii, industria prelucratoare si transporturi
Muncitorii necalificati in industria extractiva, constructii, industria prelucratoare si transporturi efectueaza manual sarcini simple si de rutina in industria extractiva, constructii, industria prelucratoare, transport si operatiuni de depozitare si actionare a vehiculelor si masinilor cu tractiune animala si cu actionare umana.

931 Muncitori necalificati in industria extractiva si constructii
Muncitorii necalificati in industria extractiva si constructii efectueaza manual sarcini simple si de rutina in industria extractiva si exploatarile in cariera, constructii si operatiuni in constructii.

9311 Muncitori necalificati in industria extractiva si exploatarile in cariera
Muncitorii necalificati in industria extractiva si exploatarile in cariera executa sarcini de rutina in cadrul activitatilor din mine si cariere.
931101 muncitor necalificat in mine si cariere
931102 impingator vagoneti

9312 Muncitori necalificati in lucrari publice
Muncitorii necalificati in lucrarile publice executa sarcini de rutina legate de constructia si intretinerea drumurilor, cailor ferate, barajelor si a altor proiecte de lucrari publice.
931201 lucrator la amenajarea terenurilor sportive (amenajator baza sportiva)
931202 ingrijitor spatii verzi
931203 muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje
931204 sapator manual

9313 Muncitori necalificati in constructia de cladiri
Muncitorii necalificati in constructia de cladiri executa sarcini de rutina legate de constructia cladirilor si lucrarile de demolare.
931301 muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet
931302 muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii

932 Muncitori necalificati in industria prelucratoare
Muncitorii necalificati in industria prelucratoare efectueaza manual diverse sarcini in industria prelucratoare, asista la activitatea operatorilor de masini si a asamblorilor si desfasoara activitati de sortare a produselor si de asamblare manuala a componentelor.

9321 Ambalatori
Ambalatorii se ocupa cu cantarirea, ambalarea si etichetarea manuala a materialelor si produselor.
932101 ambalator manual

9329 Muncitori necalificati in industria prelucratoare neclasificati in grupele de baza anterioare
Muncitorii necalificati in industria prelucratoare neclasificati in alta parte asista la activitatea operatorilor de masini si a asamblorilor si efectueaza o varietate de sarcini manuale in industria prelucratoare, exclusiv ambalarea si etichetarea produselor finite.
932901 imbuteliator fluide sub presiune
932902 marcator piese
932903 muncitor necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf si granule
932904 muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide
932905 muncitor necalificat in industria confectiilor
932906 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
932907 lucrator sortator deseuri reciclabile
932908 imbuteliator gaz petrol lichefiat
932909 muncitor in activitatea de gospodarire a spanului
932910 umplutor sifoane
932911 muncitor necalificat in metalurgie

933 Muncitori necalificati in transporturi si depozitarea marfurilor
Muncitorii necalificati in transporturi si depozitarea marfurilor conduc biciclete si vehicule similare, conduc vehicule cu tractiune animala pentru a transporta pasageri sau bunuri, conduc utilaje cu tractiune animala, transporta manual marfuri si bagaje si depoziteaza marfa pe rafturi.

9331 Conducatori de vehicule actionate manual sau de pedale
Conducatorii de vehicule actionate manual sau de pedale conduc biciclete si vehicule similare pentru transportul de pasageri sau de marfuri.
933101 caraus

9332 Conducatori de masini si vehicule cu tractiune animala
Conducatorii de masini si vehicule cu tractiune animala conduc utilaje sau vehicule cu tractiune animala pentru a transporta pasageri sau marfuri, precum si utilaje cu tractiune animala, de obicei, utilizate in agricultura.

9333 Manipulanti de marfa
Manipulantii de marfa indeplinesc sarcini, cum ar fi: de ambalare, transport, incarcare si descarcare a mobilierului si a altor articole de uz casnic sau incarcare si descarcare a navelor si aeronavelor ori transporta si stivuiesc manual marfuri in diverse depozite.
933301 incarcator-descarcator
933302 legator de sarcina
933303 manipulant marfuri
933304 operator transport si distribuire butelii de GPL

933305 muncitor spalare si curatare cisterne
933306 muncitor in serviciile de trafic aerian

9334 Manipulanti de marfuri la raft
Manipulantii de marfuri la raft stocheaza marfurile pe rafturi si in zonele de prezentare si mentin stocul in ordine in supermarketuri si alte magazine de vanzare cu amanuntul sau cu ridicata.

94 Ajutori de bucatari
Ajutorii de bucatari prepara si gatesc la comanda alimente semipreparate sau bauturi, debaraseaza mesele, spala vasele si fac curatenie in bucatarie.

941 Ajutori de bucatari
Ajutorii de bucatari prepara si gatesc la comanda un numar restrans de alimente semipreparate sau bauturi, debaraseaza mesele, spala vasele si fac curatenie in bucatarie.

9411 Ajutori la prepararea produselor alimentare de tip “fast-food”
Ajutorii la prepararea produselor alimentare de tip fast-food prepara si gatesc la comanda o gama limitata de produse alimentare sau bauturi care implica procese simple de pregatire si un numar mic de ingrediente. Acestia pot lua comenzi de la clienti si servesc la tejghea sau la mese.

9412 Debarasatori
Ajutorii in bucatarie debaraseaza mesele, fac curatenie in bucatarie, spala vasele, pregatesc ingredientele si executa alte sarcini pentru a ajuta lucratorii care pregatesc sau servesc alimente si bauturi.
941201 lucrator bucatarie (spalator vase mari)

95 Vanzatori ambulanti si alti prestatori de servicii “la minut” pentru populatie
Vanzatorii ambulanti si alti prestatori de servicii “la minut” pentru populatie vand bunuri, exclusiv produse alimentare pentru consumul imediat, si ofera servicii variate pe strazi si in alte locuri publice, cum ar fi statiile.

951 Prestatori de servicii “la minut” pentru populatie si asimilati
Prestatorii de mici servicii “la minut” pentru populatie si asimilatii acestora asigura o varietate de servicii pe strada si in alte locuri publice, inclusiv curatarea incaltamintei, spalarea geamurilor masinilor, efectuarea unor comisioane, supravegherea unor proprietati, precum si furnizarea de alte servicii la fata locului.

9510 Prestatori de servicii “la minut” pentru populatie si asimilati
Prestatorii de mici servicii “la minut” pentru populatie si asimilatii acestora asigura o varietate de servicii pe strada si in alte locuri publice, inclusiv curatarea incaltamintei, spalarea geamurilor masinilor, efectuarea unor comisioane, supravegherea unor proprietati, precum si furnizarea de alte servicii la fata locului.
951001 lustragiu
951002 spalator geamuri si parbrize

952 Vanzatori ambulanti (exclusiv produse alimentare)
Vanzatorii ambulanti (exclusiv de produse alimentare) vand de obicei o gama limitata de bunuri (exclusiv produse alimentare pentru consum imediat) pe strazi si in locuri publice, cum ar fi statii, cinematografe sau teatre.

9520 Vanzatori ambulanti (exclusiv produse alimentare)
Vanzatorii ambulanti (exclusiv de produse alimentare) vand de obicei o gama limitata de bunuri (exclusiv produse alimentare pentru consum imediat) pe strazi si in locuri publice, cum ar fi statii, cinematografe sau teatre.
952001 vanzator ambulant de produse nealimentare
952002 vanzator de ziare

96 Muncitori in salubritate si alti lucratori necalificati
Muncitorii din salubritate si alti lucratori necalificati colecteaza gunoiul din cladiri, curti, strazi si alte locuri publice, pastreaza curate strazile si alte locuri publice sau executa munci ocazionale pentru gospodarii private ori alte unitati.

961 Muncitori in salubritate
Muncitorii din salubritate colecteaza, prelucreaza si recicleaza gunoiul din cladiri, curti, strazi si alte locuri publice sau pastreaza curate strazile si alte locuri publice.

9611 Muncitori necalificati in servicii de colectare deseuri si materiale reciclabile
Muncitorii necalificati in servicii de colectare deseuri si materiale reciclabile colecteaza si transporta gunoiul si alte articole pentru reciclare din cladiri, curti, strazi si alte locuri.
961101 lucrator operativ pentru autocompactoare

9612 Sortatori de deseuri
Sortatorii de deseuri identifica, colecteaza si sorteaza obiectele aruncate care pot fi reciclate, de la gropile de gunoi si din cadrul intreprinderilor sau din cladiri, de pe strazi si alte locuri publice.

9613 Maturatori si asimilati
Maturatorii si asimilatii acestora matura si curata strazile, parcurile, aeroporturile, garile si alte locuri publice.
961301 lucrator pentru salubrizare cai publice
961302 lucrator pentru salubrizare spatii verzi
961303 lucrator pentru salubrizare
961304 lucrator utilaje specializate pentru salubrizare

962 Alti muncitori necalificati
Alti muncitori necalificati livreaza mesaje si transporta pachete, colecteaza bani si aprovizioneaza automatele, citesc contoarele, colecteaza apa si lemne de foc, colecteaza si emit bilete pentru parcare sau alte evenimente.

9621 Curieri, comisionari si hamali
Curierii, comisionarii si hamalii livreaza mesaje si transporta pachete si alte obiecte in cadrul unei unitati sau intre unitati, catre gospodarii private ori in alta parte, sau transporta bagaje, in special la hoteluri, gari si aeroporturi.
962101 curier
962102 hamal
962103 comisioner
962104 distribuitor presa

9622 Muncitori necalificati pentru diverse servicii ocazionale
Muncitorii necalificati pentru diverse servicii ocazionale curata, vopsesc si intretin cladirile, terenurile si imprejurimile si efectueaza reparatii simple.
962201 ingrijitor caini in adaposturi
962202 gropar
962203 incinerator
962204 prinzator caini

9623 Cititori de contoare si incasatori
Cititorii de contoare si incasatorii aprovizioneaza aparatele automate si colecteaza bani din acestea sau din aparatele de taxat parcarea si alte dispozitive de incasare ori citesc contoarele de curent electric, gaze si apa.
962301 cantaragiu
962302 casier incasator
962303 incasator si cititor contoare de energie electrica, gaze, apa

9624 Muncitori necalificati pentru servicii de colectare/distributie a apei si a lemnelor de foc
Muncitorii necalificati pentru servicii de colectare/distributie a apei si a lemnelor de foc se ocupa cu colectarea apei si a lemnelor de foc si cu transportarea acestora pe jos sau folosind utilaje trase manual ori de animale.
962401 vidanjor-curatitor canale
962402 operator deratizare, dezinsectie, dezinfectie

9629 Muncitori necalificati neclasificati in grupele de baza anterioare
Aceasta grupa de baza cuprinde muncitorii necalificati care nu sunt clasificati in alta parte in grupa majora 9 – Muncitori necalificati. De exemplu, grupa de baza include persoanele care emit si colecteaza tichete de parcare sau de intrare, pastreaza obiectele personale predate la garderoba si asigura asistenta in cadrul evenimentelor de divertisment.
962901 model (invatamant)
962902 gonaci
962903 garderobier
962904 ucenic
962905 aprod
962906 controlor poarta
962907 paznic
962908 plasator
962909 portar
962910 supraveghetor muzeu
962911 supraveghetor noapte (invatamant)
962912 supraveghetor sali spectacole
962913 supraveghetor hotel

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Retineri salariale

Reţinerile din salariu sunt reglementate de Codul Muncii, dar nu numai. Pentru evidenţierea corectă şi reţinerea în cunoştinţă de cauză a veniturilor salariatului, Codul de Procedură Civilă face şi el referire la limitarea până la care se pot face reţineri din salariu.

Reţineri din salariu reglementate de Codul Muncii

Mai întâi, Codul Muncii precizează că nicio reţinere din salariu nu poate fi operată în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege. Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă (art. 169).

Atenţie! De multe ori, în practică, angajatorul primeşte de la bancă o înştiinţare de plată în ceea ce priveşte ratele restante ale salariatului. Documentele primite direct de la bancă de către angajator nu reprezintă document justificativ în baza căruia se pot face reţineri pe statul de salarii.

În cazul în care angajatorul primeşte pentru acelaşi salariat mai multe documente justificative valide în baza cărora trebuie să facă reţinerea din salariu, ordinea respectării lor este :

a) obligaţiile de întreţinere;
b) contribuţiile şi impozitele datorate către stat;
c) daunele cauzate proprietăţii publice prin fapte ilicite;
d) acoperirea altor datorii.

Tot Codul Muncii este cel care aduce completări în ceea ce primeşte valoarea maximă ce poate fi reţinută lunar salariatului – reţinerile din salariu cumulate nu pot depăşi în fiecare lună jumătate din salariul net.

Prevederi legate de reţinerile din salariu conform Codului de Procedură Civilă

Pe de cealaltă parte, Codul de Procedură Civilă precizează, prin intermediul art. 728, detalii suplimentare legate de natura veniturilor celor care urmează a li se face reţinerea din salariu şi în acelaşi timp corespondenţa în funcţie de care diferă cuantumul valorii reţinute:

Natura veniturilor

Natura reţinerii

Limitarea reţinerii în conformitate cu venitul lunar net

salariile şi alte venituri periodice

pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale

alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia

sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii

până la jumătate din venitul lunar net

orice alte datorii

până la o treime din venitul lunar net

ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă

compensaţia acordată salariaţilor în caz de desfacere a contractului individual de muncă pe baza oricăror dispoziţii legale

sumele cuvenite şomerilor, potrivit legii

sume datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere

în limita a jumătate din cuantumul acestora

despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, dacă legea nu dispune altfel

în limita a jumătate din cuantumul acestora

Alocaţiile de stat

indemnizaţiile pentru copii

ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav

ajutoarele de maternitate

ajutoarele acordate în caz de deces

bursele de studii acordate de stat

diurnele (indemnizatie de detasare/delegare)

orice alte asemenea indemnizaţii cu destinaţie specială, stabilite potrivit legii

 –

 nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii.


Şi, mai mult decât atât, Codul de Procedură Civilă aduce clarificări în ceea ce priveşte reţinerile în cazul veniturilor din muncă sau orice alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia, în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului minim net pe economie şi anume pot fi urmărite numai asupra părţii ce depăşeşte jumătate din acest cuantum.

Salariu net sau venitul net?

Asupra a ceea ce vreau să mă opresc în cele ce urmează face referire directă la sintagma salariu net versus venitul net. De ce? În Codul Muncii reţinerea se face din salariul net, iar din Codul de Procedură Civilă reţinerea se face la venitul net.

Salariul net este contraprestaţia în bani pe care o primeşte salariatul în fiecare lună, salariul „în mână”. În schimb, venitul net este definit ca fiind venitul brut al salariatului fără contribuţiile individuale (contribuţia la asigurări sociale de sănătate (CASS), contribuţia la asigurări sociale (CAS – pensii) şi şomaj).

Practic, la venitul astfel obţinut (venitul brut – CASS – CAS – Şomaj) se aplică deducerea personală (dacă este cazul) şi din suma rezultată se calculează impozitul salariatului. Abia după scăderea impozitului se obţine salariul net al angajatului. Pentru a justifica cele menţionate mai sus aici (PDF) se poate găsi un model de stat de salarii (de pe site-ul ITM Arad).

Categorii de reţineri

În practică, de cele mai multe ori vom întâlni următoarele categorii de reţineri:

• Pensia  de întreţinere, documentul justificativ în baza căruia se va face reţinerea fiind ordinul judecătoresc emis de o instanţă de tutelă, este datorată de părinte şi se stabileşte până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru doi copii şi o jumătate pentru trei sau mai mulţi copii (art. 529, alin. 2 din Codul Civil). Dacă în ordinul judecătoresc nu este menţionată o sumă fixă, atunci se consideră reţinere 25% din salariul net al angajatului;

• Sume restante datorate creditelor la bancă, documentul justificativ în baza căruia se va face reţinerea fiind ordinul judecătoresc emis de instanţa competentă;

• Sume restante datorate către administraţiile financiare (de ex. contribuţii datorate şi neachitate).

De cele mai multe ori, în ordinul judecătoresc emis de instanţa competentă se menţionează procentul în baza căruia se face reţinerea pe statul de salarii, dar, dacă nu se menţionează, ci se face referire doar la prevederile legale în vigoare, observăm, aşadar, că va trebui să consultăm Codul Muncii, Codul de Procedură Civilă, Codul Civil sau, după caz, baza legislativă indicată/citată în respectivul document oficial.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Concesiuni2

1. CADRU LEGAL APLICABIL

 

Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare

 • Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare reprezentând aport, achiziţionate sau dobândite pe alte căi, se înregistrează în conturile de imobilizări necorporale la costul de achiziţie sau valoarea de aport, după caz. În această situaţie valoarea de aport se asimilează valorii juste.
 • Concesiunile primite se reflectă ca imobilizări necorporale atunci când contractul de concesiune stabileşte o durată şi o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmează a fi înregistrată pe durata de folosire a acesteia, stabilită potrivit contractului. În cazul în care contractul prevede plata unei redevenţe/chirii, şi nu o valoare amortizabilă, în contabilitatea entităţii care primeşte concesiunea, se reflectă cheltuiala reprezentând redevenţa/chiria, fără recunoaşterea unei imobilizări necorporale.
 • Brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi alte active similare se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către entitatea care le deţine.

(punctul 81 din regulamentul OMFP nr. 3055/2009)

Acord de concesiune a serviciilor

Un acord de concesiune a serviciilor este de tip public-privat dacă:

 • concedentul controlează sau reglementează ce servicii trebuie să presteze operatorul în cadrul infrastructurii, cui trebuie să le presteze şi la ce preţ; şi
 • concedentul controlează – prin dreptul de proprietate, dreptul de beneficiu sau în alt mod – orice interes rezidual în infrastructură la terminarea acordului. Fondul comercial

(punctul 82 din regulamentul OMFP nr. 3055/2009)

Recunoaşterea fondului comercial

 • Fondul comercial se recunoaşte, de regulă, la consolidare şi reprezintă diferenţa dintre costul de achiziţie şi valoarea justă la data tranzacţiei, a părţii din activele nete achiziţionate de către o entitate.
 • În situaţiile financiare anuale individuale, fondul comercial se poate recunoaşte numai în cazul transferului tuturor activelor sau al unei părţi a acestora şi, după caz, şi de datorii şi capitaluri proprii, indiferent dacă este realizat ca urmare a cumpărării sau ca urmare a unor operaţiuni de fuziune. Transferul este în legătură cu o afacere, reprezentată de un ansamblu integrat de activităţi şi active organizate şi administrate în scopul obţinerii de profituri, înregistrării de costuri mai mici sau alte beneficii.
 • Pentru recunoaşterea în contabilitate a activelor şi datoriilor primite cu ocazia acestui transfer, entităţile trebuie să procedeze la evaluarea valorii juste a elementelor primite, în scopul determinării valorii individuale a acestora. Aceasta se efectuează, de regulă, de către profesionişti calificaţi în evaluare, membri ai unui organism profesional în domeniu, recunoscut naţional şi internaţional.

(punctul 83 din regulamentul OMFP nr. 3055/2009)

Fondul comercial generat intern

 • Fondul comercial generat intern nu se recunoaşte ca activ deoarece nu este o resursă identificabilă (adică nu este separabil şi nici nu decurge din drepturi legale contractuale sau de altă natură) controlată de entitate, care să poată fi evaluată credibil la cost.
În cazul în care fondul comercial este tratat ca un activ, se au în vedere următoarele prevederi:

 • fondul comercial se amortizează, de regulă, în cadrul unei perioade de maximum cinci ani;
 • totuşi, entităţile pot să amortizeze fondul comercial în mod sistematic într-o perioadă de peste cinci ani, cu condiţia ca această perioadă să nu depăşească durata de utilizare economică a activului şi să fie prezentată şi justificată în notele explicative.

Dacă în situaţiile financiare anuale individuale se înregistrează fond comercial negativ, tratamentul acestuia este cel prevăzut la pct. 52 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene.

(punctul 83 din regulamentul OMFP nr. 3055/2009)

Încadrare Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare reprezentând aport, achiziţionate sau dobândite pe alte căi fac parte din categoria imobilizărilor necorporale.
Definire O imobilizare necorporală este un activ identificabil, nemonetar, fără suport material şi deţinut pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau pentru scopuri administrative.(punctul 72 din regulamentul OMFP nr. 3055/2009)
Recunoaşterea imobilizărilor necorporale O imobilizare necorporală îndeplineşte criteriul de a fi identificabilă când:

 • este separabilă, adică poate fi separată sau divizată de entitate şi vândută, transferată, autorizată, închiriată sau schimbată, fie individual, fie împreună cu un contract corespunzător, un activ identificabil sau o datorie identificabilă; sau
 • decurge din drepturi contractuale sau de altă natură legală, indiferent dacă acele drepturi sunt transferabile sau separabile de entitate sau de alte drepturi şi obligaţii.

O entitate controlează o imobilizare dacă entitatea are capacitatea de a obţine beneficii economice viitoare de pe urma resursei şi de a restricţiona accesul altora la acele beneficii.

  • Beneficiile economice viitoare care decurg dintr-o imobilizare necorporală pot include venitul din vânzarea produselor sau serviciilor, economisiri de costuri sau alte beneficii rezultate din utilizarea imobilizării de către entitate.
  • Anumite imobilizări necorporale pot fi păstrate în sau pe un obiect fizic, cum ar fi un compact-disc (în cazul unui software), documentaţie legală (în cazul unei licenţe sau al unui brevet) sau peliculă. Pentru a stabili dacă o imobilizare care încorporează atât elemente corporale, cât şi necorporale ar trebui tratată ca imobilizare corporală sau ca imobilizare necorporală, o entitate evaluează care element este mai semnificativ. De exemplu, software-ul pentru un utilaj computerizat care nu poate opera fără acel software specific se include în valoarea acelei imobilizări corporale. Acelaşi lucru este valabil şi pentru sistemul de operare al unui computer. Atunci când software-ul nu este parte integrantă a hardware-ului respectiv, software-ul este tratat ca imobilizare necorporală.
  • Listele de clienţi nu se recunosc ca imobilizări necorporale.

(punctul 72 din regulamentul OMFP nr. 3055/2009)

O imobilizare necorporală trebuie recunoscută în bilanţ dacă se estimează că va genera beneficii economice pentru entitate şi costul său poate fi evaluat în mod credibil.(punctul 73 din regulamentul OMFP nr. 3055/2009)

Imobilizarea necorporală generată intern

Pentru a stabili dacă o imobilizare necorporală generată intern îndeplineşte criteriile de recunoaştere, o entitate clasifică generarea imobilizării într-o fază de cercetare şi o fază de dezvoltare.

 • Dacă o entitate nu poate face distincţia între faza de cercetare şi cea de dezvoltare ale unui proiect intern de creare a unei imobilizări necorporale, entitatea tratează cheltuielile cu acel proiect ca şi cum ar fi determinate doar de faza de cercetare.
 • Nicio imobilizare necorporală care decurge din cercetare (sau din faza de cercetare a unui proiect intern) nu se recunoaşte.
 • Cheltuielile cu cercetarea (sau cele din faza de cercetare a unui proiect intern) se recunosc drept cheltuială atunci când sunt generate, deoarece, în faza de cercetare a unui proiect intern, o entitate nu poate demonstra că o imobilizare necorporală există şi că aceasta va genera beneficii economice viitoare.

(punctul 73 din regulamentul OMFP nr. 3055/2009)

Cercetarea Cercetarea este investigaţia originală şi planificată întreprinsă în scopul câştigării unor cunoştinţe sau înţelesuri ştiinţifice ori tehnice noi. Exemple de activităţi de cercetare sunt:

 • activităţile al căror scop este acela de a obţine cunoştinţe noi;
 • identificarea, evaluarea şi selecţia finală a aplicaţiilor descoperirilor făcute prin cercetare sau a altor cunoştinţe;
 • căutarea de alternative pentru materiale, instrumente, produse, procese, sisteme sau servicii; şi
 • formularea, elaborarea, evaluarea şi selecţia finală a alternativelor posibile pentru materiale, instrumente, produse, procese, sisteme sau servicii noi sau îmbunătăţite.

(punctul 73 din regulamentul OMFP nr. 3055/2009)

Evaluarea iniţială a imobilizărilor necorporale

O imobilizare necorporală se înregistrează iniţial la costul de achiziţie sau de producţie. Un element raportat drept cheltuială într-o perioadă nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unei imobilizări necorporale.(punctele 86 şi 87 din regulamentul OMFP nr. 3055/2009)

Cheltuieli ulterioare

 Cheltuielile ulterioare efectuate cu o imobilizare necorporală după cumpărarea sau finalizarea acesteia se înregistrează în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate.Cheltuielile ulterioare vor majora costul imobilizării necorporale atunci când este probabil că aceste cheltuieli vor permite activului să genereze beneficii economice viitoare peste performanţa prevăzută iniţial şi pot fi evaluate credibil.

(punctul 88 din regulamentul OMFP nr. 3055/2009)

Evaluarea la data bilanţului

O imobilizare necorporală trebuie prezentată în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate de valoare. (punctul 89 din regulamentul OMFP nr. 3055/2009)
Cedarea O imobilizare necorporală trebuie scoasă din evidenţă la cedare sau atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sau cedarea sa.

 • În cazul scoaterii din evidenţă a unei imobilizări necorporale, sunt evidenţiate distinct veniturile din vânzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării şi alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.
 • În scopul prezentării în contul de profit şi pierdere, câştigurile sau pierderile care apar odată cu încetarea utilizării sau ieşirea unei imobilizări necorporale se determină ca diferenţă între veniturile generate de ieşirea activului şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, şi trebuie prezentate ca valoare netă, ca venituri sau cheltuieli, după caz, în contul de profit şi pierdere, la elementul “Alte venituri din exploatare”, respectiv “Alte cheltuieli de exploatare”, după caz.

(punctele 90 şi 91 din regulamentul OMFP nr. 3055/2009)

Exemple de imobilizări necorporale

În cadrul imobilizărilor necorporale regăsim:

 • cheltuielile de constituire;
 • cheltuielile de dezvoltare;
 • concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare, cu excepţia celor create intern de entitate;
 • fondul comercial;
 • alte imobilizări necorporale;
 • avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale; şi
 • imobilizările necorporale în curs de execuţie.

(punctul 74 din regulamentul OMFP nr. 3055/2009)

2. EVIDENŢA CONTABILĂ 

Evidenţa concesiunilor recunoscute ca imobilizări necorporale, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, precum şi a altor drepturi şi active similare aportate, achiziţionate sau dobândite pe alte căi se ţine cu ajutorul contului 205 „Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare”. Contul 205 este un cont de activ.
Concesiunile primite se reflectă ca imobilizări necorporale atunci când contractul de concesiune stabileşte o durată şi o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmează a fi înregistrată pe durata de folosire a acesteia, stabilită potrivit contractului. În cazul în care contractul prevede plata unei redevenţe/chirii, şi nu o valoare amortizabilă, în contabilitatea entităţii care primeşte concesiunea, se reflectă cheltuiala reprezentând redevenţa/chiria, fără recunoaşterea unei imobilizări necorporale.Brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi alte active similare se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către entitatea care le deţine. – brevetele, licenţele, mărcile comerciale şi alte valori similare achiziţionate, reprezentând aport în natură, primite ca subvenţii guvernamentale sau cu titlu gratuit, precum şi cele constatate plus la inventar (205=404, 456, 4751, 4753, 4754);
– brevetele, licenţele, mărcile comerciale şi alte valori similare achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (205=451, 453);
– valoarea concesiunilor primite (205=167);
– imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare aferente brevetelor sau licenţelor (205=203).
– valoarea neamortizată a concesiunilor, brevetelor, licenţelor, altor drepturi şi valori similare scoase din evidenţă (658=205);
– amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, altor drepturi şi valori similare, scoase din evidenţă (280=205);
– valoarea brevetelor şi a altor drepturi şi valori similare aportate şi retrase (456=205);
– valoarea brevetelor, licenţelor şi a altor drepturi şi valori similare depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (261, 263, 265=205).

3. POSIBILE RISCURI ÎN CONTABILITATE 

 • Inexistenţa unei proceduri care să conţină circuitul documentelor justificative în entitate şi monografia privind evidenţa contabilă;
 • Necunoaşterea procedurii privind evidenţa contabilă de către personalul desemnat;
 • Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile;
 • Evidenţierea eronată a operaţiunilor/înregistrărilor contabile;
 • Lipsa documentelor justificative şi/sau lipsa documentelor contabile la înregistrarea în contabilitate;
 • Nerespectarea reglementărilor contabile aplicabile;
 • Erori ale sistemului informatic de contabilitate;
 • Nepromovarea unui cult al entităţii în care să se pună accentul pe controlul activităţii (principiul celor patru ochi);
 • Nemonitorizarea veniturilor şi cheltuielilor în baza unui buget stabilit;
 • Neaprobarea tranzacţiilor majore;
 • Nemonitorizarea indicatorilor cheie de performanţă;
 • Nedelegarea responsabilităţilor personalului pentru maximizarea repartizării sarcinilor;
4. RĂSPUNDEREA CONDUCERII
Conducerea unei entităţi răspunde pentru existenţa tuturor activelor, înregistrarea tuturor tranzacţiilor de vânzarea, evaluarea corectă a stocurilor, recunoaşterea datoriilor ca obligaţii proprii ale entităţii, înregistrarea tuturor tranzacţiilor în perioada examinată, precum şi  prezentarea şi descrierea corectă a sumelor în situaţiile financiare.

Element

Aserţiune

Explicaţii cu privire la declaraţiile conducerii

Clase de tranzacţii

Apariţie

Conducerea entităţii declară că tranzacţiile şi evenimentele care au fost înregistrate în contabilitate au avut loc, s-au produs în realitate şi sunt legate de entitatea respectivă (nu s-a înregistrat nimic în plus, nu s-au făcut supraevaluări).

Exhaustivitate

Conducerea entităţii afirmă că toate tranzacţiile şi evenimentele au fost înregistrate, că nu sunt omisiuni sau subevaluări.

Acurateţe

Conducerea entităţii declară că tranzacţiile şi operaţiunile au fost evaluate şi înregistrate în mod corespunzător cu grija cuvenită.

Separarea exerciţiilor

Conducerea entităţii declară că tranzacţiile şi operaţiunile (evenimentele) au fost înregistrate în perioada contabilă corectă, cu respectarea cerinţelor unei „contabilităţi de angajament” şi ale „principiului independenţei exerciţiului”.

Clasificare

Conducerea entităţii declară că tranzacţiile şi operaţiunile au fost înregistrate (imputate) în grupele de conturi corespunzătoare.

Solduri ale conturilor

Existenţă

Conducerea entităţii declară că toate elementele de activ, de datorii şi de capitaluri proprii reflectate în conturile contabile au existat la data bilanţului.

Drepturi şi obligaţii

Conducerea entităţii afirmă că entitatea controlează beneficiile economice viitoare aferente resurselor din activul bilanţului şi că datoriile sunt obligaţii actuale ale entităţii. Toate activele reprezintă drepturi ale entităţii, sunt controlate de entitate ca urmare a unui drept de proprietate sau drept de creanţă. Toate datoriile sunt ale entităţii, nu ale acţionarilor, managerilor, entităţilor afiliate etc.

Exhaustivitate

Conducerea entităţii afirmă că toate sumele au fost incluse în soldul conturilor, că toate activele, datoriile şi capitalurile proprii care ar fi trebuit înregistrate sunt evidenţiate.

Evaluare şi alocare

Conducerea entităţii declară că soldurile conturilor au fost corect calculate, ţinându-se seama şi de ajustările pentru deprecieri sau pentru pierderile de valoare. Gruparea (alocarea sau clasificarea) pe conturi s-a făcut în funcţie de conţinutul economic şi forma juridică a elementelor aferente fiecărui cont.

Prezentare şi descriere

Apariţie, drepturi şi obligaţii

Tranzacţiile şi evenimentele incluse în situaţiile financiare s-au produs cu adevărat. Nu s-au înregistrat în contabilitate şi nu s-au prezentat tranzacţii şi evenimente care nu s-au produs, care nu au avut loc sau care au generat drepturi şi obligaţii ce nu aparţin entităţii.

Clasificare şi inteligibilitate

Toate prezentările de informaţii care ar fi trebuit cuprinse în situaţiile financiare au fost incluse, cu respectarea cadrul de reglementare aplicabil.

Acurateţe şi evaluare

Informaţiile financiare şi de altă natură sunt prezentate în situaţiile financiare cu fidelitate şi la valorile corespunzătoare.

5. CHEI DE CONTROL 

 • Să ne asigurăm că imobilizările necorporale sunt prezentate fidel în cadrul situaţiilor financiare, în conformitatea cu prevederile legale aplicabile;
 • Să ne asigurăm că imobilizările necorporale reflectate în situaţiile financiare există în realitate şi că există titlu de proprietate valid;
 • Să ne asigurăm că evaluarea imobilizările necorporale este conformă cu politicile contabile ale entităţii, iar politicile contabile sunt aplicate consecvent;
 • Să ne asigurăm cu privire la caracterul valid al intrărilor de imobilizări necorporale şi că cedările au fost consemnate corect;
 • Să ne asigurăm că imobilizările necorporale au fost corect amortizate, iar această amortizare este efectuată pe o bază care să fie fidelă, adecvată şi consecventă cu cea din anul precedent;
 • Să ne asigurăm că a fost constituit un provizion adecvat pentru deprecierea acestora;
Aceste chei de control au rolul de a identifica dacă elementele de natura imobilizărilor necorporale nu sunt denaturate semnificativ în situaţiile financiare.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Concesiuni

Vom analiza regimul contabil si fiscal al concesiunilor de bunuri si servicii proprietate publica primite in concesiune de catre agentii economici de la autoritatile publice.

Concesionarea reprezinta o operatiune juridica prin intermediul careia o persoana numita concedent transmite unei alte persoane, numita concesionar, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, pentru o perioada determinata (cel mult 49 ani), in schimbul unei redevente.

Contabilitatea concesiunilor opereaza inregistrari contabile atat la proprietar � prin prisma amortizarii bunurilor din patrimoniu si a evidentierii veniturilor din redevente, cat si la concesionar � prin prisma reflectarii intrarii in gestiune a concesiunilor ca si imobilizari corporale, plata redeventelor si restituirea bunurilor concesionate.

Din punct de vedere contabil, in functie de clauzele contractului de concesiunie, avem unul din cele doua tratamente pentru recunoasterea concesiunilor primite, astfel:

1. se reflecta ca imobilizari necorporale atunci cand contractul de concesiune stabileste o durata si o valoare determinata pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmeaza a fi inregistrata pe durata de folosire a acesteia, stabilita potrivit contractului.

2. In cazul in care contractul prevede plata unei redevente, si nu o valoare amortizabila, in contabilitatea entitatii care primeste concesiunea se reflecta cheltuiala reprezentind redeventa /chiria, fara recunoasterea unei imobilizari necorporale.

Exemplu:
Un agent economic preia de la primarie, in baza contractului de concesiune, dreptul de a exploata o cladire in valoare de 30.000.000 lei pe o perioada de 10 ani, cu redeventa anuala de 1.000.000 de lei.

La proprietar:
* nu se inregistreaza iesirea bunului din gestiune;
* se inregistreaza redeventa primita:

461 �Debitori diversi� =    706 �Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii� 1.000.000 

* incasarea redeventei:

5121 �Conturi la banci in lei� = 461 �Debitori diversi� 1.000.000

* inregistrararea amortizarii bunului concesionat:

6811 �Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor corporale� = 281 �Amortizari privind imobilizarile corporale�

Regimul fiscal:
Venitul din redevente se face venit la bugetul de stat sau bugetele locale conform OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica.

Cheltuiala cu amortizarea este o cheltuiala deductibila la calculul impozitului pe profit, daca autoritatea publica respectiva este o companie nationala, societate nationala platitoare de impozit pe profit.

La concesionar:
* intrarea imobilizarilor concesionate:

205 �Concesiuni, brevete, licente si alte valori similare� = 167 �Alte imprumuturi si datorii asimilate� 30.000.000

* inregistrarea redeventei:

612 �Cheltuieli cu redevente, locatii de gestiune si chirii� = 462 �Creditori diversi� 1.000.000

* plata redeventei:

462 �Creditori diversi� = 5121 �Conturi la banci in lei� 1.000.000

* nu se amortizeaza la concesionar 

* In urmatorii ani, pana la expirarea contractului de concesiune, inregistrarile contabile de mai sus se repeta. 

* Predarea bunului concesionat:

167 �Alte imprumuturi si datorii asimilate� = 205 �Concesiuni, brevete, licente si alte valori similare� 30.000.000

Din punct de vedere fiscal cheltuiala cu concesiunea este o cheltuiala deductibila la calculul impozitului pe profit, daca concesiunea respectiva este aducatoare de venituri si este efectuata in scopul desfasurarii activitatii.

Investitiile efectuate la imobilizari concesionate se inregistreaza in contabilitatea unitatii patrimoniale care le�a efectuat ca intrari de active si se amortizeaza complet sau partial.

La expirarea contractului de concesiune/inchiriere valoarea investitiilor efectuate la bunurile luate cu acest titlu se scade din contabilitatea unitatii patrimoniale care le�a efectuat si se inregistreaza in contabilitatea unitatii careia i-au fost restituite, cu valoarea lor majorandu-se valoarea de intrare a mijlocului fix si totodata contabilizand amortizarea calculata si inregistrata pana in acel moment de catre concesionar:

Exemplu

Un agent economic care a luat in concesiune o hala industriala in valoare de 10.000.000 lei, si efectueaza lucrari de modernizare. Valoarea investitiei efectuate este de 100.000 lei. Contractul de concesiune este incheiat pe o perioada de 20 de ani, iar investitia este efectuata in anul 5.

 

Agentul economic va amortiza investitia pe perioada ramasa de 15 ani. Contractul de concesiune a fost reziliat inainte de expirarea acestuia � in anul 15.

Amortizarea anuala este de 100.000/15 = 6.667 lei.

* La concesionar – reflectarea efectuarii modernizarii:
– cheltuieli in regie proprie:

%
clasa 60 Cheltuieli privind stocuri
clasa 62 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti
clasa 64 Cheltuieli cu personalul� = %
clasa 30 �Stocuri�
clasa 40 �Furnizori si conturi asimilate�
clasa 42, 43 etc � Personal si conturi asimilate� 100.000
231 �Imobilizari corporale in curs� = 722 �Venituri din productia de imobilizari corporale� 100.000 

* receptia lucrarii:

212 �Constructii� = 231 �Imobilizari corporale in curs� 100.000

* amortizare calculata si inregistrata anual:

6811 �Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor corporale� = 2811 �Amortizarea constructiilor� 6.667

Inregistrarea cu amortizarea se va efectua anual pana in anul 15.
Amortizarea inregistrata pana in anul 15 este de 6.667 X10 ani = 66.670 lei.
Valoare ramasa neamortizata = 100.000 lei � 66.670 lei = 33.330 lei.

*  Restituirea bunului concesionat in anul 15:
167 �Alte imprumuturi si datorii asimilate� = 205 �Concesiuni, brevete, licente si alte valori similare� 10.000.000 

* transmiterea odata cu restituirea bunului concesionat a investitiei neamortizate integral:
%
2811 �Amortizarea constructiilor�
6583 �Cheltuieli privind activele cedate� = 212 �Constructii� 100.000
66.670
33.330 

* facturarea valorii de recuperat a investitiei neamortizate de la proprietar:
461 �Debitori diversi� = %
7583 �Venituri din vanzare activelor�
4427 �TVA colectata� 39.663
33.330
6.332

Atentie !
Conform art 24 pct 3 Cod fiscal amortizarea investitiilor efectuate la bunurile luate cu chirie este deductibila fiscal.

Cheltuielile reprezentand valoarea neamortizata a modernizarii sunt recunoscute la calculul profitului impozabil, iar veniturile realizate din cedarea activelor sunt venituri impozabile.

La proprietar:

* preluarea pe baza de proces verbal a investitiei amortizate:

212 �Constructii� = 2811� Amortizarea constructiilor� 66.670 

* preluarea pe baza de proces verbal si factura a investitiei neamortizate:

%
212 �Constructii�
4426 = 404 �Furnizori de imobilizari� 39.663
33.330
6.332

Daca autoritatea publica respectiva nu este platitoare de TVA atunci va inregistra ca imobilizare corporala intreaga valoare a facturii inlusiv tva

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Art 160 – Masuri de simplificare

Măsuri de simplificare 

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 146. din Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2009începând cu 01.01.2010.

 

   Art. 160.  (1) Prin excepţie de la prevederile art. 150 alin. (1), în cazul operaţiunilor taxabile persoana obligată la plata taxei este beneficiarul pentru operaţiunile prevăzute la alin. (2). Condiţia obligatorie pentru aplicarea taxării inverse este ca atât furnizorul, cât şi beneficiarul să fie înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153.
   (2) Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt:
   a) livrarea de deşeuri şi materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare;
   b) livrarea de masă lemnoasă şi materiale lemnoase, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare.
   c) livrarea de cereale şi plante tehnice menţionate în continuare, care figurează în nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun:
    

Cod NC Produs
1001 10 00 Grâu dur
1001 90 10 Alac (Triticum spelta), destinat însămânţării
ex 1001 90 91 Grâu comun destinat însămânţării
ex 1001 90 99 Alt alac (Triticum spelta) şi grâu comun, nedestinate însămânţării
1002 00 00 Secară
1003 00 Orz
1005 Porumb
1201 00 Boabe de soia, chiar sfărâmate
1205 Seminţe de rapiţă sau de rapiţă sălbatică, chiar sfărâmate
1206 00 Seminţe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate
1212 91 Sfeclă de zahăr

 

    ___________
    Litera c) a fost modificată prin punctul 1. din Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2011începând cu 31.05.2011.

 

   d) transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, transferabile în conformitate cu art. 12 din directivă, precum şi transferul altor unităţi care pot fi utilizate de operatori în conformitate cu aceeaşi directivă.
    ___________
    Litera d) a fost introdusă prin punctul 85. din Ordonanţa de urgenţă nr. 117/2010începând cu 01.01.2011.

 

   (3) Pe facturile emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii prevăzute la alin. (2) furnizorii/prestatorii nu vor înscrie taxa colectată aferentă. Beneficiarii vor determina taxa aferentă, care se va evidenţia în decontul prevăzut la art. 1562, atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă. Beneficiarii au drept de deducere a taxei în limitele şi în condiţiile stabilite la art. 145-1471.
   (4) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili atât furnizorii, cât şi beneficiarii. Prin norme se stabilesc responsabilităţile părţilor implicate în situaţia în care nu s-a aplicat taxare inversă.
   (5) Prevederile prezentului articol se aplică numai pentru livrările de bunuri/prestările de servicii în interiorul ţării.

 

   (6) Prevederile alin. (2) lit. c) se aplică până la data de 31 mai 2013 inclusiv.
    ___________
    Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2011începând cu 31.05.2011.
    ___________
    Art. 160. a fost modificat prin punctul 146. din Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2009începând cu 01.01.2010.

 

   

Punere în aplicare Art. 160. prin Normă metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal… din 22/01/2004 :
Norme metodologice:
82.
(1) În sensul art. 160 alin. (5) din Codul fiscal, prin livrări de bunuri/prestări de servicii în interiorul ţării se înţelege operaţiunile realizate doar între persoane care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care au locul livrării sau locul prestării în România conform art. 132, respectiv art. 133 din Codul fiscal, şi sunt operaţiuni taxabile conform titlului VI din Codul fiscal.
(2) În sensul art. 160 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, prin alte unităţi care pot fi utilizate de operatori în conformitate cu Directiva 2003/87/CE se înţelege unităţile prevăzute la art. 3 lit. (m) şi (n) din Directiva 2003/87/CE, cu modificările ulterioare.
(3) În cazul livrărilor de bunuri prevăzute la art. 160 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv pentru avansurile încasate, furnizorii emit facturi fără taxă şi înscriu în aceste facturi o menţiune referitoare la faptul că au aplicat taxarea inversă. Taxa se calculează de către beneficiar şi se înscrie în facturi şi în jurnalul pentru cumpărări, fiind preluată atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă în decontul de taxă. Din punct de vedere contabil, beneficiarul va înregistra în cursul perioadei fiscale 4426 = 4427 cu suma taxei aferente.
(4) Înregistrarea taxei de către cumpărător atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă în decontul de taxă este denumită autolichidarea taxei pe valoarea adăugată. Colectarea taxei pe valoarea adăugată la nivelul taxei deductibile este asimilată cu plata taxei către furnizor/prestator. Prevederile acestui alineat sunt valabile pentru orice alte situaţii în care se aplică taxarea inversă.
(5) Persoanele impozabile cu regim mixt care sunt beneficiari ai unor achiziţii supuse taxării inverse, conform art. 160 din Codul fiscal, vor deduce taxa în decontul de taxă în limitele şi în condiţiile stabilite la art. 145, 1451, 146, 147 şi 1471 din Codul fiscal.
(6) Furnizorii/Prestatorii care sunt persoane impozabile cu regim mixt vor lua în calculul pro rata, ca operaţiuni taxabile, valoarea livrărilor/prestărilor pentru care au aplicat taxarea inversă.
(7) În cazul neaplicării taxării inverse prevăzute de lege, organele de inspecţie fiscală vor dispune măsuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor şi a beneficiarilor la corectarea operaţiunilor şi aplicarea taxării inverse conform prevederilor prezentelor norme metodologice. În cadrul inspecţiei fiscale la beneficiarii operaţiunilor, organele de inspecţie fiscală vor avea în vedere că beneficiarul avea obligaţia să colecteze TVA la momentul exigibilităţii operaţiunii, concomitent cu exercitarea dreptului de deducere.
(8) Pentru soluţionarea situaţiilor tranzitorii care pot apărea ca urmare a eliminării sau a includerii unor operaţiuni în categoria celor pentru care se aplică taxarea inversă în cadrul art. 160 din Codul fiscal, se aplică prevederile art. 134 alin. (6) din Codul fiscal, respectiv se va aplica regimul în vigoare la data exigibilităţii de taxă. În acest sens se va proceda conform următorului exemplu:
Exemplu. O persoană impozabilă aflată în stare de insolvenţă a emis facturi parţiale şi/sau de avansuri în cursul anului 2009. Faptul generator de taxă are loc după data de 1 ianuarie 2010. La regularizarea facturilor parţiale şi/sau de avansuri emise în anul 2009 se va menţine regimul aplicat la data exigibilităţii de taxă, respectiv taxarea inversă, furnizorul/prestatorul fiind obligat la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal numai pentru diferenţa dintre valoarea livrării/prestării şi sumele facturate în anul 2009.
    
Abrogat prin punctul 139. din Legea nr. 343/2006
 
începând cu 01.01.2007.

 

   Art. 1601. Abrogat prin punctul 139. din Legea nr. 343/2006 începând cu 01.01.2007.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TVA alimente – Lista produse

Începând cu 1 iunie 2015, cota redusă de TVA de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrarea următoarelor bunuri:
– alimente, destinate consumului uman şi animal,
– băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice,
– animale vii  din specii domestice
– păsări vii din specii domestice,
– seminţe,
– plante,
– ingrediente utilizate în prepararea alimentelor,
– produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele.

Prin normele metodologice au fost stabilite codurile NC din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.101/2014 al Comisiei din 16 octombrie 2014, corespunzătoare acestor bunuri;

Baza de date a CE – TARIC (Integrated Community Tariff) – cuprinde toate codurile NC (Nomenclatura Combinată).

Potrivit pct. (61) din Normele Titlului TVA din Codul Fiscal, astfel cum a fost modifice prin HG 367/2015, cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. 140 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal se aplică pentru livrarea următoarelor bunuri:

Textul legal – pct. 6^1 din Normele Codului fiscal Explicația codurilor NC (Nomenclatura Combinată), conform TARIC 01.06.2015
1.      a) animale vii şi păsări vii, din specii domestice, care se încadrează la codurile NC 0101-0105, 0106 14 10, 0106 19 00, 0106 33 00, 0106 39 10, 0106 39 80, 0106 41 00 şi 0106 90 00 destinate consumului alimentar uman sau animal sau destinate producerii de alimente pentru consumul uman sau animal, de materii prime sau ingrediente pentru prepararea alimentelor pentru consumul uman sau animal, inclusiv în cazul în care acestea sunt utilizate pentru reproducţie; – 0102 Animale vii din specia bovine- 0103 Animale vii din specia porcine

– 0104 Animale vii din specia ovine sau caprine

– 0105 Cocoși, găini, rațe, gâște, curcani, curci și bibilici, vii, din specii domestice

– 0106 14 10 Iepuri domestici

– 0106 19 00 Altele

– 0106 33 Struți; emu (Dromaius novaehollandiae)

– 0106 39 10 Porumbei

– 0106 39 80 Păsări – Altele

– 0106 41 Albine

– 0106 90 Altele

2.      b) carne şi organe comestibile care se încadrează la codurile NC 0201–0210; – 0201 Carne de animale din specia bovine, proaspătă sau refrigerată- 0202 Carne de animale din specia bovine, congelată

– 0203 Carne de animale din specia porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată

– 0204 Carne de animale din speciile ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată

– 0205 Carne de cal, de măgar sau de catâr, proaspătă, refrigerată sau congelată

– 0206 Organe comestibile de animale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, de cai, de măgari sau de catâri, proaspete, refrigerate sau congelate

– 0207 Carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate, de păsări de la poziția 0105

– 0208 Altă carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate

– 0209 Slănină fără părți slabe, grăsime de porc și de pasăre, netopite și nici altfel extrase, proaspete, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură, uscate sau afumate

– 0210 Carne și organe comestibile, sărate sau în saramură, uscate sau afumate; făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe

3.      c) peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice, care se încadrează la codurile NC 0301–0308, cu excepţia peştilor ornamentali vii care se încadrează la codurile NC 0301 11 00 şi 0301 19 00; – 0301 Pești vii, CU EXCEPȚIA:o    0301 11     Pești ornamentali –  –   De apă dulce

o    0301 19     Pești ornamentali –  –   Altele

– 0302 Pește proaspăt sau refrigerat, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304

– 0303 Pești congelați, cu excepția fileurilor de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304

– 0304 Fileuri de pește și carne de pește (chiar tocată), proaspete, refrigerate sau congelate

– 0305 Pește uscat, sărat sau în saramură; pește afumat, chiar fiert, înainte sau în timpul afumării; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de pește, proprii alimentației umane

– 0306 Crustacee, atât decorticate, cât și nedecorticate, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; crustacee afumate, atât decorticate, cât și nedecorticate, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării; crustacee nedecorticate, fierte în apă sau în aburi, chiar refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de crustacee, adecvate pentru consumul uman

– 0307 Moluște, separate sau nu de cochilie, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; moluște afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de moluște, adecvate pentru consumul uman

– 0308 Nevertebrate acvatice, altele decât crustaceele și moluștele, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; nevertebrate acvatice afumate, altele decât crustaceele și moluștele, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de nevertebrate acvatice, altele decât crustaceele și moluștele, adecvate pentru consumul uman

4.      d) lapte şi produse lactate care se încadrează la codurile NC 0401–0406; – 0401 Lapte și smântână din lapte, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori  (TN701) (TN084)- 0402 Lapte și smântână din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori  (TN701) (TN084)

– 0403 Lapte acru, lapte și smântână covăsite, iaurt, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acrite, chiar concentrate, sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, sau aromatizate, sau cu adaos de fructe sau cacao  (TN084) (TN701)

– 0404 Zer, chiar concentrat sau cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori; produse obținute din compuși naturali ai laptelui, chiar cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN701) (TN084)

– 0405 Unt și alte grăsimi care provin din lapte; pastă din lapte pentru tartine  (TN701) (TN084)

– 0406 Brânză și caș  (TN084) (TN701)

5.      e) ouă de păsări care se încadrează la codurile NC 0407–0408, cu excepţia celor care se încadrează la codurile NC 0407 11 00, 0407 19, 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20; – 0407 Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau fierte,- CU EXCEPȚIA:

– 0407 11 Ouă fecundate pentru incubație –  – De găini din specia Gallus domesticus

– 0407 19 Ouă fecundate pentru incubație –  – Altele

– 0408 Ouă de păsări, fără coajă, și gălbenușuri, proaspete, uscate, fierte în apă sau în abur, turnate în formă, congelate sau altfel conservate, chiar cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori,

– CU EXCEPȚIA:

– 0408 11 20 – Gălbenușuri –  – Uscate –  –  –  Improprii consumului alimentar

– 0408 19 20 – Gălbenușuri –  – Altele –  –  –  Improprii consumului alimentar

– 0408 91 20 – Altele –  – Uscate –  –  – Improprii consumului alimentar

– 0408 99 20 –  Altele  – – Altele –  –  – Improprii consumului alimentar

6.      f) miere naturală care se încadrează la codul NC 04090000; – 0409  Miere naturală
7.      g) alte produse comestibile de origine animală care se încadrează la codurile NC 0410 00 00, 0504 00 00, 0506 90 00, 0507, 0508 00 00, 0511 91, 0511 99; – 0410 Produse comestibile de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte- 0504 Intestine, vezici și stomacuri de animale, întregi sau bucăți, altele decât cele de pește, proaspete, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură, uscate sau afumate

– 0506 90 Oase și coarne brute, degresate, prelucrate sumar (dar nedecupate în forme), tratate cu acid sau degelatinate; pulbere și deșeuri din acestea – Altele

– 0507 Fildeș, carapace de broască țestoasă, fanoane (inclusiv filamentele de fanoane) de balenă sau de alte mamifere marine, coarne, ramuri de coarne de cerb, copite, unghii, gheare și ciocuri, brute sau prelucrate sumar, dar nedecupate în forme; pulbere și deșeuri din aceste materiale

– 0508 Corali și similare, brute sau preparate sumar, dar neprelucrate altfel; cochilii și carapace de moluște, de crustacee sau de echinoderme și oase de sepii, brute sau preparate sumar, dar nedecupate în forme, pulbere și deșeuri din acestea

– 0511 91 Produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte; animale moarte de la capitolele 1 sau 3, improprii alimentației umane –  – Produse din pește sau din crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice; animale moarte de la capitolul 3

– 0511 99 Produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte; animale moarte de la capitolele 1 sau 3, improprii alimentației umane –  – Altele

8.      h) plante vii utilizate ca alimente destinate consumului uman sau animal ori ca materii prime sau ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal, care se încadrează la codul NC 0602 90 50; – 0602 90 50 Alte plante vii (inclusiv rădăcinile acestora), butași și altoi; spori de ciuperci – Altele –  –  –  – Alte plante care cresc în aer liber
9.      i) legume, plante, rădăcini şi tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC 0701–0714, cu excepţia celor care se încadrează la codurile NC 0701 10 00, 0703 10 11, 0712 90 11, 0713 10 10, 0713 33 10; – 0701 Cartofi, în stare proaspătă sau refrigerată  (TN701),- cu exceptia: 0701 10 – Destinați însămânțării

– 0702 Tomate, în stare proaspătă sau refrigerată  (TN701) (TN084)

– 0703 Ceapă, ceapă eșalotă, usturoi, praz și alte legume aliacee, în stare proaspătă sau refrigerată  (TN701)

– cu exceptia: 0703 10 11 – Ceapă și ceapă eșalotă –  – Ceapă –  –  – Destinată însămânțării

– 0704 Varză, conopidă, varză creață, gulii și produse comestibile similare din genul Brassica, în stare proaspătă sau refrigerată  (TN701) (TN084)

– 0705 Salată verde (Lactuca sativa) și cicoare (Cichorium spp.), în stare proaspătă sau refrigerată  (TN084) (TN701)

– 0706 Morcovi, napi, sfeclă roșie pentru salată, barba-caprei, țelină de rădăcină, ridichi și rădăcinoase comestibile similare, în stare proaspătă sau refrigerată  (TN084) (TN701)

– 0707 Castraveți și cornișon, în stare proaspătă sau refrigerată  (TN084) (TN701)

– 0708 Legume păstăi, curățate sau nu de păstăi, în stare proaspătă sau refrigerată  (TN701) (TN084)

– 0709 Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată  (TN701)

– 0710 Legume, nefierte sau fierte în apă sau în abur, congelate  (TN701) (TN084)

– 0711 Legume conservate provizoriu (de exemplu cu gaz sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții care asigură provizoriu conservarea lor), dar improprii consumului alimentar în această stare  (TN701) (TN084)

– 0712 Legume uscate, chiar tăiate felii sau bucăți sau chiar sfărâmate sau pulverizate, dar nepreparate altfel  (TN701)

– cu exceptia: 0712 90 11 – Alte legume; amestecuri de legume –  – Porumb dulce (Zea mays var. saccharata) –  –  – Hibrizi destinați însămânțărilor  (NC017)

– 0713 Legume păstăi uscate, curățate de păstăi, chiar decorticate sau sfărâmate  (TN701)

– cu exceptia: 0713 10 10 – Mazăre (Pisum sativum) –  – Destinată însămânțării, 0713 33 10 –  – Fasole albă (Phaseolus vulgaris) –  –  – Destinată însămânțării

– 0714 Rădăcini de manioc, de arorut sau de salep, topinamburi, batate și rădăcini și tuberculi similari, cu conținut ridicat de fecule sau inulină, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar tăiate în bucăți sau aglomerate sub formă de pelete; miez de sagotier

10.    j) fructe comestibile, coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC 0801–0814 00 00; – 0801 Nuci de cocos, nuci de Brazilia și nuci de cajou, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără pieliță  (TN084) (TN701)- 0802 Alte fructe cu coajă, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără pieliță  (TN701) (TN084)

– 0803 Banane, inclusiv din specia Musa paradisiaca („plantains”), proaspete sau uscate  (TN084) (TN701)

– 0804 Curmale, smochine, ananas, avocado, guave, mango și mangustan, proaspete sau uscate  (TN084) (TN701)

– 0805 Citrice, proaspete sau uscate  (TN084) (TN701)

– 0806 Struguri, proaspeți sau uscați  (TN084) (TN701)

– 0807 Pepeni (inclusiv pepeni verzi) și papaia, proaspeți  (TN701) (TN084)

– 0808 Mere, pere și gutui, proaspete  (TN084) (TN701)

– 0809 Caise, cireșe, vișine, piersici (inclusiv piersici fără puf și nectarine), prune și porumbe, proaspete  (TN084) (TN701)

– 0810 Alte fructe, proaspete  (TN701) (TN084)

– 0811 Fructe, fierte sau nu în apă sau în abur, congelate, chiar cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori  (TN084) (TN701)

– 0812 Fructe conservate provizoriu (de exemplu cu ajutorul gazului sulfuros, în saramură, în apă sulfurată sau prin adăugare de alte substanțe care asigură provizoriu conservarea lor), dar improprii alimentației în această stare  (TN701) (TN084)

– 0813 Fructe uscate, altele decât cele de la pozițiile 0801-0806; amestecuri de fructe uscate sau de fructe cu coajă de la acest capitol  (TN084) (TN701)

– 0814 Coji de citrice sau de pepeni (inclusiv pepeni verzi), proaspete, congelate, uscate, prezentate în apă sărată, sulfurate sau cu adaos de alte substanțe care asigură provizoriu conservarea lor  (TN701) (TN084)

11.    k) cafea, ceai, maté şi mirodenii, care se încadrează la codurile NC 0901–0910; – 0901 Cafea, chiar prăjită sau decafeinizată; coji și pelicule de cafea; înlocuitori de cafea care conțin cafea, indiferent de proporțiile amestecului  (TN084) (TN701)- 0902 Ceai, chiar aromatizat  (TN701)

– 0903 Maté  (TN701)

– 0904 Piper (din genul Piper); ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta, uscat sau sfărâmat sau măcinat  (TN701) (TN084)

– 0905 Vanilie  (TN701) (TN084)

– 0906 Scorțișoară și flori de scorțișoară  (TN701) (TN084)

– 0907 Cuișoare (fructe întregi, cuișoare și codițe)  (TN084) (TN701)

– 0908 Nucșoară, mirodenie din coaja uscată a nucșoarei și cardamom  (TN701) (TN084)

– 0909 Semințe de anason, de badian, de fenicul, de coriandru, de chimen, de chimion; bace de ienupăr  (TN084) (TN701)

– 0910 Ghimbir, șofran, curcumă, cimbru, frunze de dafin, curry și alte mirodenii

12.    l) cereale care se încadrează la codurile NC 1001–1008, cu excepţia celor destinate însămânţării care se încadrează la codurile NC 1001 11 00, 1001 91, 1002 10 00, 1003 10 00, 1004 10 00, 1005 10, 1006 10 10, 1007 10 şi 1008 21 00; – 1001 Grâu și meslin  (TN701)- 1002 Secară  (TN701)

– 1003 Orz  (TN701)

– 1004 Ovăz  (TN701)

– 1005 Porumb  (TN701)

– 1006 Orez  (TN701)

– 1007 Sorg boabe  (TN701)

– 1008 Hrișcă, mei, semințe de iarba-cănărașului (Phalaris canariensis); alte cereal

– Cu excepția celor celor destinate însămânţării

13.    m) produse ale industriei morăritului, malţ, amidon şi fecule, inulină, gluten de grâu, care se încadrează la codurile NC 1101 00–1109 00 00, cu excepţia celor care se încadrează la codul NC 1106 20 10; – 1101 Făină de grâu sau de meslin  (TN084) (TN701)- 1102 Făină de cereale, alta decât de grâu sau de meslin  (TN701) (TN084)

– 1103 Crupe, griș și aglomerate sub formă de pelete, din cereale  (TN084) (TN701)

– 1104 Boabe de cereale altfel prelucrate (de exemplu decojite, presate, sub formă de fulgi, lustruite, tăiate sau zdrobite), cu excepția orezului de la poziția 1006; germeni de cereale, întregi, presați, sub formă de fulgi sau zdrobiți  (TN084) (TN701)

– 1105 Făină, griș, pudră, fulgi, granule și aglomerate sub formă de pelete, din cartofi  (TN084) (TN701)

– 1106 Făină, griș și pudră din legume păstăi uscate, de la poziția 0713, din sago sau din rădăcini sau tuberculi de la poziția 0714 și din produsele de la capitolul 8  (TN701) (TN084)

– cu excepția: 1106 20 10 Făină, griș și pudră din legume păstăi uscate, de la poziția 0713, din sago sau din rădăcini sau tuberculi de la poziția 0714 și din produsele de la capitolul 8  (TN701) (TN084) – Din sago, sau din rădăcini sau tuberculi de la poziția 0714 –  – Denaturate

– 1107 Malț, chiar prăjit  (TN701) (TN084)

– 1108 Amidon și fecule; inulină  (TN701) (TN084)

– 1109 Gluten de grâu, chiar uscat

14.    n) seminţe şi fructe oleaginoase, seminţe şi fructe diverse, plante industriale sau medicinale, paie şi furaje, care se încadrează la codurile NC 1201–1214, cu excepţia celor care se încadrează la codurile 1201 10 00, 1202 30 00, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 91 10, 1207 99 20, 1209 şi 1211; – 1201 Boabe de soia, chiar sfărâmate  (TN701)- cu excepția: 1201 10               – Destinate însămânțării

– 1202 Arahide, neprăjite și nici altfel preparate termic, chiar decorticate sau sfărâmate  (TN701)

– cu excepția: 1202 30 – Destinate însămânțării

– 1203 Copră  (TN084) (TN701)

– 1204 Semințe de in, chiar sfărâmate  (TN701)

– cu excepția: 1204 00 10 – Destinate însămânțării

– 1205 Semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică, chiar sfărâmate  (TN701)

– cu excepția: 1205 10 10 –  –      Destinate însămânțării

– 1206 Semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate  (TN701)

– cu excepția: 1206 00 10 –         Destinate însămânțării

– 1207 Alte semințe și fructe oleaginoase, chiar sfărâmate  (TN701)

– CU EXCEPȚIA:

– 1207 21  –  –           Destinate însămânțării

– 1207 40 10 –  – Destinate însămânțării

– 1207 50 10 –  – Destinate însămânțării

– 1207 91 10 –  –  – Destinate însămânțării

– 1207 99 20 –  –  – Destinate însămânțării

– 1208 Făină și griș din fructe și semințe oleaginoase, altele decât cele de muștar  (TN701) (TN084)

– 1210 Conuri de hamei, proaspete sau uscate, chiar sfărâmate, măcinate sau sub formă de pulbere sau pelete; lupulină  (TN701) (TN084)

– 1212 Roșcove, alge, sfeclă de zahăr și trestie de zahăr, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar pulverizate; sâmburi și miez de sâmburi de fructe și alte produse vegetale (inclusiv rădăcini de cicoare neprăjite din varietatea Cichorium intybus sativum) destinate în principal alimentației umane, nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN084) (TN701)

– 1213 Paie și pleavă de cereale brute, chiar tocate, măcinate, presate sau aglomerate sub formă de pelete  (TN701) (TN084)

– 1214 Gulii furajere, sfeclă furajeră, rădăcini furajere, fân, lucernă, trifoi, sparcetă, varză furajeră, lupin, măzăriche și alte produse furajere similare, chiar aglomerate sub formă de pelete

15.    o) grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală, produse ale disocierii acestora, grăsimi alimentare prelucrate, care se încadrează la codurile NC 1501–1522 00, cu excepţia celor care se încadrează la codurile NC 1505 00, 1509 10 10; – 1501 Grăsime de porc (inclusiv untură) și grăsime de pasăre, altele decât cele de la pozițiile 0209 sau 1503  (TN084) (TN701)- 1502 Grăsimi de animale din speciile bovine, ovine sau caprine, altele decât cele de la poziția 1503  (TN701) (TN084)

– 1503 Stearină din untură, ulei de untură, oleo-stearină, oleo-margarină și ulei de seu, neemulsionate, neamestecate și nici altfel preparate  (TN701) (TN084)

– 1504 Grăsimi și uleiuri și fracțiunile acestora, de pește sau de mamifere marine, chiar rafinate, dar nemodificate chimic  (TN084) (TN701)

– 1506 Alte grăsimi și uleiuri de origine animală și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic  (TN701) (TN084)

– 1507 Ulei de soia și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic  (TN084) (TN701)

– 1508 Ulei de arahide și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic  (TN701) (TN084)

– 1509 Ulei de măsline și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic  (TN084) (TN701)

– CU EXCEPȚIA: 1509 10 10 –  – Ulei de măsline lampant

– 1510 Alte uleiuri și fracțiunile acestora, obținute numai din măsline, chiar rafinate, dar nemodificate chimic și amestecurile acestor uleiuri sau fracțiuni cu uleiuri sau fracțiuni de la poziția 1509  (TN084) (TN701)

– 1511 Ulei de palmier și fracțiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic  (TN701) (TN084)

– 1512 Ulei de semințe de floarea-soarelui, de şofrănaş sau de semințe de bumbac și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic  (TN084) (TN701)

– 1513 Ulei de cocos (ulei de copră), de sâmburi de palmier sau de babassu și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic  (TN701) (TN084)

– 1514 Uleiuri de rapiță, de rapiță sălbatică sau de muștar și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic  (TN701) (TN084)

– 1515 Alte grăsimi și uleiuri fixe (grase) de origine vegetală (inclusiv ulei de jojoba) și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic  (TN701)

– 1516 Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și fracțiunile acestora, hidrogenate parțial sau total, interesterificate, reesterificate sau elaidinizate, chiar rafinate, dar nepreparate altfel  (TN701)

– 1517 Margarină; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau din uleiuri de origine animală sau vegetală sau din fracțiuni ale diferitelor grăsimi sau uleiuri din prezentul capitol, altele decât grăsimile și uleiurile alimentare și fracțiunile acestora de la poziția 1516  (TN084) (TN701)

– 1518 Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și fracțiunile acestora fierte, oxidate, deshidratate, sulfurate, suflate, polimerizate prin căldură în vacuum sau gaz inert sau altfel modificate chimic, cu excepția celor de la poziția 1516; amestecuri sau preparate nealimentare de grăsimi sau de uleiuri de origine animală sau vegetală sau din fracțiunile diferitelor grăsimi sau uleiuri din prezentul capitol, nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN701)

– 1520 Glicerină brută; ape și leșii de glicerină  (TN084) (TN701)

– 1521 Ceară de origine vegetală (alta decât trigliceridele), ceară de albine sau de alte insecte și spermanțet, chiar rafinată sau colorată  (TN701)

– 1522 Degras; reziduuri provenite de la tratarea grăsimilor sau a cerii de origine animală sau vegetală

16.    p) preparate din carne, din peşte sau din crustacee, din moluşte sau din alte nevertebrate acvatice, care se încadrează la codurile NC 1601 00–1605; – 1601 Cârnați, cârnăciori, salamuri și produse similare, din carne, din organe sau din sânge; preparate alimentare pe baza acestor produse  (TN084) (TN701)- 1602 Alte preparate și conserve din carne, din organe sau din sânge  (TN701) (TN084)

– 1603 Extracte și sucuri de carne, de pești sau de crustacee, de moluște sau de alte nevertebrate acvatice  (TN701) (TN084)

– 1604 Preparate și conserve din pește; caviar și înlocuitorii acestuia preparați din icre de pește  (TN701) (TN084)

– 1605 Crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice, preparate sau conservate

17.    q) zaharuri şi produse zaharoase, care se încadrează la codurile NC 1701–1704; – 1701 Zahăr din trestie sau din sfeclă și zaharoză chimic pură, în stare solidă  (TN701) (TN084)- 1702 Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza și fructoza (levuloza), chimic pure, în stare solidă; siropuri de zahăr la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți; înlocuitori de miere, chiar amestecați cu miere naturală; zaharuri și melase caramelizate  (TN084) (TN701)

– 1703 Melase rezultate din extracția sau rafinarea zahărului  (TN701) (TN084)

– 1704 Produse zaharoase fără cacao (inclusiv ciocolată albă)

18.    r) cacao şi preparate din cacao, care se încadrează la codurile NC 1801 00 00–1806; – 1801 Cacao boabe și spărturi de boabe de cacao, crude sau prăjite  (TN084) (TN701)- 1802 Coji, pelicule (pielițe) și alte resturi, de cacao  (TN084) (TN701)

– 1803 Pastă de cacao, chiar degresată  (TN084) (TN701)

– 1804 Unt, grăsime și ulei de cacao  (TN701) (TN084)

– 1805 Pudră de cacao, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori  (TN701) (TN084)

– 1806 Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao  (TN084) (TN701)

19.    s) preparate pe bază de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte, produse de patiserie, care se încadrează la codurile NC 1901–1905; – 1901 Extracte de malț; preparate alimentare din făină, crupe, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 40 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la pozițiile 0401-0404, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 5 % din greutate calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN701) (TN084)- 1902 Paste alimentare chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanțe) sau chiar altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lasagna, gnochi, ravioli, caneloni; cușcuș, chiar preparat  (TN701) (TN084)

– 1903 Tapioca și înlocuitorii săi preparați din fecule, sub formă de fulgi, granule, boabe mici, criblură sau alte forme similare  (TN701) (TN084)

– 1904 Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire (de exemplu corn flakes); cereale (altele decât porumbul), sub formă de boabe sau sub formă de fulgi ori de alte grăunțe preparate (cu excepția făinii, crupelor și a grișului), prefierte sau altfel preparate, nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN701) (TN084)

– 1905 Produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, chiar cu adaos de cacao; ostii, cașete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare  (TN084) (TN701)

20.    ş) preparate din legume, din fructe sau din alte părţi de plante, care se încadrează la codurile NC 2001–2009; – 2001 Legume, fructe și alte părți comestibile de plante, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic  (TN084) (TN701)- 2002 Tomate preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic  (TN701) (TN084)

– 2003 Ciuperci și trufe, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic  (TN084) (TN701)

– 2004 Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, congelate, altele decât produsele de la poziția 2006  (TN084) (TN701)

– 2005 Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate, altele decât produsele de la poziția 2006  (TN701) (TN084)

– 2006 Legume, fructe, coji de fructe și alte părți de plante, confiate (uscate, glasate sau cristalizate)  (TN701) (TN084)

– 2007 Dulcețuri, jeleuri, marmelade, paste și piureuri de fructe, obținute prin fierbere, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori  (TN701) (TN084)

– 2008 Fructe și alte părți comestibile de plante, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori sau de alcool, nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN701) (TN084)

– 2009 Sucuri de fructe (inclusiv mustul de struguri) și sucuri de legume, nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori

21.    t) preparate alimentare diverse care se încadrează la codurile NC 2101–2106, cu excepţia preparatelor ce conţin alcool de la codul 2106 90 20; – 2101 Extracte, esențe și concentrate de cafea, de ceai sau de mate și preparate pe bază de aceste produse sau pe bază de cafea, de ceai sau de maté; cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți de cafea și extractele, esențele și concentratele acestora  (TN701)- 2102 Drojdii (active sau inactive); alte microorganisme monocelulare moarte (cu excepția vaccinurilor de la poziția 3002); praf de copt preparat  (TN084) (TN701)

– 2103 Preparate pentru sosuri și sosuri preparate; condimente și produse de asezonare, amestecate; făină și pudră de muștar și muștar preparat  (TN084) (TN701)

– 2104 Preparate pentru supe, ciorbe sau supe cremă; supe, ciorbe sau supe cremă preparate; preparate alimentare compuse omogenizate  (TN701) (TN084)

– 2105 Înghețate și alte produse similare sub formă de înghețată, comestibile, cu sau fără cacao  (TN084) (TN701)

– 2106 Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN084) (TN701)

– cu excepția: 2106 90 20  –  – Preparate alcoolice compuse, altele decât cele pe bază de substanțe odorifiante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor

22.    ţ) băuturi şi oţet, care se încadrează la codurile NC 2201, 2202 şi 2209 00; – 2201 Ape, inclusiv ape minerale naturale sau artificiale și ape gazeificate care nu conțin zahăr sau alți îndulcitori și nici aromatizanți; gheața și zăpada  (TN701) (TN084)- 2202 Ape, inclusiv ape minerale și ape gazeificate, care conțin zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate și alte băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe sau de legume de la poziția 2009  (TN701) (TN084)

– 2209 Oțet comestibil și înlocuitori de oțet comestibil obținuți din acid acetic  (TN701) (TN084)

23.    u) reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare, alimente preparate pentru animale, care se încadrează la codurile NC 2301–2309; – 2301 Făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete din carne, organe, pește sau crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice, improprii alimentației umane; jumări  (TN701)- 2302 Tărâțe, spărturi și alte reziduuri, chiar aglomerate sub formă de pelete, provenite din măcinarea, presarea, cernerea sau din alte procedee de prelucrare a cerealelor sau a leguminoaselor  (TN701) (TN084)

– 2303 Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului și reziduuri similare, pulpa de sfeclă de zahăr, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr și alte deșeuri rezultate de la fabricarea zahărului, depuneri și deșeuri rezultate de la fabricarea berii sau de la distilare, chiar aglomerate sub formă de pelete  (TN701) (TN084)

– 2304 Turte și alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub formă de pelete, rezultate din extracția uleiului de soia  (TN701) (TN084)

– 2305 Turte și alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub formă de pelete, rezultate din extracția uleiului de arahide  (TN701) (TN084)

– 2306 Turte și alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub formă de pelete, rezultate din extracția grăsimilor sau uleiurilor vegetale, altele decât cele de la pozițiile 2304 sau 2305  (TN084) (TN701)

– 2307 Drojdii de vin; tartru brut  (TN701) (TN084)

– 2308 Materiale vegetale și deșeuri vegetale, reziduuri și subproduse vegetale, chiar aglomerate sub formă de pelete, de tipul celor folosite în hrana animalelor, nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN701) (TN084)

– 2309 Preparate de tipul celor folosite pentru hrana animalelor  (TN701) (TN084)

24.    v) gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale, care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal, ori pentru a completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman sau animal şi care se încadrează la codurile NC 1301 şi 1302, cu excepţia celor care se încadrează la codul NC 1302 11 00; – 1301 Șelac; gume, rășini, gume-rășini și oleorășini (de exemplu balsamuri), naturale  (TN701)- 1302 Seve și extracte vegetale; substanțe pectice, pectinați și pectați; agar-agar și alte mucilagii și agenți de mărire a viscozității, derivate din produse vegetale, chiar modificate  (TN701) (TN084)

– 1301 Șelac; gume, rășini, gume-rășini și oleorășini (de exemplu balsamuri), naturale  (TN701)

– 1302 Seve și extracte vegetale; substanțe pectice, pectinați și pectați; agar-agar și alte mucilagii și agenți de mărire a viscozității, derivate din produse vegetale, chiar modificate  (TN701) (TN084)

– cu exceptia: 1302 11 –  Seve și extracte vegetale –  – Opiu

25.    w) sare care este utilizată ca ingredient pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal ori pentru a completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman sau animal şi care se încadrează la codul NC 2501 00; – 2501 Sare (inclusiv sarea de masă și sarea denaturată) și clorura de sodiu pură, chiar sub formă de soluție apoasă sau cu adaos de agenți antiaglomeranți sau agenți care asigură o bună fluiditate; apă de mare  (TN701) (TN702)
26.    x) produse chimice anorganice şi organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal ori pentru a completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman sau animal şi care se încadrează la codurile NC 2801–2853 şi 2901–2942, cu excepţia codurilor 2805 40, 2815, 2818–2825, 2828, 2834, 2837, 2843–2846, 2849, 2850, 2852, 2853 00 50, 2901–2904, 2905 11–2905 39 95, 2909 11 00–2909 60 şi 2910, – 2801 Fluor, clor, brom și iod  (TN701) (TN702)- 2802 Sulf sublimat sau precipitat; sulf coloidal  (TN701) (TN702)

– 2803 Carbon (negru de fum și alte forme de carbon nedenumite și necuprinse în altă parte)  (TN701) (TN702)

– 2804 Hidrogen, gaze rare și alte nemetale  (TN701) (TN702)

– 2805 Metale alcaline sau alcalino-pământoase; metale din pământuri rare, ytriu și scandiu, chiar amestecate sau aliate între ele; mercur  (TN701) (TN702)

– CU EXCEPȚIA: 2805 40

– 2806 Clorura de hidrogen (acid clorhidric); acid clorosulfuric  (TN701) (TN702)

– 2807 Acid sulfuric; oleum  (TN701) (TN702)

– 2808 Acid nitric (azotic); acizi sulfonitrici  (TN701) (TN702)

– 2809 Pentaoxid de difosfor; acid fosforic; acizi polifosforici, cu compoziție chimică definită sau nu  (TN701) (TN702)

– 2810 Oxizi de bor; acizi borici  (TN701) (TN702)

– 2811 Alți acizi anorganici și alți compuși oxigenați anorganici ai nemetalelor  (TN701) (TN702)

– 2812 Halogenuri și oxihalogenuri de nemetale  (TN701) (TN702)

– 2813 Sulfuri de nemetale; trisulfură de fosfor comercială  (TN701) (TN702)

– 2814 Amoniac, anhidru sau în soluție apoasă  (TN701) (TN702)

– 2816 Hidroxid și peroxid de magneziu; oxizi, hidroxizi și peroxizi de stronțiu sau de bariu  (TN701) (TN702)

– 2817 Oxid de zinc; peroxid de zinc  (TN701) (TN702)

– 2826 Fluoruri; fluorosilicați, fluoroaluminați și alte săruri complexe de fluor  (TN701) (TN702)

– 2827 Cloruri, oxicloruri și hidroxicloruri; bromuri și oxibromuri; ioduri și oxiioduri  (TN701) (TN702)

– 2829 Clorați și perclorați; bromați și perbromați; iodați și periodați  (TN701) (TN702)

– 2830 Sulfuri; polisulfuri, cu compoziție chimică definită sau nu  (TN701) (TN702)

– 2831 Ditioniți și sulfoxilați  (TN701) (TN702)

– 2832 Sulfiți; tiosulfați  (TN701) (TN702)

– 2833 Sulfați; alauni; persulfați  (TN701) (TN702)

– 2835 Fosfinați (hipofosfiți), fosfonați (fosfiți) și fosfați; polifosfați, cu compoziție chimică definită sau nu  (TN701) (TN702)

– 2836 Carbonați; percarbonați; carbonat de amoniu comercial care conține carbamat de amoniu  (TN701) (TN702)

– 2839 Silicați; silicați de metale alcaline comerciali  (TN701) (TN702)

– 2840 Borați; perborați  (TN701) (TN702)

– 2841 Săruri ale oxiacizilor metalici sau permetalici  (TN701) (TN702)

– 2842 Alte săruri ale acizilor sau peracizilor anorganici (inclusiv aluminosilicați cu compoziție chimică definită sau nu), altele decât azidele  (TN701) (TN702)

– 2847 Peroxid de hidrogen (apă oxigenată) chiar solidificat cu uree  (TN701) (TN702)

– 2848 Fosfuri cu compoziție chimică definită sau nu, cu excepția ferofosfurilor  (TN701) (TN702)

– 2853 Alți compuși anorganici (inclusiv apă distilată, apă de conductibilitate și de puritate similară); aer lichid (inclusiv aerul lichid din care au fost eliminate gazele rare); aer comprimat; amalgame, altele decât amalgamele de metale prețioase  (TN701) (TN702)

– CU EXCEPȚIA: 2853 00 50

– 2905 Alcooli aciclici și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați  (TN701) (TN702)

– CU EXCEPȚIA: 2905 11 – 2905 39 95

– 2906 Alcooli ciclici și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați  (TN701) (TN702)

– 2907 Fenoli; fenoli-alcooli  (TN701) (TN702)

– 2908 Derivați halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați ai fenolilor sau ai fenoli-alcoolilor  (TN701) (TN702)

– 2909 Eteri, eteri-alcooli, eteri-fenoli, eteri-alcooli-fenoli, peroxizi ai alcoolilor, peroxizi ai eterilor, peroxizi ai cetonelor (cu compoziție chimică definită sau nu) și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați  (TN701) (TN702)

– CU EXCEPȚIA: 2905 11–2905 39 95, 2909 11 00–2909 60

– 2911 Acetali și semiacetali, care conțin chiar alte funcții oxigenate, și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați  (TN701) (TN702)

– 2912 Aldehide, chiar conținând alte funcții oxigenate; polimeri ciclici ai aldehidelor; paraformaldehidă  (TN701) (TN702)

– 2913 Derivați halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați ai produselor de la poziția 2912  (TN701) (TN702)

– 2914 Cetone și chinone, chiar conținând alte funcții oxigenate, și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați  (TN701) (TN702)

– 2915 Acizi monocarboxilici aciclici saturați și anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați  (TN701) (TN702)

– 2916 Acizi monocarboxilici aciclici nesaturați și acizi monocarboxilici ciclici, anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați  (TN701) (TN702)

– 2917 Acizi policarboxilici, anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați  (TN701) (TN702)

– 2918 Acizi carboxilici cu funcții oxigenate suplimentare și anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați  (TN701) (TN702)

– 2919 Esteri fosforici și sărurile lor, inclusiv lactofosfați; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați  (TN701) (TN702)

– 2920 Esterii altor acizi anorganici ai nemetalelor (cu excepția esterilor acizilor halogenhidrici) și sărurile lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

– 2921 Compuși cu funcție aminică  (TN701) (TN702)

– 2922 Amino compuși cu funcții oxigenate  (TN701) (TN702)

– 2923 Săruri și hidroxizi de amoniu cuaternari; lecitine și alte fosfoaminolipide, cu compoziție chimică definită sau nu  (TN701) (TN084) (TN702)

– 2924 Compuși cu funcție carboxiamidă; compuși cu funcție amidă ai acidului carbonic  (TN701) (TN702)

– 2925 Compuși cu funcție carboximidă (inclusiv zaharină și sărurile ei) și compuși cu funcție imină  (TN701) (TN702)

– 2926 Compuși cu funcție nitril  (TN701) (TN702)

– 2927 Compuși diazoici, azoici sau azoxici  (TN701) (TN702)

– 2928 Derivați organici ai hidrazinei sau ai hidroxilaminei  (TN701) (TN702)

– 2929 Compuși cu alte funcții azotate  (TN701) (TN702)

– 2930 Tiocompuși organici  (TN701) (TN702)

– 2931 Alți compuși organo-anorganici  (TN701) (TN702)

– 2932 Compuși heterociclici care conțin ca hetero-atom(i) numai oxigen  (TN701) (TN702)

– 2933 Compuși heterociclici cu heteroatom(i) de azot în exclusivitate  (TN701) (TN702)

– 2934 Acizi nucleici și sărurile lor, cu compoziție chimica definită sau nu, alți compuși heterociclici  (TN701) (TN702)

– 2935 Sulfonamide  (TN084) (TN701) (TN702)

– 2936 Provitamine și vitamine, naturale sau obținute prin sinteză (inclusiv concentratele naturale), precum și derivații lor utilizați în principal ca vitamine, amestecați sau nu între ei, chiar în diferite soluții  (TN701) (TN084) (TN702)

– 2937 Hormoni, prostaglandine, tromboxani și leucotriene, naturali sau reproduși prin sinteză; derivații și analogii lor structurali, inclusiv polipeptidele cu catena modificată, utilizați în principal ca hormoni  (TN701) (TN702)

– 2938 Glicozide, naturale sau reproduse prin sinteză, sărurile, eterii, esterii lor și alți derivați  (TN701) (TN702)

– 2939 Alcaloizi vegetali, naturali sau reproduși prin sinteză, sărurile, eterii, esterii lor și alți derivați  (TN701) (TN702)

– 2940 Zaharuri chimic pure, cu excepția zaharozei, a lactozei, a maltozei, a glucozei și a fructozei (levuloză); eteri, acetali și esteri ai zaharurilor și sărurile lor, altele decât produsele de la pozițiile 2937, 2938 și 2939  (TN701) (TN084) (TN702)

– 2941 Antibiotice  (TN701) (TN702)

– 2942 Alți compuși organici  (TN084) (TN701) (TN702)

27.    y) alte bunuri care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal ori pentru a completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman sau animal şi care se încadrează la codurile NC 3301, 3302 10, 3501–3505, 3507, 3823, 3824 60, 3824 90 25, 3824 90 55, 3824 90 62, 3824 90 64, 3824 90 80, 3824 90 92–3824 90 96. – 3301 Uleiuri esențiale (deterpenizate sau nu), inclusiv cele așa-zise „concrete” sau „absolute”; rezinoide; oleorășini de extracție; soluții concentrate de uleiuri esențiale în grăsimi, în uleiuri fixe (grase), în ceară sau în substanțe similare, obținute prin extracție din flori sau macerare; subproduse terpenice reziduale de la deterpenizarea uleiurilor esențiale; ape distilate aromatice și soluții apoase ale uleiurilor esențiale  (TN701) (TN084)- 3302 10 Amestecuri de substanțe odoriferante și amestecuri (inclusiv soluțiile alcoolice) pe baza uneia sau mai multor substanțe odoriferante, de tipul celor utilizate ca materii prime pentru industrie; alte preparate pe bază de substanțe odoriferante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor  (TN701) – De tipul celor utilizate în industria alimentară sau a băuturilor  (TN084)

– 3501 Cazeină, cazeinați și alți derivați ai cazeinei; cleiuri de cazeină  (TN701)

– 3502 Albumine (inclusiv concentratele care conțin două sau mai multe proteine din zer, care conțin proteine din zer peste 80 % din greutatea substanței uscate), albuminați și alți derivați de albumine  (TN084) (TN701)

– 3503 Gelatine (inclusiv cele prezentate în foi de formă pătrată sau dreptunghiulară, chiar prelucrate la suprafață sau colorate) și derivații lor; clei de pește (ihtiocol); alte cleiuri de origine animală, cu excepția cleiurilor de cazeină de la poziția 3501  (TN701)

– 3504 Peptone și derivații lor; alte substanțe proteice și derivații lor, nedenumite și necuprinse în altă parte; pulbere de piele, tratată sau nu cu crom  (TN084) (TN701)

– 3505 Dextrine și alte amidonuri și fecule modificate (de exemplu, amidonuri și fecule pregelatinizate sau esterificate); cleiuri pe bază de amidon sau de fecule, de dextrine sau de alte amidonuri sau fecule modificate  (TN701)

– 3507 Enzime; enzime preparate nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN084) (TN701)

– 3823 Acizi grași monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare; alcooli grași industriali  (TN084) (TN701)

– 3824 60 Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând în amestecuri de produse naturale), nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN701) (TN702) – Sorbitol, altul decât cel de la subpoziția 2905 44

– 3824 90 25 Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând în amestecuri de produse naturale), nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN701) (TN702) –  Altele-  – Piroligniți (de exemplu de calciu); tartrat de calciu brut; citrat de calciu brut  (TN084)

– 3824 90 55 Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând în amestecuri de produse naturale), nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN701) (TN702) –              Altele-  –  – Amestecuri de mono-, di- și tri- esteri ai glicerinei cu acizi grași (emulsionanți pentru grăsimi)  (TN084)

– 3824 90 62 Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând în amestecuri de produse naturale), nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN701) (TN702) –              Altele-  –  –  – Produse intermediare ale procesului de fabricare a sărurilor monensin

– 3824 90 64 Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând în amestecuri de produse naturale), nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN701) (TN702) –              Altele-  –  –  – Altele

– 3824 90 80 Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând în amestecuri de produse naturale), nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN701) (TN702) –              Altele –  –  –  – Amestecuri de amine derivate de la dimerizarea acizilor grași, cu greutatea moleculară medie de minimum 520, dar maximum 550

– 3824 90 92 Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând în amestecuri de produse naturale), nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN701) (TN702) –  Altele –  –  –  –  – În formă lichidă la 20 °C  (TN084)

– 3824 90 93 Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând în amestecuri de produse naturale), nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN701) (TN702) –  Altele –  –  –  –  –  Altele

– 3824 90 96 Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând în amestecuri de produse naturale), nedenumite și necuprinse în altă parte  (TN701) (TN702) –  Altele –  –  –  –  Altele  (TN084)

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Calendar declaratii septembrie 2014

SEPTEMBRIE
vineri5septembrie Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Formular 092 Contrib. înreg. în scop de TVA care utilizează ca per. fisc. trimestrul şi care au efect. o achiziţie intracomunit. taxabilă în RO, fiind astfel obligaţi să‑şi modif. per. fiscală, devenind plătitori de TVA lunar. OPANAF 1165/2009
miercuri10septembrie Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Formular 096 Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. C.F. art. 152alin. (7)OPANAF 1768/2012
luni15septembrie Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul Formular (anexa 31^1) Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat C.F. art. 206^15 alin. (7)HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1)
luni15septembrie Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … Formular (anexa 31^2) Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat C.F. art. 206^15 alin. (7)HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1)
luni15septembrie Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ….anul …. pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35) Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final(produse energetice) C.F. art. 206^20HG 1620/2009pct. 82 alin. (22)
luni15septembrie Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35) Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final.(alcoolul etilic şi a produse alcoolice) C.F. art. 206^58HG 1620/2009pct. 111 alin. (25)
luni15septembrie Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 47) Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile C.F. art. 206^50HG 44/2004pct. 105
luni15septembrie Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5) Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile C.F. art. 206^55HG 44/04pct. 109
luni15septembrie Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 49) Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare produse accizabile C.F. art. 206^55HG 44/04pct. 109
luni15septembrie Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precendentă Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare HG 1620/2009pct. 113.1 alin. (11)
luni15septembrie Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular (anexa 53.1) sau navigaţie Formular (anexa 53.2) pentru luna precendentă Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare HG 1620/2009pct. 113.1 alin. (13)
luni15 septembrie Depunerea Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 55.1) Operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat HG 44/2004pct. 90.1 alin. (8^1)
luni15septembrie Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 57) Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii C.F. art. 206^64HG 1620/2009pct. 117.2

alin. (9)

joi25septembrie Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă Plătitorii de următoarele venituri:- din drepturi de prop. intelectuală;- din contracte/ convenţii civile şi de agent;

– expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

– obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică

– din premii şi jocuri de noroc

– obţ. de nerezidenţi

– din alte surse

C.F.art. 52 alin. (3)art. 52^1 alin. (1) şi (4)

art. 77 alin. (6)

art. 79 alin. (3)

art. 116 alin. (4) şi (5)

joi25septembrie Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venitaferente trim. III 2014 Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole conform C.F. art. 71 C.F.art.82 alin. (3)
joi25septembrie Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului III Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a)—e), h) şi i) C.F. art. 296^24 alin. (4)
joi25septembrie Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferentă semestrului I Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. g) C.F. art. 296^24 alin. (4)
joi25septembrie Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi jocurile tip slot-machine OUG 77/2009Art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (i), B
joi25septembrie Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100(format electronic)lunar Contribuabilii prevăzuţi în anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1 OPANAF 3136/2013
alte termene Contribuabilii prevăzuţi în anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4
joi25septembrie Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedentă Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ;- Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului C.F. art. 296^19OMFP 1045/2012
joi25septembrie Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224 Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România C.F.art.60alin. (2)OMFP 2371/2007
joi25septembrie Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300(format electronic) Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F.Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular) C.F.art.156^2alin. (1)OPANAF 1790/2012
joi25septembrie Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic) Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune. C.F. art. 156^3alin. (2)OPANAF 30/2011
joi25septembrie Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307 Persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F. OPANAF 2223/2013
joi25septembrie Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311 Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. şi care efectuează în perioada în care nu au cod validde TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care suntobligate la plata TVA OPANAF 2224/2013
joi25septembrie Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Formular 390 VIES Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F. C.F.art. 156^4OPANAF 3162/2011
joi25septembrie DepunereaDeclaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394 Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1).Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile. OPANAF 1992/2012
joi25septembrie Plata impozitului pe construcţii, rata a doua. Impozitul pe construcţii, declarat cu D100 până pe 25 mai, se plăteşte în două rate egale, până la datele de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv. C.F.art. 296^36OPANAF 1950/2012
luni30septembrie Depunerea Cererii de rambursare pentru persoanele impozabileneînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara ComunităţiiFormular 313 Pers. impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii, pt rambursarea taxei facturată de alte pers. impozabile şi achitată de aceasta pt bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate în beneficiul său în România, precum şi a taxei achitate pt importul bunurilor în România pe o perioadă de min. trei luni sau max. un an calendaristic sau pe o perioadă mai mică de trei luni rămasă din anul calendaristic. C.F. art. 147^2 alin. (2)OPANAF 5/2010
luni30septembrie Depunerea Cererii de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 147^2 alin. (2) din C.F. Formular 318 (se depune în format electronic) Persoanele impozabile stabilite în România, pentru rambursarea TVA achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate în beneficiul lor în statul membru în care taxa a fost încasată, precum şi a taxei achitate pentru importul bunurilor în respectivul stat membru. C.F. art. 147^2 alin. (2)OPANAF 3/2010
Posted in Calendar declaratii | Leave a comment
 • Arhiva

Swedish Greys - a WordPress theme from Nordic Themepark.